לבויו הטימש תוכלה ם"במר

ד קרפ


ןיחיפס
םירקיעה ןמ ןיב ,תיעיבש םדוקמ הב לפנש ערזה ןמ ןיב ,תיעיבש הנשב ץראה איצותש לכ
ןהיליאמ ולעש תוקריהו םיבשעה ןמ ןיב ,חיפס וארקנ םהינשו ושעו ורזחו םדוקמ ורצקנש
וליפאו .הלכאל םכל ץראה תבש התיהו :רמאנש הרותה ןמ ולכואל רתומ לכה ,ערז ןהל ןיאו
אל ךריצק חיפס תא :רמאנש הזו ,הליכאב ןירתומ היתוריפ ,החמצו תיעיבשב הבייטנש הדש
לכ רצקש ןוגכ ,הקול ןירצוקה ךרדכ רצק םאו ,הנש לכב רצוקש ךרדכ רוצקי אלש ,רוצקת
טעמ טעמ רצוק אלא ,ונראבש ומכ ץראה תדובעל רצקש וא ,רקבב שדו ירכ דימעהו הדשה
.לכואו טבוחו

ןיחיפס רוסיא
,הריבע ירבוע ינפמ םהילע ורזג המלו .הליכאב ןירוסא םיחיפסה לכ ויהיש םירפוס ירבדמו
רמאיו םהמ לכאי חמצישכו ,רתסב והדש ךותב הנג ינוערזו תוינטקו האובת ערזיו ךלי אלש
.תיעיבשב םיחמוצה םיחיפסה לכ ורסא ךכיפל ,ןה םיחיפס

םתוא ןיערוז ןיאש םיבשעהו תונליאה תוריפ אלא תיעיבש תוריפמ ןילכוא ןיאש תדמל אה
םדאה בור ךרדש תוקריה לבא .ןהב אצויכ לכו םיטושה ןיזובריהו םגיפה ןוגכ ,םדאה בור
ותוא ןיכמ ןטקלמהו ,םהירבדמ רוסא ןהמ חמוצה לכ ,תוינטקו האובת ינימו ,תוניגב םערוזל
.תודרמ תכמ

םירתומה ןיחיפס
המ ינפמו .הליכאב ןירתומ ערז הדשבו םרכ הדשבו רינ הדשבו רוב הדשב םילועה םיחיפס
רינ הדשו ,םשל הנפנ םדא ןיא רוב הדש ,ולא תומוקמ ערוז םדא ןיאש יפל ,םהילע ורזג אל
ןכו ,התוא ןידיספמ ןיחיפסה ערז הדשו ,ומרכ רסוא וניא םרכ הדשו ,הנוקיתב אוה הצור
.וילע ורזג אלו םוקמ לכב רתומ תיעיבש לש ןבתה

:ד"בארה תגשה
תשודק לבא ,םיחיפס רוסיא וילע ורזג אל א"א .וילע ורזג אל דע 'וכו םילועה םיחיפס
.הרוחס הב תושעל אלשו ,רוסא הדבאל :הב שי יאדו תיעיבש

אלא דיב ןתוא ןישלות ןיאו ,הליכאב ןירוסא ,תיעיבש יאצומל ואציש תיעיבש לש ןיחיפס
.הכרדכ העור המהבו ,וכרדכ שרוח

ךליאו הכונחמו ,הכונח דעו הנשה שארמ ?תיעיבש יאצומב תיעיבש יחיפס ןירוסא יתמ דעו
.ןירתומ ןילודיגה תיעיבש רחא תיעיבש יחיפס ערוזהו .ןירתומ ןה

:ד"בארה תגשה
אלו ארמימה וז יתשפיח א"א .הכונח דעו הנשה שארמ 'וכו תיעיבש יחיפס ןירוסא יתמ דעו
הנשמב ורמאש הממ האיצוה ילואו ,ימלשוריב אלו אתפסותב אלו הנשמב אל היתאצמ
ןירזוג ןיד תיבש יפלו .הינש העיבר דרתשמ תיעיבש לש שקו ןבתב ןיפרושו ןינהנ יתמיאמ
לבה הז לכו .הכונח ןמז עבקו וילע ךמס ,הל ךומס וא הכונח דע תועיגמ ןהו ,תוינש תוינעת
םע חרסנ הדשבש ותואש ינפמ ,הדשבש שקו ןבתב אלא ורמא אלש הזמ השקו ,חור ןויערו
ודמעשב ילואו ?רתיה םהל אהיש ול ןיינמ םירחא םיחיפס לבא ,רעובמכ אוה ירהו םימשגה
.ול ןיאמ הכונח ןמז לבא בורב רוסיאה תא הלעמ רתיההש רקיעה לע שדחה הברו עקרקב

ראש ןכו ,ןירוסא ואל םאו ןירתומ ןהב אצויכ ושע םא ,תיעיבש יאצומל תיעיבשמ ואציש םילצב
השע .תיעיבש יאצומ תוריפמ ןהב אצויכ ושעישמ אלא תיעיבש יאצומב םתוא םיחקול ןיא תוריפה
.דימ תיעיבש יאצומב קרי חקיל רתומו ,ליפאה רתוה ריכבה

.שדחה הברישמ ?תיעיבש יאצומב ףול חקיל םדא רתומ יתמיאמ

לבויו תיעיבש ןיינעל הנשה שאר
ויה םא ,תיעיבשל וסנכנש תישש תוריפ .תולבוילו ןיטימשל הנשה שאר ירשתב דחאב
ולא ירה ,הנשה שאר םדוק תורשעמה תנועל ועיגהו ,ןליאה תוריפ וא תוינטק וא האובת
ואב אל םאו .רבד לכל תישש תוריפכ ןה ירה ,תיעיבשב םתוא ףסואש יפ לע ףאו .ןירתומ
.תיעיבש תוריפכ ןה ירה הנשה שאר רחא אלא תורשעמה תנועל

תוריפו תוקרי ,ןיערג ילודיגב םינשה רבעמ
תשודקב ןתוא ןילכוא ןליאה תוריפו ,םיחיפס םושמ הליכאב ןירוסא תוינטקהו האובתה
.תיעיבש

,ירפ רמג רחא ןהב ןיכלוה ,ערזל וערזש ירצמה לופו ןימשמושהו םיגרפהו ןחודהו זרואה .אי
רחא ורמגנ םאו ,תישש תוריפכ תיעיבשב ןירתומ ולא ירה הנשה שאר םדוק םירפ רמגנ םא
.םיחיפס םושמ םירוסא ולא ירה הנשה שאר םדוק ושירשהש יפ לע ףא ,הנשה שאר

,תיעיבשב רכיככ השענו הנשה שאר םדוק לופכ היה וליפא גורתאהו ,ותטיקל תעשב קריה .בי
אוה ירה תיעיבשב טקלנו ליאוה ,תישישב רכיככ היה וליפאו ,תישיש תוריפכ תורשעמב בייח
.רימחהל תישש תוריפכ רשעתמו ,תיעיבש תוריפכ

תנוע רחא ןיכלוה תונליאו תוינטקו האובתב ,תיעיבש יאצומל ואציש תיעיבש תוריפ ןכו .גי
,ירפה רמג רחא ערזל וערזש ירצמה לופו ןחודהו זרואהו ןימשמושהו ןיגרפהו ,תורשעמה
.ותטיקל רחא קריהו

ערז ןיב ולש קרי ןיב ,תיעיבש לש הנשה שאר םדוק וירפ רמגנו ,תישישב ערזל וערזש ירצמה לופ .די
,תיעיבש יחיפסכ רוסא וערז ןיב וקרי ןיב ,תיעיבש וילע הסנכנו קריל ערז םאו ,תיעיבשב רתומ ולש
.רוסא קרילו ערזל וערז םא ןכו

תיעיבש יאצומב רוסא וקרי ןיב וערז ןיב ,ערזל וערז םא ,תינימשל אציו תיעיבשב וערזו רבע .וט
,קרילו ערזל וערז ,רתומ וערז ןיב וקרי ןיב תינימשב טקלנו ליאוה ,קריל וערז םאו ,םיחיפסה ראשכ
.רתומ וקריו םיחיפס םושמ רוסא וערז

:ד"בארה תגשה
,רתיה םוש תיעיבשב ערוזב וניצמ אל א"א .רתומ וקריו דע 'וכו תינימשל אציו תיעיבשב וערזו רבע
תיעיבשב עטונהו ,תיעיבשב ןמייקל רוסא הנשה שאר ינפל םוי 'למ תוחפ ךירבמהו עטונה ורמא ירהש
ןיכלוה ןיאו ,רוקעי תיעיבשב שירשהשמ אלא .ורמגל אלו ירפ תטנחל אל ןיכלוה ןיאו ,רוקעי דיזמב
תחכשמ יאו .ןהילאמ ואציש ןיחיפסב אלא ירפ רמג רחא אלו ,ןשיה ןליאה תוריפב אלא הטנח רחא
אלד רשפאד ,םהירבדמ תיעיבשהש תומוקמב ימנ יא .ירכנ וערזשב אלא הל תחכשמ אל ,וערזנב הל
.רוקעי והב ןנירמא

לש הנשה שאר םדוק תורשעמה תנועל ואב םא ,םינש שלש רחאל תורמגנ ןהו ליאוה ,חוש תונב .זט
.תיעיבש תרותב עובשה ןמ היינש הנשב תולכאנ ןה ירה תינימש

'ג םהמ ענמש לעב לשו ,הנשה שאר םדוק םוי 'ל םימ םהמ ענמש ירצמה לופו ,םיסירסה םילצבה .זי
.תיעיבש יחיפסכ םה ירה ןכימ תוחפ ,תישש תוריפמ ולא ירה ,הנשה שאר ינפל תונוע

תיעיבשב ןמייקל רתומ םדא לוכאלמ ולספנו הנשה שאר ינפל ושקוה םא ,ערזל ןמייקש ןיעולדה .חי
הנשה שאר ינפל ושקוהש ןלוכ תוקריה ןכו .תיעיבש יחיפסכ ןירוסא ואל םאו ,תישש תוריפמ ןהש
תא שרשל ותוא ןיבייחמ ןיא ,םיחיפס םושמ ןמייקל רוסא םיכר ויה םאו תיעיבשב ןמייקל רתומ
תא שרשל ותוא ןיבייחמ ןיאו ,רתומ תיעיבש יאצומל חמצ םא ,אוהש תומכ ץראב וחינמ אלא ,ףולה
.רתומ תיעיבש יאצומל חמצ םאו ןילעב זזוג אלא סדנקה

רתומ תיעיבש ינפל ורמגנש האופו םינוציקה תיעיבש ברע לש םילצב ןכו ,תיעיבש ברע לש ףול .טי
.ץראה תדובע םושמ הזב ןיאו ,תכתמ לש תומודרקב תיעיבשב ןרקעל

םאו ,ןירתומ ולא ירה ןיקורי ןהלש ןילעהש ןמז לכ ,וחמצו תיעיבשב םימשג םהילע ודריש םילצבה
ןמצע םילצבה ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,ןיחיפס םושמ ןירוסא ןילעה ןתואו ץראב ןיעוטנכ ןה ירה וריחשה
.ןידמוע ןרתיהב

,לכה רתוהו ורקיע תא וילודיג ולעה ורקיע לע וילודיג וברו תינימשב ועטנו ,תיעיבשב ורקעש לצב .אכ
.עקרק י"ע התליטנ ךכ עקרק י"ע הרוסא תיעיבשו ליאוה

:ד"בארה תגשה
אלא השעמ והבא 'ר השע אל ימלשוריב א"א .לכה רתוהו דע 'וכו תיעיבשב ורקעש לצב
אלש ןהלש ראוצה ןילקעמ רמולכ ןעכ יניכרא םוגרת ךדכ אנ יטה םינכורמ שוריפ .םינכורמב
ןירתומ ןילודג ןתוא ולדג םאו ,ןהילודיגב היל אחינ אלד ותעד הלג ןכ השעש ןויכו ,ולדגי
.ומד הלחתכל ןיעוטנכו היל אחינ חנימד ,ןירוסא אל יאו .רוסיאה תא ןילטבמו

תיעיבשב תוריפה ףיסא (א) :תיעיבש תשודק
יבנע תאו :רמאנש הנש לכב ףסואש ךרדכ םפסאי אל ,תיעיבשב ןליאה איצויש תוריפה .בכ
.הקול םירצובה ךרדכ רצבש וא ןליאה תדובעל רצב םאו ,רוצבת אל ךריזנ

ךורדי אלו ,הברחב ןשביימ לבא הצקומב ןתוא ןיצוק ןיא תיעיבש לש םינאת ?השוע דציכו .גכ
ךותל סינכמו אוה שתוכ לבא ,דבה תיבב םיתיז השעי אלו .הבירעב אוה ךרוד לבא תגב םיבנע
לוכיש לכ םירבדה ראשב ןכו ,הנטק דבל סינכמו בטוקבו דבה תיבב ןחוטו רתויב ןטק דב
.הנשמ תונשל

ו,ח תיעיבש הנשמ

תיעיבש תוריפ רקפה (ב) :תיעיבש תשודק
הנטמשת תיעיבשהו :רמאנש ,תיעיבשב ץראה איצותש המ לכ טימשהל השע תוצמ .דכ
ויתוריפ לכ ףסא םא ןכו ,השע תוצמ לטיב תיעיבשב והדש גס וא ומרכ לעונה לכו ,התשטנו
איבהל ול שיו ,ךמע ינויבא ולכאו :רמאנש מ"כב ןיוש לכה דיו לכה ריקפי אלא ,ותיב ךותל
איבה םאו ,ןיי ידכ רשע השמח ןמש ידכ שמח ,רקפהה ןמ ןיאיבמש ךרדכ טעמ ותיב ךותל
.רתומ הזמ רתי

?תיעיבש תגהונ תומוקמ וליאב
ןיב תגהונו ,'וגו ץראה לא ואובת יכ :רמאנש דבלב לארשי ץראב אלא תגהונ תיעיבש ןיא .הכ
.תיבה ינפב אלש ןיב תיבה ינפב

ןירוסא וב ןיחמוצש ןיחיפסה לכו ,הדובעב רוסא ביזכ דע לבב ילוע וב וקיזחהש לכ .וכ
ףא ,הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ אוהש ,דבלב םירצמ ילוע אלא וב וקיזחה אלש לכו ,הליכאב
רהנהמו ,הליכאב םירתומ וב ןיחמוצש ןיחיפסה ,תיעיבשב הדובעב רוסא אוהש יפ לע
.תיעיבשב הדובעב רתומ האלהו הנמאמו

הינש השודקו הנושאר השודק תופמ
א,ו תיעיבש הנשמ
הדובעב הרוסא היהתש הילע ורזג ,הרותה ןמ הב תגהונ תיעיבש ןיאש יפ לע ףא ,אירוס .זכ
,באומו ןומע לבא .םש ועקתשיו וכליו לארשי ץרא וחיני אלש ידכ ,לארשי ץראכ תיעיבשב
.ןהב תגהונ תיעיבש ןיא םהירבדמ תורשעמב תובייח םהש יפ לע ףא ,רענשו םירצמו

אל ,הליכאב ןירתומ ןדריה רבעו אירוס יחיפסו ,םהירבדמ הב תגהונ תיעיבש ןדריה רבע .חכ
.םירצמ ילוע הב וקיזחהש לארשי ץראמ ןירומח ולא תוצרא ויהי

:ד"בארה תגשה
וקיזחה אל ירה ו"קמ ואיבהל ךירצ היה המ ןדריה רבע א"א .הב תגהונ תיעיבש ןדריה רבע
.אירוס ןכו לבב ילוע

ץראב עקרק הנקש ירכנ
ןיחיפסה לע ורזג אלש ,ןירתומ היתוריפ ,תיעיבשב הערזו ,לארשי ץראב עקרק הנקש ירכנ .טכ
.םהילע רוזגנש ידכ תיעיבשה לע ןיווצמ ןניא םירכנהו ,הריבע ירבוע ינפמ אלא

וזוביו םירכנ וצופי אלש ידכ ןמאנ םהילע םיבישומ ,רפסל תוכומסה לארשי ץרא תורייע
.תיעיבש תוריפ