לבויו הטימש תוכלה ם"במר


ח קרפ


תיעיבשב םידבועה ידי קזחל רוסיא
רוכמל וא ,התוא ןידבועש לארשי ידי קזחל רוסא ךכ תיעיבשב ץראה דובעל רוסאש ךרדכ
.הריבע ירבוע ידי קזחל רוסאש יפל ,הדובע ילכ ןהל


ט-ו,ה תיעיבש הנשמ

לכו השירחמ ,תיעיבשה לע דושחש ימל תיעיבשב ןרכומל יאשר ןמואה ןיאש םילכ ולאו
,תיעיבשב הרוסאש הכאלמל תדחוימ ותכאלמש לכ :ללכה הז ,רקדהו הרזמהו לועה הילכ
.דושחל ורכומל רתומ תרתומ היהתו הרוסא היהתש רשפאש הכאלמלו ,דושחל ורכמל רוסא

הז ירה טעמ הלגעה לע איביו טעמ וב רוצקי םאש ,הילכ לכו הלגעהו לגמה ול אוה רכומ ?דציכ
.רוסא והדש תוריפ לכ איבי וא ןירצוקה ךרדכ רוצקי םאו ,רתומ

,תיעיבשב הרוסאה הכאלמל תדחוימ ותכאלמש רבד וליפא ,דושח וניאש ימל םתס רוכמל רתומו
.תיעיבש רחאל הכאלמ ול תושעל תיעיבשב הנקש רשפא ירהש

אמש ששוח וניאו ,הזמ רתי ירכנל רוכמל רתומו ,ןיי ידכ רשע השמחו ןמש ידכ שמח רכומ רצויה
.ץראל םאיבי אמש ששוח וניאו ל"וחב לארשיל םיבר םידכ רכומו ,לארשיל רוכמי

,הריבויש רשפא ירהש והדש ול רכומו ,הטחושל רשפא ירהש תיעיבשב תשרוח הרפ דושחל רכומו
,הב דודמל האס וליאשמו ,ןליאב ול ןיאש תנמ לע ומע קספ ןכ םא אלא ,ןליאה הדש ול רוכמי אל לבא
אוהש פ"ע ףא ,תועמ ול טרופו ,ותיב ךותב הב דודמיש רשפא ירהש ,ןרוג ול שיש עדוי אוהש י"פעא
.םירוסא שוריפב ןלוכו .םילעופ ול שיש עדוי

אלו רובת אל לבא ,רונתו םיחר הרבכו הפנ תיעיבשה לע הדושחה התרבחל השא תלאשמ ןכו
.המע ןוחטת

תיעיבשב םירכנ ידי םיקזחמ
קזחתת ול רמוא ,ערוז וא שרוח והארש ןוגכ ,דבלב םירבדב תיעיבשב םירכנ ידי ןיקיזחמ
.דיב ונדעסי אל לבא .ץראה תתיבש לע ןיווצמ םניאש ינפמ ,ולא םירבדב אצויכו חילצת וא
.ןתוא סונקל ידכ בויח ינב ןניאש יפל ,ןירינ ןהמ ןירכוחו ,תרווכה ןהמע תודרל רתומו


ג,ד תיעיבש הנשמ
לבא ,ןירמעמו ןיכרודו ןירוזו ןישד ?דציכ ,רבוחמב אל לבא שולתב אירוסב תושעל רתומ
.ולאב אצויכ לכ ןכו ןיקסומ אלו ןירצוב אלו ןירצוק אל

יפל ,ץראה םעמ חקיל רוסא ךכ ,ןרמשל וא תיעיבש תוריפב הרוחס תושעל רוסאש םשכ
תשודקב ןתוא לכאי אל אמש ,אוהש לכ וליפאו ,ץראה םעל תיעיבש ימד ןירסומ ןיאש
.תיעיבש

ימד ול עילבמ ול ןתנ אל םאו ,הנתמ גורתא ול ןתונ ,תיעיבשב ץראה םעמ בלול חקולה .אי
.בלול ימדב גורתא

אצויכו םינומרו םינאת ןוגכ ,רומשב ןתומכש תוריפ רכומ היהש ןמזב ?םירומא םירבד המב .בי
רבסכהו תוגולגלחהו םיטושהו ןיזובריהו םגיפה ןוגכ ,רקפהה ןמ ןתקזחש תוריפ רכומ היה לבא .ןהב
לש וייח ידכ םושמ ,דבלב תודועס שלש ימדכ טעמ ונממ חקיל רתומ הז ירה ,ןהב אצויכו םירה לש
.רכומ

םישדעו תויקלקה ןיסירגו הפכר לש לצבו יכב לעב םוש ןוגכ ,תורשעמב בייח וניאש רבד לכו .גי
םדא לכמ ןיחקלנ ולא ירה ,ןהב אצויכו ןונצו תפל ערז ןוגכ ,תולכאנ ןניאש הניג ינוערז ןכו תוירצמה
.תיעיבשב

וא ,תיעיבש תוריפב הרוחס תושעל דושח אוהש ימ לבא ,םתס ץראה םעב ?םירומא םירבד המב .די
ונממ ןיחקול ןיאו ,ללכ תיעיבש תקיז וילע שיש רבד ונממ ןיחקול ןיא ,ןהמ רוכמלו ויתוריפ רומשל
.רוזשו יווט ונממ ןיחקול לבא ,קורס 'יפא ןתשפ

,תיעיבשה לע דושח וניא תורשעמה לע דושחהו ,תורשעמה לע דושח וניא תיעיבשה לע דושחה .וט
ןוידפ הל ןיא תיעיבשו ,תיעיבשב ןכ ןיאש המ םוקמ תאבה ןועט רשעמ .הרותהמ הזו הזש יפ לע ףאש
.רשעמב כ"אשמ

ורכמש הזה אמטה לכואהש ,תיעיבשה לע אלו רשעמה לע אל דושח וניא תורהטה לע דושחה .זט
ירבדל דושח וניא םירפוס ירבדל דושחהו ,םירפוס ירבדמ אלא םירחא אמטמ וניא רוהט תקזחב
.הרות

םדא ןיא הקזח ,םירחא לש לע אוה ןמאנ ומצע לש לע ןמאנ וניאש יפ לע ףא ,רבד לע דושחה לכ .זי
.ודיעמו ונד רבדה לע דושחה ךכיפל ,םירחאל אטוח

:ד"בארה תגשה
.הז לע ךומסל ןיאש רשעמ 'המ ב"יפב הלעמל יתבתכ רבכ א"א .ודיעמו ונד רבדה לע דושחה ךכיפל

ןהש יפ לע ףא ונל תורתומ תומורתהו ליאוה םירמוא םהש יפל ,תיעיבשה לע ןידושח םינהכה .חי
תוריפ לש האס האמל הלפנש המורת האס ךכיפל .תיעיבש תוריפ ו"ק ,התימב םירזה לע ןירוסא
לע ןידושח םהש יפל ,עמודמ לככ םינהוכל ורכמי אלו לכה ובקרי ,האממ תוחפל הלפנ ,הלעת תיעיבש
.תיעיבשה

.אוה תיעיבש יחיפסמ אמש ןיששוח ןניאו ,םוקמ לכמ ןסרומ ןיחקול ןימטפהו ןינעבצה .טי

,תרתומ תפ ןהל ונתנ םאו ,תיעיבש ןילכוא לש תורצחב ןיקדקדמ ויהי אל תיעיבשב הפוק יאבג
תיעיבש תועמ וא אלא ןינתונ תויהל לארשי ודשחנ אלש ,אוה תיעיבש יחיפסמ אמש הל ןיששוח ןיאו
הנשב תוריפ ןהל ןיריזחמו תיעיבש תוריפ םיינעה ןמ תולל רתומו .תיעיבש ימדב תוחקלנה םיציב וא
.תינימש