הרותהמ תורוסאה תוכאלמ
:תיעיבשב תורוסאה תוכאלמ עברא תנייצמ הרותהב
תורוסא הלא תוכאלמ .הריצבו הריצק ,הרימז ,העירז
,טלחומ ןפואב תורוסא ןניא הריצבו הריצק .הרותה ןמ)
תבב הדשה לכ תא רוצבלו רוצקל רוסא :יקלח ןפואב אלא
שומישל תונטק תויומכב תוריפ ףוסאל רתומ לבא ,תחא
(.ע"ע - ןיד תיב רצואל הדשה לכ תא ףוסאל םג רתומ .יתיב