לבויו הטימש תוכלה ם"במר


ג קרפ

תיעיבש תפסות
ינפמ ,יניסמ השמל הכלה ,הרוסא תיעיבשל ךומס םוי םישלש תישש הנשב ץראה תדובע
ורזגו ,העומשה יפמ רסאנש אוה םייק שדקמה תיבש ןמזב הז רבדו .תיעיבשל הנקתמ אוהש
הדשו ,תרצעה דע אלא שדקמה ןמזב תיעיבש ברע ןליאה הדש םישרוח ויהי אלש םימכח
.הרות ןידכ הנשה שאר דע ץראה תדובעב ןירתומ שדקמ ןיאש ןמזבו .חספה דע ןבלה

ןה וליפאו ,לכאמ ןליא דחאו קרס ןליא דחא ,האס תיבל תונליא השלש לכ ?ןליאה הדש איה וז יא
ןישרוח הנמ םישש לש הליבד רככ תושעל ןייואר םא ,םינאת םה וליאכ ןתוא ןיאור ,םישנא השלש לש
.וילכב רובעל לוכי רקבה היהיש ידכ דחאו דחא לכ ןיב קוחר היהיש אוהו ,םליבשב האס תיב לכ

ןניא םינשהו רתי וא הנמ םישש תושעל יואר דחאו השלש ויהש וא ,האס תיבל השלשמ תוחפ ויה
םכרצל אלא ןהל ןישרוח ןיא ,השוע וניא דחאו הנמ האמ וליפא תושעל ןייואר םינש וא ,תושעל ןייואר
.ול הצוח ולסו הרואה אולמ אוהו

שיש יפ לע ףאו ,ןליבשב האס תיב לכ ןישרוח ,הנמ םישש תושעל ןייוארו ,העשת דעו השלשמ ויה
.תושעל יואר וניאש ימ םהב
:ד"בארה תגשה
ויהיש תונליא שלש םיכירצש ומכ ארמגה ןמ יל הארנ א"א .יפ לע ףאו 'וכ האס תיב לכ ןישרוח
לכ ,הנמ םישש ןובשחל םיעשותמ העשת ויהיש אנינח יברב אריעז רמא ןכ ,הנמ םיששל םישלושמ
השלשא יאק םישלושמ רמאד אנינח 'ר םשב יביב בר .הנמ םישש לש תיעישת תושעל יואר היהי דחא
יעבד ,העבשו הששו השמחא ןידה אוהו ,העשתא יאק םיעשותמ רמאד אנינח 'רב אריעזו ,תונליא
.הפי ןויכ אל רבחמה הזו .הרשע ויהיש דע ןלוכל ןכו ,םיעבושמו םישושמו םישמוחמ
.ןליבשב האס תיב לכ ןישרוח ,ןישוע םניא ןיב ןישוע ןיב ,רתי וא האס תיב ךותל תונליא הרשע ויה
הכלה הז רבדו .הנשה שאר דע ןליבשב האס תיב לכ ןישרוח האס תיב ךותל תורזופמ תועיטנ רשע
.יניסמ השמל

ןיעולידהו .דחאו דחא לכל ןכרצ אלא ןהל ןישרוח ןיא ,הרטע תופקומ (וא) תחא הרוש תויושע ויה
.הרשעל תופרטצמ תועיטנה םע

:ד"בארה תגשה
.ןיתינתמב ינתק הרטע תופקומ ואד ארמגה ןמ יל הארנ א"א ,תופקומ תחא הרוש תויושע ויה

.העיטנ ול ןיארוקש ןמז לכ ןטקה ןליאה הז ?העיטנ איה וז יא

אוה ירה הטמלו חפטמ ,ןליאכ אוה ירה הלעמלו חפטמ ץצקנ םא ,ןיפילח איצוהו ץצקנש ןליא
.העיטנכ

תיעיבש תפסות ןיא הזה ןמזב
דע ץראה תדובעב ןירתומ הזה ןמזב לבא ,ונרמאש ומכ שדקמה ןמזב ולאה םירבדה לכו
תיבו תועלדמהו תואשקמה רודעלו תודשה לבזלו לקסל רתומ שדקמה ןמזב ףא .הנשה שאר
ןילספמו ןידרזמו ןימסרקמו ןינשעמו ןיקבאמו ןיקרפמו ןילבזמו ,הנשה שאר דע ןיחלשה
תא ןיכסו ,םתוא ןיקשמו םיתב םהל ןישועו ,ןתוא ןימטוקו ןיכרוכו תועיטנה תא ןימהזמו
תיעיבש לש הנשה שאר דע תיעיבש ברעב תורתומ ולא תודובע לכ ,ןתוא ןיבקנמו ,ןיגפה
.שדקמה ןמזב וליפאו

אלו ןיכס אל ,תיעיבש יאצומל ואציש תיעיבש לשו ,תיעיבשל וסנכנש תיעיבש ברע יגפ
ינפמ ,םימשגה וקספישמ תיעיבש ברע תויאגה פ"ע תוגרדמ ןינוב ןיא שדקמה ןמזבו .ןיבקנמ
.תיעיבשל ןנקתמ אוהש

הזה ןמזב תיעיבש תפסות
ידכ אלא ,תיעיבש ברע ןיכירבמ ןיאו ןיביכרמ ןיאו תונליא ןיעטונ ןיא הזה ןמזב ףא .אי
הטילק םתסו .תיעיבש לש הנשה שאר םדוק םוי 'ל הטילקה רחא ההשתו העיטנה טולקתש
.ועטנ תיעיבשב האורה רמאי אמש ,ןיעה תיארמ ינפמ םלועל רוסא הז רבדו .תותבש יתש
םיעבראב הנשה שאר םדוק תיעיבש ברע ביכרמה וא ךירבמה וא עטונהש רמוא תאצמנ
,רוקעיש םדוק תמ םאו .ןירתומ תוריפה ,רקע אל םאו ,רוקעי ןכמ תוחפ ,םייקי םוי העבראו
.רוקעל שרויה תא ןיבייחמ


ו,ב תיעיבש הנשמ