לבויו הטימש תוכלה ם"במר


ב קרפ

תיעיבשב ןנברדמ םירוסיא
הפי היהתש והדש לבזמכ הארנש ינפמ ,תיעיבשב והדש ךותב ןתייו וריצחמ םילבז םדא איצוי אל
ןילבזמש ןמז רובעיש דע והדש ךותב הפשא השעי אלו .רתומ הפשא ונממ דימעהו איצוה םאו .העירזל
,לבז לש האס םישימחו האממ התוחפ הפשא השעי אלו .קותמה רושקישמ אוהו ,ץראה תדובעל וב
אלו .ךלוהו וילע ףיסומ טעומ רבד ול היה .ףיסומ ףיסוהל הצרי םאו .הפשא איהש תרכינ היהתש ידכ
.תותפשא שלשמ רתי האס תיב לכב השעי

רצוא ולבז תושעל הצורהו .השוע האס תיב ךותל תותפשא שלש שלש והדש לכ תושעל הצורהו
.השוע

ץראה לע הנבש וא ,לבזה םירעהו םיחפט השלש ץראב קימעהש וא ,עלסה לע לבזה דימעמ היה
ןיב ,האס תיב ךותל תותפשא המכ ןכ השע וליפא ,רועיש ךירצ וניא ,לבזה וילע דימעהו השלש הבוג
.לבזה תסינכל אלא ץראה תדובעל ןניאש רכינ רבדה ירהש ,רתומ תונטק ןיב תולודג

ריד השועהו .לבז יסינכמ לכ ךרדכ והדש ךותל ןתונו ןאצ לש רהסה ןמ לבז איצוהל םדאל רתומ
חינמ רידה לכ תא ולבזישכו ,וכותל ןאצה סינכיו םיתאס תיב לע רתי והשעי אל ,תיעיבשב והדש ךותב
.ןיאס תעברא תיב והדש ךותב לבזמ אצמנ ,ודצב רחא ריד השועו ,רידה ינפודמ דחא ןפוד

:ד"בארה תגשה
הנשמה ןושל יכ .ןורחא ןושארה תא ןתנו ונתנשמ ןושל לבלבו ךרדה תא ונילע םקיע א"א .םדאל רתומ
ריידמ אצמנו ,תיעצמאה תא חינמו תוחור שלש רקועו ,םיתאס תיבל רהס השוע והדש תא ריידמה
הדש ןנינת ןנא ארמגב ושקהו .ןילבזמה ךרדכ והדש ךותל רהסה ןמ איצומו ,'וכו ןיאס תעברא תיב
הצורב ןיתינתמ ,הנוי ר"א ,רתומ תרמא תא אכהו ,ריידל רוסא אמלא 'וכו הריידנ וא הבייטינש
רהסל תוציחמ השוע ,זוזגלו בולחל ונאצ םש דימעהל אלא ,לבזל אל ,שוריפ .והדש ךותב ןאצ דימעהל
.הלעמל יתשריפש ומכ שוריפ ,ןילבזמה ךרדכ הדשל ואיצומ לבז אלמתישכו ,'וכו

ןאצהש לכה ועדיש ידכ ,ןיעה תיארמ ינפמ תצקמ הנממ ריישמ ,ןיאס תעברא תיב והדש לכ התייה
.תיעיבשב והדש לכ הז לביז ורמאי אלו ,הריידנו הב וליטה

תיעיבשב עקרקה ןוקית
הנממ ריסיש ,ןווכתנ והדש ןקתל ורמאי אמש ,תיעיבשב והדש ךותל הליחתב בצחמ םדא חתפי אל
ןבא לכ ,'ג םור לע 'ג לע 'ג עוברב םינבא םירשעו עבש הנממ לצפו ,תיעיבש םדוקמ ליחתה םאו .עלסה
.הצריש המ לכ תיעיבשב ונממ רקנל רתומ הז ירה ,וזמ תולודג וא המא םורב המא לע המא ןהמ

לכ ,רתי וא םינבא 'י וב ויה םא ,וינבא לכ לוטיל הצרו ,רתי וא םיחפט 'י והבוגב שיש םינבא לש רדג
היה .לטונ אוה םינבאה ךרוצלש עדוי האורהש ,לטונ הז ירה ,וזמ תולודג וא םינש יושמ ןהמ תחא
ךומס חפט חיניש דע לטונ ,םינש יושממ תונטק וינבא ויהש וא םינבא 'ימ תוחפ ויהש וא ,'ימ תוחפ
.ץראל

ןווכתנ אל םא לבא .תיעיבשב לוטיל ליחתהש (וא) ,והדש ןקתל ןווכתנשב ,םירומא םירבד המב
.ץראל דע םמוגו ,םוקמ לכמ הצריש המ לכ תיעיבשב לטונ ,תיעיבש םדוקמ ליחתהש וא ,והדש ןקתל
.ץראל דע םמוג ןלבק אוהש יפ לע ףא וריבח הדשמ לטונ היה םא ןכו

יושמ לש םיתש ןהב שי םא ,ולגתנו תוסוכמ ויהש וא השירחמה ןתוא עזעזתש תויוארש םינבא
.ולטני אל הזמ תונטק ויה .ןתוא לוטיל רתומ הז ירה םינש םינש

ןכו ,ץראב תועגונה תא חינמו תונוילעה תא לטונ ,םינבאל ךירצ אוהש ינפמ תיעיבשב והדש לקסמה
.ץראב תועגונה תא חינמו תונוילעה תא לטונ ,םינבא לש לג וא ,תורורצ לש רגרג והדשב ול היה םא
.ןלוכ תא לוטי שק וא עלס ןהיתחת שי םאו

ינפ לע ץייח אוה השוע לבא .ץראה תא ןקתמש ינפמ ,רפעב וננקתי וא רפע איג םדא אלמי אל .אי
.לטנת וז ירה - איגה תפש לע דמוע אוהו הלטילו ודי תא טושפל לוכיש ןבא לכו ,איגה

:ד"בארה תגשה
תויאגה פ"ע תוגרדמ ןינוב ןיא ךכ איה לבא ,ללכ הז לע הרבד אל הנשמה א"א .רפע איג םדא אלמי אל
,םימשגה וקספשמ תיעיבשב אוה הנוב לבא ,תיעיבשל ןניקתמש ינפמ ,םימשגה וקספישמ תיעיבש ברע
ןבא לכ .ץייח התוא השוע לבא (רפעב ךובסי אל א"נ) רפעב ךומסי אלו .תיעיבש יאצומל ןנקתמש ינפמ
,רבדמ אוה איגה תפש לעש הגרדמה לעש אצמנ ,לטנית וז ירה לוטילו ודי תא טושפל לוכי אוהש
שוריפ ץייח אוה השוע לבא ,העירזל הרישכמש ינפמ ,רפעב הנשעי אל תיעיבשב התוא הנובשכ
וריבח הדש ךותמ התוא לוטילו הנשה שארב דמועשכ ודי תא טושפל לוכי אוהש ןבא לכו ,םינבאב
ביהיו שכנמד ומויקב הצור אוהש ינפמ ,אל והדש ךותמ לבא ,הב ןינובו לזג םושמ ןאכ ןיאו ,לטנית
.ןוהילע אבשע

,והדשמ ןיב וריבח הדשמ ןיב םוקמ לכמ ןאיבהל רתומ ,ףתכה לע 'ג 'ב תולטינה םהו ,ףתכ ינבא .בי
.הלבק אלש הדשמ ןיב הלבקש הדשמ ןיב ,תולודג םינבא וליפאו ,םוקמ לכמ איבמ ןלבקה ןכו

:ד"בארה תגשה
,ולש ךותמ וליפא םוקמ לכמ ימלשורי א"א .םוקמ לכמ ןאיבהל רתומ דע 'וכו תולטינה ןהו ףתכ ינבא
ןיששוח ןיאו ,ץייח ותושעל לביקש ןלבק שוריפ ,ףתכ ינבאמ תוחפ וליפא ,םוקמ לכמ איבמ ןלבקהו
.והדש תא קולחל ןווכתמ אוהש

תא תלשכמ התייה םאו ,התונבל רוסא םיברה תא תלשכמ הניא םא ,רפעב הגוס איהש הצרפ .גי
.התונבל רתומ ,םיברה תושרל החותפ אלא רפעב הגוס התייה אלש וא ,םיברה

:ד"בארה תגשה
ךרדה לע הניאו ,הנקתל יתלוכי אלו ימלשוריב היתאצמ תשבושמ אסרגה וז א"א .הגוס איהש הצרפ
.וכרדכ הנוב תיעיבשבו דעומב הצרפה תא ןירקמ ןנת דועו .אוה בתכש

רתומו ,םיברה תושר ןיבו וניב רדג הנוב לבא ,וריבח הדשל והדש ןיב תיעיבשב רדג תונבל ול רוסא .די
חישו רוב רפח םא ןכו ,לבז ןידימעמ לכ ךרדכ והדש ךותב ורבוצו רפעה תא איצומו ,עלסה דע קימעהל
.םירפוחה לכ ךרדכ והדש ךותב רפעה רבוצ ,תיעיבשב הרעמו