קרי
:תיעיבשל רושקה דחוימ ןיד שי תוקריב .םייתנש דח םילודיג
יהוז .ותוא לוכאל רוסא ,הטימשב טבנש קרי .ןיחיפס רוסיא
.(ןיחיפס ע"ע) "ןיחיפס רוסיא" היורקה ,ןנברדמ הריזג