לבויו הטימש תוכלה ם"במר


ה קרפ

תיעיבש תוריפב רתומה שומישה
העומשה יפמ ,העיבצלו רנה תקלדהלו הכיסלו הייתשלו הליכאל ונתינ תיעיבש תוריפ
.עבצ הב עובצלו רנ תקלדהל ףא - "היהת" :ודמל


ב,ח תיעיבש הנשמ

ןידכ ,תותשל וכרדש רבד תותשלו ,לוכאל וכרדש רבד לוכאל ?דציכ הייתשלו הליכאל
.ינש רשעמו המורת

יח לכאיל וכרדש רבד .ינש רשעמו המורתב הנשמ וניאש ךרדכ ןתיירבמ תוריפ הנשי אלו
ילכוא ןיקלוש ןיא ךכיפל .יח ותוא ןילכוא ןיא לשובמ לכאהל וכרדש רבדו ,לשובמ ונלכאי אל
.רשעמו המורתב לכוא וניאש ךרדכ ,השפעש תפהו דספנש לישבת לוכאל לפטמ וניאו המהב

דימ ולכאו טעמ לשיב םאו .לוספ ידיל ונאיבי אלש ,המורת ןמשב תיעיבש לש קרי ןילשבמ ןיאו
.לוספ ידיל אובל ידכ ןחינה אל ירהש רתומ
המהבה הכלה ,תופועלו היחל המהבל ןתוא ןיליכאמ ןיא םדא לכאמל ןידחוימה תוריפ
רשא היחלו ךתמהבלו :רמאנש הריזחהל ותוא ןיבייחמ ןיא ,הלכאו הנאתה תחתל הילאמ
.לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב

אלו ,ןמשה תא אוה ךס לבא ץמוחו ןיי ךוסי אל ,ךוסל וכרדש רבד ךוסל ?דציכ הכיסל
.סנכנו ץוחבמ אוה ךס לבא ץחרמב ךוסי אלו ,ןמשה תא םטפי
םידיב ותוא ןיכס ןיאו ,לדנסו לענמ וב ןיכס ןיאו ,םיריכו רונת וב ןימסוח ןיא תיעיבש לש ןמש
שבולו ולגר אוה ךס לבא ,לענמה ךותב ולגר ךוסי אלו ,תואמט םידיב ופשפשמ ורשב לע לפנ ,תואמט
.אילבטק יבג לע לגעתמו ופוג ךסו ,לענמה
וא ,רחא ןמש וב חקלו ורכמ .ומצע תיעיבש ןמשב רנה תא קילדמש ?דציכ רנה תקלדהל
ןמשה ןתי אלו .תיעיבש ימדב ןיקילדמ ןיאש ,הקלדהב םירוסא םהינש ,ןמשב ןמש ףילחהש
.רנב וקילדמ אלא ,הרודמה ךותל

,םדאל ןהב ןיעבוצ ,םדא ילכאמ ןהש פ"ע ףא ןהב ,עובצל ןכרדש םירבד ?דציכ העיבצל
לע הלח תיעיבש תשודק ןיאש ,המהב ילכאמ וליפא תיעיבש תוריפמ המהבל ןיעבוצ ןיא לבא
.המהב יעבצ

תבש התיהו :רמאנש .ןהב ןיסבכמו ,ןהילע הלח תיעיבש תשודק ,להאו תירוב ןוגכ ,םיסובכ ינימ
התיהו :רמאנש ,אמגולמ םהמ ןישוע ןיאו ,תיעיבש תוריפב ןיסבכמ ןיא לבא .םכיכרצ לכל ,םכל ץראה
.הסיבכל אלו הרשמל אלו ,איקהל אלו ,ףוליזל אלו ,אמגולמל אלו ,הלכאל םכל ץראה תבש

תוריפב רתומה שומישה :תיעיבשב לודג ללכ
םינאת םיטיח ןוגכ ,םדא לכאמל דחוימ אוהש לכ :תיעיבש תוריפב ורמא לודג ללכ .אי
םכל :רמאנש ,םדאל וליפא וב אצויכו הייטר וא אמגולמ ונממ ןישוע ןיא ,ןהב אצויכו םיבנעו
,םדא לכאמל דחוימ וניאש לכו .האופרל אלו הלכאל היהי ,םכל דחוימ אוהש לכ - הלכאל
אל דחוימ וניאש לכו .המהבל אל לבא םדאל אמגולמ ןהמ ןישוע ,םיכרה ןירדרדו ןיצוק ןוגכ
ירה ,םיצעל וילע בשח :ותבשחמב יולת אוה ירה ,סנרוקהו בוזאהו האיסה ןוגכ ,הזל אלו הזל
ירמוח וילע ןינתונ - המהב לכאמלו םדא לכאמל ,תוריפכ אוה ירה הליכאל ,םיצעכ אוה
.ותוא ןיקלוש ןיאש המהב לכאמ ירמוחו ,אמגולמ ןהמ ןישוע ןיאש םדא לכאמ


א,ח תיעיבש הנשמ

ילכוא ןירכומ ןיא לבא ,םדא ילכוא םהב חקילו המהב ילכואו םדא ילכוא רוכמל רתומ .בי
םהב חקיל םדא ילכוא ןירכומ ןיאש רמול ךירצ ןיאו ,תרחא המהב ילכוא םהב חקיל המהב
םדא ילכואכ ןה ירה ,המהב ילכואב םדא ילכוא ןהב ףילחה וא ןהב חקל םאו ,המהב ילכוא
.םדאל אמגולמ ןהמ ןישוע ןיאש

תיעיבש תוריפ אוצי
ןיליכאמ ןיאו ,אירוסל וליפאו ץראל הצוחל ץראהמ ןתוא ןיאיצומ ןיא תיעיבש תוריפ .גי
ץצקש וא ,שדוח ריכש וא הנש ריכש וא תבש ריכש היה םאו ,ריכשל אלו ירכנל אל ןתוא
.תיעיבש תוריפ אינסכאה תא ןיליכאמו .ותוא ןיליכאמו ותיב ישנאכ אוה ירה ,וילע ויתונוזמ

ה,ו תיעיבש הנשמ
לבא ,תיעיבש תוריפמ בוח םלשמכ הזש ינפמ ,תיעיבש תוריפ השאל ןיקסופ ןיד תיב ןיא .די
.הלעב לשמ איה תנוזינ

תיעיבש תוריפ תתחשה רוסיא
דע תלכאנ הניא ,התאובת תא ולכאת :רמאנש ,רסוב ןהשכ תיעיבש תוריפ ןיפסוא ןיא .וט
אלו .עובש ינש ראשב לכואש ךרדכ ,ןיגפ םהשכ הדשב טעמ ןהמ לכוא לבא .האובת השעתש
.תורשעמה תנועל ועיגיש דע ותיב ךותב לוכאל סינכי


ח-ז,ד תיעיבש הנשמ
ןהב לכוא וחירזישמ םינאת לש ןיגפה ?תיעיבשב הדשב ןליאה תוריפ לוכאל רתומ היהי יתמיאמו .זט
וסינכישמ םיתיזה ,וב אצויכ לכ ןכו הדשב ולכואו םימ איצוישמ רסובה ,ןהב אצויכ לכ ןכו הדשב ותפ
רתומ שילש סינכה ,הדשב ךסו שתוכ גול יצח וסינכה ,הדשב לכואו עצופ ןמש תיעיבר םיתיז לש האס
.תורשעמה תנועל ועיגה ירהש ותיבל סינכהל

ץוקי אל ירפ תושעל ליחתישמ לבא ,ירפ ןהב היהיש םדוק תיעיבשב םיצעל תונליא ץוקל רתומ .זי
תנועל ועיגהו תוריפ איצוה םאו ,דיספהל אלו - הלכאל םכל רמאנו ,לכואה דיספמ ירהש ,ותוא
.ונממ תיעיבש ןיד לטבו ויתוריפ איצוה ירהש ,ותוא ץוקל רתומ ,תורשעמה

,וצנישמ םיתיזהו ,וערגישמ םינפגהו ,ולשלשישמ ןיבורחה ?תיעיבשב ןליאה ןיצצוק ןיא יתמיאמו .חי
םאו ,ירפ דספה אוהש ינפמ תיעיבשב תוינפכה תא ןיצצוק ןיאו ,רסוב ואיצוישמ תונליאה לכ ראשו
.תוינפכ ןתוא ץוקל רתומ ץיציש אלא םירמת תושעהל ןכרד ןיא

לש ןיגזבו תפגב ןיקיסמ לבא ,המהב לכאמל יואר אוהש ינפמ תיעיבש לש שקו ןבת ןיפרוש ןיא .טי
.תיעיבש

אמש ,רוסא אוה בושח םדא םאו ,רכשב הב ץוחרל רתומ ,תיעיבש לש שקבו ןבתב הקסוהש ץחרמ
.תיעיבש תוריפ ןידיספמ ואצמנו ,ףדונ החיר היהיש ידכ וליבשב םירחא םירבד הב וקיסי

:ד"בארה תגשה
ץוחרל רתומ אלא הרמא אל הנשמה ,א"א .הב ץוחרל רתומ דע 'וכו תיעיבש לש שקב הקסוהש ץחרמ
רתומד יל הארנו .ץוחרי אל אוה בושח םדא םא ,ארמגב ושריפו .ץוחרי אל אוה בשחתמ םאו ,הב
,ץוחרי אל אוה בושח םדא םאו .הרוחסכ יוהד ,אל רכשב לבא ,רמאק םניחב אשירב ינתקד ץוחרל
איריא יאמו ,תיעיבשב ץחרמ םושב ץוחרי אל בושח םדא ,וירבדכ םאו .ימד רכשכ הידיד םניחד
.תיעיבש לש שקו ןבתב קסוהשכ

,םיצעכ ןה ירהו ,םהילע הלח תיעיבש תשודק ןיא םירזל המורתב ןירתומש ןיניערגהו ןיפילקה .אכ
.וילע הלח תיעיבש תשודק רוקהו .העיבצל ןייואר כ"אא

םאו ,רבד לכל ןירתומ ולא ירה ןמעט לטב םא ,לישבתה ךותל ןתונו תיעיבש לש ןילבת ררוצה .בכ
.תיעיבש תשודקב םה ןיידע ,םעט ןהב ראשנ

רונת .רעובמכ הז ירה ןתנ םאו ,טיטה ךותל אלו רכה ךותל אל ,תיעיבש לש שקו ןבת ןינתונ ןיא .גכ
ןבתב ןיפרושו ןינהנ תיעיבש יאצומב היינש העיבר דרתשמו ,ןצוי תיעיבש לש שקבו ןבתב והוקיסהש
.תיעיבש לש שקבו

:ד"בארה תגשה
.ימלשוריב אתיא יכהו וילע ןשייש אוהו א"א .רעובמכ אוה ירה ןתנ םאו