תוטרופמ תויתכלה תוריקס
גרבנזיא הדוהי / עבשה תנש תווצמ
שיא ןוזחה יקספ יפל תיעיבשה רדס
גרבנכייר לואש ברה לש ורפסמ / הטימש תוכלה
סקז השמ / הטימשה תארקל תואלקחה ימוחתב הכרדה יפד - "'הל ץראה התבשו"
תובשייתהב הכלהל הובג שרדמ תיב תווצ - תיעיבשב יונ תוניגב לופיט
("ןותבש תנש" רפסה ךותמ) אנהכ ןמלק ברה / תועקרק תטימש תוכלה
 
םייתכלה םירמאמ
לאונמע הנוי / םיפסכ תטימש
 
תיעיבש יחנומ ןולימ
 
םימוכיסו תואלבט
םרוקמו תווצמה תמישר - תיעיבש יניד םוכיס
(םוכיס תלבט) הריכמה תא םירסואהו םיריתמה - הזה ןמזב תיעיבש