לבויו הטימש תוכלה ם"במר


ז קרפ

תיעיבש תוריפ רועיב
ךתמהבלו :רמאנש .הדשב יוצמ ןימה ותואש ןמז לכ אלא ןהמ ןילכוא ןיא תיעיבש תוריפ
התא ,הדשה ןמ הז ןיממ תלכוא היחש ןמז לכ .לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו
לש רועיב והזו ,תיבה ןמ ןימה ותוא רעבל בייח ,הדשה ןמ היחל הלכ .תיבבש הממ לכוא
.תיעיבש תוריפ

תונליאב םינאתהש ןמז לכ ןהמ לכוא ,ותיב ךותב תיעיבש תורגורג ול ויהש ירה ?דציכ
.ןתוא רעבמ אלא תיבבש ןתואמ לוכאל רוסא ,הדשה ןמ םינאתה ולכ ,הדשב

רועיבה רחא לוכאל רוסאו ,דחאו דחא לכל תודועס שלש ןוזמ ןקלחמ ,ןיבורמ תוריפ ול ויה
םיל ךילשמ וא שאב ףרוש ,רועיבה תעשב ןילכוא אצמ אל םאו .םירישעל ןיב םיינעל ןיב
.דבאמש רבד לכל ןדבאמו ,חלמה

:ד"בארה תגשה
לכ לע רסואה רועיבה והמ ריהצה אלו ריאה אל ישאר ייחב א"א .רועיבה רחאל לוכאל רוסאו
ולכישב אלא .ןכ וניאו ,רועיבה רמג אוה תודועס 'ג לש קוליחה יכ רבוס אוה ילואו ,םדא
,ןיד תיב דיל רצואל םתוא ןיאיבמו םהיתבבש המ םדא לכ ןיאיצומ ,הימוחתו ריעה תוריפ
םש ןיא םאו .ולכיש דע םויו םוי לכב ןכו ,תבשל ידכ תודועס שלש םדא לכל םיקלחמ םהו
לככ ןהב תוכזל רוזחל לוכי אוה ףאו ,ןריקפמו קושל ןאיצומ ,ןיקלחמ ןיד תיב אלו רצוא
לילגבו ,הדוהי ץרא לכמ הדוהיב :ץראה לכמ תוריפה םתוא ולכיש דע ןהב הכוזה לכואו ,םדא
רועיבה ותואמו .דוביאל וא הפירשל ירמגל ורעבתי זא ץראה לכמ ולכיש רחאו .לילגה לכמ
רתיה ול שיש ןויכ ,ןושארה רועיבל לבא .רתיה םוש ול ןיאש יפל ,והשמב רסוא וניא ךליאו
לכ רמאש אוהו ,ש"ר תעד הז .תיבה ןמ ורועיב רעבל בייחו ,והשמב רסוא ,תודועס 'ג תליכא
,םלוכ תא רעבי הדשב םהמ דחא הלכש ןויכ ,תיבחב ושבכנש םינימה לכש ,רועיבל דחא קריה
רבס רמו ,םעט ןתונב לכה ,ירבס עשוהי יברו א"ר לבא .רועיבה הזל והשמב רסוא אוהש ינפמ
הזב םיכלוה ןיא רבס ג"רו .ןושארב םעט ןתונ ןורחאה רבס רמו ,ןורחאב םעט ןתונ ןושארה
ותוא רעביש ויד ךכליה ,דבלב רועיב תוצמ אלא הליכא רוסיא ןאכ ןיאש ,םעט ןתונ רחא
.וללה םירבד לש רקיע והזו .דבלב ןימה

יפ לע ףא ,רקפה ןהש םיסדרפהו תוגגה ןמ הדשה ןמ םיבנעה ולכו ,תיעיבש לש ןיקומיצ ול ויה
ןניאש יפל ,רצחבש ולא םיבנע ינפמ ןיקומצה ןמ לכוא וניא ,תורצחה ךותבש םינפגב םיבנע שי ןיידעש
ןמ לכוא הז ירה ,הנשה ףוסב אלא ןירמגנ ןניאש רתויב םישק םיבנע שי םא לבא ,היחל ןייוצמ
.הזב אצויכ לכ ןכו ןליבשב ןיקומצה

ןמז לכ ןהמ לכוא הז ירה ,תונושארה ויתוריפמ ול ויהו ,הנשב םימעפ יתש תוריפ השועש ןליא
ינפמ ,ןליבשב םילכוא ןיא ויתסה תוריפ לבא ,הדשב ןימה ותואמ ירהש ,הדשב תויוצמ תוינש תוריפש
.תרחא הנש לש תוריפל ןימודש

הב ליחתה םאו ,תיבחה ןמ ונימ רעבי הדשה ןמ ונימ הלכש לכ ,תחא תיבחב םישבכ השלש שבוכה
המהבל ןליכאמ וניאו תיבה ןמ המהב ילכוא רעבמ ךכ םדא ילכוא רעבמש םשכו .רעובמכ לכה ירה
.הדשה ןמ ןימה ותוא הלכ םא

ירהו ,תיעיבש לש םינומיר רכמש ירה ?דציכ .םימדה תא ןירעבמ ךכ תוריפה תא ןירעבמש םשכו
בייח ,ןהב רכמש םימדה ןמ ולצא ראשנו הדשבש תונליאה ןמ םינומירה ולכו ,ןהימדב לכוא אוה
.ןרעבל

חלמה םיל םכילשי וא ,דחאו דחא לכל תודועס שלש ןוזמ ןקלחמו ,תולכאמ ןהב הנוק ?השוע דציכ
.ןילכוא אצמ אל םא

רועיבל תוצרא שולש
ולוכ ןדריה רבע ,תחא ץרא קמעהו הלפשהו רהה הלוכ הדוהי ץרא ,רועיבל תוצרא שלש
ןותחתהו ןוילעה ולוכ לילגהו ,תחא ץרא םיה םע ןורוח תיבמו דול תלפש רהו דול תלפש
.הבש ןורחאה הלכיש דע ןתשלשמ תחאו תחא לכב ןילכואו ,תחא ץרא אירבט םוחתו

ב,ט תיעיבש הנשמ

הדוהי ץרא לכב ןימה ותואמ שיש ןמז לכ ןהמ לכוא ,הדוהי ץראב תוריפ ול ויה ?דציכ
.ןדריה רבעב ןכו לילג תוריפ ול ויה םא ןכו ,הלוכ

םירמתב ןילכואו ,םירמתלו םיתיזלו ןיבורחל תחא ץראכ תובושח ןלוכ ולא תוצרא שלשו .אי
,תרצעה דע םיתיזב ןילכואו ,םירופה דע ,הלכ אוה יתמיאו ,רעוצבש ןורחאה הלכיש דע
.הכונחה דע תורגורגבו ,תיעיבש יאצומ לש חספה דע םיבנעבו

בייח ,ולכש םוקמל ולכ אלש םוקממ וא ,ולכ אלש םוקמל ולכש םוקממ תיעיבש תוריפ ךילומה .בי
ואציש ץראה תוריפו ,םשל ךלהש םוקמ ירמוחו םשמ אציש םוקמ ירמוח וילע ןינתונש יפל ,רעבל
.םוקמל םוקממ םריבעי אלו ,ןמוקמב םירעבתמ ץראל הצוחל

תיעיבש רועיבב לודג ללכ
םא ,ןיעבוצה ןיממ וא המהב לכאמ וא םדא לכאמ אוהש לכ :תיעיבשב ורמא לודג ללכ .גי
הטושה ףולה ילע ןוגכ ,וימדו אוה רועיבב בייחו תיעיבש וימדלו ול שי ץראב םייקתמ וניא
סטסא ןוגכו ,המהבה לכואמ ןירדרדהו םיחוחה ןוגכו ,םדא לכואמ ןישלועהו הנדנדה ילעו
יפ לע ףא ,ןיעבוצה ןיממ הפכרהו האופה ןוגכ ,ץראב םייקתמ היה םאו ,ןיעבוצה ןיממ הצוקו
אלא ,ץראב םייקתמ ירהש ,םהימדל אלו רועיב םהל ןיא ,תיעיבש וימדלו תיעיבש ול שיש
.הנשה שאר דע וב ןיעבוצו ןינהנ

:ד"בארה תגשה
ףוסב רועיב שי םהימדל םילכ םניאש יפ לע ףא ,מ"ר ירבד וז א"א .'וכו ץראב םייקתמ ירהש
.ןהימדל רמוחו לק רועיב ןיא ןהל םירמוא םימכח לבא ,ןהמ רתוי םימדב רימחמש ,הנשה
.םימכחכ אלו ריאמ יברכ אל ,בתכש המו

ב-א,ז תיעיבש הנשמ

וניאו ליאוה ,םיעבוצה ןיממ וניאו המהב לכאמל אלו םדא לכאמל אל דחוימ וניאש לכו .די
ןינהנ אלא ,ץראב םייקתמ וניאש יפ לע ףא ,רועיב םהל ןיא לבא תיעיבש וימדלו ול שי םיצעל
.ןינבקרעהו הנדנדה רקיעו הטושה ףולה ירקיע ןוגכ ,הנשה שאר דע וימדב וא וב

:ד"בארה תגשה
אלב הזל רשפא יא א"א .תיעיבש וימדלו ול שי םיצעל וניאו ליאוה דע 'וכו דחוימ וניאש לכו
אוה ירה םיצעל וניאו םיעבצה ןיממ אלו המהב לכאממ אלו םדא לכאממ וניא םאש ,שוביש
םהל שיש םדא ירמוח .המהב ירמוחו םדא ירמוח וילע ןינתונ ,וילע בשח :הבשחמב יולת
םא ולאב שרפתנ אלו .תינרוקהו בוזאהו האיסה םהו ,ןקלשל רוסאש המהב ירמוח ,תיעיבש
שיו ,רועיב וימדלו רועיב ול שי ץראב םייקתמ וניאש לכ רבד לש וללכו ,אל םא רועיב םהל שי
ףוסב רועיב םהימדל שי רמוא מ"רש ,םימכחו מ"ר (י"ר) וילע וקלחנש ץראב םייקתמה ןימ
םימדב ןיכלוהו ןימייקתמ םניאש םימעפש ינפמ םעטהו ,ןהמ רתוי ןהימדב ןירימחמש ,הנש
.רימחהל

םהל ןיא לבא ,תיעיבש םהימדלו תיעיבש םהל שי ,ןיניערגהו םיזוגא יפילק ,ולש ץנהו ןומר יפילק .וט
הנטובהו הלאה יבלול ,רועיבו תיעיבש םהימדלו םהל שי םיבורחהו םידרז יבלול .םהימדל אלו רועיב
.רועיב שי ןהלש םילעל לבא ,רועיב םהל ןיא לבא תיעיבש ןהימדלו ןהל שי ,ןידטאהו

ןיבורח ילעו םינק ילעו םיתיז ילע ,ןהיתונליאמ ןירשונו ולוביש תעב ןילעה ?רועיב תעש איה וזיא .זט
.תולכו תולבונ ןניאש יפל רועיב םהל ןיא

דע םישבי םיבשע בבגיו ,קותמה שבייש דע ?תיעיבשב ןיחל םיבשע טקלל יאשר םדא היהי יתמ דעו .זי
.תיעיבש יאצומב היינש העיבר דרתש

דרתש דע ?תיעיבש תוריפ ףוסאל תיעיבש יאצומב תוסדרפב סנכהל ןירתומ םיינעה ויהי יתמ דעו .חי
.היינש העיבר

םילעה ןמ תונליאהמ אצויה ףרש אוהו ףטקה ,תיעיבש ןהימדלו ןהל שי םטולהו רפוכהו דרווה .טי
.תיעיבש וימדלו ול שי םיגפה ןמ אצויהו ,תיעיבש ול ןיא םירקיעהמו

ןהלש ירפכ םירקיעה ןמו ןילעה ןמ אצויה ףא קרס ןליאב לבא ,לכאמ ןליאב ?םירומא םירבד המב
.תיעיבש וימדלו ול שיו

יאצומ לש ןמשב ושבכ ,רתומ ןמשהו דרווה תא טקלי תישש לש ןמשב תיעיבש דרו שבוכה .אכ
.רועיבב בייחתנ רבכו אוה שבי דרווה ירהש ןמשה רעבל בייח תיעיבש

תוריפ םעט ירהש ,ןייה רעבל בייח תיעיבש יאצומ ןייב וא תישש ןייב ןשבכש תיעיבש לש ןיבורח .בכ
ונימב אלשו אוהש לכב ונימב ןימ ,תורחא תוריפב וברעתנש תיעיבש תוריפ :ללכה הז ,וב תיעיבש
.םעט ןתונב