ימ לצא חראתמה :זכ קרפ
הטימש רמוש וניאש

םירבדהמ רהזיהל ךירצ ,הטימש םירמוש םניא ךא תורשכ לע םירמושה םישנא לצא חראתמה
:םיאבה

.זט קרפ האר .םיחיפס ששח םהילע שיש האובתו תוינטק ,תוקרי לוכאל אל

רוסיא םהילע שיש תוקרי םע ולשבתנש ,םיגדו רשב ןוגכ עקרק ילודיג םניאש םילישבת לוכאל אל
תוא הכלה ןויצ ד"פ הנומא ךרד האר) םיחיפסה לש םמעטמ ועלבש ידי לע ורסאנש ןוויכ ,םיחיפס
םהב ולשיבש םילכב ולשבתנש םילישבת לוכאל אל ןכ ומכ .(ט ףיעס ב"פ התכלהכ הטימש ,גכ
.(א 'יעס גצ 'יס ד"רוי ע"וש האר) הנורחאה הממיה ךות םיחיפס

הממי תוחפל רבכ הרבעש ונייהד ,םמוי ינב םניאש םילכב וליבשב ולשביש שקבי אלו לשבי אל
'יסו םש) הלא םילכב ולשבתה רבכש םילישבת לוכאל רתומ םנמא .םיחיפס םהב ולשיבש העשמ
.(ב ,א 'יעס בכק

םהב התשענ אלש עדוישכ אלא ,תוריפ לכאי אל ,(טי קרפ האר) דבענו רומש רוסיאב רימחמה
.הטימש תונחב ונקנש וא הריבע

ןוויכ ,םנמזב ורעבתנ אלש 'וכו תוקריו תוריפ לוכאל אלש רהזהל שי ,ןימ לכ לש רועיבה ןמז רחאל
ולשבתנש וא הלא תוריפ םע ולשבתהש םילישבת לוכאל ןיא ןכ ומכ .הליכאב םירוסא הלא תוריפש
.םיחיפס רוסיא יבגל ,ג ,ב םיפיעסב ראובמכ הלא תוריפ םהב ולשבתנש םילכב
גהונ אלש םדא לצא חראתמה םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק גהונה םדא יבגל םג רומא הז ףיעס
ח"רפבו כ ק"ס טיק 'יס ד"רוי ך"ש םג האר) רתיה ינפוא ז ףיעס בל קרפ הזב הארו ,השודק םהב
ן"ונה תכרעמ דמח הדש ,זט ק"ס גצ 'יס הבושת יכרד הארו .םילכה יבגל ,בי ק"ס ך"ש דס 'יסו םש
.(ח תוא בל ללכ