"'הל ץראה התבשו"

הטימשה תארקל תואלקחה ימוחתב הכרדה יפד

סקז השמ ר"ד תאמ

.הרותה יפ לע תואלקחה רקחל ןוכמה תאצוהב
ס"שת

המדקה
אובמ
תיתכלה הריקס - א קרפ
הטימשב הדשה ילודיג - ב קרפ
תינימשל הנכהו םידוביע ,תודש תרבוה - ג קרפ
עקרקב העירזב תוקרי ילודיג - ד קרפ
הממחב קתונמ עצמב לודיגו ,תיבה ךותב ץיצעב לודיג - ה קרפ
יונה תניגב לופיטהו ,יונ-יחמצו םיחרפ לודיג - ו קרפ
הרימזה - ז קרפ
ירפ יצעב לופיטה - ח קרפ
הטימשב םייח-ילעב תנזה - ט קרפ