ירפ-יצעב לופיטה - ח קרפ


הטימשל תונכה
תאז םע .לוביל וא ץעל רכינ קזנ תעינמל תואב ןהשכ ןנברד תוכאלמ ריתהל ןתינ ,רבסוהש יפכ
.רשפאה לככ הטימשה ינפל ןנברד תוכאלמ לש ןעוציב תא םג םידקהלו ןנכתל שי

העיטנ
ול םינומ ובש ןפואב ,התארקל ףא וא תיעיבשב עטינ וא ערזנש ירפ-ץע .תיעיבשב םיעטונ ןיא
בא ז"טל דע העיטנה תא םייסל שי ךכ םושמ .ותוא רוקעל הבוח ,הטימשב לחה הלרע תונש
רתומ ,לולא ינפל עקרקל רבוחמל בשחנו בוקנ ץיצעב אצמנה ליתש ,םנמא) .הטימשה ינפל
רבוחמל בשחנ וניאש ,בוקנ וניאש ץיצעבש ליתש .הנשה-שאר דע שוגה םע ותוא עוטנל
(.תולקת ששחמ םירימחמ שי ךא ,בא 'ל דע שוגה םע עוטנל רתומ ,עקרקל

planting


דוביע
.הטימשב ךכ גוהנל לוכי וניא םא ,קודבל יאלקח לכ לעו ,החילפ-יא םויכ הגוהנ םיבר םיעטמב
תרבדהל וא הטיבנ תעינמל םיסוסיר ןכו ,הייבשעה חוסיכ איה תירקיעה הלועפה וז הטישב
ץעייתהל שי ,עקרקה קודיסל םידעומב טרפבו ,תועיבקב םידבועמה םיעטמב .םימיוסמ םיבשע
שומיש םג ןכתיי םיבר םימרכב .רוטליק וא קוסיד עצבל םיטילחמש ינפל םכח-תלאש לואשלו
תצלמומ הטיש ,עקרקה ינפל תחתמ טעמ הייבשעה תא תכתוחה תיקפוא "ןיכס" וא חסכמב
תוליעיל םג בושח הזכ רושיי) התוליעי תחטבה םשל שארמ עקרק רושיי לע הדפקה תשרודה
.(הטימשב דוביעה ירתיה לש תויופידע רדסל םיטרפ ג קרפב האר .תימיכ הרבדה

היקשה
ובש םוחתל דע (תומיאתמ תויומכ ןנכתלו) תויקשהה ןיב םיחוורמ לידגהל שי תינדי היקשהב
םירקמה לכב טעמכ .םיידיתע םילובי עבוקה חומיצלו לוביל רכינ קזנל ששח אהי אל ןיידע
תועקרקב ,םנמא .םיצעה רחא בקעמ םייקל םג שי ,עטמ לכ יאנת יפל ןנכתל שיו ,ןתינ רבדה
תוקשהל שי ,חתפתמ ירפ םיסומע םיצעה הב הנועב ןכו ,םועז םימה רגאמ םהב תויחטש
הפידע .האבה הנשה לובי תוניימתהבו לוביב עוגפל היושעה שבוי תקע עונמל ידכ תופיכתב
תחא הדוקפב ךכ ,תוכאלמ - תולועפ תוחפב (ןשדלו) תוקשהל זאו ,בשחמ תרזעב הייקשה
.רתוי הבר תופיכתב םג תוקשהל ןתינ זאו - המודכו שדוחל

watering

ןושידו לוביז
ךשמל וילע רתוול ןתינ ליגרכש ןוויכמ ,ןגלשאו ןחרזב ןושיד אלו ינגרוא לוביז הטימשב עצבל ןיא
,תומדוק םינשב תואנ ןושיד לע הדפקה ידי-לע הטימשל ןנוכתהל שי .רכינ קזנ אלל הנש
תועקרקב ןכו ,םידחוימ םילודיגב וא םיאנתב .הטימשה ינפל ירשפא רסח לכ תמלשהו
.קזנ תעינמ םשל ץעייתהלו בוקעל שי תויחטש

םהיבגלש םיעטמה לכב ,הטימשה ינפלש םינשב ,םילע-תוקידבב רזעיהל שי - ןושידל תוקידב
תא קודבל שי דחוימב .ירוזאה הדשה תוריש תודבעמב הקידבל תורשפאו תוארוה תומייק
.הטימשה ינפל דוע ,רשפאה לככ ,רסחה תא םילשהלו ,םהב רוסחמל שושחל הביס שיש תודוסיה

ןקנחב ןושיד
םצמוצמ חטשב תזכרתמ םישרושה תכרעמ .םיזתמב וא ףוטפטב םויכ םיקשומ םיעטמה
יאנתב טרפבו ,הלא םיאנתב .לעופב תיקשומ חטש תדיחי יפל ,תולודג םימ תויומכב תיקשומו
,הטימשב םיירופ םיעטמב ינקנח ןושידמ תוענמיה בקע רכינ קזנל ששח םייק ,תיחטש עקרק
.ןלהלכ תויוגייתסהב רתומ אהי ןקנחב ןושידה ןכלו

עטמב ,הליגרה תיתנשה הנמה שילשכ וא ,'דל ןקנח ג"ק 10 -כ ,ויתסה תארקל ןושיד תתל שי (1
ונדוע ץעה רשאכ ,ץיקב תונורחאה תויקשהב עצבתי הז ןושיד .קסרפאב ומכ ההובג הבנה לעב
.םינושידה ןיב חוויר ידי-לע - עטמב גוהנהמ תיצחמ ידכ דע ןשדל שי המצע הטימשב .תוליעפב

ןקנחו םימ תקפסה השורד ,םויכ הגוהנה ףוטפטב היקשהב ,םיירחסמ םיעטמ יבגל - רבסה)
טרפבו ,םיבר םיעטמב יכ ,חינהל ריבס השעמל .רוסחמ הווהתי אלש ידכ תופוכת םיתיעל
לש הריבס המר האצמנ םילע תוקידבב רשאכו ,ריהמ וניאש חומיצבו ההובג אל תוירופב
,יוותס ןושיד תללוכה הבוט הנכה תשרדנ ךכ םשל .רכינ קזנ אלל ןושידמ ענמיהל רשפא ,ןקנח
ינקנח ןשד .ןקתמ ןושיד וריתיש ,קזנ ינמיס ןוחבאל םילעה עבצו חומיצ לע דומצ בקעמ בושחו
ןתינ .תויפצתב יתועמשמ קזנ ענמ .'דל ןקנח ג"ק 5-כ לש רועישב ויתסב ןתינש .סמת יטיא
ןושידה תתחפה וא תוענמיה םשל תורשעומ תויתפוכב לוביזב םג ילואו ,הזכ ןושידב רזעיהל
.(הטימשב

ןיקת ךלהמ רשפאיש קיפסמ חומיצ תחטבהל ,רתוי בר ןושידב ךרוצ ןכתי םיריעצ םיעטמב (2
,תיתכלה הניחבמ ץעייתהל שי .תמצמוצמ םיצעה ךותב הריגאהו תויה ,םיצעה בוציע לש
.קזנל ששחה תכרעהל רשקהב

ןושידמ ירמגל ענמיהל ןתינ םא ץעייתהל שי ,ריבס םחומיצו ירפ םיסומע םניאש םיצעב (3
.תוניגב םיצע יבגל טרפבו ,קזנ אלל

ץעה תושרל דמוע ,הטימש ינפלש םינשב םג ץעל ביבסמ בחר חטש ןשודמו הקשומ רשאכ (4
.ישממ קזנ אלל הנש ךשמל ןושידמ ענמיהל ןתינ םיליגר םיאנתבו ,ןושיד תודוסי לש לודג רגאמ

ידכ ,דוחל ותתל אלו היקשהה-ימל ןשדה תא סינכהל יוצר ,הטימשב םינשדמ רשאכ (5
.המודכו ישדח דוקיפל סינכהל ןוכנ רומאכו ,תפסונ הכאלממ ענמיהל

תדחוימ הנזה
םילופיט ,לשמל .לופיטה עוציב ינפל םינוש תודוסיב םירוסחמל ששח לכ תונדפקב קודבל שי
,ריעצה בולבלב ןובהצה תעפוה רחאל קר ונתניי ,(הזורולכ - ןובהצ תעינמ) לזרבב רסח תעינמל
.לפטלו םידקהל שי ךכל םידעומה םיעטמב ךא

הכלהה תניחבמ םוזיגה
םימכח ירבדמ רוסא ,הרותה ןמ הרוסאה ,ןפגב הרימזכ אלש ,םינוש ירפ-יצע לש םוזיגה
- (א וכ תיעיבש תוכלה) "שיא ןוזח"ה ירבדכ ,(םיקסופה תיברמ תעדל)
יפכ םוקמה קודקד ךירצד החימצה תלעות לש ..תועודי תומוקמב אוה רומיזד"
."דוריז אלא אכיל תונליא ראשב רומיז לבא ...ןליאה לש עבטה דקפמ
ידכ "תועודי תומוקמב" ףנע תרצקה ונייהד ,ןפגה תרימזל הווש הכאלמה ביט רשאכ ,םנמא
םע ץעייתהל שי .םירחא םיצעב םג הרימז רוסיא םושמ הזב אהיש ןכתיי חומיצה תא ןווכל
יבגל ועצוהש םיכרדב הלאכ תויעב רותפל ךרוצ ןכתיו .הזכ ששחל הרקמ לכב הארוה הרומ
.ןפגה

תיעוצקמ הניחבמ םוזיגה
,ירפ יצעב םוזיגה לש תוחיכשה תורטמה .(ךשמהב ןודיי םיריעצ םיצעו םיליתש םוזיג)
:ןלהלכ םה ,תכלשה דעומב ,ףרוחב רקיעב עצבתמ אוה םירישנבש
.חונ אל הבוגו םינכש םיצע לצ עונמל - ץעה חפנ לע רומשל

.וכרתשיש םיכראתמ םיפנע תעינמ ללוכ ,דלשה תרוצ לע רומשלו בצעל

.ץעה יקלח לכל רואה תסינכ תורשפא לע רומשל

.םישרוש-ףונ יסחיב תולת ךות יוצר חומיצ-תוירופ סחי לבקל ידכ ףונה חפנ תא ןיטקהל

.ירפה ביטו לדוג תאלעה םשל ץעל תוריפה רפסמ תא ןיטקהל

האבה הנשל וא תפטושה הנשב ירפ תבנהל ומיאתיש םיקזח םיפנע חומיצ חיטבהל
.(הרבעש הנש לש םינופנע לע בינמה ,קסרפא תמגוד)
הרואת ריבגהל ידכ ,םירישנב םג ,ץיקב ,םייפקיה רקיעב - םילק םימוזיג וגהנוה הנורחאל
.םימב ךוסחל ליבקמבו ףונה םינפל

םינוש ירפ-יצעב םוזיגל תויללכ תועצה
בטיה םוזגל ודיפקה םנמא םא ,הטימשה תנשב םוזיגה לע רתוול ןתינ ירפה-יצע תיברמב
תיברמב - חופתב ףאו ,ודקובאו םיתיז ,םירדה ומכ דע-יקורי םיצעב בצמה ךכ .תמדוקה הנשב
שרדיי ,ףופצ עטמבו ההובג תוירופו קזח חומיצ ילעב םינזבו םינימב .לודיגה תורוצו םינזה
.הטימשה ינפל דחוימ יציק םוזיג

תרמצו הרדש םוזיג עצבל ןתינ .ינכמ םוזיג םימיוסמ םיעטמב גהנוה הנורחאל - ינכמה םוזיגה
תמייק קסרפא יבגל .דועו םישובח ,םיחופת ,םיפיזש ינזב תובוט תואצותב הנשה-שאר ינפל
םינזב קר ךכ םוזגל ןתינ יכ רורב .ןוקיתל לק םוזיגב ךרוצ אהי יכ ןכתיו תמצמוצמ תיפצת
קלחב העיגפ ךות םיליפא םינזב םג תינכימ םוזגל ןתינ ,םנמא ,הנשה-שאר ינפל םילישבמה
.הזכ קזנ אלל םג תינדי תיקלח םוזגל ןתינו ,ץעה לעש לוביהמ

peach

םוזיג אללו ,ץרמנ חומיצ ילעב םהש םיירופ קסרפא ינזב בושח םרוג הוהמ םוזיגה - קסרפא
אלש םיקד םיפנע הברה לש חומיצ ,םילודג םיקלחב לצ ,תוריפ תטנח ףדוע בקע בר קזנ ןכתי
םיידדצ םיפנע לע ירפ סמוע ףא םיינוציק םירקמבו ,הירחאלש הנשב הפי לובי תבנהל ומיאתי
דעוימ לוביה יכ ,הטימשב תוחפ טעמ הבושח לודג ירפ גישהל הרטמה .םתריבש ידכ דע
:תוללוכ םימוד םיצעו ל"נכ קסרפא-יצעל הטימשל תועצהה .ןיד-תיב-רצוא ידי-לע הקולחל
רפסמ תניחבמ שרדנכ ,םצמוצמ םיפנע רפסמ תגשהל ,םיבלש המכב יוצר ,יציק לופיט וא םוזיג
.('מ 4 לע 5) ליגר חוורמבש קסרפא ץעל ירפ-יפנע 300-כ ריאשהל ליגרכ רבודמ .יוצרה תוריפה
םיפנע תרסהו תרמצה תכמנה ,שרדנה יפל ימינפ חווירל םילודג םיפנע תרסה םג ללוכ לופיטה
.ץעה זכרממ םיקחרתמה

רתוי קזח םוזיג ,םיפופצ םיבולבל לש תינדי הרסה ללוכ ,ביבאב לק םוזיג - לופיטה יבלש
.קזחה חומיצה תנוע רמג םע ,ץיקה ףוס תארקל ןכו ,(תיסחי םיריכב םינזב) ףיטקה רחאל
,םנמא .ןז לכ לש הבנההו חומיצה תנוע יפל חרכהב םיעבקנ םדעומו םיקיודמה םיבלשה
םאב ,ידמ בר תויהל יושע - ינוניב אהי םא - ראשוהש ירפה יפנע רפסמש ךכב היעב תמייק
עוציבב תונוש תולבגמ שי) םינטק תוריפ ולבקתיו םיבוט ויהי הטימשה ביבאב הטנחה יאנת
םיפנעה רפסמ תא תסוול השק יכ ,דואמ ךומנ לובי ןכתיי םיעורג הטנח יאנתבו ,(ביבאב לוליד
.לוביה תא טולקיש ןידה תיב םע םכסל ךרוצ אהי הז אשונ .םיאנתה יפל הטימשה ביבאב

המכבו ,הנשה-שארל בורק דע םיצעה לע ונדוע םירפש םיליפא םינז יבגל עוציבב ישוק םייק
הבש הפוקתב םוזיג עצבל לכויש םיאתמ הדובע-חוכ תאיצמב ךרוצ םייק .וירחאל םג םינז
תובוט תואצותב עוציבל ןתינ רבדה יכ ,תויפצת המכב ונחכונ תאז םע .ףיטקב םיקסוע ןיידע
.ידמל

דואמ המוד ,לוביו חומיצ לבקל ידכ שרדנה םוזיגה ,"ויופ" ןזב ןומסרפא לודיגב - ןומסרפא
ןזב ךכ רבדה ןיא ךא .ל"נכ הרימז רוסיאב ללכייש רבתסמו ,עוציבה ךרד תניחבמ הרימזל
.םיפנע ףופיכו גוסיפ רקיעב םיעצבמ ובש ,"ףמוירט" ירקיעה

kiwi

םיפנע חימצהל םידעוימו הנורחאה הנועב וחמצש םיפנעה ,(הידינטקא) יויק לודיגב - יויק
ןוילעה קלחה םטקיי ןכ םא אלא הבוט הרוצבו תוליעיב ךכל ועיגי אל ,האבה הנועב תוריפו
הנווכה םושמ הזב ןיא יכ ףא .ראשנה קלחה ךרואל םישורדה םיפנעה ואציי זאו ,םהלש
,שקבתמה ןורתפה .הרימז רוסיא ןאכ שיש שושחל שי ,הליגר ןפגבכ ,ףנע לכב תוטעמ תודוקנל
ףופיכ ידי-לע ומכ ,יונישב לופיטה עוציב אוה ,םיפנעה םתוא ישארמ קזח חומיצ עונמל ידכ
אהת ןכלו ,ריבס לובי תגשהל השורדה ןנברד הכאלמ ווהי ךכו ,םיפנעה לש תינדי הריבשו
.תרתומ

הבר תועמשמ שי םהבש םיצעב קרש הארנ ל"נה תורדגהה יפל - םיצעה ראשב םוזיג
ךרדב ילואו ,הטימשב םוזגל רתומ אהי ,רכינ קזנל ששח ילב ונממ ענמיהל ןתינ אלו, םוזיגל
,ךכל תויוגייתסה המכ תולעהל שי ךא .םיריעצ םיעטמ יבגל ןלהל רבסויש יפכ החסה-םוזיג לש
:ןלהלדכו
רוסיא םייק יכ םירבוס שי ךא ,"שיא ןוזח"ה לעב לש הקיספה ןמ הלוע ל"נה םוכיסה (1
תמייק ךכ םושמ ."קודקדב הרימז"ל המוד וניאש םוזיגב ףאו "תונליא ראשב" םג הרימז
.הטימשב םוזיגה תרתהמ תמיוסמ תוגייתסה
.הטימשב םעוציב תא עונמל ידכ רשפאה לככ הטימשה ינפל תושעל שי ןנברד תוכאלמב םג (2
תומכ תא תיחפהל איה ההובג תוירופ ילעב ירפ-יצעב םוזיגה לש תובושחה תורטמה תחא (3
תא לבקיש ןידה תיב םע תושעיהל ךירצ הז אשונ םוכיס .לוביה לוליד רמולכ ,הטנחהו החירפה
.הטימשב םוזיגב טעמל ןתינש ןכתיי ,ביבאב בוט לולידל םיננוכתמ םאב ,ןכ ומכ .לוביה

young trees


םיריעצ םיעטמב לופיטה
בורל תשרדנ הז בלשבו ,דיתעל ותוחתפתה תא עובקל יושע תונושארה ויתונשב ץעה בוציע
,םוטיקו םוזיג םייושע ךכ םושמ .דלשה לש בוט בוציע רשפאל ידכ ,הריהמו הבוט תוחתפתה
לופיט רתומ אהי ןכלו ,דיתעב תולשחנ עונמל ידכ םיינויח תויהל ,םיפיצר ןושידו הייקשה ןכו
םוזיגה הווהמ תדחוימ היעב .הרות רוסיאל ששח םהב ןיאש תוכאלמ עוציב ךות רדוסמ
.הרותה ןמ אוהש הרימז רוסיאל ששחה בקע ,םינפגב

תינדי הרסהב הוולמה ,ףוצר לופיט ידי-לע ריבס בוציעל גואדל ןתינ םיכירדמה ןמ קלח תעדל
ןכתיי ,דחוימ יתכלה רושיאבו שארמ ןונכתב .םיפנע תרישקו ףופיכבו ינדי םוטיקב ,בולבל לש
.ןלהל רבסויש יפכ ,תורצקהמ ענמיהלו החסה םוזיגב ל"נכ םילופיטל ףסונב קפתסהל ןתינש

לעב ליתש בוציע םשל שורדה ,קזח שדח חומיצל םורגל ידכ ליגרכ תעצבתמ הרצקה - הרצקה
ףא הרצקהמ ענמיהל שיש םירבוסה שיו ,הרימז ןידכ ורסא ןפגב תאזכ הרצקה .ףעוסמ חומיצ
ךרדב בצעל המצע הטימשבו ,הנשה שאר ינפל קר תורצקה עצבל שי הליחתכל .םירחא םיצעב
ידי-לע - הרירב ןיאב קרו ,החסה ימוזיג לש ךרדב - יחרכה םאו ,הרישקו ףופיכ ,ינדי קוחימ לש
.הרקמ לכב המיאתמ הקיספ יפל קר ושעייש הרצקהו גוסיפ

שמשי הז ףיעסו ,רחבנש ףיעסל לעמ (ףעוסמו חתופמ ףנע וא) עזגה תא םימזוג - החסה-םוזיג
.תיתכלה הניחבמ רתוי הלק תאז הלועפ .(ףנעה וא) עזגה ךשמהכ התעמ

הפירח הרצקה זא עצבלו ,הטימשה רחאל דע ולוכ בוציעה תייחד עיצהל ןתינ םירקמ המכב
םהב םיאנתב לכאמ-יבנע יבגל םיאתמ הזכ ןורתפ .טרופמה דלשה תיינב תא הנממ ךישמהלו
.(הלרע תונשב ןיידע ןפגהשכ) ,הטימשה רחאלש הנשב שורדה דלשה לכ תיינב עצבל ןתינ

תוריפו םיחרפ לוליד
עיגמ ץע רשאכ .תוריפ לש עפש טונחל םייושעה םיחרפ לש עפש םיחימצמ םיבר ירפ-יצע
םיפנעה ודמעי אל ףא םיתיעלו בטיה ולישבי אל ,םינטק תוריפה ויהי ,תוריפ לש בר סמועל
ןווינל ףא םיתעלו העיגפל - ויתובקעבו ,שלח חומיצל םורגל םג יושע ירפ סמוע .ורבשייו דבוכב
.ונממ םיקלח וא ץעה

תוכיאבו לדוגבש תוריפ תבוטל לודג םיריחמ-רעפ םייקו הבר תורחת תמייק ירפ-יצע לודיגב
ידכ םיבוט תוכיאו לדוגל ,םיקוושמה תוריפב ,עיגהל אופא םיבייח םילדגמה .םישקובמה
תגשהו םייוקיל ינפמ וילוביו ץעה תרימש - הלא תורטמ יתש תגשה םשל .תויחוור חיטבהל
,םיחרפה רפסממ תירישע ידכל דע םיתעל ,תוריפהו םיחרפה תא ללדל שי - שקובמ ירפ
.ההובג הרומתו ההובג תוכיא לעב ךא תצקמב ןטק לובי וז ךרדב לבקלו

,החירפ לש ימיכ לוליד ,ףרוחב םוזיג :ללוכו םיבלשב השעמל עצבתמ םיעטמב ליגרה לולידה
לולידה ללכ ךרדב אוהש ,םיטנח לש ינדי לוליד - רקיעבו ,תולוכשאב לולידו תולוכשא לוליד
םיחרפה ךותמ המכ ,תיזחתה יפל תעבקנ לולידה תמצוע .ףיטקה תארקל עבוקהו ןורחאה
תועפות בקע תודבתהל היושע תאזכ תמדקומ הכרעה ךא .הלשבהל עיגהלו טונחל םייושע
םירקמה תיברמב םיפידעמ ךכ םושמ .החירפה דעומב בר םשג ףאו ,חור ,רוק ,ברש ומכ
בשחנ רתי-תטנחל םיטונה םינז המכב .הטנחה רחאל קר יפוסה לולידה רועיש תא עובקל
.אוהש לכ ירחסמ ךרע לעב לובי תגשה םשל ינויח ימיכה לולידה

קזנ תעינמל קר - ןנברד תוכאלמה לככ - רתומ החירפה בלשב לוליד - הטימשב תולבגמה
תרישנמ - הטנח) לכאמל םייואר םניא ןיידעש םיטנח ףיטק וא לולידב .ויתוריפל וא ץעל רכינ
יפכ) הרוסא תיעיבש תוריפ תתחשהש ןוויכ רתוי רומח רוסיאה ,(ירפה תעפוהו תרתוכה-ילע
,השעמל םנמא (הפשא ךותל קורזל וא םידיב תיעיבש תוריפ תיחשהל רוסאש א קרפב אבוהש
ריתהל (9 'מע תיעיבש "ץראה ירפמ" ףסואב םסרופש בתכמב) ל"צז ךברעיוא ז"שרגה םכיס
םלבקל םינכומ ויהי םישנאש ,הלאכ ויהי םיראשנה תוריפהש ידכ יחרכה הז רשאכ ,םיטנח לוליד
הליכאל םייואר ויהיש ,ינוניב לדוגב תוריפ לבקל ידכ ללדל רתומש אוה ךכמ עמתשמה .םלכואלו
.תדחוימ תוכיא ילעב וא םילודג תוריפ לבקל ידכ אל ךא ,ןיד-תיב ידי-לע הקולחב

םיחופת ףוטקל ,לשמל ,ןתינ ןכלו ,ישוקב ולו ,לכאמל דמועה ירפ ףוטקל רבעב וריתה ,ךכל ףסונב
וראשיי םהו שומיש םהב השעיי אל השעמל םא ףא ,לוליד ךרוצל ףא ,לושיבל םייוארה םינטק
םיבנעה לש םלדוג) םירגרגב ץימ תעפוה תלחתה -רסובה בלש דע ללדל וריתה ןפגב .הדשב
.לכאמל ישוקב םייואר ויהיש רחאל ןכו ,(הנטק תיעועשכ

:הטימשב תוריפו םיחרפ לש לולידה יכרד םוכיס
ךא ,המצע הטימשב ףא ןידה רקיעמ רתומ ,לולידו חוויר םשל טרופמ םוזיג - תויללכ תויחנה
הבר תופיפצ לש םיבצמב דחוימב שרדיי אוהו רכינ קזנ לש ששח עונמל אב אוה רשאכ קר
,ליעל ראבתהש יפכ ,םוזגל אלש רימחהל םוקמ שיש ןויכ ,תאז םע .ההובג תוירופל תיזחתו
.ןידה-תיב םע םואיתבו הרקמ לכב הקידבב ךרוצ אהי ,הטימשה ינפל םג םוזגל ןתינ ליגרכו
תנש רחאל וא ,עטמהו ןזה תונוכת יפל ,ההובג תוירופ היופצ םהב םיעטמב לולידב תוינויח שי
,רתי סמוע עונמל ידכ ,דחוימב ןטק ירפ ילעב םינזב ןכו ,תויגוריס וב שיש עטמב ךומנ לובי
תויחנהה יפל ימיכ לוליד ףידעהלו ,החירפב לוליד עצבל שי .םינטק תוריפ תבנה עונמלו
ללדל רתומ ,תויעבה תא וז ךרדב רותפל ןתינ אל רשאכ קר .הכרדהה יתוריש לש תוליגרה
ידי לע לבקתמה ןמ םינטקה תוריפ תבנה תעינמל - ינוניב ירפ תגשהל קר זא םגו ,הטנחב
.תועיגנל םידעומה תוריפ לש תוקובד תוצובק וא תוגוז תעינמל וא ,םינכרצה

.םהלש םיטירפת שי םיבר םילדגמל רשאכ ,תואמגוד המכ ןלהל - םינוש םינימב לולידה
לולידל תושדח תוטיש ללוכ ,עדימה תא ןכדעל םג הווקנ ,הטימשב לולידה תנוע תארקל ,ףסונב
םילדגמה תושרל ודמעיש ריבס יוכיס םייקו ,ירחסמ שומישל וסנכנ םרטש ,םיחטשמ תרזעב
.הטימשב

אלו ,האלמ החירפב ססרל שי .ההובג תוירופל תיזחת לש םיאנתב ינויח - םיחופתב לוליד
וא) דימאלד 0.05%-ב ססרל רשפא ,הדיחא הניא החירפה רשאכ .החירפה רמגמ רחואי
וקלח תא וירחאל םייעובש וא עובשו ,ףונה לש יזכרמה קלחה תא ,חטשמ םע (ןיתדימא
ךרוצה הרקמב קר עצבתי ,הטנחב 0.15% ןיווס ידי-לע לוליד וא ינדי ןוקית לוליד .ןוילעה
.ל"נכ ןטק ירפ תבנה תעינמל

.סגאב םיליגר םניאש ,סמוע לש םירורב םירקמב קר ךא ,חופתבכ לפטל ןתינ - סגאב

תוריפ לבקל ידכ קר הטנח רחאל ומילשהלו החירפב ינדי לוליד תושעל ןתינ - קסרפאב
.םיינוניב

grapes

טלרפב םישירבמו ,הנינטלוסו טלרפ ינזב לולידל ןילרבי'גב םיסוסיר םיעצבמ - לכאמ-יבנעב
תולחמו םיקיזמ לש הרבדהה לועיילו םירגרגה תלדגהל ,לוכשאב תופיפצ תעינמל החירפה ינפל
םוקמ שי םירגרגה תלדגהל םיסוסירה יבגלו ,בוניז יבגל ,תולוכשאה רפסמ לוליד יבגל .לוכשאב
,ןיד-תיב-רצואל דעוימ ירפהש ןוויכמ ךא ,התחשה רוסיא תניחבמ רסובה בלש דע לוליד ריתהל
תעינמל קר תורתומ ויהיש איה החנהה .הלא תוכאלמ עצבל םא ,ןידה-תיב תוארוה לבקל שי
.תוריפה ילכוא רובע ינויח ביכרמ םנמא םילודג םירגרג תלבק םא ,עובקל ךרוצ אהיו קזנ

.םינוש םילופיט
,היוקל הירפה יאנתב הטנח תחטבה םשל ,ןילרבי'ג יסוסירב ךרוצ ןכתי סגאב - החימצ ירמוח
תחטבה םשל ,םינצרח ירסח לכאמ-יבנעב ןכו .ירפ תרישנ תעינמל םגו ,םירדה ינז המכב ןכו
ומכ םיירופ םינזב גוהנ - 0.04% ןומיפיטב תוריפ תרישנ תעינמל סוסיר .לוביהו רגרגה לדוג
תוארוה ושרדיי ךא ,הלא תוכאלמ ריתהל םוקמ שי .חופת ינז המכבו א"פנ דקש ,ביגש ףיזשב
.ןידה-תיב

.םינשה לכב הז לופיט גוהנ ,דועו לכאמ-ינפג ,םירדה ,ודקובאב לוביו תוירופ תרבגהל - רוגיח
.ןידה-תיב תוארוה יפ-לע קר ועצבלו ,הרקמ לכב ותוינויח תדימ יפל ורתיה ןוחבל שי הטימשב

שיו ,תוירופה תחטבהל םירובד-תורווכ תדמעה הבושח םיבר ירפ-יצעב - הירפהו הקבאה
םירמתב .סגאו חופת ,שמשמ ינז ,ןדגדוג ,ףיזשב רבודמה םירישנב .ןיד-תיב תוחילשב העצבל
התאבהו רכזה יחמצמ הקבא לש ינכמ ףוסיא ידי-לע ליגרכ תישענה הקבאה תיחרכה
.םיריבס םילובי לבקל ידכ ,תויבקנל לעמ תוירכז תוחרפת תרבעה ידי-לע וא ,תוחרפתל
.רוסיאל תאבומש םילקדב הבכרהה יהוזש הנעטב ,ךכ לע ורערעש ויה
ידכ ,רסוב ירמת - תוינפכ לש איה םילקדב הבכרהש ראותמ "רצקה עורז רוא"ב - הרעה)
.(הקבאהל ןיינע הניא ,תורוקמב תרכזומה הבכרהה יהוז ןכא םאו .הלשבהו חומיצב וכישמיש

planting


- הטימשל רשקהב (העיטנו) תונלתש
עוטנל וא שירשהל ףאו ,הטימשב עטינש ירפ-ץע םייקל רוסאו עוטנל רוסא יכ ריכזנ - העיטנ
.הטימשה ברע באב וט רחאל

ץיצעב ,תונברה חוקיפב ,םיליתש תנכה הגהנוה הנורחאל - שוג םע העיטנל םיליתש תנכה
ןיינעל ול תונמנ הלתשמה תונש םג זאו עקרקל רבוחמל תיתכלה בשחנ אוה םהב םיאנתב בוקנ
הקספה לכ תעינמ לע הדפקה ךות ,הטימשה לש ה"ר ברע דע עוטנל רתומ הזכ ליתש .הלרע
הרבעהה ךלהמב תוררופתה לש הרקמ ךכ םושמ .עקרקל תיתכלה רבוחמכ ליתשה ייחב
םישרושה תכרעמ רקיע קותינ תובקעב ומכ תינוציק השימכ וא ,עקרקהמ ךשוממ קותינ ,העיטנל
ןיד הזכ ליתש לע לח זאו ,הלרע תונש לש תשדוחמ היינמ ךירצמ ,הלתשמהמ האצוהה ךלהמב
.שרוש ףושח עטונה

ינפלמ םיליתש ןיכהל ןתינ ,ךכ םושמ .םיעוטנכ םה ירה ,ל"נכ בוקנ ץיצעב םיאצמנה םיליתש
םייתסהל תבייח ,ץיצעב השרשהה וא העירזה .הטימשה רחאל העיטנל עיגהל ידכ הטימש
דע ביכרהל רתומ ךא הטימשב הרוסא הבכרה .העיטנ לכל המודב הטימשה ברע בא ו"טב
לופיטה יללכ יפל השעיי ,הטימשה ךשמב םיליתשב לופיטה .(הטימשה רחאל וא) הנשה שאר
יפכ קר םיליתשה תא םוזגל ןכו ,ריבדהלו ,ןשדל ,תוקשהל רתומ ,ךכ םושמ .הטימשב םיחמצב
שי ןפג יליתש יבגל .הטימשה רחאל העיטנל םתמאתה יא ומכ - יתועמשמ קזנ תעינמל ךרוצה
םודריגה תלועפ תא .הרותהמ הרוסא הרימזהש ןוויכ םוזיגה אשונב גוהנל דציכ דחוימב לואשל
לשמל ,םכח תארוה יפל יונישב הרקמ לכב תושעל שי ,הבכרהה חומיצ תחטבהל ףונה לש
זיזהל שי זא םגו ,קזנ וא דספה םוקמב אלא הטימשב םיליתשה תא זיזהל ןיא םג .םיבלשב
.עקרקהמ היבגהל ילבמ הרירגב הליחתכל

ינפל באב וט דע הלתשמה עקרקב לותשל שי - שרוש יפושח העיטנל םיליתש תנכה
עקרקהמ האצוהל ,ליעל רמאנל המודב הטימש תוכלה יפל הטימשבלפטלו ,הטימשה
.הלרע תונש םהל תונמל וליחתי זא קרש ,הטימשה תנש רחאל קר העיטנל

עצמב םיליתש ןיכהל ןתינ הטימשה תנש ךשמב - תיב ךותב עקרקהמ קתונמב םיליתש תנכה
ןכו ,א"וזחה לעב יפל הטימש ירוסיא םהב םיגהונ אל זאש ,תיב ךותב אצמנה עקרקהמ קתונמ
- קתונמ עצמ :תורדגה המכ ןלהל .הטימשה רחאלש העיטנהמ אלא הלרע תונש םהל תונמנ אל
ףצורמ חטשמ םג םיקסופהמ קלח תעדל .תררוחמ הניאש קיטסלפ תעירי לע תיקש תחנהב ומכ
.קתנמה חטשמה לעמ תויהל ךירצ ףונה םג .קתנמכ בשחנ (ריוא ללח םהיניבש) םידומע לע יונבה

תא ענומה עובק גג םג םיאתמ ,בוט חומיצ םשל אלמ רוא שרודה לודיגב רבודמ רשאכ - תיב
םיקסופהמ קלח תעדל .תוריק םג תושרדנ הליחתכל .לצ זוחא 50 לעמ תשר ומכ רואה תיברמ
.הז ןיינעל תיבל תבשחנ הממח םג

דירוהל רוסאו ,גגה תא ריסהל רוסא ,הצוחה תיבהמ םיליתש איצוהל רוסא הטימשה ךשמב
ךותבש רחאל דחא קתנמ חטשממ ריבעהל רתומ ךא .תיבה ךותב וליפא קתנמה חטשמהמ
.תיב

לכ ךשמב םימייק תוכאלמהו העיטנה ירוסיא - ירפ-יצע לש םניאש םיליתש תעיטנו תנכה
.הטימשה ינפלש םימיה יבגל תולבגמ ןיא ךא ,ל"נהל המודב ,הטימשה תנש