השעמל רועיבה ןמז תעיבק :גל קרפ

ןכ) הדשה ןמ היחל הלכ בשחנ וניא היח תליכאל יואר ןיידעו םדא תליכאמ לספנש םדא לכאמ
.(א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה

ןזה הלכיש דע םינזהמ דחא לכמ םילכואו ,רועיב ןינעל דחא ןימל םיבשחנ דחא ןיממ םינוש םינז
םינימה תקולחב יולת רבדהש א"טילש בישילא ש"ירגה םשב אבומו .ארבסמ הארנ ןכ) רחואמה
.(רבדב ןודל שיש הארנו .םייאלכ יבגל

ז"פ ם"במר ,א"ע גנ םיחספ) םרועיב ןמז תא ל"זח ונל ושריפ ,םיבנעו םיתיז ,םינאת ,םירמתב
םיבנעב ,תרצע דע םיתיזב ,םירופ דע םירמתב .(המ 'יס ג"ח ט"יבמ ,ז ק"ס וט 'יס א"וזח ,א"יה
,חכ ק"ס ח 'יס םלוע תירב האר) הז ןמז לע ךומסל וננמזב םיגהונו .הכונח דע תורגורגבו ,חספ דע
רמאנ הז ןמזש ובתכ םינושאר םנמא .(א"וזחה גהנ ןכש בתכו טי הרעה ףוס ג"פ התכלהכ הטימש
ןחלושה תאפ ,ח הנשמ ט"פ ב"ערו ש"ר) עודיה רחא םיכלוה עודיש לכו ,רחא ןמז עודי אלשכ קר
רועיבה ןמז .םכח תלאש לואשל שי השעמלו ,(אי 'לה ףוס ז"פ סוקרוק י"רהמ הארו .אי 'יעס ז"כפ
'יס א"וזחהמ חכומ ןכו ,המ 'יס ג"ח ט"יבמ) םיתיזה לשכ ןמשבו םיבנעה לש רועיבה ןמזכ אוה ןייב
.(ז ק"ס וט

םא וליפאו ,ונמזב ןימ לכ תודשה ןמ תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ ולכשכ אוה רואיבה ןמז
םנמא .ג ק"ס ו 'יס א"וזח) רועיבה ןמ םיליצמ םה ןיא תינימש תוריפמ תודשב רבכ שי ןמזה ותואב
(.רועיבה ןמ תוליצמ תינימש תוריפש בתכ וט תוא אנ 'יס המלש תחנמב

פ"עאו ,ונמזב וימ לכ ,תיעיבש הנש לש תוקריה תודשה ןמ ולכשכ אוה תוקריב רועיבה ןמז
ואציש תוקרי תודשב וראשנ םאו .רועיבה ןמ םיליצמ םניא ,תינימש הנש לש תוקרי רבכ םייוצמש
הנשב תורשעמה תנועל ועיגהש תוקריה ולכישכ היהי רועיבה ןמזש הארנ ,תינימשל תיעיבשמ
ןמ ליצמ וניא תינימש לש קריש םש בתכו .כ"שמב ה"דו הארנ ה"ד ג ק"ס וט 'יס א"וזח) .תיעיבש
תשודקב שודק וניאש ינפמ ליצמ וניא וא ,ליצמ תינימשל תיעיבשמ אציש קרי םאה ןדו ,רועיבה
תורשעמה תנועל עיגהש קריש ותנקסמש הארנ םוקמ לכמ ,הטיקלה רחא םיכלוה קריב יכ תיעיבש
ח ק"ס םש בתכו .תעיבש תשודקב שודק וניאש יפ לע ףא רועיבה ןמ ליצמ תינימשל אציו תעיבשב
.הדשה ןמ הלכשכ תיעיבש הנשב רבכ ורועיב ומז ,ץיקב לדג וניאו ףרוחב וא ויתסב קר לדגש קריש
םיליצמ הטימש תנשב םירכנה וערזש תוקרי םגש הארנש ,18 הרעה טכ קרפב ראבתנ רבכו
(.רוסיאב םידוהי וערזש המ אל ךא ,רועיבמ

וסיפתהש תוריפ םתוא לש רועיבה ןמזכ םרועיב ןמז ,תיעיבש תשודקב וספתנש תוריפ וא ףסכ
רדס סרטנוקב כ"כו .ןירעבתמ ה"ד ב"ע הנ הרז הדובע י"שר כ"כו .ז"ה ז"פ ם"במר) .השודקה תא
,שי ה"ד א"ע ח הדנ 'סות) םירמוא שיו (.י תוא א"וזחה ייחב אריפש גילז ר"רה ל"והש תיעיבשה
לש הנשה שארב רעבתמ ,ומצע תמחמ שודק וניאש לכש (רועיב וימדלו ה"ד א הנשמ ז"פ ס"שר
.תינימש