עקרקב העירזב תוקרי לודיג - ד קרפ


םייתנש דח םילודיג
.הטימשב ולדגל רתומו ,ןיחיפס רוסיא וב ןיא ,הטימשה ינפל טבנש קרי ,א קרפב טרופש יפכ
תוינויחה תא קר ןנברד תוכאלמהמ עצבל רתומ ךא ,לודג ףקיהב ףא תוקרי לדגל ןתינ
ריכזנ ,םנמא .ןיד-תיב-רצוא תרגסמב - לוביה תקולחו ףיסא תא ןכו ,לוביל רכינ קזנ תעינמל
הטימשה תודעו תיברמ ןיא ,"םיחיפס רוסיא" הטימשב טקלנב שיש ם"במרה תעדש ןוויכ יכ
.ךכ הכלהה ןיאש רוריבב עירכה א"וזחהש תורמל ,ולאכ תוקריב תושמתשמ תומייקה
,רזג ,תיבורכ ,בורכ ומכ םוקמה יאנתל םימיאתמה ויתסה ילודיג לכ תא - ויתסה ילודיג
,ל"נכ הנשה-שאר ינפל לותשל וא עורזל ןתינ םושו םינופפלמ ,לפלפ ,תוינבגע ,המדא-יחופת
.ל"נכ ןיד-תיב-רצוא תרגסמב םילוביה תקולח ללוכ תורתומה תודובעה תא עצבלו
תישארמ בינהל הנשה-שאר ינפל תוינבגע תליתש היושע ינדפק לופיטב - הממחב לודיג
ךסמלו ,תידנלוהה הטישב הילדהל ,םיקרחמ הנגה-תשרל גואדל בושח .ץיקה ףוס דעו ףרוחה
ןכו ,לפלפ ,ןולימ ,םינופפלמ םג לדגל ןתינ המוד הרוצב .רוזיאה יאנת יפל םומיחו ימרת
עצמב לודיג ) לודיגה יכרדו םינזה יפל ,רתוי תורצק הנייהת הבנהה תופוקת ךא ,דועו םיליצח
.(אבה קרפב ןודיי קתונמ
דע ,ויתס תליתשמש םיליצחו לפלפ תוינבגע תבנה ךיראהל ןתינ - לודיגה יכרדל תורעה
םיחטשב ,ףרוחב יוסיכבו ,ויתסב םיפיגנ תולחמב תוקבדיה תעינמ לע הדפקהב ,ביבאל
ששחמ ,תומדוק םינשב םימוד תוקרי םהב ולדג אלשו ,הרקל םידעומ םניאש םיזקונמ
תארקל םיפסאנו ויתסב םיערזנה רזגו המדא-יחופת .עקרקב תורבועה שרוש תולחמב תועיגנ
הטונ ויתסב םדקומ ערזנה שבי לצב .םישדח המכ ךשמל רוריקב ןסחאל ןתינ ,ףרוחה
קורי לצבל לדגל וא ,ףרוחב ףיסאל םידחוימ םינז קר לדגל ןתינ ךכ םושמו החירפ - הגרפהל
.ףרוחל "שאר לצב" וא

םייתנש-בר םילודיג
תורושקה תולבגהב ,הטימשה ינפלמ המודכו הנענ ,סוגרפסא ,קושיטרא לודיג ךישמהל ןתינ
.תיעיבש ינידב
ינוגראה אשונה
םכסה שארמ חיטבהל ןאכ םג שי ,הדשה ילודיג יבגל רבסוהש יפכ,ןיד-תיב-רצוא תרגסמב
רוביצהמ לדג קלחש ךכב תובשחתה ךות ,תרצותה תקולח תניחבמ ךורע ןידה-תיבש אדוולו
(.ב קרפ האר) ם"במרה תעדכ הטימשב ידוהי הדשב ולדגש תוקריב שומישמ ענמנ