,יונ-יחמצו םיחרפ לודיג - ו קרפ
יונה תניגב לופיטהו


בויח םהב ןיא ןכ ומכו ,תיעיבש תשודק םהב ןיא ,יונל םישמשמה ,ץראב םילדגה יונ-יחמצו םיחרפ
םיחמצ םלוא .םיחיפס רוסיאו רועיב בויח ,ל"וחל אוציי רוסיא ,הליגרה ךרדב ףיטק רוסיא ,הרקפה
וב שיש לכ יכ םירבוסה שיו ,לכאמ-יחמצכ 'וכו תיעיבש תשודק םהב שי חירל וא ןילבתל םישמשמה
.תיעיבש תשודק וב שי חיר

קר רצונש ,הריכמה רתיהב שמתשהל םוקמ ןיא תישארה תונברה תוארוה יפל םג ,יונ תוניג יבגל
ללוכ ,תיעיבשב הרימזו הכרבה הבכרה העיטנל רתיה לכ ןיא ךכ םושמ .קשמה לש םיימויק םיכרצל
(ח קרפב טרופש יפכ) .הטימשה ינפלש באב ו"טמ לחה שרוש יפושח ירפ יצע תעיטנ

תוחדל שיו ,הטימשל יונב תוכאלמ תוחדל רוסא - הטימשה ינפל רשפאש המ לכ עצבל שי ,ןכ ומכ
.הטימשה רחאל רשפאה לכ תא

םיחמצל רכינ קזנ תעינמל דעונ אוהשכ רתומ - ןנברד תוכאלמ עוציב ידי-לע - ולא םיחמצב לופיטה
קזנכ בשחייש יונב םגפה רועיש תא רידגהל השק) ורכזוהש םיללכה יפל ,יונה-יחמצ לש םתרוצל וא
םגפב שי יכ יאדו הארנשכ קר הכאלמ עצבל ןוכנ ןכלו ,םינוש םישנא יבגל הנוש רבדהש ןוויכ ,רכינ
ללכנ וניאש ןויכ ןנברד תוכאלמ ריתהל הביס וניא רחסמ םשל םיחרפ לודיג ,םנמא .(תישממ הערפה
.(א קרפ הארו ,בישילא ש"ירגה יפמ ונעמש ךכ) תוריפל וא םיחמצל דספה תעינמב וא "ימקואל"ב
השק אהיש קזנ תעינממ דבל ,יונ-יחמצבו םייתנש דח םיחרפב לופיט ורסאש רודה יקסופמ שי
וכירצהו ,הרימזל המוד אוהשכ דחוימב ,םוזיגב רימחהל םידדצמה םג שיו .תינימשב ףא ונקתל
א קרפב אבוהש יפכ) .ןוסכלאבו תיברימה תלעותה תגשהל שורדה םוקמב אלש ןוגכ ,יונישב םוזגל
.(תונליא ראשב הרימז ןיאש העידכ ערכוה

ןכו םייתנש בר םיחמצ לותשל ול יאדכ ,הטימשב םג יונ תניגב ןינועמה ,הרקמ לכב יכ ,ריכזנ
.הטימשה ינפל םייתנש דח םיחמצ תליתש םידקהל

.ח ד , א םיקרפב האר - לכאמ יחמצב גוהנל דציכ , ה קרפב האר - םיציצעב גוהנל דציכ
אלא ןנברד תוכאלמ עוציבל רתיה ןיא בישילא ש"ירגה תעדל ,ליעל רומאכ - ירחסמ םיחרפ לודיג
המצעלשכ הוהמ הניא לדגמל ילכלכ קזנ תעינמ םג .רכינ קזנ תעינמל - יונבו םיחרפב ךרוצ םשל
לע םתדמעהש ירה ,םימייק םיחמצב רבודמש ןוויכ ,תאז םע .תוכאלמ רתיהל תקפסמ הליע
הרוצב לדגל אוצייל ומכ םיירחסמ םילדגמ ולכוי השעמל ןכלו ,םויק רדגב אהת הליגרה תנוכתמה
תעד) חיר םהב שיש םיחרפב תיעיבש תשודק שיש העידה יפל יכ ריכזנו בושנ ,ןכ ומכ .הריבס
,ןיד-תיב תוחילשב תוכאלמ עוציב לש ךרדב קר ,םינכרצ רובע םלדגל ןתינ אהי ,(בישילא ש"ירגה
.הדובע רכשו תואצוה םולשתו תיבג ךות םיחרפה תא קלחיש
םויק תניחבמ רכינ קזנ תעינמל קר תורתומ ןנברד תוכאלמ ,רומאכ - יונה תוניגב לופיטה
לכב תורוסא שירחו העיטנ ,הליתש ,העירז ומכ אתיירואד תוכאלמ .יונה תרוצ תוכיאו םיחמצה
.הטימשה רחאל רשפאה לכ תא תוחדלו ,הטימשה ינפל רשפאה לכ תא עצבל שי .הרקמ

םיננוכתמ רשאכ ,הטימשה ךשמב םוזיגמ ענמיהל ןתינ םירקמה תיברמב - םיחישו םיצע םוזיג
שרדיי וב בצמ ןכתי ,םיחיש המכ דועו ,םידרו ,היח רדג יבגל .הטימשה ינפל קזח םוזיג ידי לע ךכל
ליעל אבוהש ריכזנ םידרו יבגל .יונה תניחבמ םיחמצה תרוצב תטלוב הגירח תעינמל ףסונ םוזיג
יונשה אשונ ,הרימזל ןוימדה ששחמ הליגרה ךרדב ףיטק ףא ילואו םוזיג רוסיאל םיששוחה שי יכ
םידרווה םוזיגמ ענמיהל שי ,חמצה םויק ךשמהל ינויח רבדה ןיאש ןוויכ .רודה יקסופ ןיב תקולחמב
.רתומ ,םוזיג ןיעכ אוהש תורמל ,שומיש םשל םיחרפה ףיטק ,םנמא .הטימשב
ריתהל םוקמ שי ץעה דיתעל קזנ ירקמבש ,ירפ-יצע לע קרפב האר םיריעצ םיחישו םיצע בוציע יבגל
.תדחוימ הקיספ יפל

תועקרקהו םינימה תיברמב .היקשהה תופיכתל אשד ינימ לש הנוש תושיגר תמייק - אשדב לופיטה
ףאו אשדה דיתעל יתועמשמ קזנ םרגייש אלל םימה תומכ תא םצמצל ףאו תויקשהה תא חוורל ןתינ
,חוסיכה יבגל ל"נכ .תכשמתמ האמצה רחאל חווט ךורא קזנ ףאו יונל קזנ ןכתי םינימ המכב .יונל אל
רמוחב עייתסהל שי .םיבר םיאשדב תכשמתמ הבהצהל וא התומתל איבהל היושע הללצה רשאכ
.מ.ה.ש לש הכרדהה

םתנכה לע לקהל ידכ הטימשה תארקל שורחל יאדכ ,יונל םידעוימה םיקיר םיחטש - בושיעו דוביע
שוכינ הרבדה ללוכ ,הטימשה תארקל תונדפקב ןיכהל שי הניגה חטש לכ תא .תינימשה הנשב
,הטימשה ינפל דוע ,הטיבנ תעינמל טרפבו ,םיבשע ילטוקב שומיש ףידעהל שי .ךרוצה יפל רודיעו
.המודכו םיליבש ,אשד ילוש סוסיר ללוכ , הטימשב םיבשע יטבנ תרבדהל ןכו
אל ךא ,ינוציק שוביש תעינמ םיריתמה תעדל - שוכינ וא חוסיכ עצבל ןתינ טלוב שוביש ירקמב
.העירזל עקרק תנכהל המודה הלועפל עיגהל
ץוציקה וב בצמב קר עצבלו ,עקרקה ינפל לעמש הבוגב ץצקל שי יכ הארנ בישילא ש"ירגה תעדב
םייק רשאכ םישחנ תעינמל םג ןיד ותוא יכ רורב ,תאז םע .םימיק םיחמצל ידיתע קזנ תעינמל דעוימ
.ךכל ששח
השק קודיס תעינמל ומכ ,תדחוימ הארוה יפלו םידחוימ םירקמב אלא עצבל ןיא רושיי ףאו םידוביע
.בר קודיה בקע ןווינ וא

ןושידב ךרוצ ןכתיי .הטימשה ינפל ךירצ ןשדל םג .הטימשה ינפל קר עצבל שי לוביז - לוביזו ןושיד
םירקמה תיברמב .תדחוימ הארוה יפל ,'דכו רוגיפ ,הבהצה ,הפיטש בקע הטימשב דחוימ ינקנח
12-9 ךשמב קרפתמה גוסהמ) טוקומסוא ומכ סמת יטיא ןשד ןתמ ידי לע ,הזכ ךרוצ עונמל ןתינ
המיאתמה תומכב ,המודכו תופטפט דיל תומוגב עינצהל ץלמומ הזכ ןשד) .הטימשה ינפל (םישדח
.(ר"מל ןקנח םרג 6 -כל

הניגב ועצבי אלש גואדל שי ,תווצמ ירמוש םניאש םע תופתוש תמייק רשאכ - תופתושמ תוניג
יבגל ףא ךכב ישוק םייקו הדימב .תורתומ ןניאשכ ןנברד תוכאלמ אל םגו ,אתיירואד תוכאלמ
,"ץראה התבשו" תווצמ לוטיבמ ענמיהל ידכ ,השלש ינפב וקלח תא ריקפהל שי ,אתיירואד תוכאלמ
.(ץילרק נ"רגהו בישילא ש"ירגה םשב רסמנ) ירכנ י"ע תדבענ םא וליפאו