אובמ

לש רצק רואית ךכל םידקנו ,םיאלקחל הדובע-יכרד ישעמ חרואב םכסל אב הז הכרדה-רפס
.הנש םישימחמ הלעמל ךשמב ךרדה תוחתפתה ללוכ ,ןנורתפ יכרדו תויעבה עקר

יתכלה עקר
ןוזח"ה ןרמ ידי-לע ומכוסש הלא ןנה תאז ךרד לש הסיסבב תודמועה תויתכלהה תוערכהה
.ונרוד יקסופ ידי-לעו וידימלת ידי-לע תורבסומ ןהש יפכו ,"שיא

:ח"צרתה תנשב "שיא ןוזח"ה לעב לש וירבדב בטיה רבסוה תאז ךרדל סיסבה
לכב העש ירתיה ידי לע ונילעמ הפרחה לוגל ... רזוע םייח ר"גה ןרמ תאמ יתדקפנ"
תא םיבשוחו םיקפקפמה בלמ הנומאה יקיז תא םיצלוחה ,ץק ןיאב הטימשו הטימש
ינפמ תורתומ תודובעה .ל"ר תויחצנב םירהרהמו םיענמנ םירבדכ הרותה תווצמ
וכמס תונורחאה תוטימשבש ינפמו .ןיחלשה תיב לש רתיה שיו ,ץע לכ תומי ןתעינמבש
ונילע לטוה ... וישכעו ,םירתומה םירבדה תא ררבל םינברה וסנכנ אל ,הריכמה לע
םהב אהי אלו ,הנשה שאר םדוק קרי עוטנל רתיהב אצי הנהו ... םירתומה םירבד ררבל
עורזל םהל רתוה ןכו .ן"במרהו ש"רה תעדכו ,תיעיבשב ןיטקלנש ףא םיחיפס רוסיא
תחת בוקנ וניאש ץיצע םהל רתוה ןכו .םהינקמל ןבתה חוקלו הנשה שאר םדוק האובת
(.מ"שת "הירומ"ב וספדוהש ויבתכמ ךותמ) "הרקת

םמויק ידכ םדבעלו םתוקשהל רתומ הנשל הנשמ םימייקתמה םיחרפו יונ תוניגב םג"
םסרופש "תיעיבשה רדס" ךותמ) "םהב ףא הרוסא העירזו השירחו ,ראבתנש ומכ
.(ויברוקמ ידי-לע קרב-ינבב
ןה ריעב ןה ,םיבחרנ םידממל העיגהו התכלהכ הטימשה תרימש הטשפתה הנידמה םוק זאמ
םיאנתב םהיקשמ תא םייקל וחילצהש רפסמ יתמ םיאלקח לש שפנ תוריסמ תוכזב .רפכב
הלודג הווצמ תלואגל ץלחנש בחר רוביצ םק ,"שיא ןוזח"ה לעב לש הדומצה הנווכהב .םישק
הבר הראשנ תאז ךרדב תואלקחב הטימשה םויקל תשרדנה שפנה תוריסמ תדימ ךא .וז
.ונימיבש תילכלכה תואיצמב םג השקו

ילכלכה עקרה
הדשה-ילודיג םוחתב תומייק הטימשב קשמה תלעפהב תוירקיעה תויתכלהה תולבגמה
,הטימש תארקל העירזב תולבגה ,המצע הטימשב העירזמ תוענמיה :ןהו ,תוקריהו
הדשה-ילודיג יפנע תא ירמגל תיבשהל הרואכל שי ךכ םושמ ."םיחיפס רוסיא"ו
תינייפוא ,השק היעב ךכב אהת יכ ,ררבתה ךא .הנש ידמ שדחמ העירז לע רקיעב םיססובמה
תואצוהכ הלכלכב תורדגומה תואצוה ,תואצוה בייחמ תבשומ קשמ םג ןכש ,ינרדומה קשמל
,קשמב עקשומה ברה ןוהה - שוכרה לע תיבירו תחפ ,הקוזחת תוללוכ הלא תואצוה .תועובק
דויצ ,היקשה דויצו עקרק תרשכה תוללוכ תועקשהה .ומצע העקשהה-ןוה רזחה םג בורלו
תופתוש ףאו הרקבו לוהינ ינונגנמ ,םינבמ ,תורישו רזע יפנע ,םידבוע תרשכה ,ינכימ
האצוהה תאו הריכחה-ימד תא םג הלא תואצוהל ףיסוהל שיו .םיירוזא םילעפמו תורגסמב
.תינימשה הנשה תארקל שדחמ תודשה תא ןיכהל וא רומשל ידכ שרדיהל היושעה

- םוכיסל
לולע ,הדשה יפנעמ הסנכה לכ רדעהבש ירה ,תואלקחה לש תיסחי תוחנה ילכלכה בצמב
.יתנש-עבש רוזחמ לש ומוכיסב ףא קשמה רובע ימויק ןוכיס תווהל ךכב ךורכה ילכלכה לטנה

הדובע-יכרד תיוותה
ידי-לע הטימש ירמוש םיקשמ םויק ורשפא "שיא ןוזח"ה לעב לש תוישעמה תויחנהה
ו"ח לכות אל ובש בצמ ענמנ ךכ .הטימשב םג הדשה ילודיג לש ילמינימ ףקיה תרימש
:וללכ תויחנהה .הכלהה יפ-לע גהנתש תואלקח םייקתהל

יונישב ,םשגה ידי-לע הטבנהל הטיח ומכ םירגרג-ילודיג ףא הטימש תארקל עורזל רתומ 
ילוליא וזכ העירזל תדמוע הניאש הדשב תישענ העירזה רשאכ ,רמולכ ,םילודיגה-רדס 
.הטימשה 
.םיחיפס רוסיא ןיא הטימשה ינפל וטבנש קרי ילודיגבש הערכה 
.תיעיבש תשודקב םישודק ,הלא םיכרדב ולדגש תוקריו האובת 
רכינ קזנ עונמל ידכ ,םימכח ירבדמ םרוסיא רקיעש תוכאלמב םיחמצב לופיט עצבל רתומ 
.לובילו םיחמצל 
קזנ םורגיש םיבשעב שוביש עונמל ידכ םג ,שירחכ םירדגומ םניאש םידוביע עצבל רתומ 
.תואבה םינשל רכינ 

ךרדב לוביה ףוסיא רוסיא ןוגכ ,הטימשה תואלקחל תובר תויתכלה תולבגמ דוע תומייק
.ל"וחל תיעיבש תשודקב םישודק םהש תוריפ אוציי רוסיאו וב רחסמה רוסיא ,הליגרה
רשאכ ,ןיד-תיב-רצוא תרגסמב לוביה לש הקולחו ףוסיא - ויה ןורתפל וטקננש םיכרדה
.רועיבה דעומ רחאל אוציילו םיגורתאל םיוסמ רתיהל טרפ ,השעמל רשפאתה אל אוציי

םניאש םייתנש-ברו םייתנש-וד םילודיגב שומישה תבחרה םע דחי ,הלא תורתומ םיכרד
ונווכש יפכ הטימשה תרימש יכרד לש ירקיעה דלשה תא וויה ,הטימשב העירזב םיכורכ
.וכרד יכישממו "שיא ןוזח"ה לעב ידי-לע