עבשה תנש תווצמ

גרבנזיא הדוהי


:םיאשונה


הזה ןמזב תיעיבש

םיפסכ תטימש

להקה תווצמ
תיעיבשב תוריפה תשודק

ןיד תיב רצוא

ןיחיפס רוסיא
תיעיבש תווצמ ימוחת

הטימש תווצמ ימעט

תיעיבשב עקרקה תדובע

תיעיבש תווצמ ימוחת


:תיעיבש יניד םילח םימוחת השולשב

תודובעמ ענמיהל תבייחמ וז עקרק תתיבש - (א:הכ ארקיו) "'הל תבש ץראה התבשו"
.תונוש עקרק    

השודקהו ,תיעיבש תוריפב שי השודק - (ו:הכ ארקיו) "הלכאל םכל ץראה תבש התייהו"
.תוריפב שומישה תא תוליבגמה תונוש םיכרדב תאטבתמ    

תנש ףוסב םימייקה תובוחה תא טמשל הבוח - (ב:וט םירבד) "ודי השמ לעב לכ טומש"
.הטימשה    

עקרקה תתיבש
הריצק ,הרימזו העירז :תיעיבשב ןתיישעמ ענמיהל שיש עקרק תודובע עברא ורכזוה הרותב
םא רורב אל לבא - (אכ:דל תומש) "תובשת ריצקבו שירחב" - רכזוה שירח םג .הריצבו
.(ונקוספל י"שרו א:ט ה"ר ןייע) תיעיבשב השירחל וא תבשב השירחל הנווכה
.ןהב םייולת לוביה וא חמצה ייח ןיאש תוכאלמ ןתוא לכב ,םיפסונ םירוסיא ופיסוה םימכח

תוריפה תשודק
"הלכאל םכל ץראה תבש התייהו" רמאנ ירהש ,הליכאב םירתומ תיעיבשה הנשה תוריפ
אלו םכל - "הלכאל םכל" :תיעיבש תוריפב שומישב תויוצמ תונוש תולבגה לבא .(ו:הכ ארקיו)
"הלכאל םכל" .(ה:ה לבויו הטימש תוכלה ם"במרב ןייעו ,כ:ה תיעיבש אתפסות) םייח ילעבל
.דועו (א:בפ הרז הדובע) הרוחסל אלו (ג:בנ םיחספ) דספהל אלו -
"ךמע ינויבא ולכאו ,התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" בותכש ומכ ,רקפה םה תיעיבש תוריפ
.(אי:גכ תומש)
וזש םידמל ,(ו:הכ ארקיו) "הלכאל םכל ץראה תבש התייהו" ,בותכה ירבדמש ,רובס ן"במר
ם"במר םיקסופש יפכ ,תושר קר אלו ,תיעיבשה תוריפ תא לוכאל תדחוימ השע תווצמ
.םירחאו
הלכ רשאכ תוריפה תא תיבה ןמ רעבל הבוח שי םהב רחסבו תוריפה תליכאב תולבגהל ףסונ
התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו" קוספהמ דמלנ הז רבד .הדשה ןמ ןימ ותוא
היחל הלכ ,תיבבש המהבל לכאה ,הדשה ןמ תלכוא היחש ןמז לכ" :(ז:הכ ארקיו) "לוכאל
.(ב:בנ םיחספ) "תיבה ןמ ךתמהבל (היורצ 'ל) הלכ ,הדשב רשא

םיפסכ תטימש
לכ טומש" :הטימשה תנש ףוסב תובוחה תטימש איה עקרקה תודובעל הרושק הניאש הווצמ
םירבד) " 'הל הטימש ארק יכ ,ויחא תאו והער תא שוגיי אל ,והערב השי רשא ודי השמ לעב
- הטימשה תנש לש הפוסב ,לולא ט"כ לש המחה תעיקשב בייח םדאש יפסכ בוח לכ .(ג-א:וט
.טמשנ
לעו ,םהיתובוח תטימשל וששחש םושמ ,הז תא הז תוולהלמ םעה וענמנש ןקזה ללה הארשכ
ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה" הרותה ירבד לע רבועו לשכנ רישעהו עגפנ ינעה אצמנ ךכ ידי
.הטימשב תובוחה תטימש תא ענומה ,לובזורפ ןקית - (ט:וט םירבד) " 'וכו לעיילב

תוארקמ

ז-א:הכ ארקיו
:רומאל יניס רהב השמ לא 'ה רבדיו .א
התבשו ,םכל ןתונ ינא רשא ץראה תא ואובת יכ :םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד .ב
:'הל תבש ץראה    
,התאובת תא תפסאו ךמרכ רומזת םינש ששו ,ךדש ערזת םינש שש .ג
.'הל תבש ,ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו .ד
אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא ,רומזת אל ךמרכו ,ערזת אל ךדש .ה
.ץראל היהי ןותבש תנש .רוצבת    
,ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל ,הלכאל םכל ץראה תבש התייהו .ו
.לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו .ז

אי-י:גכ תומש
.התאובת תא תפסאו ,ךצרא תא ערזת םינש ששו .י
ךכ .הדשה תייח לכאת םרתיו ,ךמע ינויבא ולכאו ,התשטנו הנטמשת תיעיבשהו .אי
.ךתיזלו ךמרכל השעת     

הטימש תווצמ ימעט


?'הל תבש איה הטימשה המב ".'הל תבש ץראה התבשו" :העבק הרותה
".'ה םשל :'הל תבש" :שרפמ ב ,הכ ארקיוב י"שר
:תישארב תבשב בותכ ןכו
".ךיקולא 'הל תבש יעיבשה םויו ,ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש"

יכו םלועה לכ ןודא אוה 'ה יכ עידוהל :תחא ןתילכת ,י"שר לש ושוריפ יפל ,הלא תווצמ יתש
.הנישעית ותושרב - הנממ התיבשהו הדובעה

:הטימש תווצמל יתרבחו ילכלכ םעט ןתנ טל:ג םיכובנ הרומב ם"במר
הבחרהו םדא ינב לע הלמחל םהמ ,לבויו הטימש תוכלהב םונרפס רשא תווצמה לכ
."'וגו הדשה תייח לכאת םרתיו ,ךמע ינויבא ולכאו" :רמאש ומכ ,םלוכ םדא ינבל
הסנרפה ןוקיתב ןויע םהמו .הטומש הדמעב קזחתתו התאובת ץראה ףיסותשו
הריכמ הב רשפא יא ,םילעבל הרומש הלוכ ץראה תויה אוהו ,הדמתהה לע הלכלכהו
.וישרוי לעו וילע רומש םדאה ןוממ ראשיו ,"תותימצל רכמית אל ץראהו" :תותימצל

תישישה הנשב יכ החיטבה הרותה :תחצינ הנעט ם"במרה דגנ ןעוט (א:הכ ארקיו) לאנברבא
הנתינ הטימש תווצמ םאו .(תינימשו תיעיבש ,תישיש) םינשה שולשל האובת המדאה השעת
תונש שמח ירחא ,תישישה הנשב אקווד יכ ןכתיי דציכ - חוכ ףילחתו חונת המדאהש ידכ
?הליגר הנשבמ השולש יפ האובת תתל המדאה לכות ,לוצינ

:הטימשה תווצמל רחא רבסה עיצמ לאנברבא ךכיפל
לכמ רחבנ לארשי םעש ומכ ,תוצראה לכמ ךרבתי וינפל תדמחנו תרחבנ לארשי ץרא
םויה תתיבשב רכז השעת הללכב המואהש ומכ ה"בקה הצר הז ינפמו .םימעה
םלועה תאירב לע דיעת תרחבנה ץראה ךכ ,ושודיחו םלועה תאירב לע דיעתו ,יעיבשה
רכמית אל ץראהו" תשרפב וז הווצמ םתח ןכלו .תיעיבשה הנשב התטימשב ושודיחו
הלואג םכתזוחא ץרא לכבו ,ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ,ץראה יל יכ ,תותימצל
ץראה 'הל יכ ,טלחהב לארשיל הנותנ הניא ץראה יכ ,הזב ראיבו ."ץראל ונתת
הל ונתייו ,ונוצרכ הב וגהנתיש יואר ןכלו .תותימצל הרכמל ולכוי אל ןכלו ,האולמו
.תולגה םהילע אובת ,ןכ ושעי אל םאש הלואג

דפ תווצמב וירבד הלאו .טרפה תא תכנחמה הווצמ הטימש תווצמב האור "ךוניחה רפס" לעב
:זעת-ו
ידכ ,הב התיבשה דבלמ ,וז הנשב ץראה איצותש המ לכ דיקפהל ה"בקה הויצ ןכלו
התלוגסו החוכב אל ,הנשו הנש לכב תוריפה וילא האיצומש ץראה יכ ,םדאה רוכזיש
.םריקפהל וילע הווצמ אוה ,ץפח אוהשכו ,הינודא לעו הילע ןודא שי יכ ,םתוא איצות
ילבמ ןתונכ בידנ ןיא יכ .תונרתווה תדימ הזב תונקל :רבדב אצמנ תלעות שי דועו
,ךרבתי 'דב ןוחטיב םדאה ףיסויש :הזב אצמנ רחא תלעות שי דועו .לומגה לא הווקת
ויתובא תלחנו ויתועקרק ילודיג לכ םלועל ריקפהלו תתל ובבל םע אצומה לכ יכ
םלועל וב קזחת אל ,וימי לכ החפשמה לכו אוה ,ךכב דמולמו תחא הנש לכב םילדגה
.ןוחטיבה טועימ אלו הברה תוליכה תדימ

עובקלו הבוט ןיעו תובידנה תדימ :תולועמ תודימב ונשפנ דמלל - - - םיפסכ תטימשו
לכה - ןודא תאמ בוט לבקל ונשפנ רשכת זאו .אוה ךורב 'דב לדגה ןוחטיבה ונבבלב
ןמ דאמ קחרתהל ,לזרב לש הציחמו קזח רדג הזמ אצמנ םגו .םימחרו הכרבב לולכ
וליפא :רומאל וניתושפנב רמוחו לק אשינ יכ ,ונערל רשא לכב הדמחה ןמו לזגה
לוזגל אלש ,הוולה דיב טימשהל הרות הרמא ,הטימשה תנש העיגהו ינוממ ויתיוולה
.ןורחאה הצקה דע קחרתהל יל יוארש ןכש לכ אל - - - ולשמ דומחל אלשו

ושוריפב ,רשילאק יבצ יבר .הטימשה תווצמל רשקב םיפסונ תונויער ולעה ונרוד לש תועדה יגוה
:בתוכ "רהב" תשרפב הרותל
דע הנשה תישארמ ונב 'ה יניע יכ ,ךרבתי ,וב ןימאהלו ןויסינב דומעל ודמליש - - -
'ה וצי ותדובעמ תובשי םא םגש ,'הב חטבי רשא רבגה ךורב יכ ,עדונ הזבו .התירחא
יכ ,טרפ לכ לע ותחגשהב ןימאהלו 'הב חוטבל ומצע ליגרי הזבו ,ול הכרבה תא ךרבתי
.וננוכ רבג ידעצמ 'המ

םלוכ תיעיבשה הנשבש הרות הרמא ,ינעה לע רישעה אשנתי אלש הזמ דומלל םגו
.העבשל לוכאל תודשבו תונגב תושר םהל שי ןויבאו רישע דחי ,םיווש

תחא הנש קר ,רמוחה ךרוצל המדא תדובעב םידורט ויהי םלועל אל יכ :םעט דועו
.המכחו הרותב קוסעי ,הדובע לוע קורפי רשאכו ,ישפוח היהי

תא ראבמ אוה הז רפסב ."ץראה תבש" :תיעיבש יניד לע םלש רפס רביח ל"צז קוק ברה
.הטימשה לש ינויערה דצב ןויד םג תללוכ רפסה תמדקה .ם"במרה לש לבויו הטימש תוכלה
:הלא םירבד הטימשה לע ברה בתוכ ראשה ןיב
המואה לע הטימשה איה תלעופ ,דיחי לכ לע תלעופ תבשהש הלועפה התוא תא
טלוב ןפואב הברקב העוטנ תיקולאה הריציהש ,וז המואל איה דחוימ ךרוצ .הללכב
אל רשא ,ורהוז אלמ לכב הלש יקולאה רואמה הכותב הלגתי ןמזל ןמזמ יכ ,יחצנו
ןעמל ,םהל רשא תורחתהו ףעזה ,הגאדהו למעה םע לוע לש הרבחה ייח והותיבשי
התוא םאו .איהש ומכ התוללכב התמשנ תרהט המינפ הברקב תולגתהל לכות
תא ןיטקהל תמרוג ,םיעובק רוביצ ייח לש רדס לכ םע תוולתהל החרכומה ,תויריבאה
לש הזרכהל תילאידיאה העימשה ןיבש דימתמה דוגינהו ,תירסומה םייחה תונידע
,שוכרו ןיינק לש הדפקה ץחלו הייפכהו השיגנה ןיבל ,םימחרו הלמח ,תמאו דסח
התרכה תנוכתמ יקולאה רואל הקחרה םרוג ,ישעמה םלועב תואריהל םיחרכומה
הנה - םידיחיה לש םרסומב םג סראכ תעפעפמ וז הקחרהש ,המואה לש תירוביצה
איהשכ ,וז המואל האיבמ ,הפוקתל הפוקתמ ,םיעודי םידדצב יתרבחה רדסה תקספה
םייחבש תוימינפה תונוכתה ימורמל תימצעה התיילע ידיל ,הנוכמ לע תרדוסמ
סיסכת לכמ הלעמל הלעמל דמועה ,םהבש יהולאה ןכותה דצמ ,םיינחורהו םיירסומה
.םתומלש תא םהל ןתונו םייתרבחה םירדסה תא הלעמו דבעמ אוהו ,יתרבח רדסו

תיעיבשב עקרקה תדובע


הרותה ןמ תורוסא תוכאלמ
:(ה-ד:הכ ארקיו) תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה תא הרידגה הרותה
,ערזת אל ךדש
,רומזת אל ךמרכו
,רוצקת אל ךריצק חיפס תא
.רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו

:םרכבו הדשב תורכזומה תוכאלמה ןיב הלבקה שי
הריצק    העירז   :הדשב
הריצב    הרימז    :םרכב

.הנש לכב ןפגה תרימזב הנתומ םיבנעה לובי יכ ,הדשה תעירזל הליבקמ םרכב הרימזה
.םיבנעה לובי תחימצל תמרוגה איה הרימזה
,הריצקה רוסיא תרכזהב יד ןיא עודמ ?הכאלמ התוא לע םיימעפ הרותה תרזוח אופא עודמ
רמולו רוזחל שיו ,העירז רוסיאב יד אל עודמו ?הרוסא הריצבה םגש רמולו רוזחל ךרוצ שיו
:א:ג ןטק דעומ תכסמב ארמגה תנתונ הבושתה תא ?הרוסא הרימז םגש
הנשבו" :ביתכד ,אנמחר רסא אל תודלות ,אנמחר רסא תובא - - - :רמא אבר
ךריצק חיפס תא ,רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש ,ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה
לש וכרדש :י"שר) העירז ללכב הרימז ידכמ ".רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל
אנמחר והניבתכ אתכלה יאמל .הריצק ללכב הריצבו ,(ערוזכ תוריפ חימצהל רמוז
רמול) בייחמ אל אתיינרחאא ,בייחמ תודלות ינהאד ,ארמימל ?(הרותה ןתבתכ עודמ)
.(תורחא לע אלו ,םיבייח תושרופמה תוכאלמה לעש

,העירז :תיעיבשב תורוסאה ןה - הלא קרו - הלא תוכאלמ יכ השיגדמ הרותה ,אבר ירבד יפל
תוכאלמ לש תוצובק ךותמ תואמגוד ןה תבש ינידב תורכזומה תוכאלמ .הריצבו הריצק ,הרימז
תכאלמ תיעיבשב תאז תמועל .חמצה תאקשה תא םג תללוכ תבשב העירז ןכלו ,תורוסא
ךכו .חמצה תחימצל תמרוג איה םא םג ,תרחא הכאלמ לכ אלו ,דבלב העירז תללוכ העירזה
:ג-ב:א לבויו הטימש תוכלהב ,ם"במר קסופ
- - - הריצבה לע וא הריצקה לעו הרימזה לע וא העירזה לע אלא הרותה ןמ הקול וניא
יתש לע :ךל רמול ?בותכה ןטריפ המלו .הריצק ללכב הריצבו ,העירז ללכב הרימזו
תובאה ראש םע ץראה תדובעבש תודלותה ראש לעו ,בייח אוה דבלב ולא תודלות
.הקול וניא הז ןיינעב ושרפתנ אלש

העירז רוסיאל הריצק רוסיא ןיב
תועמשמכ ,םיטלחומ םירוסיא םה - רומזת אל ,ערזת אל - הרותב םירכזומה םירוסיאה
"רוצבת אל"ו "רוצקת אל" םירוסיאה ,תאז תמועל .רומזלו עורזל טלחומ רוסיא :םילמה
רמולכ ".הלכאל םכל ץראה תבש התייהו" :רמאנ ירהש ,םיטלחומ םירוסיאכ םישרפתמ םניא
?ותוא םיפטוק ןיא םא ירפ לוכאל רשפא םולכו ,םדא ינב תליכאל םידעוימ תיעיבשה תוריפ
לכואה - תבשב ןכו ,הריצקל וז הלועפ בשחית ,ץעל רבוחמ אוהשכ ירפה תא םדא לכאי םא םג)
(.הריצקל והשעמ בשחיי ץעל רבוחמה ירפ
:הליגרה םתועמשממ תרחא ךרדב "רוצבת אל"ו "רוצקת אל" םירוסיאה תא ןיבהל שי ןכל
ךרוצל תושענ ןהשכ ןתוא הרסא אל איה לבא ,הנש לכב ןכרדכ הריצבו הריצק הרסא הרותה
ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל ,הלכאל םכל ץראה תבש התייהו" :רצוקה לש ותיב
".ךמע םירגה

תיעיבשב השירח
,תבשל סחייתמה יוויצה ירחא רמאנ הז יוויצ ."תובשת ריצקבו שירחב" :רמאנ אכ:דל תומשב
םילמה תא שרפל ןתינ ארקמ לש וטושפ יפלו ,"תובשת יעיבשה םויבו דובעת םימי תשש"
תא תומיגדמכו "תובשת יעיבשה םויבו" טפשמה תא תומילשמכ "תובשת ריצקבו שירחב"
תונווכתמ המל תקולחמ שי (ד:א תיעיבש) הנשמב םלוא .תבשב ןהמ תובשל שיש תוכאלמה
:"תובשת ריצקבו שירחב" םילמה
אלא ,תיעיבש לש ריצקו שירח רמול ךירצ ןיא - - - "תבשת ריצקבו שירחב" - - -
יאצומל אצוי אוהש ,תיעיבש לש ריצקו ,תיעיבשב סנכנ אוהש ,תיעיבש ברע לש שירח
.רמועה ריצק אצי .תושר ריצק ףא ,תושר שירח המ :רמוא לאעמשי יבר .תיעיבש

תובשל ךירצש רמולו רוזחל ךרוצ ןיא ותעדל לבא .תיעיבשל סחייתמ קוספה ,אמק אנת ירבדל
לש שירחש ונממ ונדמלו ,ףיסוהל אב קוספה אלא ,עודי ןיד הז ירהש ,תיעיבשב ריצקבו שירחב
.אוה םג רוסא ,תיעיבשב המדאל ליעוהל ותילכתש ,תיעיבש ברע
הרותה יכ .רמועה ריצק תא תבשב רוצקל רתומ יכ ,ונדמלל אב קוספה לאעמשי יבר תעד יפל
.תבש החודה ,רמועה ריצק ומכ הווצמ ריצק אל לבא ,תושר לש ריצקו שירח תרסוא
.הרותה ןמ הרוסא תיעיבשב השירח יכ ,אמק אנת רובס ,וז הנשמ יפל
יכ וירבדמ ןיבהל ןתינו ,תיעיבשב הרוסא השירחש (הלק השע ,תווצמה רפסב) ,קסופ ם"במר
:הרותה ןמ אוה רוסיאה
שירחב" ,הלעתי ,ורמא אוהו ,תיעיבש הנשב המדאה תדובע תיבשהל ונווטצנש
היהי ןותבש תבש" :רמאו ,םימעפ המכ הז ןיינעב יוויצה לפכנ רבכו ."תובשת ריצקבו
".ץראה התבשו" :דוע הלעתי רמאו - - - "ץראל

(.הז אשונב םייעמשמ-דח םירבדה ןיא םש .ד ,א :א לבויו הטימש תוכלהב ם"במר ירבדב ןייע)

ןנברדמ תורוסא תוכאלמ
.הרותה ןמ םירוסא ,הדלותהו באה ,םהינשו ,ויתודלות תא םג ללוכ הכאלמה בא תבש ינידב
וליבגה םימכח לבא .הדלות לכ םהב הללכ אלו ,הכאלמה תובא תא הרותה הרסא תיעיבשב
לכ ןה ןנברדמ תורוסאה תוכאלמהו ,הרותל גייס תושעל םכרדכ ,תיעיבשבש תוכאלמה תא
.לוביה וא חמצה ייחל תוינויח ןניאש תוכאלמ ןתוא

:א:ג ןטק דעומ תכסמב תאבומ ןנברדמ תיעיבשב תורוסאה תוכאלמ לש המגוד
4 -מ וניא ירהש] (רתומ =) ירש ימ תיעיבשב (םיתיזל תחתמ רודיע =) שוקשקו
תומש) "התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" ביתכ אהו [בותכב תושרופמה תוכאלמה
ירת :אמח רב אבקוע בר רמא !?לקסלמ "התשטנו" שקשקלמ "הנטמשת" ?(אי:גכ
ירש יליפ ימותס .רוסא ןליא ייורבא .יליפ ימותס דחו ינליא ייורבא דח :ווה ישוקשק
תא םותסל רחאהו ,רוסא אוהו ,ןליאה תא קזחל דחאה :םה "שוקשק" יגוס ינש =)
םויקב תורושקה תוכאלמו ,וב ולפטי אל םא תומל לולע ץעה יכ ,רתומ אוהו ,ויעקב
.(תורתומ - ץעה

:י-ז:א לבויו הטימש תוכלהב בתוכו ,הלאה ארמגה ירבדכ קסופ ם"במרה
.רתומ ,םימיצפה תא םותסל םאו ,רוסא ,ןליאה תא תורבהל םא - םיתיזב שקשקמהו
- תונליאה הדש ןכו .רתויב האמצש העירזה הדש איהו ,תיעיבשב ןיחלשה תיב ןיקשמ
.םימ םיעקנה תא ןיאלממו ,הליחתב םימה תמא תא ןישועו ,םינפגל תויגוע ןישועו . - -

.הבש ץע לכ תומיו ,החילמ ץראה השעית ,הקשי אל םאש ?הלא לכ וריתה המ ינפמו
ןמ רוסיא ןיאש ,ולא לע ורזג אל - םהירבדמ םהב אצויכו הלאה םירבדה רוסיאו ליאוהו
.ונראיבש ומכ ,םהלש תודלות יתשו תובא ינש םתוא אלא הרותה

האקשהה םהבש םיחטשב) האקשה ומכ תוכאלמ תיעיבשב תורתומ הניהת ,הלא תונחבה יפל
תא וא חמצה תא םיקיזמה ודימשי וססורי אל םאש םיחמצל) סוסיר ,(לוביה וא חמצה ייחל תינויח
.המודכו (לוביה

תיעיבש תפסות
םוי לש וכרואכ ,תועש 24 תכשמנ ןיא תבשה יכ ,ןיחבמ התאיציו תבשה תסינכ ינמזב ןנובתמה
לע לוחה ןמ ףיסוהל הווצמש ,"תבש תפסות" איה וז תפסות .תועש 25 -מ רתוי אלא ,ליגר
ורסא ובש ,תיעיבש ברעב ןמז ופיסוה םימכח :תיעיבש תפסות ןכ תבש תפסותכ .שדוקה
.תיעיבשב עקרקה תנקתל אלא ,תישיש תוריפ ךרוצל דוע הניא השירחה םא ,שורחל
:תיעיבש תפסותב םיבלש ינש
,ב:ג ןטק דעומ) ץראה תדובע הרוסא תיעיבש ינפל םוי םישולש יכ יניסמ השמל הכלה .א
.(א:ג הטימש ,ם"במר    
ןכו ,תועובשב וא חספב תיעיבשב השירחה תקספה תא ועבקו ,הז ןמז לע ופיסוה םימכח .ב
:(א:ב ,א:א תיעיבש) הנשמב ונינש    
הפי אוהש ןמז לכ :םירמוא יאמש תיב ?תיעיבש ברע ןליאה הדשב ןישרוח יתמיא דע
ירבד ןיבורקו .(תועובשה גח) תרצעה דע :םירמוא ללה תיבו .(תישישה הנשה לש) ירפל
.(ירפל הפי השירחה תרצעה דע) ולא ירבדכ תויהל ולא

ןבלה הדשב - - - ןועמש יבר רמא - - - ?תיעיבש ברע ןבלה הדשב ןישרוח יתמיא דע
.תרצע דע (םיעטמ) ןליאה הדשבו ,חספה דע תוינטקו ראובת הדש)

,וניד תיבו לאילמג ןבר ידי לע הלטוב םימכח לש תפסותה :ולטבתה ולא תיעיבש תופסות יתש
שדקמה תיבש ןמזל קר שארמ העבקנ איהש ןוויכמ ,הלטוב יניסמ השמל הכלה לש תפסותהו
:הנשה שאר דע הרות ןידכ עקרקה תדובע תרתומ םויה ןכלו .םייק
,אתפסות) הנשה שאר דע ץראה תדובעב ןירתומ והיש וניקתה וניד תיבו לאילמג ןבר
.(א תיעיבש


תיעיבשב תוריפה תשודק


ןיאש תוכאלמ ורסאו ופיסוה םימכחו ,טלחומ ןפואב הרימזו העירז הרותה הרסא ,וניארש יפכ
:םמצעמ םיבר תוריפ םיחמוצ ,הלא תודובעמ םיענמנ רשאכ .ןהב םייולת לוביהו חמצה ייח
טעמ םינתונ תודשה םגו ,העירזב םייולת םה ןיא ןכש ,הנש לכב םכרדכ ירפ םיבינמ םיעטמה
.ריצקה ןמזב ורשנש םיערזה ןמ ולדגש ןיחיפס - תוריפ
תוריפב שומישה ךרדב תומיוסמ תולבגה שיש אלא ,הליכאב םירתומ הלא תוריפ הרות ןידמ
,הטימשה תנשב םלודיג תא ולחהש םיחמצ לש תוריפה תא ורסא םימכח ךא .הלא תיעיבש
.הרבעש הנשה יחיפסמ םה תוריפהש ורמאיו ,רתסב םהיתודש תא וערזי אל הרבע ירבועש ידכ
."ןיחיפס רוסיא" םימכח וארק הז רוסיאל
תוריפה לש םתשודקב ןודנ הז קרפב ."ןיחיפס רוסיא" קרפב ,ךשמהב דומענ ןיחיפס רוסיא לע
ופטקנו תישישה הנשב חומצל וליחתהש תוקרי ,ץעה ירפ :תיעיבשב הליכאב םירתומה
לדוג שילש דע ועיגהו תישישב חומצל וליחתהש (תוינטקו האובת) ןיערג ילודיג וא ,תיעיבשב
שיש אלא ,תיעיבשב הליכאב םירתומ הלא לכ - הטימש לש הנשה שאר ינפל םהלש ןיערגה
.םתליכא ךרדל רשקב םידחוימ םיניד םהב
רוסא ,וב רוחסל רוסא ,ירפה תא ריקפהל הבוח :העברא םה תיעיבש תוריפ םידחיימה םינידה
אוה רשאכ תיבה ןמ ורעבל הבוח ,רתויב ליעיה שומישה וניאש שומיש וב שמתשהלו ותיחשהל
.הדשה ןמ הלכ

תיעיבש תוריפ רקפה
:רמאנ אי-י:גכ תומשב
,ךצרא תא ערזת םינש ששו
.התאובת תא תפסאו
,התשטנו הנטמשת תיעיבשהו
,ךמע ינויבא ולכאו
,הדשה תיח לכאת םרתיו
.ךתיזלו ךמרכל השעת ןכ

ותוכזו ,םילעבה תויהל לדח תוריפה לעבש ,ךכל תמרוג תיעיבשה תוריפ תא ריקפהל הבוחה
רוסיאל השדח תועמשמ ןתונ הז ןיינע .םדא ינב לכ לש םתוכזל הווש תוריפה ןמ ףוטקל
:"רהב" תשרפ ,ארפסב םירבדה םיטרופמ ךכו ."רוצבת אל"ו "רוצקת אל" ,הרותה העבקש
ןיצוק ןיא תיעיבש לש םינאת :ורמא ןאכמ .םירצובה ךרדכ רוצבת אל :"רוצבת אל"
.ד"באר - תועיצקל דעויש םוקמ :הצקומ) .הברוחב ןתוא הצוק לבא ,הצקומב ןתוא
(.םש תוצקל ךרד ןיאש םוקמ ,ברח תיב :הברוח
.הברעב םיכרוד לבא ,תגב םיבנע םיכרוד ןיא
שתוכ לבא ,(ןמש ןהב םירצואש ,הילעש ןבאו הרוק) בטוקבו דבב םיתיז םישוע ןיא
.(ד"באר - ןטק םוקמ) הדידבל סינכמו (תשתכמב)

:ה:הכ ארקיו ,רהב תשרפ ,הרותל ורואיבב ן"במר שרפמ הלא ארפס ירבד תא
רוצבת אל שורדל - "ךריזנ" ביתכו "רוצבת אל ריזנה יבנע" בותכ אלדמ :ושוריפו
:רמול .םירצוב םהש ךרדכ םיינעה םע םתוא רוצבת לבא ,ךלש (ןפג) ריזנ ךרדכ םתוא
ךרדכ ןכ םג םהב גהניו רקפהכ םיינעה םע םתוא טוקלי לבא ,ומצעל םרמשי אלש
.- - - הברעב ןכרדל םיגהונ םיינעהש

רדג - תגב םיבנעה םיכרוד אלו ,עצקמב םינאתה םיצצוק ןיאש ,ורמאש ןיינעה ןכו
ןמ םתוא ולזגיו ,תוריפה תפיסאו רומיש ידיל ואובי אלש ידכ ,םהירבדמ אתכמסאו
.םיינעה

:דכ:ד לבויו הטימש תוכלהב ם"במר קסופ הלא םירבד םוכיסב
הנטמשת תיעיבשהו :רמאנש ,תיעיבשב ץראה איצותש המ לכ טימשהל השע תווצמ
לכ ףסא םא ןכו ,השע תווצמ לטיב ,תיעיבשב והדש גס וא ומרכ לעונה לכו ".התשטנו
ולכאו" :רמאנש ,םוקמ לכב ןיווש לוכה דיו ,לוכה ריקפי אלא ,ותיב ךותל ויתוריפ
ןמ ןיאיבמ ךרדכ ,טעמ ותיב ךותל איבהל [תושר] ול שיו .(אי:גכ תומש) "ךמע ינויבא
."רקפהה

הרוחס רוסיא
:קוספב (ב:בי תורוכב ,א:בס ז"ע) םימכח ולת תיעיבש תוריפב הרוחסה רוסיא תא
:"הלכואל םכל ץראה תבש התייהו"
.הרוחסל אלו הלכאל

:םירבדה םיטרופמ ג:ח תיעיבש תכסמב
אלו ןיינמב םינאת אלו ,ןיינמב אלו לקשמב אלו הדימב אל תיעיבש תוריפ םירכומ ןיא
.לקשמב קרי

וגהני ,םינש ראשב םירכומש ךרדכ םתוא םירכומ ןיאש ךותמ" :ריבסמ ארונטרבמ הידבוע יבר
."והב ילוזלזל יתא אלו ,תיעיבש תשודקב םהב

:תיעיבש תוריפב רחוסה לש ושנוע תא יסוי יבר ראתמ א:כ ןישודיק תכסמב
רוסיא :הקבא) .תיעיבש לש הקבא השק המכ הארו אוב :רמוא אנינח יברב יסוי יבר
:רמאנש ,וילטלטימ תא רכומ ףוסל ,תיעיבש תוריפב ןתונו אשונ םדא :(הרוחס ,לק
ךיתימעל רכממ ורכמת יכו" :היל ךימסו ,"ותזוחא לא שיא ובושת תאזה לבויה תנשב"
,םכילע יתרסאש המ ורכמת םא =) דיל דימ הנקנה רבד - "ךיתימע דימ הנק וא
.(םכתיב ילכ םירכומ םכפוס
תא רכומ ףוסל - [תיעיבש תוריפב רוחסל ךישמהו ,תברקתהמ תונערופב] שיגרה אל
".ותזוחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ" :רמאנש ,ויתודש

תוריפה דספה רוסיא
:תוריפב הרוחסה רוסיא תא ונממ םידמולש קוספ ותואמ עבונ תיעיבש תוריפ תיחשהל רוסיאה
.דספהל אלו - "הלכאל"

םישומישל אלו ,דבלב הליכאלו ,הליכאל םידעוימ תיעיבש תוריפ יכ ,םידמול "הלכאל" הלמהמ
:(א:ח תיעיבש) הנשמב ונינש .הליכאמ תוחפ םכרעש םירחא
המגולמ ונממ םישוע ןיא ,םדא לכאמל דחוימה לכ :תיעיבשב ורמא לודג ללכ
.םדאל (תופורת=)

םידעוימה םיחמצ םה םיחמצה םא לבא ,ליעומ שומיש אוה תופורת רוצייל םיחמצב שומיש
.תופורת רוצייל אלו הליכאל אוה ליעיה םשומיש ,הליכאל
:אי:ה לבויו הטימש תוכלהב ם"במר קסופ ןכו
םינאת ,םיטיח ןוגכ ,םדא לכאמל דחוימ אוהש לכ :תיעיבש תוריפב ורמא לודג ללכ
וליפאו ,וב אצויכו הייטר וא (הפורת =) אמגולמ ונממ ןישוע ןיא ,ןהב אצויכו םיבנעו
.האופרל אלו הלכאל היהי ,םכל דחוימ אוהש לכ - "הלכאל םכל" :רמאנש ,םדאל

תוריפה ןמ טוחסל ןיא :םהב שומישה ךרדב תולבגה המכל םרוג תיעיבש תוריפ לקלקל רוסיאה
איה םתליכא ךרדש תוריפה תא אלא לשבל ןיא ןכו ,םינשה לכב םתוא םיטחוסש תוריפה תא אלא
.(ול תועקרק תטימש תוכלה ,אנהכ ןמלק ברה פ"ע) םילשובמ םהשכ

תיעיבש תוריפ רועיב
:הווצמה לש הניינע .רועיב תווצמ איה תיעיבש תוריפ תשודקל תכיישה הנורחאה הווצמה
.הדשה ןמ םילכ םה רשאכ ,תוריפה תא ותיבמ רעבל םילעבה לע הבוח
:רמאנ ז-ו:הכ ארקיו ,רהב תשרפב
ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל ,הלכאל םכל ץראה תבש התייהו
.לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו .ךמע םירגה

:ריבסמ י"שרו
המלו ,ךילע היתונוזמש ,ןכש-לכ-אל המהב ,תלכוא היח םא :"היחלו ךתמהבלו"
,הדשה ןמ תלכוא היחש ןמז לכ :היחל המהב שיקמ ?"ךתמהבלו" רמול דומלת
.תיבה ןמ ךתמהבל הלכ ,הדשה ןמ היחל הלכ ,תיבה ןמ ךתמהבל לכאה

יאשר םדא לכ .לכל רקפה םה תיעיבש תוריפ ,וניארש יפכ ?רועיב תווצמ לש התילכת המ
הצורה לכו ,הדשב תוריפ שי דוע לכ םייק ןויווש לש הז בצמ .ותיב ינב תליכא ידכ תוריפ ףוסאל
דחאה ?הדשה ןמ תוריפה ולכי רשאכ ,הנועה ףוסב היהי המ ךא .ותיב ינבל ףוסאלו תאצל לוכי
.םהל םיכירצה ןיב הוושב םיקלוחמ תוריפה ןיא בושו ,קיפסה אל רחאהו ,הלודג תומכ ףסא

תיעיבש תוריפ קיזחמה םדא לכ לע הבוח ,הדשב תוריפ דוע ןיא רשאכ :רועיבה תבוח האב ןכל
:(ח תיעיבש) אתפסותה ירבד הלאו .שדחמ םקלחלו םריקפהל ותיבב
,ויעודילו ויבורקו וינכשל ןהמ קלחמ ,רועיבה תעש העיגהו ,תיעיבש תוריפ ול שיש ימ
רזוח .לוטיי ,לוטיל ךירצש ימ ,לארשי תיב ,וניחא :רמואו ,ותיב חתפ לע חינמו איצומו
.ולכיש העש דע ךלוהו לכואו ,ותיב ךותל סינכמו

:רועיבה ןיינע תא ן"במר ריבסמ הרותל ורואיבב
רחא תוריפה הלכיש ,וניינע הזה וליכה .תיבה ןמ ךתמהבל הלכ ,הדשה ןמ היחל הלכ
םא לבא - - - .םוקמ לכב םימכח וריכזהש תיעיבש רועיב אוהו ,ןריקפהל ותיבמ ןמז
- - - ירמגל הליכאב םה םירוסא ,םלכאל ידכ רועיבה רחא ותיבב (תוריפה תא) םבכיע
.אוה (ןנברד=) םהירבדמ הזה רוסיאהש רשפאו


ןיד תיב רצוא


ומכ טלחומ רוסיא וניא תיעיבשב הריצק רוסיא יכ ,רבסוה "תיעיבשב עקרקה תדובע" קרפב
,הנש לכב רוצקל םיגהונש ךרדכ תוריפה תא רוצקל ןיא :יסחי רוסיא אלא ,תבשב הריצק רוסיא
.ותיב יכרוצל ףטוק דחא לכ אלא
ידכ םריקפהלו רוזחל הבוח הדשה ןמ תוריפה ולכש העשב יכ ,רבסוה תיעיבש רועיב לע קרפב
.תוריפ לבקל לכוי םהל ךירצה לכש
םיכירצה לכל הווש ןפואב וקלוחי רקפה םהש תיעיבש תוריפ :תחא הרטמ םיגישמ ולא םיניד ינש
.תוריפ אלב םיראשנ םירחאו םיבר תוריפ םיפסוא הדשה ילעבש בצמ היהי אלו ,םהל

,הלכאל םכל ץראה תבש התייהו
ךתמאלו ךדבעלו ךל
.ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו

הקולחה אהת אלש ידכו ,םהל םיכירצל תוריפה תקולחב ברעתהל ןידה תיב גהנ ינש תיב ימיב
תאו ףיטקה תא ןידה תיב ןגרא ,תוריפה יפסוא לשו עקרקה ילעב לש בוטה םנוצרב היולת
:ח תיעיבש אתפסותב רפוסמ ךכ לע .הקולחה
,ודי ךותל תוריפ איבמש ימ לכ .תורייע יחתפ לע םירזחמ ןיד תיב יחולש ויה הנושארב
רצואל םיסינכמ ראשהו ,תודועס שולש ןוזמ ול םינתונו ונממ םתוא םילטונ ויה
ןתוא םישועו ןתוא םירדועו םילעופ םירכוש ןיד תיב יחולש ,םינאת ןמז עיגה .ריעבש
יחולש ,םיבנע ןמז עיגה .ריעבש רצואל ןתוא םיסינכמו תויבחב ןתוא םיסנוכו הלבד
תויבחב םתוא םיסינכמו תגב םתוא םיכרודו םתוא םירצובו םילעופ םירכוש ןיד תיב
יפל דחאו דחא לכ ,תותבש יברע םהמ קלחמו - - - ריעבש רצואל םתוא םיסינכמו
וא םבכעל ואובי אלש דשח ינפמ ןיד תיב לש חרוטהו הנקתה וז לכ :ן"במר) .ותיב
(.הרוחס םהמ תושעל

תיב ירהש ,ףוסאל םיאשרש תומכה תא ליבגהל ךרוצ ןיא ,תוריפה תא ףסוא ןידה תיבש ןוויכ
ריקפהלו רוזחל ךרוצ ןיא ןכ ומכ .תחא החפשמ תסנרפל אלו ,םיכרצנה לכ ליבשב ףסוא ןידה
לש תקדוצ הקולח ךרוצל תוריפה תא קיזחמ ןידה תיב ירהש ,הדשב הנועה רמגב תוריפה תא
.תוריפה

ךרדב תוריפה תא ףוסאל רתומ :םינידה ינש תא לטבמ ןיד תיב רצוא ךרד ףיסאה וז הביסמ
תוריפה ןימ הלכ רשאכ ןסחמבש תוריפה תא ריקפהל ךרוצ ןיאו ,(הרצקמבו ןייבמוקב) הליגרה
.הדשב
ריצקה ןכלו ,ותיב ינבל ןוזמ ףוטקל הדשל אצי םדא לכש תורשפא ןיא םויה ילכלכה הנבמב
,וחילשל תוריפה לעב תא הנממ ןיד תיב :"ןיד תיב רצוא" לש ךרדב להנתמ הטימשה תנשב
תוסכל ידכ תוריפה תא רוכמל ול ריתמ ןידה תיבו ,ןידה תיב תאשרהב תוריפה תא ףסוא אוהו
.ףיסאב תורושקה תואצוהה תא


ןיחיפס רוסיא


ידי לע ורסאנ הליכאב םלוכ םירתומ הרות ןידמש ,זמרנ "תיעיבשב תוריפה תשודק" קרפב
:רוסיאה תא ריבסמ (ב-א:ד לבויו הטימש תוכלהב) ם"במר .תיעיבשב חומצל ולחה םא םימכח
התיהו" :רמאנש ,הרותה ןמ ולכאל רתומ לכה - - - תיעיבש הנשב ץראה איצותש לכ
ןירתומ היתוריפ ,החמצו תיעיבשב הבייטנש הדש וליפאו ."הלכאל םכל ץראה תבש
לכב רצוקש ךרדכ רוצקי אלש ,"רוצקת אל ךריצק חיפס תא" רמאנש הזו .הליכאב
- - -רקבב שדו ירכ דימעהו הדשה לכ רצקש ןוגכ ,הקול ןירצוקה ךרדכ רצק םאו .הנש
ןירוסא םיחיפסה לכ ויהיש םירפוס ירבדמו .לכואו טבוחו ,טעמ טעמ רצוק אלא
תוינטקו האובת ערזיו ךלי אלש :הריבע ירבוע ינפמ ?םהילע ורזג המלו .הליכאב
ורסא ךכיפל ,ןה םיחיפס רמאיו םהמ לכאי חמצישכו ,רתסב והדש ךותב הנג ינוערזו
.תיעיבשב םיחמוצה םיחיפסה לכ

הנשה יחיפס םה תוריפהש רמולו רתסב עורזל םיאלקחה ןמ עונמל ידכ לטוה ןיחיפס רוסיא
,םימכח לש םכרדכ .םהב עורזל םיאלקחה לש םכרדש תודש לע קר לטוה רוסיאה .הרבעש
אל וב עורזל םיליגר םיאלקחה ןיאש הדש ךכיפל .םירידנ םירבד לע אלו יוצמה לע ורזג םה
ןיחיפס רוסיא ןיאש תודשל תואמגוד ואבוה (א:ה ארתב אבב) ימלשוריב .ןיחיפס רוסיאב ללכנ
:םהילע לח
הדשב ,רינ הדשבו רוב הדשב םילועה ןמ ץוח ,ןירוסא ןיחיפסה לכ :יאני יבר רמא
.ערז הדשבו םרכ

:ד:ד לבויו הטימש תוכלהב הלא םירבד ריבסמ ם"במר
ןיא - רוב הדש :ולא תומוקמ ערוז םדא ןיאש יפל ?םהילע ורזג אל המ ינפמו
;ומרכ רסוא וניא - םרכ הדשו ;הנוקיתב אוה הצור - רינ הדשו ;םשל הנפנ םדא
.התוא ןידיספמ ןיחיפסה- ערז הדשו

ןיחיפס רוסיא ןיא ,םימיוסמ םיחמצ לודיגל םידעוימ םניאש תודשה לכ יכ ,הלוע הלא םירבדמ
.םהב םיחמוצה םיחמצב

רטפנ ,"שיא ןוזח" םירפסה תרדס רבחמ ,ל"צז ץילרק והיעשי םהרבא יבר) "שיא ןוזחה"
םיחמצהו ,הנשה שאר ינפל תודש עורזל ךרד אצמ ותועצמאבו ,הז ןיד ביחרה ,(ד"ישת תנשב
.ןיחיפס רוסיאב םירוסא ויהי אל ,ולסכ לש וא ןוושחרמ לש םימשגב וטבניש
ותוא םיערוז ןיא .תודשה תעירז לש רדס םייק תואלקחב :וז התייה "שיא ןוזח"ה לש ותעצה
חמצב םיעגופה רבה יבשעו תולחמה ,םיקיזמהש ןוויכ ,דחא הדשב תופוצר םינש יתש חמצ
המדאה ןמ איצומ חמצ לכ יכ ,תלדלדימ המדאה םג .םייתנש ךשמב הלודג תומכב וב םיברתמ
ותואל םישורדה םירמוחה תא תלדלדמ תופוצר םייתנש דחא ןימ תעירזו ,םירחא ןוזמ ירמוח
ןוזח"ה הרוה תאז תובקעב ."םיערז רוזחמ" םיארוק תודשה תעירז לש עובק רדסל .חמצ
,םיערזה רוזחמ יפל םתוא עורזל םיליגר ויה אל וז הנשבש םיחמצ וערזיי תודשה םא :"שיא
.ןיחיפס רוסיא תרזג םהילע הרזגנ אלש תודשל הלאה תודשה ובשחיי
רוזחמ רדס תא םינשמו ,תיעיבש לש הנשה שאר ינפל עורזל םימידקמ םיבר םיקשמ ,םנמאו
.ןיחיפס רוסיא הדשה לע לוחי אלש ידכ ,םיערזה

םשג דרוי םאו ;תופיצרב םידרוי םימשגה ןיא תובורק םיתעל :היעב תררועמ העירזה תמדקה
,םיטבונ םיערזה ,םימשגה תדיריב הקספה שי ךכ רחאו ,ןוושחרמ שדוחב וא ירשת שדוחב
הטעמב םיערזה יוסיכ ידי לע וז היעב רותפל תונויסינ םישענ .םימ רסוחמ םילבונ ךכ רחאו
.ךשוממ ןמז םימ היוור המדאה רשאכ קר אלא ,ןושארה םשגב דימ וטבני אלש ידכ ,קיטסלפ
לוביה תומכ תא דירוהל תמדקומ הטיבנ הלולע ןכ ומכ .ומייתסנ אל ןיידע הלא תונויסינ
.םהלש


הזה ןמזב תיעיבש


תא קיספהל ישוק היה .תיעיבשה תרימש תייעב התלע לארשי ץראב ידוהיה בושייה שודיח םע
קיספהל ידכ .וז הדובע תקספהל ךרענ אל וללכב קשמה יכ ,המלש הנשל תויאלקחה תודובעה
תודובעמ םינפתמה םילעופל הגאדב ,יתנש בר ןונכתב ךרוצ שי הנשל המדאה תדובע תא
.דועו םיאלקחל ומרגייש םידספהה יוסיכל םיכרד ןונכתב ,הטימשב תוקרי תקפסאב ,עקרקה
תעקפה ידי לע ,הטימשה תנש תובוח תא ףוקעל םיכרד ושפיח הטימש רומשל ישוקה ללגב
.ירכנל עקרקה תריכמ ידי לע תישענ וז העקפה .עקרקה תשודק
תריכמש תויתכלהה תויעבה תא "ץרא ינדעמ" ורפסל המדקהב םכיס ל"צז ךברעיוא ז"שר
תופסונ שמחו ,ןנורתפ תא ואצמ ןהמ שולשש ,תויעב הנומש אצמ אוה .תררועמ עקרקה
:תויעבה הנומש ןלהל .היללוש ןיבו הריכמה יבייחמ ןיב תועדה ןהב תוקולח

רורב םנורתפש תוקפס
ןיינעל ןיבו תוריפה תשודק ןיד ןיינעל ןיב ,ןנברדמ אלא הזה ןמזב תגהונ תיעיבשה ןיא .1
.ץראה תדובע רוסיא    

ףסוי יבר ירבדכ םיגהונ תיעיבש ןיינעל תאז לכב ,רשעממ עיקפהל יוגל ןיינק ןיאש יפ לע ףא .2
ןיד וגהנ אלש םינומדקה גהנמכ אוה רקיעה יכ" בתכש ,(דכ "לכור תקבא" ורפסב) וראק    
ונל ןיאש ,וירחא םיאבה םילודגה בור ועירכה ןכו :"לארשי ץראב םילדגה יוג תוריפב תיעיבש    
לכ םלוא ...תיעיבש יניד םהל ןיא יוגה תוריפש [וראק ףסוי יבר] ןרמ תארוה לע אלא ךומסל    
:ץראה תדובע ןיינעל ןכ ןיאש המ ,תיעיבש תשודק םוש יוג תוריפל ןיאש הז ןיינעל אקווד הז    
.הדובע םוש הב דובעל לארשיל ןיאו ,התשודקב איה עקרקה וראק ףסוי יבר תעדל ףא    

איהש הזה ןמזב תיעיבשב ןכש לכו - - - ךכל שוחל ןיא - - - המרעהכ תיארנ הריכמהש ףא .3
(םימואת ץיבוניבר דוד והילא יבר) ת"רדאל ובתכמב יולה ץרה ילתפנ ברה בתכו .ןנברדמ    
דאמ רז רבד אוה יכ בתכש המ" :היולג המרעה איה הריכמה יכ - - - הנעטה לע בישהל    
ביל עשוהי ברה ןואגה ינפב ונישע רבכ הנה - םשה לוליחו אלולטו אכוחכו הרורב המרעהו    
שוחיש ונממ ונעמש אלו ,םירבדה לכמ רתוי הזה ןיינעב הברה ומע ונרביד רבכו ,ל"צז ןיקסיד    
.הזל    

רורב םנורתפ ןיאש תוקפס
,תותימצל הריכמב ומכ ,"םנוחת אל"ד ואל םושמ הרותה ןמ הרוסא ירכנל ןמזל הריכמה םא .4
.תוריכשמ רתוי הלקו ,ןנברדמ ףא רתומש וא    

תדובע רתיה ןיינעל ןכו) םתשודקמ תוריפה תא עיקפהל ירכנ ןיינק לעומ ןמזל הריכמב םג םא .5
.(םיריתמה תעדל ץראה    

המושר הניאש ינפמ ,תוכלמה ינידב יקוח ףקותו ךרע םוש הל ןיאש תורמל הליעומ הריכמה םא .6
רשב יניעב תיארנש וזכ הריכמל ךרע םוש ןיא םהינידבש ינפמ םגו ,הלשממה לש הזוחאה ירפסב    
תריכמ ויפלו תסנכה הקקוחש דחוימ קוח תרזעב הנקות וז היעב) .אמלעב המרעהכ קר םהלש    
.(םושיר תרגאמ הרוטפו ,ובאטב םושירמ הרוטפ הטימש תווצמ םויק ךרוצל עקרק    

םוש ןיאו,הדובע רוסיאמ םירכנ תודש ללכ עיקפה אל וראק ףסוי יבר ףא ,(2 ףיעסב) ליעל רומאכ .7
ןיינעלש רבוסה ,"המורתה רפס" תעדל םא יכ הריכמה רחאל לארשיל הדובע םוש ריתהל םוקמ    
.הדובע םג ריתהל ירכנ ןיינק הב ליעומש ,אירוס ומכ הזה ןמזב לארשי ץרא הבושח ירכנ ןיינק    
.דיחי תעד קר איהש ,וז העד לע ונלש הרקמב ומכ קחדה תעשב ךומסל שי םא הזב וקלחנו    
רוכשל םתלוכיב ןיאש םיינעל םא יכ ןליאהו ץראה תדובע ריתהל וכמס אל םיריתמה םג םרב    
ןה ,הרותה ןמ תגהונ תיעיבשש ןמזב םגש תודובעה ןתואב אקווד הז םג ףאו,םירכנ םילעופ    
אלא ןתושעל וריתה אל הרותה ןמ אוה ןרוסיא רקיעש תודובע ןתוא לבא .ןנברדמ קר תורוסא    
.ןיינעו ןפוא םושב לארשי ידי לע אלו ,םירכנ םילעופ ידי לע    

,ליגרה ןפואב רצובו רצוקש הז ןוגכבש ,[הרותהמ תורוסאש] הריצבו הריצק ןיינעל םלוא    
םהל שיש תוריפב אלא רוסאל ןיא ,ץראהו ןליאה תדובעל אלו תוריפה ךרוצל קר ותנווכש    
,תישיש הנש ילודיגכ םניד ,םירכנ תוריפב ןכ ןיאש המ .םתטימשב םיבייחו תיעיבש תשודק    
.הריצבו הריצקב ללכ םירוסא םניאש   

ומכ תיעיבשב והדש תתיבש לש השע רוסיא שי םא ןודל םירסואהו םיריתמה וברה דוע .8
םירבוע - תבשב הב דבוע יוגהו ,יוגל ותמהב ריכשה םא ףאש ,תבשב ותמהב תתיבשב    
.אל וא ,תיעיבשב ןכ ומכו .השע רוסיאב םילעבה    

תונושה תועדה רבסה
לכבו ,"םנוחת אל" רוסיא ללכב הנניא ןמזל הריכמ יכ ,םירובס הריכמה תא םיריתמה ,רומאכ
.ןנברדמ תוכאלמ הריתמ הריכמה ;תיעיבש תשודקמ העיקפמ איה תאז
לע לח "םנוחת אל" רוסיאש םירובס םה יכ ,רוכמל תושרה לע םירערעמ הריכמל םידגנתמה
תא העיקפמ איה ןיא ןכלו תספות הנניא ,תישענ איהשכ םג ,הריכמה יכ ,םינעוט םה ;וז הריכמ
.התשודקמ עקרקה
."םנוחת אל" רוסיאל דוגינב תדמוע ירכנל עקרקה תריכמ יכ ,רוכזל שי תקולחמה תא ןיבהל ידכ
רוסיא הילע לוחי אל לבא ,עקרקה תשודק תא לטבל ידכ הב היהיש הריכמ ךרד אוצמל ךירצ ןכל
העיקפמה הריכמ איהש - ןמזל הריכמ תרזעב תאז םישוע הריכמה תא םיריתמה ."םנוחת אל"
.וז הנחבה םילבקמ םניא םידגנתמה .לארשי ץראב ירכנל היינח ןתמ ללכב הניא לבא ,השודקמ

השעמל תושיגה
.עקרקה תא םמשב תרכומ וזו ,תישארה תונברל האשרה לע םימתוח הריכמה לע םיכמתסמה
ןיא תוריפב ,ןנברדמ תוכאלמה לכ תישארה תונברה לש תוארוהה יפל תורתומ הריכמה רחאל
.הנש לכבכ - שומישהו קווישה ,ףיסאהו ,השודק
:םימדוקה םיקרפב וראותש יפכ עקרקה תודובע תא םיעצבמ רוכמלמ םיענמנה
.ןיד תיב רצואלו ןיד תיב תאשרה יפ לע השענ ףיסאה .1
.ליגרה רדסה ןמ יונישב ,הנשה שאר ינפל תישענ העירזה .2
.תוריפה וא חמצה םויק ךרוצל ןהשכ קר תושענ הדשה תודובע .3
.ץיק תואובת תעירז ןיא .4

הנשה שאר ינפל םינפגה תרימז ומכ ,תיעיבשב תויעב רותפל ידכ תונוש הדובע תוטיש וחתופ
תונויסינ ושענ .המצע הטימשה תנשב ,הרוסא הניאש ךרדב ,הרימזה תמלשהו יקלח ןפואב
לבא ,הככס תחתו םילכימ ךותב ,שק לע וא ץצח לע העירז ידי לע םימ ילודיגב םיחמצ לדגל
םיחתפמ ןכ .תוירחסמ תורטמל הלא םילודיג חתפל היהי רשפאש ידכמ תורקי רוצייה תואצוה
.תיעיבשב העירז וכירצי אלש םייתנש-בר םילודיג

תושיגה םוכיס

הריכמ םיריתמה
הריכמ םירסואה
 
תיעיבש תשודק םהב ןיא

תיעיבש תשודק םהב שי

ולדגש תוקריו תוריפ
יוג תמדא לע
בושיי ךרוצל ,קחדה תעשב
תרתומ ,העש תארוהכ ,י"א
הרוסא

יוגל עקרקה תריכמ

תשודקמ העיקפמ הריכמה
תיעיבש
העיקפמ הניא הריכמה
תיעיבש תשודקמ
יוגל עקרקה הרכמנ

תטיש ומכ - הליחתכל
.הריכמה תא םירסואה

תא ורכמיי - רשפא יא
.ירכנל המדאה


ינפל םימי השולש עורזל :קרי
.תישישב טלקייש ידכ ה"ר

דע ועיגיש :תוינטקו האובת
העירז .תישישב ןיערגה שילש
,ה"ר ינפלו ,הז דעומ ירחא
.םיערז רוזחמ יונישב
ברע הדשב גוהנל דציכ
?תיעיבש

ןנברד תוכאלמ םג תורתומ
.ץעה קוזיחל
ץעה םויקל ןנברד תוכאלמ
.תורתומ תוריפה וא
?תיעיבשב גוהנל דציכ

םישודק םניא תוריפה
.תיעיבש תשודקב
,תיעיבש תשודקב םישודק תוריפה
.ןיד תיב רצואל םרצקל שיו
תוריפב שומישםיפסכ תטימש


הרושק איה ךא ,עקרקל הרושקה הווצמ הניא הטימשה תנשב תובוחה תא טמשל הווצמה
:ג-א:וט םירבדב וז הווצמ לע הרותה ירבד הלא .הטימשה תנשל
.הטימש השעת םינש עבש ץקמ .א
:הטימשה רבד הזו .ב
ודי השמ לעב לכ טומש    
.והערב השי רשא    
,ויחא תאו והער תא שוגיי אל    
.'הל הטימש ארק יכ    
,שוגית ירכנה תא .ג
.ךדי טמשת ךיחא תא ךל היהי רשאו    

.הטימשב ובוח לע רתוול הוולמה תא תבייחמ ,הרותב העמשמכ ,םיפסכ תטימש תווצמ
אלש תובוחב עוקשל אלו ,שדחמ וייח תא ליחתהל הוולל רשפאל איה וז הווצמ לש התילכת
.םהמ תאצל לכוי
ךכל םרוג אוה ינעל רוזעל םוקמבו ,ךופהה ןוויכב לעופ םיפסכ תטימש ןידש ואר ינש תיב ימיב
ירחא םיפסכ תטימש תווצמ :וזמ הרתי .רתוי לבוס אוהו ינעל תוולהל םיקיספמ םירישעהש
.לארשי ץראב היהי לארשי בורש ךכב תינתומ הווצמה יכ ,ןנברדמ איה ןושאר תיב ןברוח
םישנאש ךכל תמרוג - םיפסכ תטימש - ןנברדמ הווצמש בצמ הרצי האוולהמ תוענמיהה
.הרותה ןמ איהש ,ינעל האוולה תווצמ לע םירבוע
לש ירוקמה הנבמה לע תכמתסמ לובזורפה תנקת .לובזורפה תא ללה ןקית הז בצמ רותפל ידכ
:רמאנ הרותב .םיפסכ תטימש ןיד
.ךדי טמשת ,ךיחא תא ךל היהי רשאו

םיטמשנ םניא רוביצל םיבייחש תובוח וליאו ,ךיחא לצא ךל שיש תובוחב איה הטמשהה תבוח
.הטימשה תנשב
תא ריבעמ אוה :רוביצל האוולהל ולש האוולהה תא ךופהל הוולמל תוכז הנתנ ללה תנקת
תיב הנממ ינכט ןפואב .בוחה תא וליבשב הבוג ,ירוביצ דסומכ ,ןידה תיבו ,ןידה תיבל בוחה
.ןיד תיבל בוח תייבג ,רומאכ ,איהש ,הייבגה עצבמל הוולמה תא ןידה
.תיעיבשל רכז קר איהו ,ןנברדמ איה םיפסכ תטימש תווצמש ןוויכמ ,הליעומ לובזורפה תנקת
:זט:ט לבויו הטימש תוכלהב ם"במר בתוכ ךכו
לבא ;םירפוס ירבדמ איהש ,הזה ןמזב םיפסכ תטימשב אלא ליעומ לובזורפה ןיאו - - -
.הב ליעומ לובזורפה ןיא הרות לש הטימש


להקה תווצמ


תראותמ איהו ,תפסונ הווצמל שדקמה תיבב לארשי םע סנכתמ הטימשה תנש ירחאש תוכוסב
:גי-י:אל םירבדב
:רמאל םתוא השמ וציו
,םינש עבש ץקמ
,הטמשה תנש דעומב
,תוכסה גחב
ךיקולא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב
,רחבי רשא םוקמב
תאזה הרותה תא ארקת
.םהינזואב לארשי לכ דגנ
,םעה תא להקה
,ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה
,ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל
,םכיהולא 'ה תא ואריו
.תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו
ועדי אל רשא םהינבו
םכיהולא 'ה תא האריל ודמלו ועמשי
המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ
.התשרל המש ןדריה תא םירבע םתא רשא

:הווצמה סיסבב חנומה ןויערה תא (בירת הווצמב) ראבמ "ךוניחה רפס" לעב
םיכוז תויהל ןושלו המוא לכמ ודרפיי הבו ,הרותה איה לארשי םע לש םרקיע לכש יפל
יואר ,הב ןרקיע לכ תויהב ןכ לע :םיארבנב ונמיה הלעמל ןיאש יחצנ גונעת ,דע-ייחל
לכ ךותב אצוי לוקה תויהלו הירבד עומשל םינמזה ןמ דחא ןמזב דחי לוכה ולהקייש
היהתו ?ונלוכ דחי וצבקתנש הזה ברה ץוביקה המ :רומאל ,ףטו םישנו םישנא ,םעה
ךכ ךותמ ואוביו .ונתראפתו ונדוהו ונרקיע לכ איהש ,הרותה ירבד עומשל :הבושתה
ודמלי הב קשחה םעו ,הקשח םבלב לוכה וסינכיו ,הכרע דוהו החבש לדוגב רפסל
:הווצמה תאזב שוריפב בותכש ןיינעכו .וישעמב 'ה חמשיו ,הבוטל וכזיו ,'ה תא תעדל
.'ה תא ואריו ודמלי ןעמלו

:ד-ג:ג הגיגח תוכלהב ם"במר ראתמ "להקה" דמעמ תא
לש ולוח ימי תליחת אוהש ,תוכסה גח לש ןושארה בוט םוי יאצומב ?ןירוק ויה יתמיא
.ןירוק ויה םישנה תרזעבו ,םהינזאב ארקיש אוה ךלמהו .תינימש הנש לש דעומ
תליחתמ ?ארוק אוה ןכיהמ .חבושמ הז ירה - דמועמ ארק םאו ,בשוי אוהשכ ארוקו
םא היהו"ל גלדמו ;(ט:ו-א:א םירבד) "עמש" תשרפ ףוס דע "םירבדה הלא" שמוח
רשע"מ ארוקו ,(בכ:די האר) "רשעת רשע"ל גלדמו ,(אכ-גי:אי בקע) 'וגו "עומש
"ברוחב םתא תרכ רשא תירבה דבלמ" דע ,תוללקו תוכרב ףוס דע רדסה לע "רשעת
.קסופו ,(טס:חכ אובת יכ)

ןיאיבמו ,םעה תא ליהקהל ידכ םילשורי לכב תורצוצחב ןיעקות ?ארוק אוה דציכ
בשויו הלוע ךלמהו ,םישנ תרזע עצמאב התוא ןידימעמו ,התייה ץע לשו ,הלודג המיב
תסנכה ןזחו .ויביבס ןיצבקתמ גחל םילועה לארשי לכו .ותאירק ועמשיש ידכ הילע
ןהכו ,לודג ןהכל ןגסו ,ןגסל ונתונ תסנכה שארו ,תסנכה שארל ונתונו הרות רפס לטונ
.בשי - הצר םאו ,דמוע אוהשכ ולבקמ ךלמהו .םדא ינב בורב ורדהל ידכ ,ךלמל לודג
תוישרפה ארוקו .תסנכה תיבב הרותב ארוק לכ ךרבמש ךרדכ ךרבמו האורו חתופו
ףיסומו ,תויסנכ יתבב ןיכרבמש ךרדכ הירחאל ךרבמו ללוגו רמוג אוהש דע ,ונרמאש
.תוכרב עבש