לבויו הטימש תוכלה ם"במר


ו קרפ

תיעיבש תוריפב הרוחס רוסיא
ןתואו ,רכומ תיעיבש תוריפמ טעמ רוכמל הצר םאו ,תיעיבש תוריפב הרוחס ןישוע ןיא
ירפה ותואו ,תיעיבש תשודקב לכאייו לכאמ ןהב חקלייו ,תיעיבש תוריפכ ןה ירה םימדה
.היהשכ ותשודקב אוה ירה רכמנה


ג,ח תיעיבש הנשמ

השוע הזש ינפמ ,רכשב תיעיבש יפילקמ עבצי אלו ,רכומו הדש תוקרי חקול היהי אל
ןכו ,תיעיבש םימדהו רתומה רוכמל רתומ ריתוהו לוכאל תוקרי חקל ,תיעיבש תוריפב הרוחס
.תיעיבש ימד םימדהו רתומ הז ירה רכמו ותב ןב וא ונב ןהמ חקלו ומצעל תוקרי טקל םא
אלש ידכ ,ןינמב אלו לקשמב אלו הדמב אל ןתוא ןירכומ ןיא ,תיעיבש תוריפ ןירכומשכ
חקולו ,רקפה אוהש עידוהל ,הרסכא רכומש טעמה רכומ אלא ,תיעיבשב תוריפ רחוסכ היהי
.רחא לכוא ןהב תונקל םימדה

:ד"בארה תגשה
ה"בו ,הנשמה ןושל א"א .דגאיל ןכרדש םירבד דגואו דע 'וכו תיעיבש תוריפ ןירכומשכ
ולכאל 'יפא ודגאל וכרדש ליאוה ושוריפו ,קושל ותוא ןידגוא תיבל דגאיל וכרדש תא םירמוא
,ותוא דגוא קושב ןתוא רוכמישכ כ"ג ,עובשב קפתסמ אוה תודוגא המכב עדיש ידכ ותיבב
ונעמש אל דגאל דגא ןיב לבא .דגאיל הז קרי לש וכרד כ"א אלא הרוחס ךרד ותדוגא ןיאש
.שרפה

אל תיבל איבהל ןידגואש ךרדכ הרסכא קושב רוכמל ,תיבל דגאהל ןכרדש םירבד דגואו
קושל אלא דגאהל ןכרד ןיאש םירבדו ,םוצמצב רכומכ היהי אלש ידכ ,קושל ןידגואש ךרדכ
.ןתוא דוגאי אל

תוריפכ אלא ,ןינמב וא לקשמב וא הדמב םירכמנ ויהי אל ,ץראל וסנכנש ץראל ץוח תוריפ
.רתומ - ץראל ץוחמ םהש ןירכינ ויה םאו ,הרסכא ץראה

תוריפה ריחמל תרבוע תיעיבש תשודק
,ויתחת םימדה ושפתיו ןילוחל שדקה אצי שדקהה תא הדופהש ,שדקהבמ תיעיבשב רמוח
ןמצע תוריפהו ,תיעיבש תוריפכ ושעיו םימדה ושפתי תיעיבש תוריפ רכומה אלא ,ןכ הניא תיעיבשהו
שדוק תארקנש יפלו ,םלועל אהת התייוהב - היהת הב :רמאנש ,םינש ראש תוריפכ ושענו וללחתנ אל
.היהש ומכ אוה ומצע ירפהו תיעיבשב שפתנ ןורחאה רמוא תאצמנ ,הימד תשפות

תוריפכ ולכואו תוריפה ןתואכ רשבה השענ ,רשב ןהימדב וא תיעיבש תוריפב חקל ?דציכ
אצי ,םיגד וימדב וא רשב ותואב חקל .תיעיבשה רועיב תעשב ןתוא רעבל ךירצו ,תיעיבש
וא ןמשב חקל ,ןמש שפתנו םיגד ואצי ,ןמש ןהימדב וא םיגדב חקל ,םיגדה ושפתנו רשבה
ךרדכ ,ןורחאה שבדה םע תונושארה תוריפה רעבל ךירצו ,שבד שפתנו ןמש אצי ,שבד וימדב
תוריפ ראשכ ןתוא ןידיספמ אלו אמגולמ םהינשמ ןישוע ןיאו .תיעיבש תוריפ ןירעבמש
.תיעיבש

ללחתמ ינש ירפב לבא ,ןושאר ירפב ,םירומא םירבד המב .חקמ ךרד לע אלא תללחתמ תיעיבש ןיא
.לוליח ךרד ןיב חקמ ךרד ןיב

םהמ לדגיו םחיני אמש ,םייח ףועו היח המהב לע ותוא ןיללחמ ןיא ,תינש חקלנה ירפ ןיללחמשכו
.םיטוחשה לע תוריפה ןתוא ןיללחמ לבא ,המצע תיעיבש ל"צאו ,םירדע

ןיאו ,ןילומגת ןהמ ןימלשמ ןיאו ,תוניבשוש ןהב ןישוע ןיאו ,בוחה תא םהמ ןיערופ ןיא תיעיבש ימד
.עידוהל ךירצו ,םידסח תולימג לש םירבד ןהמ ןיחלשמ לבא ,תסנכה תיבב םיינעל הקדצ ןהמ ןיקסופ
.ינש רשעמב השועש ךרדכ ןדגנכ לכאי חקל םאו ,האמט המהבו תועקרקו םידבע םהמ ןיחקול ןיא ןכו
םילכ םיכס ןיאו .ןדגנכ לכאי איבה םאו ,תומשאו תואטחו תודלויו תובזו םיבז יניק ןהמ ןיאיבמ ןיאו
.ןדגנכ לכאי ךס םאו ,תיעיבש לש ןמשב תורועו

םימ הלודש ימל אוה ןתונ לבא ,ןינמואה ראשל אלו ןפסל אלו רפסל אלו ןלבל אל ןהמ ןינתונ ןיא .אי
.םנח תנתמ ןינמואל ןהימדמ וא תיעיבש תוריפמ ןתיל רתומו .םימ ותוקשהל רובה ןמ

ואיצומ אלא ,תיעיבש ימדכ וניאו ,רתומ ורכש ,םויה קרי יל טקלו הז רסיא ךל אה לעופל רמואה .בי
ירה ,"קרי םויה וב יל טקל" ול רמא םאו .תיעיבש ימדכ ורכש תויהל לעופה וסנק אלו .הצריש המ לכב
.תיעיבש תוריפכ הייתשו הליכאב אלא ואיצומ וניאו ,תיעיבש ימדכ הז

ןרכש ירה ,יאדמ רתוי ואיבהש ןוגכ ,הרוסאה תיעיבש תכאלמ תיעיבש תוריפב םישועה םירמחה .גי
ורכשש ינפמ ,לעופה רכשב וסנק אלו םירמחה רכשב וסנק המ ינפמו .םהל סנק הז רבדו ,תיעיבש ימדכ
.וייח ידכ םושמ וב וסנק אל ,טעמ

ירה וב ךל איבא הדש תוקרי טקלאשכ החיקל תעשב ול רמאו ,ןוידנופב רכיכ םותחנה ןמ חקולה .די
,תיעיבש ימדמ ול םלשי אל םתס ונממ חקל םאו .תיעיבש תוריפכ אוה ירה רכיכה ותואו ,רתומ הז
.ןהמ בוח ןיערופ ןיאש

ומע השעש ומכ תיעיבש תוריפ ול ןתיש ?דציכ הבוטב ,הבוטב אלשו הבוטב תיעיבש תוריפ ןילכוא .וט
וא הנתמב תיעיבש תוריפ ול ונתנש ימו ,הבוט ול השעש ימכ לוכאל ותניגל וסינכיש וא ,ול ןתנש הבוט
.הדשה ןמ ומצעב אוה ןתוא ףסואש תוריפ לכואש ךרדכ םלכוא הז ירה השוריב ול ולפנש