הטימשב םייח-ילעב תנזה - ט קרפ


רוסיאו םירצוקה ךרדכ ריצק רוסיא ,תיעיבש תשודק שי המהב-לכאמב םג - תיתכלהה תרגסמה
ללוכ ,ויתוארוה יפלו ןיד-תיב-רצוא תרגסמב תודובעה לכ תא עצבל יחרכה ךכ םושמ .הרוחס
םהשכ הטימשל ןוזמה-יזכרמב הלאכ תולועפ תוברל ,הקולחו ןוסחא ,ריצק ,לופיט ,םיחטש תנכה
לכאמב םג הרוחס רוסיאלו םיחיפס רוסיאל שושחל םוקמ שי יכ ריכזנ .תיעיבש ילוביב םישמתשמ
.תיעיבש ירוסיאב לשכיהל אל ידכ ,הלא םיאשונ קודבל שיו ,המהב

לש הנכומ תבורעת) לילבכ ןכומה ןוזמב שומישה בחרתה תונורחאה םינשב - םיצימחתהו לילבה
.ןוזמ-יזכרמב רצוימה (בלח-תורפל רקיעב ,תישפח הנזהל תמאתומה ,זכורמ ןוזמו ץוצק סג ןוזמ
.הטיח ץימחת רקיעבו ,לילבב לולכה סגה ןוזמה לש ישארה ביכרמה תא םיווהמ םינוש םיצימחת

קריל םג ,םייתנש-בר םיינגדו תספסא הטימשה תארקל לדגל ןתינ - םייתנש-בר אופסמ ילודיג
רשאכ רתויב יאדכ רבדה .ב קרפב טרופש יפכ ,רוזיאה יאנתל םאתהב ,םילודיג דועו ,תחשל םגו
רדעה ינותנל חטשה לדוג תא םיאתהל שיש ןבומכ .םייונפ םיחלוק-ימ קשמה תושרל םידמוע
הרצקמב הרצוקלו תחשלו ץימחתל תיתנש ודכ תצנשמ לדגל ןתינ ,רכזוהש יפכ .הנזהה תוינכתלו
.דומלל יואר התלעפה ךרד תאש השדח הקינכט ,הבחר תכעממ םע

ןתינ םינז ינש לש בולישב .הטימשה ינפל םיטיבנמ רשאכ עורזל ןתינ אופסמ קלס - ףרוח ילודיג
ףרוח ילודיג .תינכימ האצוה רשפאתתש ךכ עורזל יאדכ .םוי 150-120 ךשמל הסבאה ןנכתל
רדס יוניש - ב קרפב ורכזוהש תולבגימב הטימשה ינפל עורזל ןתינ םשגה ידי-לע הטבנהל םירחא
-בר םילודיגכ םיאתהל םייושע ןוזו ןתלת .תמדקומ הטיבנ ינוכיסו (קחד תעש דבלמ) םילודיגה
עורזל ןתינ ןכ .ףרוחה ךלהמב ירט קרי קפסל ידכ ,ידמ הדיבכ אלו תינורדמ עקרק יאנתל םייריצק
רבודמ .יאמ ףוס דע ראורבפ ףוסמ רוצקלו ,ויתסב -6ו 4, 2,היאס לעוש-תלובש ינז לש בוליש
.הטיבנ הלחהש רחאל קר - ךרוצה הרקמל הרטמה לש תפסותב ,םשג תטבנהל העירזב

יאנתב ,םילודיגה רדס יוניש אלל ףא ץימחתל הטיח לדגל ןתינ ,רכזוהש יפכ - הטיח ץימחת
,החירפהרחאל םימי 5 -כ םדקומה לכל וניה הז דעומ .םירגרגב שילש תאבה ינפל התוא םירצוקש
עורזל שי ךכ םשל .(ןוליא ןזה רובע תשדוחמ הקידב ךורענ ד"סב) תולבתשה רחאל םימי 8 -כ וא
.ידול לעוש תלוביש עורזל ןתינ ךכל המודב .שילש תאבה ינפל רוצקל דיפקהלו ןוליא ומכ ליפא ןז
-שאר ירחא רמולכ ,הטימשה רחאל רשאכ ,הנשל תכורצתה תקפסהל םיאתמ הזכ ץימחת לודיג
הטיח ילוביב םיולימ ידי-לע םיאתמו אלמ לוצינל ץימחתה ילכימ ואובי ךכ .המוד לודיג ערזיי ,הנשה
ךכב היעב תולעמ סרית ץימחת תנכהל רבעב ולעוהש תועצהה יכ ריעהל שי .שדחמ הנש לכב
םלוא .תינימשה הנשה רובע םג - םיתנש ךשמב הז ץימחתב םיאלמ םילכימה תראשה ובייחיש
הטיחה לש םדקומ ריצק ) .דוחל הב ןודל שיש תיללכ היעב איה ,חספל הטיחה ץימחת תפלחה
רפסמו חספב הטיח ץימחתב שמתשהל רוסיא תונברה תוארוה תוללוכ םויכ .תחפומ לוביב ךורכ
בלשב השענ ץימחתהש ךכ לע חוקיפ היהיש רדסה חטבוי םא .ץמח ששחמ וינפל תועובש
םוקמ שי ,לט וא םימ םע עגמב אוביש אלל ןכוי ץימחתהש וא ,הירחאל םימי המכ וא תולבתשהה
רומישל ץימחת יגוס ינש ןיכהל בר ישוק שי יכ ,הבר תובישח ךכל שי .חספל הזכ ץימחת רישכהל
(.הטימשה יאצומבש חספלו הטימשל

תולקת ירקמב שומישל יאלמ אהיש ידכ הליגרה תומכה ןמ הלודג תומכ ןיכהל יאדכ - שקו תחש
לק .הטימשה תוכלה תניחבמ םיאתמ ןוזמ תקפסא יכילהתב וא ,הטימשה ילודיגב תוירשפא
ןליתאילופ תועיריב בטיה תוסוכמ ויהיו ,האישנ יחטשמ יבג לע ונבייש תומירע וא "םינבתמ" םיקהל
,תורושק - (מ"מ 0.1 לש יבוע קיפסי ,ףסונ יוסיכ םהילע אהי םאו 0.15-0.2, יבועב) ליניוילופ וא
(םימל רידח יתלב גירלפ ,"תינושמש" ,טנזרב) תועיריב תוסכל ןתינ גגה תא .םגגב עופישב תויונבו
.תועיריה ילושבש תועבטל םינשי םיגימצ תרישק ידי-לע ומכ תונגועמו ,הדימ יפל תוכתורמ

ולדגש םילודיגמ םניא ןוזמה יביכרמש אדוול שי .יונק ןוזמב שמתשהל גוהנ םויכ - תופועל ןוזמ
.ךכל בר ששח ןיא םנמאו ,ליעל רבסוהש יפכ ,תיעיבש ירוסיאב