לבויו הטימש תוכלה ם"במר


י קרפ

הטימשה תונש תונמל ןיד תיב לע הווצמ
תותבש עבש ךל תרפסו :רמאנש םישמחה תנש שדקלו םינש עבש עבש רופסל השע תוצמ
.דבלב לודגה ןיד תיבל ןירוסמ ולא תוצמ יתשו ,םישמחה תנש תא םתשדקו 'וגו םינש

הטימשה תונש ןובשח
םינש שש :רמאנש ץראל וסנכנשמ הנש הרשע עברא רחאמ ,תונמל וליחתה יתמיאמו
[ושע םינש עבשו .וצרא תא ריכמ דחא לכ היהיש דע ךמרכ רומזת םינש] ששו ךדש ערזת
הריציל םיפלאו תואמ שמחו שלש תנשב רמוא תאצמנ ,קוליחב םינש עבשו ץראה שובכב
תנש ושעו ,תונמל וליחתה ,הריציל הינש הנש איהש ,ןושארה םדא דלומ רחאמ הנשה שארמ
תוטמש עבש ונמו ,הטמש ץראל וסנכנשמ םירשעו תחא תנש איהש ,הריציל תואמ שמחו רשע
.ץראל וסנכנשמ םיששו עברא תנש איהש םישמחה תנש ושדקו

תיבה ברחש ,הב ואציש הנשו .ואציש דעו ץראל וסנכנשמ לארשי ונמ םילבוי רשע העבש
רשעו הנש תואמ עבראש .התיה לבויב םישלשו שש תנשו ,התיה תיעיבש יאצומ ,הנושארב
םיעבש הברח ץראה הראשנ הלטבשמ .הז ןינמ לטב תיבה ברחש ןויכ .ןושאר תיב דמע םינש
,ארזע הלע וניינבמ תיעיבשה הנשבו ,דמע הנש םירשעו תואמ עבראו ,ינש תיב הנבנו ,הנש
ינש תיב ןינבל ג"י תנש ושעו ,רחא ןינמ תונמל וליחתה וז הנשמו ,היינשה האיבה איהו
ןינומ ,ינש תיבב לבוי םש התיה אלש י"פעא .םישמחה תנש ושדקו תוטמש עבש ונמו ,הטמש
תוטימש שדקל ידכ ותוא ויה

:ד"בארה תגשה
,ןאכלו ןאכל הלוע םישמח תנש רמאד הדוהי 'ר תעדל והז א"א .לארשי ונמ ןילבוי רשע העבש
תנש רמאד יאמו .רמאק תולבוי רועיש אלא וקלחש עבשו ושבכש עבש והל ירצב ןנברל וליאד
.לבויב התיה שלש תנש הדוהי יבר וליאד ,ןנבר תעדל והז ,התיה םישלשו שש

ינשכ ןברוחה רחאש ירשתמ התליחתש ,הנורחאב תיבה הב ברחש הנשהש דמל תאצמנ
,התיה תיעיבש יאצומ הנשה התוא ,תולבוילו םיטימשל ןינמה אוה ירשתמ ירהש ,םישדח
עבשו האמו ףלא תנש איהש וז הנש ,הז ןובשח יפלו .התיה יעישתה לבויה ןמ ו"ט תנשו
םישלשו שש תנש איהש ,תורטש ןינמל תואמ עבראו ףלאו העבשו םינמש תנש איהש ,ןברוחל
.לבויה ןמ םירשעו תחא תנש איהו ,הטימש תנש איה - הריציל םיפלא תעבראו תואמ עשתו

םיעבשה ןתואב ונמ אלש שיא יפמ שיא םהידיב איה תרוסמש ורמא םינואגה לכ לבא
ברחשמ ןכו ,לבוי אלב דבלב תוטמש אלא ינש תיב ןינבו ןושאר תיב ןברוח ןיבש הנש
ארמגב הלוע ןכו ,ןברוחה תנש תלחתמ דבלב עבש עבש אלא םישימחה תנש ונמ אל הנורחאב
.הלבק אוהש הז ןובשח הרז הדובע

ינשל אלא ונמ אל ןלוכו ,י"א ישנאו םינואגה לצא תמסרופמו איה העודי הטמשה תנשו
ףלאו האמו עבש תנש איהש ,וז הנש יהת הז ןובשח יפלו ,עבש עבש ןתוא ןיכילשמ :ןברוח
תורשעמ ןינעל ןירומ ונא הז ןובשחה יפכו ,ןיכמוס ונא הז לעו ,תיעיבש יאצומ ,ןברחל
.תולתהל יואר ןהבו הארוהב םילודג םידומע השעמהו הלבקהש ,םיפסכ תטמשהו תיעיבשו

:ד"בארה תגשה
תנשמ ןינומ ןיאש ורמאש םינואגה א"א .'וכ לכב ןכו דע 'וכו איה העודי הטמשה תנשו
רמאד הדוהי יברכ והל אריבסד םישרפמ שי יכ ,ןברוחה םדוק כ"ג ילוא עבש אלא ןברוחה
לכמ לוקשנו ,ז"עד ארמגב ורמאש המל םהירבד תא ןיכמוסו ,ןאכלו ןאכל הלוע םישימח תנש
ןינבל רכז ןברוחה רחא בשחל ןכתי אל םישרפמה ולא ורמא יכ ,יטרפא ידשנו יתרת האמ
,וירבדכ אלו םהירבדכ אל רבוס יניא ינא םוקמ לכמ ,ןושארה ןובשחה יתלוז רחא ןובשח
םינתונ םניאש רמול אלא םשוריפ ךרד לע יטרפא ידשנו יתרת האמ לכמ לוקשנ שרפמ יניאו
םישמח םישמח םוקמ לכמ ,לוח םהש עובש ינש ראשכ אלא השודק רכז םש ןברח רחא לבזיל
.אוה ךכ םינואגה תעד ילואו הלחתב ןינומ ויהש ומכ הדוהי 'רכ אלד ןינומ םההטימשה ןובשח לע ם"במרה תבושת

םישמח תנשו הטמש םיעבראו עשת תנש אלא ,עובשה ינש ןינממ הלוע הניא לבוי תנש
.לבויו לבוי לכב ןכו ,עובש לש םינש שש תלחת תחאו םישמח תנשו ,לבוי

רורד םתארקו :רמאנש תולבויה ולטב ,השנמ טבש יצחו דג טבשו ןושאר טבש הלגשמ
ןלוכ אלא טבשב טבש ןיבברועמ ויהי אלש אוהו ,הילע היבשוי לכש ןמזב היבשוי לכל ץראב
ינפב ןיב םוקמ לכב איה לבוי :רמאנש ,ל"וחב גהונ [ץראב גהונ] לבויהש ןמזב ,ןנקתכ םיבשוי
.תיבה ינפב אלש ןיב תיבה

הדש ןידו םימרח הדש ןידו ,המוח ירע יתב ןידו ,ירבע דבע ןיד גהונ ,גהונ לבויהש ןמזבו
,הרותה ןמ םוקמ לכב םיפסכ תטמשהו ץראב תיעיבש תגהונו בשות רג ןילבקמו ,הזוחא
לכב םיפסכ תטמשהו ץראב תיעיבשמ ץוח ולא לכמ דחא גהונ וניא [גהונ] לבויה ןיאש ןמזבו
.ונראיבש ומכ םהירבדמ םוקמ

לבויה
:רמאנש) הלחת ןיד תיבל הרוסמ וז הוצמו ,לבויה תנשב ירשתל ירישעב רפושב עוקתל השע תוצמ
ךרדכ עשת רפושב ןיעקותו ,רפוש וריבעת :רמאנש עוקתל בייח דיחיו דיחי לכו (העורת רפוש תרבעהו
.לארשי לובג לכב רפוש ןיריבעמו ,הנשה שארב ןיעקותש

אלא ,תועיקתל לבויה דחאו הנשה שאר דחאו ,רבד לכל אוה דחא הנשה שאר לשו לבוי לש רפוש .אי
דיחי לכו ,שדחה תא וב ושדק אלש ןיד תיבב ןיב שדחה תא וב ושדקש ןיד תיבב ןיב ןיעקות לבויבש
.ןיד תיב ינפב אלשו ןיבשוי ןיד תיבש ןמז לכ עוקתל בייח דיחיו

לכ ןיאו ,שדחה תא וב ושדקש ןיד תיבב אלא ןיעקות ויה אל תבשב תויהל לחש הנשה שארבו .בי
.ןיד תיב ינפב אלא עקות דיחיו דיחי

תטימש איה וזו ,ןהילעבל תודש תקזחהו םידבע חולשו העיקת ,לבויב ןיבכעמ םירבד השלש .גי
.עקרק

אלו ,ןהינודאל ןידבעתשמ אלו ןהיתבל םירטפנ םידבע ויה אל םירופיכה םוי דע הנשה שארמ .די
םוי עיגהש ןויכ ,םהישארב םהיתורטעו םיחמשו םיתושו ןילכוא םידבע אלא ,ןהילעבל תורזוח תודשה
.ןהילעבל תודש ורזחו ןהיתבל םידבע ורטפנ ,רפושב ןיד תיב ועקת םירופיכה

ץראה תדובעמ תיעיבשב רוסאש לכ :רבד לכל אוה דחא הטמשה ןידו ץראה תתיבשב לבויה ןיד .וט
ןהילע ןיקול תיעיבשב ןהילע ןיקולש תוכאלמו .לבויב רתומ תיעיבשב רתומש לכו ,לבוי תנשב רוסא
.רבד לכל תיעיבש תוריפ ןידכ רועיבבו הריכמבו הליכאב לבוי תנש תוריפ ןידו ,לבויב

לבויהש תיעיבשה לע לבוי רתויו ,לבוי אלו םיפסכ תטמשמ תיעיבשהש ,לבויה לע תיעיבש הריתי .זט
:רמאנש השע תוצמ איהו ,הרותב תורומאה תודש תריכמ ןיד והזו ,עקרק טימשמו םידבע איצומ
ומכ הפוסב אלא םיפסכ תטמשמ הניא תיעיבשו ותלחתב עקרק טימשמ לבוי ,ץראל ונתת הלואג
.ונראבש