רועיבה ןמז רחאל תיעיבש תוריפ ןיד :בל קרפ

םהב תוכזלו רוזחל לוכי ,רועיבה ןמזב ןידכ תוריפה תא ריקפהש רחאל ,םדוקה קרפב רומאכ
ןמז תלבגה אלל היניד לכל תיעיבש תשודקב הלא תוריפ לכואו ,תוריפ לש הלודג תומכ התיה וליפא
ןכו .(לכה לוכאל רומגיש דע הנווכה ולכיש דע לכואש אתפסותה יפ לע אל קרפב אבוהש ן"במר)
.(םש ן"במר) רועיבה ןמזב ורקפוהש תוריפב הכוז רחאשכ ןידה

בתכ ןכו .ז ,הכ ארקיו ן"במר) םדא לכל הליכאב ורסאנ ,תוריפה תא ריקפה אלו רועיבה ןמז רבע
,(ירפ ה"ד א תוא תיעיבשה רדס וכ 'יסבו .קריו ה"ד ז ק"סו ןינעבו ה"ד ו ק"ס אי 'יס הכלהל א"וזחה
הארנ ןכו ןינעבו ה"ד ו ק"ס אי 'יס א"וזחב ראובמכ תודשה ןמ תוריפה ולכ ובש םויה רבעש ונייהד)
תוריפב קיזחמש ימב ןודל שי .םוי ותוא לכ רעבל לוכיש ,הנק ה"ד ה ק"ס ,תיעיבשה רדס וכ 'יסב
םפרושל וא םרבוקל ךירצו .(םויה ףוסב קר וא דימ ורסאנ םאה םרעבל אלש תעד לע רועיבה םויב
.(א תוא תיעיבשה רדס וכ 'יס א"וזח) תרחא ךרד לכב םדבאל וא

רמול הטונ ךכ) סנואב וא גגושב ןיבו דיזמב ורעבתנ אלש ןיב ,םירוסא םנמזב ורעבתנ אלש תוריפ
תוא תויתואה רעש ה"לשהמו גמ 'יס א"ח ט"ירהמהמ חכומ ןכו .םיחבז ה"ד גי ק"ס די 'יס א"וזחה
עודי אלש תוריפש א"טילש בישילא ש"ירגה הרוהו .ט 'יס יכדרמ תלודג ת"ושב יטנאלג מ"רה כ"כו ק
רורב אלש םושמ תוריפה ורסאנ אל םיקפוסמה םימיהמ המכב גגושב רעיב אלו םרועיב םוי יתמ
קרפב םידרחה) ורסאנ אל סנואב וא ,גגושב ורעבתנ אל םאש םירמוא שיו .(רועיבה ןמז רבעש
ףיעס ט"יפ קדצ ירעשב קספ ןכו .גגושב וא סנואב ורעבתה אלש תוריפ ריתמ תיעיבש תוריפ רועיב
בתכ וז העדכו .םש 7 הרעהבו י 'יעס ט"פ הטימשה רפסב כ"כו תוריפה ורסאנ אל סנואבש ה
הטימש םירמוש םניאש םתואש א"טילש בישילא ש"ירגה הרוהו .זי תוא אנ 'יס המלש תחנמב
א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה בתכ הז ןיעכ .םלוכ תעדל םירוסא םהיתוריפו םיגגושל םיבשחנ םניא
השענש תבש השעמ ןודל שי דציכ :ל"זו 111 רפסמ "הדש תוכילה"ב ל"צז ךאבריוא ז"שרגה םשב
גגושכ ןודנ תבשב לשבמשכ םאה .תבש רומשל ךרוצ ןיאש והוכנחו והודמל ותודלימש ינוליח י"ע
וניאו תבש רומשל ךירצש םירמוא תווצמ ירמושש עדויש ןויכ וא ,לישבתה לוכאל רתומ םירחאלו
אוה גגושה ריבסהל הארנו .דיזמכ ןודנד ד"נעל עמשמ ה"הללז ר"ומדא ירבדמ .דיזמכ ןודינ רמוש
.הז ןינעל גגוש ללכב וניא ... אל וא םויה תבש םא ול תפכיא אלש ימ לבא ...םויה תבשש חכשש ימ
הנשמ היה עדי וליאו רבדב הגושה יוה גגושד ... םויה תבשש ללכ עדוי וניא םא וליפאש ...יתנבהו
רוזחל לוכיו דימ םריקפיו (גגוש רדגב יוה אל תבשמ ללכ ול תפכיא אלד ימ לבא ,תרחא השועו
.םהב תוכזלו

וניאש םדאמ ,םרועיב ןמז רבעש תוקרי וא תוריפ תונקל רוסא ,םדוקה ףיעסב רומאה רואל
םילישבת וא הלא תוקרי וא תוריפ ולצא לוכאל רוסא ןכו הליכאב םירוסא םהש ןוויכ ,הטימש רמוש
.םמעט ולביקו םתיא ולשבתנש

ורסאנ אל ,ותיב ינבמ דחא לכל תיעיבש תוריפמ תודועס 'ג ןוזמ קר רועיבה ןמזב ודיב ויה םא
.רועיבב םיבייח ויה אל ירהש ,הטימש רמוש וניאש ימ לצא תוריפה ויה וליפא ,תוריפה

םהב םיגהונל םירכנ תוריפ וא לארשי לש תוריפ ונייהד) תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ
,תיעיבש תוריפ רועיב קרפ םידרח) הליכאב ורסאנ אל ,רועיבה ןמזב ירכנ תושרב ויהש , (השודק
תויתואה רעש ה"לשה םנמא .קריו ה"ד ז ק"ס אי 'יס א"וזחה תנקסמ ןכו ה ףיעס טי קרפ קדצ ירעש
תושרב ויהש פ"עא הליכאב ורסאנ תוריפהש ,ובתכ ק"ירהמ כ"שמו ה"ד גמ 'יס א"ח ט"ירהמו ק תוא
רשאכ ךא ,לארשיל וליפא םירוסא םניא יוג דיב םה רשאכ םנמאש בתכ ה"לשה) .רועיבה ןמזב ירכנ
ונממ הנוקה לארשיו ,((דימ רסאנ הז ירה ,הנוק אלא רקפהמ הכוז אלש ןויכ ,ונממ הנוק לארשי
א"טילש בישילא ש"ירגה הרוהו .םש א"וזחו קדצ ירעש ,םידרח) םרעבל בייח רועיבה ןמז רחאל
'יס א"וזח) הנקש םויב (רועיבב ובייחתנ רבכש ןויכ ,רעבל בייח תדועס 'ג ןוזממ תוחפ הנוקשכ םגש
ויה םא ,סנואב וא גגושב םרעיב אל םא םנמא .ורסאנ םרעיב אל .(אב ה"ד ה תוא תיעיבשה רדס וכ
.לקהל רשפא םלוכ תעדלש םירמוא שי םירכנ תוריפבו ג ףיעסב ראבתנש יפכ םניד לארשי תוריפ

אל ןכלו רועיבו תיעיבש תשודק םהב גהונ וניאש לארשי דיב רועיבה תעשב ויהש םירכנ תוריפ
םרעבי םלבקמשכו ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק גהונה םדאל ורסאנ אלש ,םירמוא שי ,םרעיב
,בתכ ,מ"קפנו ה"ד םש הכלה רואיבב 'ג 'יעס 'ח 'יס תיעיבש תוכלה רפסבו) ודיל ואבש םויה ותואב
תוריפב תיעיבש תשודק ןיאש תוטישה) אלוקל תוטיש המכ תופרטצמש םושמ לקהל ךומסל רשפאש
הטישהו ,םירתומ גגושב ורעבתנ אלש תוריפש תוטישה ,רועיב תבוח םהב ןיאש תוחפלו ,םירכנ
וכ 'יס א"וזחהמ םנמא .א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכו ,(םירחאל םירתומ ורעבתנ אלש תוריפש
םנמא .ורסאנ םרעיב אלו לארשי דיב ויהש ירכנ תוריפש ל"סד עמשמ אב ה"ד ה תוא תיעיבשה רדס
םנמא .(דיזמב רעיב אלש רבדה בשחנ זאו תווצמו הרות רמוש וניאש דיב ויהש םש רבדמש ןכתי
.םלכואל לוכי כ"חאו םריקפיו תוריפב הכזי םא אלא .תיבה לעב לש ויתוריפמ לוכאלו חראתהל ול רוסא

םחקל םאו .םרעבל םיבייח אלו הליכאב םירתומ ,רועיבה ןמזב ןיד תיב רצוא תושרב ויהש תוריפ
רועיב ןידכ ,ךליאו הז םוימו תרחמה םויב םרעבי רועיבה ןמז לש קפסה ימי עצמאב ןיד תיב רצואמ
.קפסה ימיב

םתרומת םלשמש ףסכה שפתנ םרכמ םא ,הליכאב ורסאנו םנמזב ורעבתה אלש תיעיבש תוריפ
ורעבתה אלש "תיעיבש ימד"ו .(םאו ה"ד גי ק"ס י 'יס א"וזח) אוה םג רסאנו ,תיעיבש תשודקב
םש א"וזחה) רוסיאב םיראשנ םה םלועלש ,הליכאב םריתהלו םללחל רשפא יא ,ורסאנו םנמזב
.(םיללחתמ םניאש חיכוה םיחבז ה"ד גי ק"ס די 'יסבו הזב קפתסמ