הטימשב הדשה ילודיג - ב קרפ


םילדגמה ינפל תודמועה תויעבה
ללכ םהמ לודג קלחש םושמ ,הטימש רמוש קשמב רתויב שיגרה םוחתה םניה הדשה-ילודיג
שי םיירשפאה הדשה-ילודיג ךותמ .העירזה רוסיא בקע רקיעב ,הטימשב עוציבל ןתינ וניא
- אופסמה-ילודיג תאו ,תוליגר םינשב הדשה-ילודיג חטשמ 40% -כ הווהמה הטיחה תא ןייצל
תוליעפ תא ןיטקהל היושעה ,םיבחרנ םיחטש לש הרבוה םרגיהל היושע השעמל .16%-כ
תונווכמ וניתועצה .םיחטשב םירכנ וטשפיש הנכסל ףא םיתעלו ,ילכלכ קזנ םורגל ,םיקשמה
.הטימשה תנשב םג לודיגה יחטש לוצינ םשל תוירשפאה םיכרדה תא תוצמל

הדובעה תרגסמ
תא ןכו ,לוביה דעי תא שארמ חיטבהל שי ,תיעיבש תשודקב שודק םלוביש םילודיגה לכ יבגל
ושעייש - הטימשה ינפל תועצבתמה התעירזו עקרקה תנכה תוברל ,תודובעה לכ עוציב
לוביה יכ רוכזל וילע ,ומצעל תרצותב ןיינועמ יאלקחה רשאכ םג .ןיד-תיב-רצוא לש ותוחילשב
ךפוה יאלקחה ירהש ,וקלחל ךמסומ ןידה-תיב קר יכו ,רקפה וניהו תיעיבש תשודקב שודק
.לוביה תקולחו לופיטל ,יארחאהו להנמה ףוגה אוה אוהש ןידה-תיב לש ריכשל הטימשב

תונגראתה
עוציב םשל ןכו ,הטימשה תארקל בורל תשרדנה אופסמה יחטש תלדגהל תוינכתה עוציב םשל
עוציבל תינוציח הרזעל םג םיתיעלו ,הדובע-תינכתל שארמ גואדל שי ,הנשה-שאר ינפל העירזה
דעומב םימיאתמה םינזה לש םיערזהו םינשדה תקפסה תחטבהל גואדל שי ןכ ומכ .ומצע
אהי רוסא םהב םילודיגל ,תינימשה הנשה רובע םיערז תישישה הנשב ןימזהל שי .ןוכנה
.העירזל תיעיבש ירגרגב שמתשהל

"קוויש"
םדקומ יאנתכ ול גואדל שיו ,םינכרצה לא םילוביה תרבעה יכרד ןונכת הווהמ הבושח היעב
.ןיד-תיב חילשכ לועפל יונימו האשרה ללוכה םכסה לע שארמ םותחל לדגמה לע .לודיגל
תא יאלקחל םלשיו תואצוהה תא הבגי ,הקולח-תונחתל תרצותה תרבעהל גאדי ןידה-תיב
ללוכ) ויתוארוה יפלו ותוחילשב עציב התואש (לוביבו הדשב) לופיטב ותדובע רכשו ויתואצוה
.(םינקתימב שומישהו העירזה תואצוה

אצמיי ןכ םא אלא םהב קוסעל תורשפא לכ אהת אלש ,םילודיג שי יכ תעדל יאלקחה לע
.ויתואצוה תובגל םג לכוי םהמש ,םינכרצל לוביה תקולחב קוסעל ןיינועמו לוכיה ןיד-תיב
ןגראיש ןיד-תיב אצמיי םא קר רשפאתי םילודיגה רדס יונישב םירגרגל הטיחה לודיג - המגודל
ןתינ וניאש רבד ,הקולחו הייפא ,הניחט ,םוסיא עוציבל ,קוויש יביכרמ ןכו ,םינכרצ לש תרגסמ
.םויכ טעמכ

ןוויכמ ,שארמ םינכרצ חיטבהל שי הכלהמב םיפסאנו הטימש ינפל םיערזנה תוקרי ילוביל םג
.םיחיפס רוסיא םהב שי ם"במר תעדלש ןוויכ ,ולא םילוביב שמתשהל םיצור םניאש שיש
.םיחיפס רוסיא םהב ןיא ן"במרו ש"רה תעדכ ,"שיא-ןוזח"ה לעב תערכה יפל ,רומאכ

אופסמה ילודיג
.ילכלכ קזנב הכורכ הרבוה יכ ,ריבוהל אלו לודיגה יחטש תא ביחרהל עיצנ

.ירט קרי םג ילואו ,ץימחת ,תחש לש תולודג תויומכל םינכרצ דעומ דועב אוצמל שי ךכ םשל
,םיקשמב תומהבה תנזהב סגה ןוזמה רועיש תלדגה תויאדכ לש הבושיחל םוקמ שי ןכ ומכ
םילודיגה רדס יונישב הלא םילודיג עורזל שי הליחתכל יכ ריכזנ .ןיד-תיב-רצוא תרגסמב לכה
תרבוה בקע יתועמשמ דספה םרגיי וב בצמב ךא ."םיחיפס רוסיא" לש תולח עונמל ידכ
.המהב לכאמב םיריתמה לע ךמתסהל רתוה ,תועקרקה

seeding

הטימשל תועצומה הדובעה יכרד
םילודיגה יגוס יפל

- הנשה-שאר ינפל םתטבנהו ץימחתו תחש ,(קורי אופסמ) קריל םידמועה םילודיג תעירז
םה םימיאתמה םילודיגה .םיחיפס רוסיאל ששח אלל ,(ל"נכ הלבגהב) הדש לכב תירשפא
םילודיג ןכו ,( 6, 4, 2 לש תבורעת וא , 6-) היאס-לעוש-תלוביש ,ןוז ,קריל ינורדנסכלא ןתלת
ילהפ ןתלתו היקב ומכ םיליגרה תחשה ילודיג .הערמ יבשעו תספסא ,תצנשמ ומכ םייתנש-בר
יוקינל ףרוחה ךשמב רוצקל שי היאסה תא .הציברו תולחמ לש תויעב תמחמ םימיאתמ תוחפ
.תמדקומ תולבתשה תעינמלו חטשה

םיאתמה לודיג ,ץיקב הבנהל ויתסב העירז לש ךרדב הנתוכ לודיגל תמיוסמ תורשפא םג תמייק
תויאדכ יאנתב ךא ,ףרוחה רבעמל דימעה ינימ ןיב אולכמ ןז ףידעו ,תזקונמ עקרק יאנתל קר
.תויאדכ חינהל ןיא וללכב הנתוכה לודיג לש םיכומנ

רבעב .םימשגה ידי-לע הטבנהל - ליגרה םילודיגה רדסמ יונישב הנשה-שאר ינפל העירז
,עובק וניא רוזחמה רשאכ ,םויכ םג .טלוב וב יוניש לכ היה ןכלו ,עובק םיערז-רוזחמ גוהנ היה
,תוליגר םינשב ךכ תושעל םיגהונ ןיאש םוקמב הטיח ףלש לע הטיח תעירז בישחהל םוקמ שי
התוא םיערוז ןיאשכ - איהש הדש לכב הרועש תעירזל רשאב ןידה אוה .םילודיגה רדסמ יונישל
תעירזל רתיה םייק ,ליעל רומאכ .תיתפלו ןופטיח תעירז יבגל ןכו ,תוליגר םינשב רבודמה רוזיאב
.קחדה תעשב םילודיגה רדס יוניש אלל המהב לכאמ לכ

םימשג תקספה וירחאלש םדקומ םשג דרוי רשאכ םיטבנ תתומת לש ןוכיס םייק הזכ לודיגב
הטיחב רתוי הברו ,הרועשב הטעמ ןוכיסה תדימ .היקשה שרדית זאו ,תועובש 4-5 ךשמל
הטישב .יופיח םע החילפ יאב לודיגב טלוב ןפואב תחופ ןוכיסה .ןתלתו היאס ,היקבב רתוי דועו
ךותל םיערוזו ,חטשב שקה תאו ןגדה ילועבג תא (הינפל ףא וא) תמדוק הנשב םיריאשמ תאז
יצח תינויסינ הרוצב הנורחאל הסנכוהש יופיח תחת העירזו החילפ-יא תטיש תמכס יפל ףלשה
היתובקעבו םיינגדב תמדקומ תולבתשה לש אוה תמדקומ העירזב ףסונ ןוכיס .בגנב תירחסמ
הז ןוכיס .םירק תוליל יאנתב הלח תולבתשהה רשאכ הירפה רסוח - ןופדיש ףאו ךומנ לובי
ירקמב תחשל תוינטקב םילע תולחמ לש ןוכיס םייק ןכ ומכ .םיליפא םינזב שומישב תחופ
תיפוליחה תורשפאה רשאכ ,םימייקה םינוכיסה תורמל .ףרוחב ףונה לש תמדקומ תוחתפתה
קזנה יכ אצמנ ,תומדוק תוטימשב השענש חותינ ללוכ ,תוקידב יפלש ירה ,חטש תרבוה איה
.הרבוהב רתוי לודג

.(ןכל םדוק וא) תמדוקה הנשב הלחה םתבנהש םיחמצ לודיג ךשמה - םייתנש-בר םילודיג
- היישעתל לודיגו ,ןדיוו קנע ןחוד ,(תיתנש-וד) תצנשמ ,תספסא ומכ תחשו קריל םילודיגב רבודמ
הריאשהל ןתינו ,ויתסב תפטקנ ס"שתה ץיקה תנועל תערזנש הנתוכה .תיתנש-וד הנתוכ
רומשל ידכ ,ףיטקה תארקל םילעה ךולישל םינתינה םילופיטב תוריהזב גוהנל בושח .הטימשל
,בטיה זקונמ וניאש חטשב ןכו ,הפירח הרק וא רתויב םושג ףרוח יאנתב .םיחמצה תוינויח לע
,ינורדימ חטש - םה תודרשיה םירפשמה םיאנת .ףרוחה רבעמב הבר התומתל ןוכיס םייק
מ"שתב יקשמ חטשב ןכו ,ןוכיס יאנתב םייוסינ המכב .תוידודג לע לודיגו ,לעב היה ןכ ינפלש חטש
םילודיג םג םימייק .ףרוחה רבעמ יאנת תא תורפשמה ,תוקד ןליתאילופ תועיריב יוסיכ יאדכ אצמנ
.ןאכ םהיטרפל סנכינ אלו ,םייתנש-ברכ םילדגה האופרו ןילבת יחמצו ,םיחרפ ומכ םיפסונ