המדקה


ןמ םיאלקח ידי-לע הנידמה םוק רחאל םקוה הרותה-יפ לע תואלקחה רקחל ןוכמה
דבכנ קלח .תואלקחב הכלהה ימוחת לכב קוסעל ידכ םיבלעשו תודוסי ,םייח ץפח םיבושייה
רוביצ לכ יבגל הדיבכ תישעמ תועמשמ לעב וניהש הטימשה אשונל שדקומ ןוכמה תדובעמ
.הירמוש

ונא ךכ םשל .הטימשב יאלקחה קשמב הדובעה-יכרד תיוותה איה הז םוחתב ונתדובע תרטמ
:םיקסוע
.הרות ילודג תקיספל תויעב תאבה ללוכ ,תוכלהה רוריבו דומילב  
.הטימשל הטימש ןיב עדימ ףוסיאו םייאלקח םייוסינ תכירע  
.תאז הדובע לש ישעמ םוכיסכ הכרדה-רמוח תנכה 
.השעמל הטימשב ךכב םינינועמל תישעמ הכרדה  

תא רשפאה לככ וניטקיש הדובע-יכרד תיוותה איה הנכהה-תודובע לש תירקיעה המגמה
םיפסונ םיאלקח ודדועי ךכ ידי-לעו ,התכלהכ הטימשה תרימשב ךורכה ילכלכה לטנה
וא תודחוימ הדובע-יכרד חותיפ - ירקיעה יעצמאה .הירמוש לש לדגה רוביצה לא ףרטצהל
לש תויתכלהה תולבגמל המאתה ךות ,םיאלקחל הסנכהו תוליעפ ורשפאיש תויפוליח
.הטימשה

רתיה) ירכנל הריכמה רתיהב שומישמ םיענמנה רובע ןרקיעב ובתכנ הז רפסבש תויחנהה
תאז םע .(ץראב תובשייתהה םויק רשפאל ידכ הרותה ילודגמ המכ ידי-לע רבעב עצוהש
םכרדב םג יכ ,הריכמה-רתיה לע םיכמתסמה םיאלקחה תא םג שמשל הלא תויחנה תויושע
תודובעב תובר תולבגה ,הריכמה-רתיהב םיכמותה םינברה תוארוה יפל ,וראשנ םהלש
רקיעבו ,יללכ עדימ םיללוכ ונינפלש םיקרפה .קווישהו ףוסיאה יכרדב ףאו תויאלקחה
הטימשה תארקל גיהנהל שיש יאלקחה קשמב הדובעה-יכרדל תונכדועמ תועצהו תויחנה
.הכלהמבו

םיפסונ םיעצמאב רזעיהל שי ,םייעוצקמה םיטרפה לכל סנכיהל ןתינ אל וז תרגסמבש ןוויכמ
ןכו ,ןוכמה לש ןויע-ימי ,"הדש תוכילה" ןואטיבה רקיעבו ןוכמה לש םיפטוש םימוסרפ ומכ
תושרל ד"סב דומענ ןכ ומכ .תואלקחה דרשמב הכרדהה יתוריש לש יללכה הכרדהה רמוחב
.הפ-לעבו בתכב תוינפל הנעמב רוביצה

הריקסה .תיתיצמת תיתכלה הריקסבו ,יתכלההו ישעמה עקרה תריקסל אובמב חתופ רפסה
ןוזח"ה לעב תכרדה יפל וגהנש םיקשמב ושבגתהש םיגהונה תאו תוכלהה ירקיע תא תללוכ
תובישח שיש ונל הארנ .ל"צז אנהכ ןמלק ברה תייחנהב תאז הטישב וכישמהו ,ונמזב "שיא
ןמ המכ יבגל תוקיפס תאלעה חכונל טרפבו ,הלא םיגהונ לש ינכדעו טרופמ םוכיסל הבר
ןוזח"ה לעב יבתכב שרופמב ורכזוה אלו םיבושייה ינבר ידי לע הפ-לעב ורסמנש םיגהונה
."שיא

,תובשייתהב הכלהל שרדמה-תיב ,ןוכמה לש הכלהה ירוריב תובקעב השענ תוכלהה םוכיס
תועיפומה תויתכלהה תויחנהה ,תאז םע .רודה יקסופל תוינפו ,(ף"ירח) םיבושייה ינבר רבח
םינברה הרקמ לכב תושעל םיכירצ תאז ירהש ,השעמל הכלה קוספל ודעונ אל וז תרגסמב
תושרדנה תורדגהו ,תוישעמ תועצה ,תיללכ הנומת תתל ידכ תואב ןה ,ךכל םיכמסומה
.תאז הכרדה תרבוחב תולולכה תועצהה תנבהל

ילבמ הטימשה תרימש תא ביחרהל המגמ תיתדה תואלקחה יגוח לכב תנמתסמ הנורחאל
םיווקמ ונא .תישארה תונברה ידי-לע םג תכמתנ וז המגמ ,הריכמה-רתיהל קקדזהל
.תאז המגמ לש הקוזיחל ומרתי ןאכ תואבומה תועצההש

םיפתושה ,תיתכלה הניחבמ תאז הרודהמ הווילש גרבנכייר לואש ברה :הכרבה לע ואובי
רזעילא 'פורפ ,יתרפא ףסוי ברה .לייטרסו רשא רמ ךרועה - הנושארה הרודהמה תכירעל
,קזב ןנח ,ןמטנא ןועמש מ"הש יכירדמו ןיילק קחצי ר"ד ןכו ,ןיילק עשוהי ר"דו טדימשדלוג
.םינוש םיאשונ תכירעב ופתתשהש ,םירחאו רד קחצי ,רנטר םהרבא ,םרז הירא

סקז השמ