תיעיבש תשודק
.תיעיבש תשודק םהב שי תיעיבשב וחמצש תוריפ
תוריפ תיחשהל רוסא :הלא םינידב תאטבתמ השודקה
םרעבל הבוח ,םאצייל רוסא ,םהב רוחסל רוסא ,הלא
םהש הדשה תא ריקפהל הבוח ,הנועה ףוסב (םריקפהל)
םג םימעפל שי תיעיבשב ומצש תוקרי לע .הב םילדג
.ןיחיפס ע"ע ,ןיחיפס רוסיא