תיעיבש תוינשמ

טקל


ב קרפ

:ו הנשמ ב קרפ ,תיעיבש
תיעיבש תפסות ןיד
,תיעיבש ברע ןיביכרמ ןיאו ,ןיכירבמ ןיאו ,ןיעטונ ןיא
;הנשה שאר ינפל םוי םישולשמ תוחפ
.רקעי - ביכרה וא ךירבה וא עטנ םאו

,םימי השולשל תטלוק הניאש הבכרה לכ :רמוא הדוהי יבר
.תטלוק הניא בוש
.תותבש יתשל :םירמוא ןועמש יברו יסוי יבר

אי,ג קרפ לבויו הטימש ם"במר

ד קרפ

:ג הנשמ ד קרפ ,תיעיבש
םהיתודש תא םירכנ תדובע
.לארשימ אל לבא ,תיעיבשב םיוגה ןמ ןירינ ןירכוח
.לארשי ידי אל לבא ,תיעיבשב םיוג ידי ןיקיזחמו
.םולש יכרד ינפמ ,ןמולשב ן ילאושו

גי,א קרפ לבויו הטימש ם"במר
טכ,ד קרפ לבויו הטימש ם"במר
ח,ח קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ז הנשמ ד קרפ ,תיעיבש
תיעיבש תוריפ דיספהל רוסיא
?תיעיבשב ןליאה תורפ ןילכוא יתמיאמ
;הדשב ותפ ןהב לכוא וחירזישמ ,םיגפה
.ותיב ךותל סנוכ ,ולחב

.תורשעמב ביח עובש ינש ראשב םהב אצויכ ןכו

זט,ה קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ח הנשמ ד קרפ ,תיעיבש
רסוב םתליכאב תיעיבש תוריפ דיספהל רוסיא
,רסבה
;הדשב ותפ וב לכוא םימ איבהשמ
.ותיב ךותל סנוכ ,שיאבה
.תורשעמב ביח עובש ינש ראשב וב אצויכ ןכו

זט-וט,ה קרפ לבויו הטימש ם"במר


ה קרפ

:ו הנשמ ה קרפ ,תיעיבש
תיעיבש לע דושחל הדובע ילכ תלאשה
:תיעיבשב םרכמל יאשר ןמאה ןיאש םילכ ולא
.רקדהו ,הרזמהו לעה ,הילכ לכו השרחמ
.הילכ לכו הלגעו ,ריצק לגמו ,די לגמ אוה רכומ לבא

:ללכה הז
.רתומ - רתיהלו רוסיאל ;רוסא ,הרבעל תדחוימ ותכאלמש לכ

ג-ב ,ח קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ח הנשמ ה קרפ ,תיעיבש
תיעיבש לע דושחל הדובע ילכ תריכמ
:םירמוא יאמש תיב
.תיעיבשב תשרוח הרפ ול רכמי אל
.הטחשל לוכי אוהש ינפמ ,ןיריתמ ללה תיבו
;ערזה תעשב ולפא תורפ ול רכומ
;ןרג ול שיש עדוי אוהש יפ לע ףא ,ותאס ול ליאשמו
.םילעופ ול שיש עדוי אוהש יפ לע ףא ,תועמ ול טרופו
.ןירוסא - שורפב ןלכו

ו,ח קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ט הנשמ ה קרפ ,תיעיבש
תיעיבש לע דושחל תיב ילכ תלאשה
:תיעיבשה לע הדושחה התרבחל השא תלאשמ
;רונתו ,םיחרו ,הרבכו ,הפנ
.המע ןחטת אלו רבת אל לבא

:ץראה םע תשאל תלאשמ רבח תשא
;המע תדקרמו תנחוטו תררובו ;הרבכו הפנ
.הרבע ירבוע ידי ןיקיזחמ ןיאש ,הלצא עגת אל ,םימה ליטתשמ לבא
.םולש יכרד ינפמ אלא ורמא אל ןלכו

.לארשי ידי אל לבא ,תיעיבשב םיוג ידי ןיקיזחמו
.םולש יכרד ינפמ ,ןמולשב ןילאושו

ח-ז,ח קרפ לבויו הטימש ם"במר

ו קרפ

:א הנשמ ו קרפ ,תיעיבש
תיעיבש ןיינעל ץראה תולובג
:תיעיבשל תוצרא שולש
;דבענ אלו לכאנ אל ,ביזכ דעו לארשי ץראמ ,לבב ילוע וקיזחהש לכ
;דבענ אל לבא לכאנ ,הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ ,םירצמ ילוע וקיזחהש לכו
.דבענו לכאנ ,םינפלו הנמאמו רהנה ןמ

וכ-הכ,ד קרפ לבויו הטימש ם"במר
היינשו הנושאר השודק תולובג תופמ

:ה הנשמ ו קרפ תיעיבש
תיעיבש תוריפ אצייל רוסיא
.ץראל הצוחל ץראהמ תיעיבש תורפו הפרש ןמש ןיאיצומ ןיא
:ןועמש יבר רמא
.ץראל הצוחל ןיאיצומ ןיאו אירוסל ןיאיצומש ,שורפב יתעמש

גי,ה קרפ לבויו הטימש ם"במר

ז קרפ

:א הנשמ ז קרפ תיעיבש
?תיעיבש ןיד שי םיחמצ וליאב
:תיעיבשב ורמא לודג ללכ
,םיעבוצה ןיממו המהב לכאמו םדא לכאמ אוהש לכ
- ץראב םיקתמ וניאו
,תיעיבש וימדלו תיעיבש ול שי
.רועב וימדלו רועב ול שי
,הנדנדה הלעו ,הטושה ףולה הלע הז ?הזיאו
;בלחה ץנו ,הליגרהו ,ןישירכהו ,ןישלעה
;םירדרדהו םיחוחה ?המהב לכאמו
;הצוקו סיטסא יחיפס ?םיעבוצה ןיממו
,תיעיבש ןהימדלו תיעיבש םהל שי
.רועב ןהימדלו רועב םהל שי

גי,ז קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ב הנשמ ז קרפ תיעיבש
?רועיב ןיאו תיעיבש שי םיחמצ וליאב
:ורמא רחא ללכ דועו
- ץראב םיקתמו ,ןיעבוצה ןיממו המהב לכאמו םדא לכאמ וניאש לכ
.רועב וימדל ןיאו רועב ול ןיא ,תיעיבש וימדלו תיעיבש ול שי
;אירכובהו ,ןיציבלחהו ,ןינברקעהו ,הנדנדה רקעו ,הטושה ףולה רקע ?והז יא
;הפכרהו האופה ?םיעבוצה ןיממו
.רועב ןהימדל אלו רועב םהל ןיא ,תיעיבש ןהימדלו תיעיבש םהל שי
.הנשה שאר דע ןירעבתמ ןהימד :רמוא ריאמ יבר
.ןהימדל רמחו לק ,רועב ןיא ןהל :ול ורמא

די,ז קרפ לבויו הטימש ם"במר

ח קרפ

:א הנשמ ח קרפ ,תיעיבש
תיעיבש תוריפב רתומה שומישה
:תיעיבשב ורמא לודג ללכ
,םדא לכאמל דחוימה לכ
רמול ךירצ ןיאו ,םדאל אמגולמ ונממ ןישוע ןיא
;המהבל ,םדא לכאמל דחוימ וניאש לכו
;המהבל אל לבא ,םדאל אמגולמ ונממ ןישוע
- המהב לכאמל אלו םדא לכאמל אל דחוימ וניאש לכו
,המהב לכאמלו םדא לכאמל וילע בשח
ןינתונ
;המהב ירמחו םדא ירמח וילע האיסה ןוגכ ,םיצעכ אוה ירה - םיצעל וילע בשח
.תינרקהו בוזאהו

אי,ה קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ב הנשמ ח קרפ ,תיעיבש
תיעיבש תוריפב רתומה שומישה
,הכיסלו היתשלו הליכאל הנתנ תיעיבש
.ךוסל וכרדש רבד ךוסלו ,לוכאל וכרדש רבד לוכאל
.ןמשה תא אוה ךס לבא ,ץמחו ןיי ךוסי אל
.ינש רשעמבו המורתב ןכו
.רנה תקלדהל הנתנש ,תיעיבש םהמ לק

א,ה קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ג הנשמ ח קרפ ,תיעיבש
תיעיבש תוריפ תריכמ ךרד
;ןינמב אלו ,לקשמב אלו ,הדמב אל תיעיבש תורפ ןירכומ ןיא
.לקשמב קרי אלו ,ןינמב םינאת אלו
.תודגא אל ףא :םירמוא יאמש תיב
,קושב ותוא ןידגוא ,תיבב דוגאל וכרדש תא :םירמוא ללה תיבו
.בלחה ץנו ןישירכה ןוגכ

ד-ג,ו קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ו הנשמ ח קרפ ,תיעיבש
?תיעיבש תוריפ םיפסוא ךיא
,הצקמב ןתוא ןיצוק ןיא תיעיבש לש םינאת
.הברחב םתוא הצוק לבא
,תגב םיבנע ןיכרוד ןיא
.הברעב אוה ךרוד לבא
,בטקבו דבב םיתיז ןישוע ןיאו
.הדידובל סינכמו אוה שתוכ לבא
.הדידובל סינכמו דבה תיבב אוה ןחוט ףא :רמוא ןועמש יבר

גכ,ד קרפ לבויו הטימש ם"במר

ט קרפ

:ב הנשמ ט קרפ ,תיעיבש
תיעיבש תוריפ רועיב
;לילגהו ,ןדריה רבעו ,הדוהי :רועבל תוצרא שלש

.תחאו תחא לכל תוצרא שלש שלשו
;קמעהו ,ןותחתה לילגו ,ןוילעה לילג
;ןוילעה לילג - ןימקש לדגמ וניאש לכ ,ןלעמלו היננח רפכמ
;ןותחתה לילג - ןימקש לדגמ אוהש לכ ,ןטמלו היננח רפכמו
.קמעה - אירבט םוחתו

.קמעהו ,הלפשה ,רהה :הדוהיבו
,םורדה תלפשכ דול תלפשו
.ךלמה רהכ הלש רההו
.תחא הנידמ - םיה דעו ןורוח תיבמ

אי-ט,ז קרפ לבויו הטימש ם"במר

ג,ט קרפ תיעיבש תכסמ
?תוצרא שולשל לארשי ץרא תקלוחמ ןיינע הזיאל
?תוצרא שלש ורמא המלו
.הבש ןורחאה הלכיש דע תחאו תחא לכב ןילכוא ויהיש
,הדוהיב אלא תוצרא שלש ורמא אל :רמוא ןועמש יבר
.ךלמה רהכ תוצראה לכ ראשו
.םירמתלו םיתיזל תחאכ תוצראה לכו

י ,ז קרפ לבויו הטימש ם"במר

י קרפ

:א הנשמ י קרפ ,תיעיבש
?תיעיבשב םיטמשנ תובוח וליא
.רטשב אלשו רטשב הולמה תא תטמשמ תיעיבש
.תטמשמ וז ירה ,הולמ האשע םאו ;תטמשמ הניא תונחה תפקה
.טמשמ ןושארה ןושארה :רמוא הדוהי יבר

.טמשמ הז ירה ,הולמ ואשע םאו ;טמשמ וניא ריכש רכש
;תטמשמ - תיעיבשב תקסופש הכאלמ לכ :רמוא יסוי יבר
.תטמשמ הניא ,תיעיבשב תקסופ הניאשו

ט קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ב הנשמ י קרפ ,תיעיבש
טמשנ וניא ןיד תיב השעמ
- הנשה שארב הקלחו הרפה תא טחושה
;טמשמ ,רבעמ שדחה היה םא
.טמשמ וניא ,ואל םאו
.ןיטמשמ ןניא - ןיד תיב השעמ לכו ,ער םש איצומהו ,התפמהו ,סנואה
.ןיטמשמ ןניא - ןיד תיבל ויתורטש רסומהו ןוכשמה לע הולמה

;ה,ט קרפ לבויו הטימש ם"במר
וט-די,ט קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ג הנשמ י קרפ ,תיעיבש
טמשמ וניא לובזורפה
.טמשמ וניא לובזורפ
;ןקזה ללה ןיקתהש םירבדה ןמ דחא הז
,הז תא הז תוולהלמ םעה וענמנש הארשכ
(ט ,וט םירבד) הרותב בותכש המ לע ןירבועו
- רמוגו "לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה"
.לובזורפל ללה ןיקתה

זט,ט קרפ לבויו הטימש ם"במר

:ד הנשמ י קרפ ,תיעיבש
לובזורפה חסונ
:לובזורפ לש ופוג והז
םוקמבש םיניידה ינולפו ינולפ שיא םכל ינא רסומ"
,ינולפ ,"הצראש ןמז לכ ונבגאש ,יל שיש בוח לכש
.םידעה וא הטמל ןימתוח םינידהו

חי,ט קרפ לבויו הטימש ם"במר
לובזורפ רטש

:ח הנשמ י קרפ ,תיעיבש
?ולבקל םאה - תיעיבשב בוח ריזחמה
.ינא טמשמ :ול רמאי ,תיעיבשב בוח ריזחמה
,ונממ לבקי - ןכ יפ לע ףא :ול רמא
."הטמשה רבד הזו" (ב ,וט םירבד) רמאנש

,טלקמ ריעל הלגש חצור ,וב אצויכ
,ינא חצור :םהל רמאי ,ודבכל ריעה ישנא וצרו
,םהמ לבקי - ןכ יפ לע ףא :ול ורמא
."חצורה רבד הזו" (ד ,טי םש) רמאנש

חכ,ט קרפ לבויו הטימש ם"במר


:ט הנשמ י קרפ ,תיעיבש
תיעיבשב בוח ריזחמהמ החונ םימכח חור
.ונממ החונ םימכח חור ,תיעיבשב בוח ריזחמה
;וינבל ריזחי אל - ומע וינב וריגתנש רגה ןמ הולה
.ונממ החונ םימכח חור ,ריזחה םאו
;הכישמב ןינקנ ןילטלטמה לכ
.ונממ החונ םימכח חור ,ורבד תא םיקמה לכו

חכ,ט קרפ לבויו הטימש ם"במר