םנחת אל
ירכנל לארשי ץרא תמדא תא רוכמל הרותה ןמ רוסיא
.(ע"ע) הריכמה רתיהב רושקה לכב היעב הווהמ הז רוסיא
אלו ,רצק ןמזל איה הריכמה רשאכ הז ישוק לע םירבגתמ
.םימכחה ןיב תקולחמב יונש הז אשונ .תטלחומ הריכמ