תיב ךותב ץיצעב לודיג - ה קרפ
הממחב קתונמ עצמב לודיגו


םילח ןיא ,תיבב אצמנה בוקנ וניאש ץיצעב לודיגב יכ ,"שיא ןוזח"ה לעב עירכה ,ליעל אבוהש יפכ
.תיעיבש יניד גוהנל שי ,תיב ךותב ףא ,בוקנ ץיצעב ךא ,תיעיבש יניד

בוקנ וניאש ץיצע
ןמ קותינ (קיטסלפו תכתמ ילכ קר אלו) ץעו סרח ילכ ףא םיווהמ ,םיצע םניאש םילודיג רובע
חווירב םימ תאצוה ידכמ רתוי וניהש עקרקה ינפ תא האורה רוח םהב אהי אלש דבלבו ,עקרקה
,עקרקה ןמ בוקנה ץיצעה תא תקתנמה תחלצ ומכ ,חטשמ םג .(גרבנכייר ש"רגה יפל דחא מ"מ)
ןבא-תפצר וא תופצרמ .קתנמה חטשמל רבעמ טלוב אהי אל םיחמצה ףונש דבלבו ,קותינ הוהמ
"שיא ןוזח"ה יפלש "תיעיבשה רדס"בש תוארוהמ) .םיקלוח שיו ,קותינ םיבר תעדל םיווהמ
גייתסה ל"צז ךברעיוא ז"שרגה ,תיב ךותב בוקנ וניאל בשחנ הרוקמ תספרמב ץיצע לכ יכ עמתשמ
.ךכ לע םיקלוחה רודה יקסופמ דוע שיו עקרק תמוקבש ץיצע יבגל

ונייהד ,עקרקל תלטבתמ הניא העיריה יכ רכינ אהיש ,םישרודש שיו ,קותינ הווהמ קיטסלפ-תעירי
'ל 600 -כ) האס םיעבראמ הלעמל םלוביקש םילכימ .עקרקה ינפ לעמ םיטלוב ויהי הילושש
.עקרקל םיבשחנ אלא ,ץיצע ללכב םניאש ןכתי (400 תורחא תועדלו

- םיחפט 10 לש הבוגב אהיש דבלבו ,תיבל בשחנ ץיצעל לעמש גג לכ - הז ןיינעל "תיב" תרדגה
,רודה יקסופמ קלח תעדל תיבל תבשחנ הממח .תומיוסמ תוציחמ םג תוכירצמה תועד שי .רטמכ
.(א קרפ האר) תיבכ הבישחהל ןיאש םירמוא שיו

קתונמ עצמב לודיגה לע םיישעמ םינותנו תונורקע
תיינבל תועירי ,עצמ יאלמ םיקש ,םיציצע ,םיילד - לודיג-ילכימ לש םינוש םיגוסב השעמל םילדגמ
,טיילרפ ,ויתובורעתו ףוט םיללוכו םינווגמ ןובשחב םיאבה םיעצמה םג .דועו תולעת וא תוגורע
ןה תושרדנה תונוכתה .םיעלס-רמצ ןכו ,םינוש םיתיתפ וא םילבז םע תבורעתב לוח וא עקרק
תא עבוק ןוזמ-תודוסילו םינימז םימל עצמה לוביק רשוכ רשאכ ,םיבוט זוקינו רורוויא רקיעב
תסימתב היקשה הגוהנו ,םויב תויקשה רפסמ תושרדנ םיבר םיעצמב .ןושידהו היקשהה תופיכת
תותל ,םימרוז םימב תורוניצב לודיג תטיש םג תמיוסמ הדימב הסנכנ הנורחאל .הרקב םע ןשד
סנכייו ןכתיש ,תיתוכאלמ הרואתב םימרוז םימב תיב ךותב לודיג לע םג רבודמ ,בגנב הדש
.א"סשת תטימשב שומישל

גהונ .תוממח ךותב עקרקהמ קותינב ,םינוש םיעצמב תועירי וא םילכימב ולדיג ד"נשת תטימשב
םגו ירכנל ורכמיי םיציצעהש יאנתב ,(ץילרק נ"רגהו בישילא ש"ירגה ) םיקסופ תמכסה לביק הז
.םירכנ ידי לע ועצובי הרותהמש תוכאלמ

םייתיב םינקתימ
ןושיד ןכו ,תיבב החיכשה וזמ הבר רוא תומכ תשרדנ המודכו תוקרי לש ישממ לובי תלבק םשל
איהשכ טרפבו תראומ תספרמב .יונ-יציצעל סחיב לבוקמה גהונל דוגינב ,ל"נכ םיפטוש היקשהו
.םינוש תוקרי לדגל ןתינ ,ףרוחב םויה יצח לש שמש םע םילודג תונולח דיל ןכו ,םורד ןוויכב
,לפלפ ,תויסננ תוינבגע ,םינילבת ומכ םיחמצ לש לודיג איה ןטק הדימ הנקל הטושפה הרוצה
תררוואמ ךא הרישע תבורעת אהי ריבס עצמ .רטיל 10-3 לש םיזקנתמ םיציצעב הסחו תינונצ
רפש תמגודכ ןשד תסימתב עובשב םיימעפ תוחפלו ,רגנל דע םויב םעפ תוחפל תוקשהל שי התואו
םיחמצ לודיג יכ רוכזל שי .(הסימתב ןקנח ןוילימ יקלח 100 -כל עיגהל) ליבקמ והשמ וא 0.3%-כ 2
.דועו הרבדה ימוחתב עדי שרוד

םיציצע תרבעה
תיבל תיבמ ותרבעה וליאו ,הרוסא וילעמש גגה תרסה ןכו גגה תחתל ץוחמ לא ץיצע תאצוה
.ףוטיע ידי-לע ןוגכ ,הרבעהה תעשב עקרקה ןמ קותינ םיכירצמש שי ךא ,תרתומ