הריצק
.הרותה ןמ תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה עבראמ תחא
רוסא :יקלח אלא ,טלחומ רוסיא וניא הריצק רוסיא
לכב םירצוקש ךרדכ ,תחא תבב הדשה לכ תא רוצקל
.ןיד תיב רצוא ע"ע .הנש