םירעבמ דציכ :אל קרפ

הנשמל ושוריפב ם"במרה) םירמוא שי :ןה תוירקיעה תוטישה .רועיב תווצמ יהמ וקלחנ םינושארה
ם"במרה םשב ,ז ,הכ ארקיו ן"במרב אבוה ןכו ,ג"ה ז"פ הקזחה דיבו ,ב הנשמ ט"פו ג הנשמ ה"פ
,וינכשל ותיבב םיאצמנש תוריפה תא קלחמ הדשהמ ןימ ותוא הלכ רשאכש (םימכחה ןמ הברהו
תא לוכאל רוסא ,תוריפהמ קלח קר קליחש וא קלחל ימל אצמ אל .םדא לכל תודועס שולש ןוזמ
לכב דוביא וא חלמה םיל הכלשה ,הפירש ידי לע םלועה ןמ םרעבל ךירצו ולצא וראשנש תוריפה
הלכ רשאכ .רועיב ינמז ינש שיש (םש ם"במרה לע ויתוגשהב ד"באר) םירמוא שיו .תרחא ךרד
ןיד תיב רצוא ריעב ןיא םאו ,ריעבש ןיד תיב רצואל תוריפה תא איבמ ,המוחתו ריעה ןמ ןימה ותוא
ךירצ ,ץרא התוא לכמ ןימה ותוא הלכ רשאכו .םדא ינב ראשכ םהב תוכזלו רוזחל לוכיו ,םריקפמ
ב"ע בנ םיחספ 'סות ,םש ארקיו ן"במר) םירמוא שיו .רחא רבד לכב וא הפירשב םלועה ןמ םרעבל
ךירצ אלא ,םלועה ןמ תוריפה תא רעבל הוצמ ןיאש (ח הנשמ ט"פ ש"ארו ש"ר ,ןירעבתמ ה"ד
ךומסל םיגהונו .םדא לככ םהב תוכזלו רוזחל לוכי םריקפהש רחאלו ,םריקפהלו ותושרמ םאיצוהל
.(ג"ה ז"פ סוקרוק י"רהמ) וז הטיש לע השעמל

.רקפה אוה רועיבהש הטישה יפ לע השעמל רועיבה יטרפ וראבתי הז קרפב

'יס א"וזח) םיברה תושרל איצוי ,ונמזב ןימ לכ הדשה ןמ הלכש ןמזה אוהו רועיבה ןמז עיגמשכ
ץראה לע וחיניו ןימה ותואמ ותיבב ול שיש המ תא (ירפ ה"ד א תוא תיעיבשה רדס וכ 'יסו ,ו ק"ס אי
חתפ לע חינמו :ד ,ח"פ אתפסות) "לכל רקפה הלא תוריפ" :םישנא השולש ינפב רמאיו .(םש א"וזח)
םילוכי םהינפב ריקפמש םישנאה תשולש .(לוטי ,לוטיל ךירצש ימ לכ לארשי תיב וניחא ,רמואו ותיב
ט"פ ש"רב אבוה ב"ה ט"פ ימלשורי) ריקפהש המ תא םמצעל וחקי אלש עדויש ויבהואו ויריכמ תויהל
לכ תא ומצעל תחקל כ"חא לוכיו רועיב תוצמ תא םייק הז רקפהב .(םש א"וזחב קספנו ח הנשמ
לכואו ותיב ךותל ןסינכמו רזוחו ,םש אתפסותה ןושלכו) הליחתבכ ותיבל םסינכהלו ריקפהש תוריפה
.(ריקפהש תומכה לכ תא עמשמו .ולכיש העש דע ךלוהו

דחאו םילודג םינש ינפב קיפסמו ,(ד"ה ט"פ ימלשורי) םישנא השולש ינפב תויהל ךירצ רקפהה
וא ותשא ינפב ריקפהל ליעומ אל לבא .(א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) ומצעל תוכזל לוכיש ןטק
.(א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) םדבלמ םישנא השולש ךירצו ונחלוש לע םיכומסה וינב

רשפא ךרוצה הרקמבש (א"רגה 'יפב ראבתמ ןכו ,א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) םירמוא שי
יאנתבו ,םישנא השולש ינפב םש ריקפמו תוגרדמ רדחל תוריפה תא איצומשכ רועיב תווצמ םייקל
רועיב תווצמ םייקל רשפא םא םכח תלאש לואשל שי קחדה תעשבו .לוענ וניא תוגרדמה רדחש
.(ןיקפמ ןווהית ה"ד ה"ה ט"פ א"רגה ןייע) ותיב ךותב םישנא השולש ינפב ריקפמשכ

םיברה תושרב םחינמו תוריפה תא איצומ םאש (ה"ה ט"פ ימלשוריל ושוריפב א"רגה) ובתכש שי
םא םכח תלאש לואשל שיו .השולש ינפב ריקפהל ךירצ וניא ,(םש אדלופ א"רהמ) המ ןמזל םדבל
.וז הטיש לע השעמל ךומסל

הרורב הנשמ) ריקפהל חילש תושעל רשפא יאו ריקפמ םילעבה ןכ םא אלא ליעומ רקפה ןיא
תושעל רשפא יאו תיעיבש תוריפ רעבל םילעבה ךירצ ךכיפל ,(םיחספ שירב ן"רה םשב וט ק"ס דלת
םישנא השולש ינפב ריקפי םילעבהו םיברה תושרל תוריפה תא איצוהל רחא לוכי םנמאו ,ךכל חילש
,אצמנש םוקמב ןידכ ריקפמ םילעבה םגו ,םיברה תושרל םיאצומ תוריפהש ןויכ) אצמנש םוקמב
.(השולש ינפב תויהל הכירצ ר"הרל האצוהה םגש ןכתי .רועיב תווצמ הזב םייקתמש הארנ

,(תיעיבש תוריפ תרומת לביקש ףסכ) תיעיבש ימד םירעבמ ךכ תיעיבש תוריפ םירעבמש םשכ
ט"פ ץ"במיר) תוריפו רועיב יניד לככ םריקפי (ו 'יעס גל קרפ ןמקל ראובמכ) םימדה רועיב ןמז עיגהבו
.(תוריפה רועיב ןידכ םימדה רועיב ןידש ,ח ,ז 'לה ז"פ ם"במרה ראיב ןכו .ב הנשמ ףוס

ז"פ ם"במר) רועיב יניד לככ םמוקמב םירעבתמ רועיבה ןמז עיגהב ,ל"וחל ואציש תיעיבש תוריפ
.(ב"יה

לש םיקיודמה רועיבה ינמז תא םיעדוי ונא ןיא ,םרועיב ןמז תא ל"זח ונל ושריפש םינימה דבלמ
.ןלהל ראבתיש ןפואב קפסה ןמז לכ הלא םינימ םירעבמ ונא ןכל ,םינימה בור

תרחמלו וב תוכזלו רוזחל לוכיו םוי לכב ריקפי ,הדשה ןמ ןימ ותוא הלכ אמש קפסה ןמז עיגהב
ה"ד ה תוא תיעיבשה רדס וכ 'יס א"וזח) רועיבה ןמז רבע רבכש תואדוב עדיש דע בוש ריקפי
םהב תוכזל אלו קפסה ןמז לכל םריקפהל ךירצש (חי תוא אנ 'יס המלש תחנמ) םירמוא שיו .(הנק
תליחתב םישנא השולש ינפב ריקפיו םיברה תושרל איצוי םתטישלו .רועיבה ןמז רבעש עדיש דע
ןימה ותוא הלכש יאדווב עדיש דע תוריפב תוכזל אלש הנווכ ךותמ ותיבל סינכהל כ"חא לוכיו ,קפסה
םסינכמש יפ לע ףא םידמועו םירקפומ תוריפהש ,םהינפב ריקפמש םישנאה ינפב רמאיו .הדשהמ
תעד תורימג אהתש ידכ א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) ותיבמ םתחקל לוכי הצורה לכו ,ותיבל
עדוי וניאש תוריפבד הארנ ז"יפלו" :בתכ םש המלש תחנמב .ותושרל סינכמש תוריפב תוכזל אלש
אוה םא ,ובילמ קפסה אציש דע קפסמ םוי לכב ריקפיש המ ללכ ינהמ אל ,םרועיב ןמז יתמ קוידב
רבכש רורב עדיש רחאל דע םהב תוכזל אלו רקפה םתוא ריאשהל ךירצ אלא ,הכוזו םויב וב רזוח
רמאיש :ףיסוה ל"צז ךאברעיוא ז"שרגהש אבומ 09 רפסמ הדש תוכילה תרבוחבו ."הדשה ןמ ולכ
ףיסוהו ."רקפה םיראשנ תוריפה ,יתיבל תוריפה תא סינכמ ינאש ףא" - םהינפב ריקפהש 'גל
ותיבמ איצומו תויה ךא ,רועיבה ןמז עיגה אל ןיידע ותיבמ איצוהש םויבו ןכתיש ףאש ריבסהל
תויה ,רועיבה ןמז עיגמשכש .ךכב ול יד ,רועיבה ןמז עיגה אמש קפס ול שי רבכ רשאכ וריקפמו
הכזי ,קפסה עצמא תארקל ,רדהל הצורהש דוע ףיסוהו .רועיבהמ םירוטפ ,רקפה םה תוריפהש
םהב תוכזל אלש ןיוכיו ותיבל םסינכהלו רוזחהל לוכיו .'ג ינפב םריקפיו ותיבמ םאיצוי דימו תוריפב
תוריפ ותיבב שיש וינכש ןיב תצק םסרפי ,םהינפב ריקפהש 'גל עידוהש המ ףסונבש יוצרו .ל"נכ
ךירצ אלא ריקפהל קיפסמ אל רועיב תווצמ םייקל ידכש םושמ אוה וז הפסוהל רבסהה .רקפה
עמשמ ןכו .ר"הרל האצוה ומכ תויהל לוכי רבדה םוסרפו םיברה תושרל תוריפה תא איצוהל
פ"עא רועיבב םיבייח הרומש הדשב םיאצמנש םירבוחמ תוריפש בתכש ג ק"ס וט 'יס א"וזחהמ
תוריפהש ידכ ןכלו .םתחקל ולכוי לעופבש ךירצש עמשמ .אכלמד אתעקפאמ רקפה תוריפהש
.(םתחקל לוכי הצורה לכש םסרפל ךירצ םירומשכ ובשחי אל ותיבבש