המהבל תיעיבש תוריפ תלכאה :הכ קרפ
המהב לכאמב םינוש םישומישו

היואר הניאו השפיעש תפ וליפאו .םלכואל םדא ינב ךרד ןיאש המהב לכאמ לוכאל םדאל רוסא
.(י ק"ס די 'יס א"וזח) הלכואל םדאל רוסא ,המהבל אלא םדאל התעמ

לכאמל םדא לכאמ ךופהל רוסא ןכו .(ה"ה ה"פ ם"במר) םייח ילעבל םדא לכאמ ליכאהל רוסא
.םיניערג רבכ וב שיש הטיח קרימ המהב לכאמל ץימחת תושעל רוסא ןכל ,םייח ילעב

רקפה םהש ןמז לכ ,םדא לכאמל םידמועה תיעיבש תוריפ לוכאל תומהבמ עונמל בייח וניא
,הענומל רתומ לוכאל המהבה הליחתה אלש ןמז לכש ד ק"ס די 'יסב א"וזחה ראיבו .םש ם"במר)
,רקפה תוריפ לוכאל המהבה הליחתה .לוכאלמ םענומל בייח םהב הכזשמ ךא ,(רוסא הליחתהשמו
.(םש א"וזח) הענומל רוסא

ץימחת תושעל רתומו .רתומ ךכב םכרד םא ךא ,לושיבב וכרד ןיאש םייח ילעב לכאמ לשבל רוסא
.(א הנשמ ח"פ) םצימחהל םינשה ראשב ךרדהש םירבדמ תומהבל

ותבשחמ ידי לע עבקנ שומישה ןפוא ,םייח ילעב לכאמל םגו םדא לכאמל םג םישמשמה םילודיג
םטקיל .המהבל םתיתל רוסאו םדא לכאמכ םיבשחנ ,םדאל טקיל .(א הנשמ ח"פ) הטיקלה תעשב
םולכ בשח אל .םדאל טקילכ וניד ,םדאל בשחו רזחו המהבל טקיל .המהבו םדאל םירתומ ,המהבל
א"וזח) הטיקלה רחאלש ותבשחמ תעבוקש וא םדא לכאמכ וניד םאה קפתסהל שי ,הטיקל תעשב
וקלושל רתומ ךא המהבל וקלושל רוסא ,המהבל הטיקלה תעשב בשח .(ןישידקה ה"ד ז ק"ס גי 'יס
רוסאו םדאל אמגולמ ונממ תושעל רוסא ךא ,המהבלו םדאל רתומ ,םהינשל בשח ,םדא תליכאל
.(א"יה ה"פ ם"במר ,א הנשמ ח"פ) המהבל וקלושל

רוסא לבא ,(א"יה ה"פ ם"במר ,א הנשמ ח"פ) םדא יופירל םייח ילעב לכאמב שמתשהל רתומ
.ד ףיעס ד"כפ ליעל ראובמכ תופורת ונממ ןיכהל

אצויה הקשמהשכ וטחוסל רתומ ,םייח ילעבל קר יוארו לקלקתהש םדא לכאמ וא םייח ילעב לכאמ
ןיכהל ידכ וטחוסל רוסא ךא .(הכ ק"ס גי 'יס א"וזח) ךכב וכרד םא ,םדא לכאמל שמשמ ונממ
.תופורת ונממ

.(םש ם"במר ,םש הנשמ) םדא לכאמ ידי לע ש"כו המהב לכאמ ידי לע המהב אפרל רוסא

.העיבצו הסיבכל המהב לכאמב שומיש ינידב ןודל שי

ןיבו (כ"ה ה"פ ם"במרהמ חכומו ,םש ק"בבו הכוסב ראובמ) םדא לכאמב ןיב רונת קיסהל רוסא
ןיתמי אלא ,הז םוחב הפאי אל קיסהו רבע ,(ךלמל הנשמכ עירכה ו ק"ס גי 'יס א"וזח) המהב לכאמב
.(ג"כה ה"פ ם"במר) ןנטציש דע

.המהב לכאממ הז ידי לע םידספנ םא ,תיעיבש לש שקו ןבתב םידי חנקל רוסא .אי

ידכ םחטושל רתומ ךא ,(גכ 'לה ה"פ ם"במר) תיעיבש לש שקו ןבתמ ןורזמ וא רכ תושעל רוסא .בי
.המהב לכאממ םילקלקתמ םניאש ןמז לכ ,םהילע בכשל

.(י 'ושת א"ח ףסוי תנשמ ת"וש) ריצחב דפרל רוסא ךא ,תיעיבש לש שקב תומהבל דפרל רתומ .גי