תינימשל הנכהו םידוביע ,תודש תרבוה - ג קרפ


ותועמשמו הייבשעב שובישה
,הטימשה ךותב לודיג םהב םייתסמש תודש יבגל ןכו ,הטימשה תארקל םירבומה תודש יבגל
הבר הדובע ךירצהל יושע הזכ שוביש .הטימשה ךשמב םיבשעב השק ושבתשיש ששח םייק
תינימשה הנשב םימיוסמ םילודיג תעירז לע השקי ףא םיתיעלו ,תינימשה הנשל חטשה תנכהל
עוציב רשפאתי אל ללכ ובש בצמ ןכתי ףא .וביטב עוגפל וא םלובי תא ןיטקהל יושעו ,הירחאל ףאו
.הטימשב ןהש לכ הנכה-תולועפ ועצובי אל םא ,תינימשה הנשב קשמה ותוא לש הליגרה תינכתה

,"שיא ןוזח"ה ידי לע הרתוה ,הטימשה רחאלש םילודיגל דספה תעינמ ךרוצל םיבשע תרבדה)
(ןלהל םגדויש יפכ ,םייק לודיגב חמצה םויקל םיבשע תרבדהל המודב

םידוביע רתיה
,השירח רדגב םניאש עקרק-ידוביע ורתוה ,הלא םיבצמב ךורכה רכינ קזנל ישממ ששח תעינמל
ףדעוה השעמל הכלה .קזנ עונמל תואב ןה רשאכ ,ןנברדמ ןרקיעש תוכאלמ רתיה תרגסמב
הנוש ותלועפש ,השרחמ-קסידב דוביע םג "שיא ןוזח"ה ריתה קחדה-תעשב ךא ,קוסידה ונמזב
.ףנכ-תשרחמב השענה ליגרה שירחה לשמ

תיתכלהה תופידעה רדס יכ ריבס הארנ ,םידוביעה םוחתב םישודיחהו םייונישה רחאל ,םויכ
השירחה ,םוקמ לכמ .השרחמ-קסידב דוביע ,רוטליק ,קוסיד ,חוחית ,חוסיכ ,סוסיר :אהי
השירח רדגב איה ירהש ,הרקמ לכב הרוסא אהת ,עקרקה תא תכפוהה ,ףנכ-תשרחמב
הרומ לואשל םגו ,יאלקח החמומ םע ץעייתהלו קודבל םג שי השעמל .הרותה ןמ הרוסאה
.ל"נה גורידב בשחתהב ,דבלב יחרכהה תא הרקמ לכב עצבל ידכ ,הארוה


הייבשעב שוביש תעינמל תוישעמ םיכרד
יוקינל גואדלו ףרוחה-יבשע לש קזח חומיצ עונמל יחרכה ,תורבומ תודשב שוביש עונמל ידכ
םג םירקמ המכב .חוחית וא חוסיכ ףוריצב סוסיר ידי-לע שוביש עונמל ןתינ .ביבאב חטשה
ךלהמ ףסונ קוסידו רוטליק ,קוסיד ומכ ,הנועה ךשמב םידוביע המכ ידי-לע שוביש עונמל ןכתי
ליגרכ ןתינ אל ,םינוחש םניאש ץראה יקלחבש תודבועמה תועקרקה תיברמב .ףרוחהב
םושמו ,הטימשב םידוביע עוציבמ תוגייתסה תמייק ,ןכ ומכ .שממ ףרוחב הלאכ םידוביע עצבל
.םיאנתב רושקה רתיה יפל קר דבעל שי ךכ

ויתסב ססרלו ,הטימשל תיסחי הקלח עקרקל עיגהל םיצילממ ונא ,וכרענש תויפצתה תובקעב
בורב .הייבשעה תטיבנ רחאל עצבתמ סוסירה רשאכ ,עגמ לטוק ףוריצב ,הטיבנ-ענומב
ןתינ התוא ,ףרוחה ףוסב הייבשע לש הכומנו הלד המקל טרפ יקנ ראשי חטשה םירקמה
,םתולע יפל תושעיהל תבייח הרבדהה-ירמוח תריחב .קוסיד וא ףסונ סוסיר ידי-לע תוקנל אהי
.תינימשה הנשל ןנכותמה לודיגה גוסלו הייבשעה בכרהל םתמאתהו ,הלועפה חווט

ףרוח תארקל ססרל ןתינ ,תינימשב הטיח תעירז תארקל :ונייוסינמ תואמגוד המכ ןלהל
תומכב תאז הרטמל שמתשהל ןיא ךא ,תינימשב םג ךשמיתש הרבדהל "ןילג"ב הטימשה
םשל ."ברק"ב שמתשהל ןתינ היקב לודיג תארקל .הטיחב עוגפל היושעה סקרויד לש הלודג
פאדנואר לש בוליש םיאתהל יושע ,ביבאבו ויתסב מ"ס 35-כ לש הבוג דעש הייבשע תרבדה
(הזכ סוסירב יד 4-2- םג לולכל ןתינו ,חטשמ תפסוהב ,'דל ק"מס 30-20 -ו )120-100 לוגו

םג - ותחלצה תחטבהל - ןוכנה דעומב ועצבל אופא רשפאו ריוואה ןמ םג עוציבל ןתינ סוסירה
.םושג ביבאב