הטימש תנשב תוקריו תוריפ תיינק :וכ קרפ

וניאש יממ ,הטימש תנשב לדג רשא ץראה ןמ ולודיגש רבד לכו האובת ,תוינטק ,תוקריו תוריפ תיינק
תא ןייצנ ףוסבלו ,םירוסיאה תא הרצקב ראבנ .םירוסיא המכב הכורכ תויהל היושע ,הטימש רמוש
.תורתומה הינקה יכרד


הרוסא תרצות

םיחיפס רוסיא
רוסיא" ארקנ הז רוסיא .הליכאב םירוסא הטימש תנשב ידוהי תושרב ולדגש תוינטקו האובת ,תוקרי
.םיחיפס רוסיא ןיא ןליאה תוריפב .זט קרפב וראבתנ רוסיאה יטרפ ."םיחיפס

דבענו רומש
.הליכאב הרוסאש םירמוא שי ,התלידג ןמזב התוא וריקפה אלש תיעיבש תשודקב השודקה תרצות
א"וזח םנמא .הליכאב הרוסאש םירמוא שי ,הטימשב תורוסאה תודובעמ האצותכ הלדגש תרצות ןכו
ייח ינפמ לכאמ ירבדב היה א"וזחה רתיהש בתכ "ץראה תווצמ" רפסבו .הלא םירוסיאב לקהל הטנ
.המודכו םיחרפב לקהל םוקמ ןיאו ,שפנתרצותה תיינקב םיכורכה םירוסיא

הרוחס רוסיא
רוסיאב רכומה תא לישכמ ולא םירבד הנוקה ,תיעיבש תשודקב שודקה רבד לכב רוחסל רוסא
יחרכה ףתוש אוהש ,הנוקה םגש םירמוא שיו ,"לושכמ ןתת אל רוע ינפל" םושמ רבועו הרוחס
.הרוחס רוסיא לע רבוע ,רחסמל

לקשמבו הדימב הריכמ
אלא ,תודיחי רפסמ יפלו לקשמב הדימב תיעיבש תשודקב השודקה תרצות רוכמל ורסא ל"ז ונימכח
קרפ האר) הרוחס רוסיא הב ןיאש ןפואב תישענ הריכמה רשאכ םג םייק הז רוסיא .דמואב הרכומל
,הז רוסיאב רכומה תא לישכמ ,רפסמ יפלו לקשמב ,הדימב הטימש לש תרצות הנוקה ךכיפל .(בי
."לושכמ ןתית אל רוויע ינפל" םושמ רבועו

ץראה םעל תיעיבש ימד תריסמ
אלא ,ןילוח ףסככ וב שמתשהל רוסאו ,תיעיבש תשודקב שדקתמ ,תיעיבש תוריפ תרומת ןתינה ףסכ
הטימש רמוש וניאש רכומל םלשל רוסא ךכיפל .תיעיבש תשודקב םלכואלו לכאמ ירבד וב תונקל
וניא הז רוסיא .תועמה תשודק לע רומשי אל רכומה ןכש ,תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ רובע
.בי קרפב ראבתנש ומכ העלבהב וא הפקהב הנוק םא לח

הטימש רמוש אלש םדאמ הינק
תנשב הלדגש תיאלקח תרצות ונממ תונקל אלש ורזגו ,הטימש רמוש וניאש ימ תא וסנק ל"זח
.וז םימכח תריזג לע םג רבוע הטימש רמוש וניאש יממ ,המודכו תוקרי ,תוריפ הנוקה .הטימש

שי םיחיפס רוסיאב הרוסאה וא תיעיבש תשודקב השודקה תרצות םיקוושב היוצמש הפוקתל רשקב
:ןייצל
םישודקש םימעפ ,הטימשב ופטקנו הטימש ינפל לודגל וליחתהש תוינטקו האובת תוקריו תוריפ .א
.וט קרפב וראבתנ םירבדה יטרפ .אל םימעפו תיעיבש תשודקב
רוסיאב םירוסאש םימעפ ,הטימשב ופטקנו הטימש ינפל לודגל וליחתהש תוינטקו האובת תוקרי .ב
.זט קרפב וראבתנ םירבדה יטרפ .אל םימעפו םיחיפס
.טאל םילדגה שיו רהמ םילדגה םילודיג שי ,והנשמל דחא ןיממ הנוש לודיגה ךשמ .ג
םיפטקנ םניאש ,המודכו ץע יחופת ,םידקש ,םיניערג ,םוש ,לצב ,ןוגכ ,םידימע םינימ םנשי .ד
םיקוושל םיאבומו ,הנשב םיימעפ וא םעפ םיפטקנ אלא ,םיירט םיקוושמו הנשה לכ ךשמב תודשהמ
וזיאב ןימו ןימ לכל הנוש ןמז שי ,הלא םירבד רואל.רוריק יתבו םינסחממ תונועה ןיבש הפוקתב
הרוסאהו תיעיבש תשודקב השודקה תרצות םיקוושב היוצמ ,הירחאלו הטימש תנש ךשמב הפוקת
תרצותהש שושחל שי יתמ ןימו ןימ לכל ןייוצ םסרפתמש םיכיראתה חולב .םיחיפס רוסיאב
.םיחיפס רוסיאב הרוסא וא תיעיבש תשודקב השודק םיקוושבשהטימש תונח

תנשב תיאלקח תרצות לש הריכמ תמייקתמ דציכ ראבל שי ,ןאכ םירכזומה םיברה םירוסיאה רואל
.הטימש

.םילשורי גהנמל תוקריו תוריפ תונח .א
תיעיבש תשודק ןיאש ,"ןחלשה תאפ"ו "ףסוי תיב"ה לש וקספ תובקעב ,םיגהונה םילשורי גהנמל
תנשב לועפל תוקריהו תוריפה תויונח םילוכי .(ו ףיעס זי קרפ האר) םירכנ לצא הלדגה תרצותב
תויונחב םירכומ ןכ ומכ .םירכנ לצא הלדגש תרצות םהב ורכמיש דבלבו הנשו הנש לכב ומכ הטימש
,הרוסא תרצות תויונחב תרכמנ אלש חיטבהל ידכ .ל"וחמ תאבוימו תישיש הנש לש תרצות הלא
.התורשכ תא תרשאמה הדועת לבקמ חוקיפבש תונח לעב לכו ,תרצותה תורוקמ לע חוקיפ םייק

.םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק םיגהונל הטימש תויונח .ב
ךכו ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק שיש ,א"וזחה קספש יפכו ט"ירהמהו ט"יבמה תובקעב םיגהונה
לכבכ הטימש תנשב םירכנ תרצות תונקל םילוכי םניא ,ץראב םיפסונ תומוקמבו קרב ינבב גוהנ
םינוקה .םינוקל רכומה ןיבש דחוימ םכסה יפ לע תרצותה תריכמ תלהנתמ הלא תויונחב ,םינשה
הבוגו תרצותה רובע םלשמ תונחה לעב .םירכנמ תרצות םרובע תונקל חילש תונחה לעב תא םינממ
תונחה לעב לש ותולעבב םניא ,תונחבש תוריפה .החריט רכש תפסותב םלישש המ תא םינוקהמ
לוכי אוהו םירכנהמ תרצותה תא ומצעב תונקל בייח וניא תונחה לעב .םינוקה לש םתולעבב אלא
.םירכנה לצא הנוקה איה "הטימשה תדעו" ללכ ךרדב .ךכל םיחילש תונמל

א"וזחה ידי לע וחסונש "הטימש תונח"ל תונקת ןכו תוחילש יונימ לש תורטש ינש הזב םיאבומ
.(עבשה תנש רפסמ םיקתעמ)

ןכרצהו ינוונחה ןיב םכסה

.'ב דצ ארקנה מ"חה ןיבו 'א דצ ןלהל ארקנה 'אה ןיב םכסה

םרובע תיעיבש תקיז םהל שיש םיחמצהו תוקריה לכ תא תונקל חילש 'א דצ תא הנממ 'ב דצ .א
לכב אנהכ ברה לש תועקרק תטימש רפסב תראובמה הכלהה פ"ע טלחומב םירתומ ויהיש ןפואב
.תיעיבשה תנש ךשמ

.הז לכל םחולש תויהל הצרתמ 'א דצ .ב

תרכזנה תוחילשב אוה םרובע תוריפה תאו םיחמצה תאו תוקריה תא 'א דצ חקיש המ לכ התעמ .ג
.םתוירחאבו 'ב דצ לש םתושרב םה תוקריהו תוריפהו

.% םוקמה רכשו ותחרט רכש עבוק 'א דצ .ד

לע ףיסוהל 'א דצ יאשרו 'ב דצ לע דספהה זא 'א דצ תושרב םיחקלנה תוריפה ןמ ודספוי םא .ה
.ודספנש תוריפה ןמ דספהה לש ןובשחה יפל תוריפה ריחמ

:ןלהלדכ ינוונחה בייחתהל ךירצ היה ןכ ומכ .ל"נה לכב 'א דצל תונמאנ ןתונ 'ב דצ .ו
חילש קר ינאו תוחוקלה רובע שארמ םיחקלנ תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפהו תוקריה לכ
.וניניבש םכסהה יפכ תוריפה תיינקב םהלש
רדעה ליבשב חקמה תא לטבל ול רשפא יאו ולש תוריפה ירה תוריפה תא ךשמש ןוויכ חקול לכ
.ודיב בוח םה םימדהו .רתא לע םימולשתה

:הז םכסהל רחא חסונ

םכסה

:ןלהלדכ םכסוה 'ב דצ רותב הטמ םימותחה ןיבו 'א דצ רותב רמ ןיב

הפ לעב ומיכסי םידדצה םאו ,תוריפו תוקרי םליבשב תחקל ידכ וחולשל 'א דצ תא השוע 'ב דצ .א
.תאזה תוחילשה תא וילע לבקמ 'א דצו ,לכוא יכרצ רתי םג

רותב הזה םוכסהמ %52 .וללה םירבדה דעב םלשי 'א דצש םוכסה דבלמ .'ב דצמ לבקמ 'א דצ .ב
תא 'א דצ עבקי הזל םאתהב .תאזה תוחילשה םע רשקב ול ולעיש תואצוהה לכ תא םגו החרט רכש
ונממ שרדי אלו ןובשחה לע 'א דצל ןימאי 'ב דצו ל"נה םירבדה רובע ול םלשל ךירצ 'ב דצש םוכסה
.טרופמ ןובשח

גישהל רשפאש לכוא יכרצ רתיו תוקריהו תוריפה תא קר 'ב דצ ליבשב תחקל בייחתמ 'א דצ .ג
לש תועקרק תטימש רפסב םיראובמ םהש יפכ תיעיבש ירוסיאב לישכהל וא לשכיהל ילב םתוא
.אנהכ ןמלק ברה

יפכ םהב רוחסל רוסאש םינפואב לכוא יכרצ רתיו תוקרי ,תוריפב רוחסל אל בייחתמ 'א דצ .ד
.אנהכ ברה לש ל"נה רפסב ראובמה

גישהל רשפאש 'וכו תוקריהו תוריפה לכ תא 'ב דצ ליבשב גישהל ותלוכי בטימ יפל לדתשי 'א דצ .ה
.ליעלד 'ג ףיעסב רומאה ןפואב םתוא

העדוה יפל םידדצה דחא י"ע ולוטיב םוי דע ה"שת ירשתב 'ג םוימ אוה הזה םכסהה ףקות .ו
.םימי הרשע לש תמדקומ

____________________________ םויב םותחה לע ונאב הזבו

_________________________ :'א דצ

_________________________ :'ב דצ


הרוחסה תא קפסמה יאנוטיס ןיבו ינוונח ןיב םכסה

:ןלהלדכ 'ב דצ רותב (ינוונח) רמ ןיבו 'א דצ רותב (יאנוטיס) רמ ןיב םכסה

יפל לכוא יכרצ רתיו תוקריו תוריפ םיברעמ וליבשב תחקל ידכ וחולשל 'א דצ תא השוע 'ב דצ .א
.תאזה תוחילשה תא וילע לבקמ 'א דצו ,'ב דצ תשירד

רכש רותב הזה םוכסהמ ...וללה םירבדה דעב םלשי 'א דצש םוכסה דבלמ 'ב דצמ לבקמ 'א דצ .ב
.תאזה תוחילשה םע רשקב ול ולעיש תואצוהה לכ תא םגו החרט

םייוג י"ע ולדגש םירבדהמ קרו םיברעמ קר ל"נה םירבדה תא 'ב דצ ליבשב תחקל בייחתמ 'א דצ .ג
.םייוג לש עקרקבו

בתכב העדוה יפל םידדצה דחא י"ע ולוטיב םוי דע ה"שת ירשתב 'ג םוימ אוה הזה םכסהה ףקות .ד
.רחא דצל

_____________________ םויב םותחה לע ונאב הזבו

_________________________________ :'א דצ

_________________________________ :'ב דצ


הטימש תנשל תאזה תונחה תונקת

וא לשכהל ילב גישהל רשפא היהש לכוא יכרצ רתיו תוקרי ,תוריפ קר םיאצמנ תאזה תונחב .א
.אנהכ ןמלק ברה לש תועקרק תטימש רפסב םיראובמ םהש יפכ תיעיבש ירוסיאב לישכהל

,וללה םירבדה תא גישהל חילשל ותוא ושעש ויתוחוקל ליבשב ל"נה םירבדה תא איבה ינוונחה .ב
רכש קר ונה ,וללה םירבדה דעב םלש ומצעב אוהש םוכסה דבלמ ,םהמ לבקמ אוהש ףסכהו
.תאזה תוחילשה םע רשקב ול ולעש תואצוההו החרט

וא תוחילש בתכ לע םתח אוהש ןיב .תאזה תונחב לכוא יכרצ רתיו תוקרי ,תוריפ חקולש ימ לכ .ג
.ליעלד 'ב ףיעסב ראובמה ןפואב םתוא חקול .אל

וז הקולח תלהנתמ דציכ ,ןיד תיב רצוא די לע תקלוחמה תידוהי תרצות םג שיש ןכתי הטימש תויונחב
.גי קרפ האר