הטימש תוכלה

"תיעיבש - ץרא יטפשמ" רפסהמ וחקלנ תוכלהה
תובשייתהב הכלהל שרדמה תיב תאצוהב


גרבנכייר לואש ברה :תאמ


םיציצעו יונ תוניג ,םיחמצהו עקרקה תודובע

הניגהו הדשה תודובע - ריצקת

הטימש ברע העירזו העיטנ :א קרפ

הטימשב עקרקהו םיחמצה תודובע :ב קרפ

קזנמ ליצהל תואבה תיעיבשב תוכאלמ :ג קרפ

יונ תוניגב לופיט :ד קרפ

הריפחו ןינב תודובעו רצחב לופיט :ה קרפ

תוממחבו גג תחת םילדגה םיחמצ :ו קרפ

םיציצע :ז קרפ

םיציצע ריצקת

ףתושמ תיבב תוניג :ח קרפ

יונ תוניגב לופיטל תישעמ הכרדה :ט קרפ


םתפיטק ירחאו םלודיג תעשב תיעיבש תוריפ

םילודיגה תרקפה :י קרפ

תוריפה ףיטקו הריצק :אי קרפ

םינוש םימולשתל םהב שומישו תיעיבש תוריפ תריכמ :בי קרפ

ןיד תיב רצוא :גי קרפ

תיעיבש תשודקב שודק המ :די קרפ

הטימש תנש ילודיגל םיבשחנ םילודיג ולא :וט קרפ

םיחיפס רוסיא :זט קרפ

הטימש תוצמ תגהונ םהב תומוקמה :זי קרפ

הטימש תנשב תורשעמו תומורת :חי קרפ

הריבע םהב התשענש םילודיגו הטימש רמוש וניאש ימ םע ןתמו אשמ :טי קרפ

תיעיבש ימדלו תיעיבש תוריפל םירושקה םיניד המכ :כ קרפ


חבטמב הטימש
תיעיבש תוריפב שומישה יללכ

החיתפ

תיעיבש תוריפ לוקלק :אכ קרפ

םילכאמ םהמ ןיכהלו תיעיבש תוריפ לוכאל דציכ :בכ קרפ

םילכאמ יריישו םיניערג ,תופילק :גכ קרפ

תיעיבש תוריפב םינוש םישומיש :דכ קרפ

המהב לכאמב םינוש םישומישו תיעיבש תוריפב המהב תלכאה :הכ קרפ

הטימש תנשב תוקריו תוריפ תיינק :וכ קרפ

הטימש רמוש וניאש ימ לצא חראתמה :זכ קרפ


תיעיבש תוריפ רועיב יניד

החיתפ

רועיבב בייח המ :חכ קרפ

םירעבמ יתמ :טכ קרפ

רועיבב תבייחה תוריפה תומכ :ל קרפ

םירעבמ דציכ :אל קרפ

רועיבה רחאל תיעיבש תוריפ ןיד :בל קרפ

השעמל רועיבה ןמז תעיבק :גל קרפ