הרימזה - ז קרפ


הרימזה רוסיא
םשל .םרכ יבגל אקווד הרותב הרימזה רוסיא רכזומ ,תיתכלהה הריקסב אבוהש יפכ
םורגתש ןפואב הרומז תרצקה" ךכ הרימזה תרדגה תא עיצנ תונורקעה תרהבה
הנועה לש ירפהו חומיצה ורצוויי הרומזה לש ראשנה קלחה לש םירדגומ תומוקממש
,הרותה ןמ הרוסאה הרימז וניאש ןכתי ,וז הרדגהל םיאתמ וניאש לכו ,"היוצרה הרוצב
.רכינ קזנל ששח תעינמל ותושעל רתויש ןכתיו


ןפגב הרימזמ תוענמיהבש תויתייעבה
הרימזה םינזה תיברמב .לודיגה תורוצ יפלו םינזה יפל תקיודמ הרימז הגוהנ ןפגה ימרכב
וצעתהו ץיקב וחמצש םיריעצ םיפנע - םיגירש וא) תורומזה ןמ קלח תרצקה תללוכ
- םירחאבו ,םינזה תיברמב) סיסבה ןמ (םיקרפמ) םייניע 3-2-ל דע (ףרוחה תארקל
דלשה ראשנו ףונה לכ קלוסמ תאז ךרדב .ןתומלשב תורומזה ראש לכ תרסהו,(רתוי
תוחמוצ ביבאב .ןפג לכ לע ,מ"ס 15-5 םכרואש ,הלא תורומז יעטק 25 - 15-כו יתנש-ברה
.הנשה תולוכשא םהילעש םישדח םיגירש הלא "םייניע"מ

רצוויש ףופצה ףונב לופיטב םיישקל שושחל שי הרימזה עוציבמ תוענמיה לש הרקמב
,םיבר םיגירש לש חומיצ איה תירקיעה היעבה ךא .םיקיזמו תולחמ תרבדהבו ,ביבאב
ונכתיי וז העפות תובקעב .םינטק ךא םיבר ירפ תולוכשא וחתפתי םהילעש ,תיסחי םיקד
לדוגב םיגירש אוצמל השק היהי אבה ףרוחבו ,לוביה ךרעב הדיריו הלשבהב םייוקיל
ןכ ומכ .הליגרה הרימזה תרוצלו לבוקמה ןפגה הנבמל רוזחל ידכ םישורדה םוקימבו
ןה הלאכ תועפות .יתנש-בר קזנ ןכתי ךכו ,ךובסה ףונה לצבש םיקלח לש התומת ןכתית
רגרגו לוכשא תגשה ןכו ,רתוי לודג ףונה םהבש לכאמ-יבנע יבגל דחוימב תויתועמשמ
.הריבס תוכיאב ירפ תגשה םשל םיינויח ,הבוט הרבדהו ,םילודג

:רבעב ומשויש תונורתפ
לעב ימיב הטימשב הגהנוה וז הטיש .יונישב םיבלשב הרימז - םייפרוח יוקינו ץוציק
ליגרה דעומב ,ףרוחב .דועו םייח ץפח ץוביק ימרכב ויתוארוה יפ-לע "שיא ןוזח"ה
:ועציב ,הרימזל
ךכ ,תקיודמ אל הרוצב ("תרופסת" תיישע) תורומזה לש תיללכ הרצקה (א
הדובע ,ליגרה ןמ תוכורא ונייהד ,םייניע 4-כ לש ךרואב תורומז וראשייש
.תיעוצקמ אלכו יונישכ הרדגוהש
תורתוימה תורומזה לכ תרסה - "יוקינ" ועציב םייעוצקמה םירמוזה (ב
.םתומלשב
םייניעבש בולבלה לש תינדי הרסה - קוחימ ועציב ,בולבלה םע ,ביבאב - (ג
.הנש לכבכ ,תונותחתה םייניעה יתשמ חומיצה קר ראשייש ידכ , תוהובגה
הניחבמ רתוי בוט ןורתפ שפחל שיש ,זא רמא "שיא ןוזח"ה לעב יכ רסמנ
.תופסונ תועצה וקדבנ ןכאו ,תיתכלה

- "יוקינ"הש דועב ,הנשה שאר ינפל דבלב הרצקהה עוציב - תיקלח תיוותס הרימז
הרסהש איה החנהה ,רומאכ .ףרוחב עצבתמ - ןתומלשב תורתוימה תורומזה תרסה
,("שיא-ןוזח"ה לעב ימיב היהש לופיטה רדסב ינשה בלשל המודב) הרימז הניא סיסבה דע
ילעב םיקזנל ןוכיס הב ןחבוא אלו המיאתמ האצמנ תאז הטיש .רכינ קזנ תעינמל תרתומו
.ןיי-ימרכב רקיעב ,הטימש תונש המכב רבעב החלצהב הגהנוה איהו ,תועמשמ

ינז המכב תובוט תואצות וגשוה ,תודדוב תוקלח המכב ןכו ,םייוסינב - לכאמ ימרכ יבגל
קיודמב תורצקהה עוציבב ישוק הלגתה הכורא הרימז ינזב .תינוניבו הרצק הרימז
.ויתסב

תייחנהב םילדגמ המכ וסינש לכאמ ימרכב הרימזמ תוענמיה - הרימזמ תוענמיה
ןיי ימרכב הרימזמ תוענמיה .רתויב םידבכ םיקזנב ומייתסה ,תומיוסמ הטימש תודעו
אללש שדחמ בוציעב םינשה לכ ךשמל וקזחוה רשאכ ,ןיי ימרכ המכב החלצהב הגהנוה
ןוכסח) תילכלכ ריבס לודיגה היה תיללכ יכ םא ,ליעל טרופש יפכ םייוקיל ולגתה ,הרימז
םוכיסב .םיתוחפ םייוקילה ויה ץיקב "יתרדש" לופיט וא לק םוזיג תרזעבו ,(תואצוהב בר
.הלשבהו הרבדה תויעב תובקעב רקיעב תאז הטיש חונזל טלחוה הפוקתה

,תיחכונה הקיספהש ןוויכמ ,ישעמ שומישב תואצמנ אל ,תונושארה תוטישה יתש םג
ךשמב תרמוזב וא הרמזמב ךותיח לכמ תוענמיה תשרוד ,למרכ לש ןיד-תיב רצואל ללוכ
.הטימשה

:םויכ תועצומה תוטישה
הקדבנ תאז הטיש .הנשה-שאר ינפל התוא םישוע ךא ,הליגר הרימז - תיוותס הרימז
למרכ" לש ןיד-תיב-רצואב ויהש ןייה-ימרכ יחטשב ללוכ ,תמשוימ איהו ,םייוסינב
םייק וז ךרדבש אוה יעוצקמה םוכיסה .הטימש תונשב (ץילרק נ"רגה תושארב) "יחרזמ
ןיי ימרכב רקיעב םייק הז ןוכיס .םינפגה תשלחהל ןוכיס ףאו 10%-כב לובי תדיריל ןוכיס
תיסחי םישלחב טרפבו (םיילפב תוחפו טלרפב רתוי) הרצק הרימזבש לכאמ ימרכבו
רחאל קזח יוותס בולבל םורגל םייושע ריוואה-גזמ יאנת םהבש ,םימח ףרוח תונשבו
ריצבה םייתסמ םינזה תיברמב ,ךכל ףסונב .ביבאב תוררועתהב תויתייעבו הרימזה
הריכש הדובע ךירצמ וז הרצק הפוקתב הרימזה עוציבו ,הנשה-שאר ינפל הרצק הפוקת
ןמתסמ ףא תיסחי םיליפא םינז יבגל .השורדה הדימב הנימא הניא ללכ ךרדבש הרקי
קיפסהלו תישישה הנשב ריצבה תא םידקהל ידכ לוביה םוצמצו היקשהה תנווכהב חרכה
.הנשה-שאר ינפל רומזל

.הנשה-שאר ינפל האלמ הרימזל תורשפא ללכ ןיא םהב ,רתויב םיליפא םינז םג םימייק

.ינכמ-יומד וא ינכמ ,יללכ ץוציק - הנשה-שאר ינפל יוותס "ץוציק"

הנכהכ ,דיחא הבוגב הרדש םוזיג ןימכ - (ינכמ) יללכ ץוציק םיקשמ המכב השענ רבעב
ץוציקה ,הרימזה תמלשה אלל ,הטימש תארקל ויתסב הזכ לופיט לש עוציבב .הרימזל
תועפותה יוטיב ידיל ואב ךכ םושמ .ךותיחה לש תמיוסמ ההבגהב ליגרכ ךורכ היה
הדירי ,הלשבהב לק בוכיע ,תולוכשאה רפסמ תיילע - תורומזה לש הכראה לכב תועיפומה
- ןוקיתב ךרוצה בקע האבה הנשה לוביב העיגפ ףאו ,ןייל תוכיא תויעבו ,התודיחאב הלק
הבוג תילע המרגנ ןכ ומכ .םיפיעסל ףסונש הבוגה תתחפהל םייתנש-וד םיקלחב ךותיח
ששח ןיא ,תורומזה לש הכראהב ךורכ וניא ץוציקה רשאכ ,םנמא .היוצר הניאש םידבה
. דיתעל קזנל ישממ

.הנשה שאר תארקל עוציבה לש ריהמה קפסהב אוה ץוציקה לש בושחה ןורתיה

היילע התייה הנשה שאר ינפל רבודמה יוותסה ץוציקה עוציבב - ןיי-ימרכב יוותס ץוציק
הרימזל הרזחה רחאל - הירחאלש הנשה לוביב הלק הדיריו הנושארה הנשה לוביב הלק
ונל הארנ ךכ םושמ .הליגר הרימזבש שקיהה לוביל הוותשה םינשה יתשל עצוממה .הליגר
- קוריה לופיטה יוצר תיסחי ףופצו חתופמ ףונ לש םירקמב .הטימשל םיאתמ הז לופיט
תאז ךרדבו ,הטימשה ינפלש ביבאב (םיירופ אל טרפבו) םיריעצ םיגירש לש ינדי לוליד
ףונה תופיפצ תעינמ :ןה ויתורטמ .יוותסה ץוציקה תואצות רופיש םשל ,םיגירשה חוויר
הנשה תורומזל םיכפוהה םיגירשה רפסמ תתחפהו ,"ץוציק"ה רחאלשו ינפלש חומיצב
.האבה

הרימז םהב עצבל השק יכ ררבתה - הכורא הרימזבש לכאמ-ינפג לש יוותס ץוציק
ונעגה ,םיבר תונויסינ רחאל ,ךכ םושמ .הנשה שאר ינפל ךבוסמה ףונה בקע ,תיוותס
בינהל יושעה ,ויתסב םיוסמ ךותיח ףוריצב ץוציקו ,םידקמ יביבא לופיט לע הצלמהל
.ןלהלדכ ,הטימשה ביבאב ךותיח םוש אלל םג תובוט תואצות

ירפה יאשונ םיגירשה לוליד ללוכ ,תישישה הנשה ביבאב ינדפק קורי לופיט עצבל
הנשה לוביל םג תונורתי הז לופיטל) .ךבוסמו ףופצ חומיצ תעינמל ,יכנאה םרודיסו
.(ותרכבהו וביט ,תישישה

הברהב רצק אהי אלש ךא ,ידמל דיחא הבוגב תורומזה ץוציק עצבל שי הנשה שאר ינפל
םיגירשה רפסמ תורמל ךומנ לובי בינה םייניע 12-כל רוציק ןוספמותב ךכ) לבוקמהמ
.(לודגה

זכרממ רתוי תוקוחרה תורומזה ךותיח - יוותס החסה םוזיג עצבל שי ץוציקה םע דחיב
לש םיידדצה םיקלחה קוליס - הלועפה .ןפגל תורומזה רפסמ תא וז ךרדב ןיטקהלו ,ןפגה
הלועפ .תורומז 3-2 ללוכה קלח דירוי ךותיח לכשכ ,הנשיה הצעב ךותיח ידי-לע ןפג לכ
.תוריהמב העצבל ןתינ ןכלו ןפגה זכרמ תא קודבל חרכה ןיאש ןוויכ עוציבל הלק תאז
בוט עוציבב .ל"נכ ץוציקה רחאל תופסונ ךותיח תולועפ לכמ ענמיהל תורשפא ןכתית
לופיט ידי לע בוציעה תא םילשהל ךרוצ אהי הרקמ לכב .םינפגלו לוביל םיקזנ וענמיי
.המצע הטימשב ינדפק קורי

הטימשב הרימז וניאש ךותיחל תמיוסמ תורשפא ןכתית - הטימשה ףרוחב "םינוקית"
רוסיא ששח םושמ הרצקה וניאש "דוריז" וא "החסה" םוזיגב ןיא יכ ,עבקיי םא ,המצע
הקיספה םהב םירקמב קר ירשפא הז ךא ,רכינ קזנ עונמל ידכ שורד אוה יכו ,הרות
.תאזכ הארוה ןתיי םינכרצל לוביה תרבעהב לפטמה ןידה-תיבו תיתכלהה

הכורכ האלמ תיוותס הרימז ,רומאכ - הרצק הרימז ינזמש לכאמ-ינפג לש יוותס ץוציק
עצבל הטימשבו ,יללכ ץוציק עצבל ןתינ .הנשה לוביל ישממ קזנב םימיוסמ םיאנתב
,"תורתוימ" תורומז יוכידו םיפדוע םיבולבל תרסה ללוכ ,ינדפקו קזח ינדי קורי לופיט
.תולוכשא לוליד ןבומכו

רחאל םירצבנה ,רתויב םיליפא םינז רובע ףא החלצהב קדבנ הנשה-שאר ינפל ץוציקה
ץוציקה יכ ררבתה ,םנמא .תולוכשאל לעמ (םילע) םיקרפימ 3-2 עצובו ,הנשה שאר
הילדהב גירשה תזיחא תא טימשי תולוכשאה דבוכש ךכל םורגל יושע ריצבה תארקל
וא הרישק עצבל ,םייציקה םילופיטב ,בל םישל שי ךכ םושמ .ךותיחה ןמ האצותכ
.תולוכשא תוטמשיה עונמל ידכ םיגירשב תקפסמ הכימת