לבויו הטימש תוכלה ם"במר


ט קרפ

םיפסכ תטמשה
בוח עבותהו ,ודי השמ לעב לכ טומש :רמאנש תיעיבשב הולמה טימשהל השע תוצמ
.ויחא תאו והער תא שוגי אל :רמאנש "השעת אל" לע רבע ,תיעיבש וילע הרבעש

י קרפ תיעיבש הנשמ

,עקרק תטימש םש שיש גהונ לבויהש ןמזב אלא הרותה ןמ תגהונ םיפסכ תטימש ןיא
טימשמ התאש ןמזב םימכח ורמא ,אוה הלבק הז רבדו ,ףסכ אלב וילעבל עקרקה בושי ירהש
תטימש םש ןיאש ןמזבו ,ץראל הצוחב ןיב ץראב ןיב םוקמ לכב םיפסכ טימשמ התא עקרק
.ץראב וליפא תיעיבשב םיפסכ טימשמ התא ןיא עקרק

לבויה ןיאש יפ לע ףאו ,םוקמ לכב הזה ןמזב תגהונ םיפסכ תטימש אהתש םירפוס ירבדמו
.לארשימ םיפסכה תטימש תרות חכתשת אלש ידכ ,גהונ

רבד הזו ,הטמש השעת םינש עבש ץקמ :רמאנש הפוסב אלא םיפסכ תטמשמ תיעיבש ןיא
רחא םש המ ,תוכוסה גחב הטמשה תנש דעומב ,םינש עבש ץקמ :רמוא אוה םשו ,הטמשה
לכ ובוח הבוג המצע תיעיבשב וריבח תא הולה ךכיפל .עבש רחא םיפסכ תטמשה ףא ,עבש
.בוחה דבא תיעיבש יאצומ לש הנשה שאר ילילב המח עקשתשכו ,הנשה

ותוא אצמנו לולא רבעתנו ,תיעיבש יאצומ לש הנשה שאר םויהש תעד לע הקליחו הרפה תא טחש
.בוחה לע תיעיבש הרבע ירהש ,םימדה ודבא - תיעיבש ףוס םויה

:ד"בארה תגשה
רמאד ,איה י"ר 'ינתמ יאהד ימלשוריב רומאד יאמ היתטימתשא א"א .'וכו הקליחו הרפה תא טחש
תפקה הרפד אהו .תטמשמ הניא תונחה תפקה לכ ןנברל לבא ,טמשמ הנושאר הנושארה תונחה תפקה
.איה תונחה

םאו ,טימשמ הז ירה םיסכנ תוירחא וב שיש רטשבש הולימ וליפאו ,הולימה תא תטמשמ תיעיבש
:םוקמ לכמ - שוגי אל :רמאנש העובשה תא תטמשמ תיעיבשהו ,טימשמ וניא ותאולהב הדש ול םייס
.עבשיהל אלו םלשל אל

,ןתטמשמ תיעיבש ןהב הדוי םאש םירבדמ ,הב אצויכ לכו ןיניידה תעובשב ?םירומא םירבד המב
.הטמשה רחא עבשי הז ירה ,םלשי הדוי םאש ,תועובשמ ןהב אצויכו ןיפתושהו ןירמושה תעובש לבא

:ד"בארה תגשה
תכסמב ימלשוריה ןמ ואיצוה הז רבד יל המודמכ א"א .ןיניידה תעובשב ,םירומא םירבד המב
רבדה הולמב רמאד איה מ"רד בר םשב הדוהי בר רמא 'וכו ער םש איצומהו התפמהו סנואה ,תיעיבש
תינרפכ תישענ איהש הולמ אתלימ אד אטישפ ןיניד ירזג ולא) [טמשמ וניא] ןיד תיב השעמ לכו ,יולת
.(תטמשמ הולמ תישענ איהש תינרפכ תטמשמ הניא

וילע ואבש וא ,תיעיבש הרבעש רחא הדוהו ,ותריפכב אוהו הטמשה עיגהו ,וב רפכו ועבתו והולה
.תטמשמ תיעיבשה ןיא תיעיבשה רחא םידע

:ד"בארה תגשה
םידע ואב וא הדוהו רזחד אמעט רבוס אוה הנה א"א .'וכו רחא הדוהו דע 'וכו וב רפכו ועבתו והולה
.טמשמ וניא תינרפכ תישענו הולמ ימלשורי לש וטושפכ ,טמשמ וניא ותריפכב דמע םא אה ,טמשמ
עבשנו ותעובשב ןיד תיב והורטפש וא אלא ,אתלימ אילת הריפכב ואלד ,רבוס אוהש ומכ וניא ילוא
הולמ רמאו ול ךומסה ןיד תיב השעמ לע רזוח אוהש אמש וא םידע ואב וא ,הדוהו רזחו תיעיבש םדוק
.ןיד תיב השעמ ונייהד ,טמשמ וניא ףורטיש ותוכז ול ובתכו ,והובייחו ןיד תיבל אבו תינרפכ תישענש
אוהש ומכ אוה םאש .טמשמ ,ולגרל וילע ןיתמהו ותוא ךיראהש רמולכ ,הולמ תישענו תינרפכ לבא
דמוע הז ירהו ,העובשה תא תטמשמ תיעיבשהו ,אישק תיעיבשד ןיתינתמ ,ןטושפכ םירבד טשופ
ארבסה ילעבל וא הלבקה ילעבל וא אלא ארמגה רסמנ אל רבד לש וללכ חכשתו קוד .ותריפכב
.הנוכנה

ירה ,שוגי אל ידיל אב אוהש פ"ע ףא ,טמשמ וניא םינש רשעל ןמז ול עבקו ,וריבח תא הולמה
.תטמשמ תיעיבש ,ונעבתי אלש ומע הנתה .שוגנל לוכי וניא התע אוה

טמשת אל תיעיבשש הנתמה
ןיד לטבל לוכי וניאש ,טמשנ הז ירה ,תיעיבש ונטמשת אלש ומע הנתהו וריבח תא הולמה
יאנת לכש ,םייק ואנת ,תיעיבשב וליפאו ,הז בוח אוה טימשי אלש ומע הנתה .תיעיבשה
.בייח אוהש הרות ותבייח אלש ןוממב ומצע בייח הז אצמנו ,םייק ןוממבש

ופקז םאו טמשנ וניא ריכש רכש ,תטמשנ הולמ האשע םאו ,תטמשנ הניא תונחה תפקה .אי
.טמשנ הולמב וילע

יתמיאמו ,םיטמשנ הולמב ןפקז םאו ,ןיטמשנ םניא ער םש איצומהו התפמ לשו סנוא לש תוסנק .בי
.ןידב הדמעה תעשמ ,הולמב ןיפקזנ

הולמב וילע התפקז וא התמגפ םאו ,תטמשנ התבותכ ןיא הטמשה םדוק ותשא תא שרגמה .גי
.תטמשנ

ןיד תיבל ויתורטש רסומו ןוכשמה לע הוולמה
טימשמ רתי היה םאו ,ןוכשמה דגנכ בוחה היהיש אוהו ,טימשמ וניא ןוכשמה לע הולמה .די
.רתיה

רשאו :רמאנש טמשנ וניא הז יבוח יל ובג םתא םהל רמאו ןיד תיבל ויתורטש רסומה .וט
ינולפ שיא ובתכו ןידה תא וכתחש ןיד תיב ןכו .ותוא ןיעבות ןיד תיב הזו ,ךיחא תא ךל היהי
.הולמכ וניאו ודיל אב וליאכו אוה יובגכ הזש ,טמשנ וניא ךכו ךכ הזל ןתיל בייח התא

ב,י תיעיבש הנשמ

לובזורפ
ןפ ךל רמשה הרותב בותכה לע ןירבועו ,הז תא הז תוולהלמ וענמנש ןקזה ללה הארשכ .זט
לובזורפה ןיאו .הז תא הז ווליש דע ,בוחה טמשי אלש ידכ ,לובזורפ ןיקתה ,'וגו רבד היהי
ןיא הרות לש הטמש לבא ,םירפוס ירבדמ איהש הזה ןמזב םיפסכ תטמשב אלא ליעומ
.הב ליעומ לובזורפה

:ד"בארה תגשה
רמאו גילפ אבר לבא ,יכה רמאד אוה ייבאד ,רווחמ וניא הז א"א .'וכו הרות לש הטמש לבא
.ןמז לכב גהונ ךכלהו ,רקפה ןיד תיב רקפה

ןהש יסא יברו ימא יבר לש וניד תיבכ רתויב םילודג םימכח אלא לובזורפ ןיבתוכ ןיא .זי
.ןיבתוכ ןיא ןיניד יתב ראש לבא ,םדא ינב ןוממ עיקפהל ןייואר

יל שיש בוח לכש ,ינולפ םוקמבש ןיניידה ינולפו ינולפ םכל ינרסומ ,לובזורפ לש ופוג והז .חי
.הטמלמ ןימתוח םידעה וא ןיניידהו ,הצראש ןמז לכ ונבגאש

לובזורפ רטש
ד-ג,י ,תיעיבש הנשמ

ךותב אוהש לכ הולמה ול רכומ הולל עקרק ןיא םא ,עקרקה לע אלא לובזורפ ןיבתוכ ןיא .טי
ול התיה ,לובזורפ וילע ןיבתוכ ,הריכל וא רונתל םוקמ וליאשה .בורכ לש חלק וליפא והדש
.לובזורפ הילע ןיבתוכ תנכשוממ הדש

,עקרק ול שי ברעלו עקרק ול ןיא .סופורטפא יסכנ לע םימותילו ותשא יסכנ לע שיאל ןיבתוכ
וילע בתוכ ודובעיש תחת אוהו ליאוה ,עקרק וריבחל שיו וריבח לע בוח ול היה .לובזורפ הילע ןיבתוכ
.לובזורפ

דחא לובזורפ ויד דחאמ וולש השמחו .דחאו דחא לכל לובזורפ םיכירצ השמחמ הולש דחא .אכ
.ןלוכל

.הולהש רחא לובזורפה בותכיש דע טימשמ אלא ,ליעומ וניא ,הולה כ"חאו הלחת לובזורפה בתכ .בכ
הולמל םדוק לובזורפה םאו ,הז לובזורפב תטמשנ הניא לובזורפל תמדוקה הולמ לכש רמוא תאצמנ
.הז לובזורפב תטמשנ

,רשכ רדאמ ונמז םידקהו ןסינב ובתכ ?דציכ ,לוספ רחואמהו ,רשכ םדקומה לובזורפ ךכיפל .גכ
הפיימ ירהש ,לוספ רייאמ ובתכו ונמז רחיא םא לבא ,רדא דע אלא טימשמ וניאש וחוכ ערוה ירהש
םירבדה תריסמ תעשב ןסינ דע אלא טימשי אלש וניד ןיאש ,ןידכ אלש רייא דע טימשמ וניאש וחוכ
.ןיד תיבל

,ןמאנ דבאו יל היה רמא םאו .ובוח דבא ,לובזורפ ומע ןיאו תיעיבש רחא בוח רטש איצומה .דכ
וא ,ורטש תא בוח לעב איבישכ אלא דוע אלו ,לובזורפב אלש הבוג בוח לעב ךליאו הנכסה ןמזמש
,ולש לובזורפ היא רמאו עבתנה ןעט םאו ,ול םלש עבתנל םירמוא ,הפ לע הולמב עובתל אובישכ
.ובוח דבא לובזורפ בתכ אלש הדוה םאו ,ןמאנ ןה רמא םא ?דבאו לובזורפ ךל היה עבותל םירמוא
.לובזורפ ןיכירצ ןניא םימותיהו

רמוא עבותהו ,התייה הז לובזורפ רחא עבות אוהש וז הולמ רמאו עבתנה ןעטו ,לובזורפ איצוה .הכ
ןמז ןיעדוי ונא ןיאש פ"ע ףאו .ןמאנ דבאו יל היה רמא וליאש ,ןמאנ עבותה ,התיה לובזורפ םדוק
.דבאש לובזורפה

,תטמשנ הניאש איה תונח תפקה אלא יכ אל רמוא עבותהו ,ילצא ול שי הולמ רמאו עבתנה ןעט .וכ
ןויכש ,דבאו יל היה לובזורפו התייה הולמ רמאי הצרי םא ירהש ,ןמאנ הז ירה ,הולמ יתפקז אל ירהש
.רוסא רבד לכואו רתומ רבד חינמ םדא ןיאש איה הקזח ,לובזורפ םימכח ונקתש

יל שיש בוח לכש םכל ינרסומ רמאו ,םידימלתל וירבד רסמו הז תא הז וולהש םימכח ידימלת .זכ
הזה ןמזב םיפסכ תטמשהש םיעדוי ןהש ינפמ ,לובזורפ בותכל ךירצ וניא ,הצראש ןמז לכ ונבגאש
.תיחדנ איה דבלב םירבדבו ,םהירבדמ

:ד"בארה תגשה
.הז תא הז ןירתוס וירבד א"א .תיחדנ איה דבלב םירבדבו

טמשנש בוח ריזחהל יואר
רמול הוולמה ךירצו .ונמיה החונ םימכח חור תיעיבש וילע הרבעש בוח ריזחמה לכ .חכ
:רמאנש ,ונממ לבקי לבקתש ינוצר כ"פעא ול רמא ,ינממ תרטפנ רבכו ינא טימשמ ריזחמל
ינא הנתמבו םה ילש ול רמאי אלא ,ךל ןתונ ינא יבוחב ול רמאי לאו .שגנ אל ירהו שוגי אל
.ךל ןתונ

ט-ח,י תיעיבש הנשמ

הנתמבו ,םה ילש :ול רמאיש דע םירבדב ומע בבסמ ,ןכ ול רמא אלו ובוח ול ריזחה .טכ
.ול ךליו ויתועמ לוטי אלא ונממ לבקי אל ,רמא אל םאו .ךל םיתתנ

אל"ב רבע ,טמשיו ולש בוחה רחאתי אמש ,הטימשה םדוק וריבח תא תוולהלמ ענמנש ימ
ןיואל ינשב הרות וילע הריהזה ירהש ,אוה לודג אטחו ,'וגו ךל רמשה :רמאנש "השעת
אל" תוצמ הז ירה ,"לא" וא "ןפ" וא "רמשה" רמאנש םוקמ לכו ,'וגו ןפ ךל רמשה :רמאנש
ריהזהל בותכה ףיסוה ירהו ,לעילב ותארקו וז הער הבשחמ לע הדיפקה הרותהו ."השעת
ה"בקה חיטבהו .'וגו ול ךתתב ךבבל ערי אלו ול ןתת ןתנ :רמאנש ןתיי אלא ענמי אלש תווצלו
.'וגו ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ :רמאנש הזה םלועב וז הווצמ רכשב