םיחיפס רוסיא :זט קרפ

הטימש תנשב םמצעמ וחמצש ,הנש הנש םיערזנה הדש ילודיג ראשו תוקרי ,תוינטק ,האובת
ןנברדמ םירוסא ,(רוסיאב העירזמ וחמצש םילודיג רמול ךירצ ןיאו) הטימש םדוק ולפנש םיערזמ
"םיחיפס רוסיא" ארקנ הז רוסיא .םמצעמ וחמצש םירמואו רתסב םיערוזש הריבע ירבוע םושמ הריזג
.(ב-א 'לה ד"פ לבויו הטימש 'לה ם"במר)

ךא .(כ"שמו ה"ד זי ק"ס ט 'יס א"וזח) המהב לכאמ לע ןיבו םדא לכאמ לע ןיב לח םיחיפס רוסיא
שיו ,(די קרפ האר) (בי ק"ס י 'יס א"וזחה תנקסמ) תיעיבש תשודק םהל ןיאש םירבד לע לח וניא
.םירימחמ

ןיב הליכאב םירוסא - (שיו ה"ד זט ק"ס גי 'יס א"וזח) םישומיש ראשבו הליכאב םירוסא םיחיפסה
,םיחיפס יבג לע הדימעהל וא םידיב הל תתל ונייה המהבל םיחיפס ורסאש המ) המהבל ןיבו םדאל
,(םש ה"ד ו ק"ס ט 'יס א"וזחה .השרגל הבוח ןיא םיחיפס לכאל המצעב תכלוה המהבה םא לבא
.הזב אצויכ לכו החרהל םידמועה םיחמצ חירהל רוסא ,העירזב םירוסא

זי ק"סו ,ו ק"ס ,אצמנו ה"ד ד ק"ס ט 'יס א"וזח) םרקועל הוצמ םיחיפס רוסיאב םירוסאה םיחמצ
ובקריש ידכ םחיני אלא ,תיעיבש תשודקב םישודקש ןויכ םידיב םלקלקי אל םרקועשכו ,(והימו ה"ד
ק"ס ט 'יס א"וזח) םרבוקל לוכי ,םתליכאב לשכהל םילולעש ששוח םאו .(ו ק"ס םש א"וזח) םמצעמ
.(השעמלו ה"ד חי

בר תוקרי ינימב ךא .(ג"ה ד"פ ם"במר) םיחיפס רוסיא ןיא ,םייתנש בר םיחישו ןליאה תוריפב
.םיחיפס רוסיא שי ,(ח ףיעס האר) הטימשב לודגל וליחתהש םייתנש

םיריגרגה ךא ,הטימשב חומצל האובתה הליחתה םא וליפא םיחיפס רוסיא וב ןיא האובת לש שק
ודרישכ הטימשב חמצתש ידכ הטימש ינפל האובת עורזל רתומ ןכו .(ד"ה ד"פ ם"במר) םירוסא
.(ד"ה ד"פ ם"במר) םלודיג שילשל םירגרגה ועיגיש םדוק המהב לכאמל הטימשב הרצוקלו ,םימשג

וחמצ םא ,םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,םערוזל םיליגר אל םלועה בורו ,רב ללכ ךרדב םילדגה םירבד
.(ג"ה ד"פ ם"במר) םמצעמ

לכב הווש וניא הז בלש .הטימש תנשב היהי לודיגב םייוסמ בלשש ךירצ םיחיפס רוסיא לוחיש ידכ
- תוינטק ,ןגד ינימ תשמח - האובת) תוינטקו האובת :הז טוריפ יפל ,ולש בלש לודיג לכלו םילודיגה
א"פ םיאלכ 'לה ם"במר) תוינמח יניערג ,הנופא ,תיעועש :ןוגכ ,לכאנה אוה םהלש ערזהש םילודיג
הטימש םדוק םלודיג שילשל ועיגה .םיחיפס רוסיאב םירוסא ,הטימשב םלודיג שילשל ועיגהש ,((ח"ה
לודגל וליחתהש יפ לע ףא הטימש ירחא םלודיג שילשל ועיגהש וא הטימשב ורצקנש יפ לע ףא
ופטקנו הטימשב חומצל וליחתהש תוקרי .(גי ,י ,ט 'לה ד"פ ם"במר) םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,הטימשב
היה םלודיג רקיעש יפ לע ףא הטימש םדוק חומצל וליחתה .םיחיפס רוסיאב םירוסא ,הטימשב
תעדכ קרי ה"ד זי ק"ס ט 'יס א"וזחה תערכה) םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,הטימשב ופטקנו הטימשב
האר) םיחיפס רוסיא םהב שיש םייתנש דח םיחרפ .(ה ,הכ ארקיו ן"במרהו א הנשמ ט"פ ש"רה
ורסאנש ולא תוקריו תוינטק האובת .(תבושתבו ה"ד ט ק"ס די 'יס א"וזח) תוקריכ םניד (ז ,ה םיפיעס
.(םש ה"ד זט ק"סו ו"הבו ה"ד די ק"ס ט 'יס א"וזח) םלועל םירוסא ,םיחיפס רוסיאב

רוסיאב םירוסא םה ירה ,הטימש יאצומב לודגל םיכישממו הטימשב חומצל וליחתהש תוקרי
קריבש יפ לע ףא) הטימש יאצומ לש העירזמ םתומכ תוקרי לודגל םילוכיש ןמז עיגיש דע םיחיפס
ש"רב ראובמ םוקמ לכמ ,רתומ תויהל ךירצ היה הטימש יאצומב טקלנש המו ,הטיקל ירחא םיכלוה
םש ם"במר) הטימש יאצומ לש הכונח דע וא ,(תינימשל תיעיבשמ אצויה תא ורסאש ,ד הנשמ ו"פ
רוסיאה םהמ עקופ הטימש יאצומב וטקלנש ןוויכ ,הזה ןמזה ינפל תוקריה ופטקנ םא וליפאו .(ו"ה
.הז ןמז עיגמשכ

הטימשב וערזנ םא ןידה ןכו ,םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,ירכנ לש עקרקב םמצעמ וחמצש םילודיג
עקרקב הטימשב ערזו ירכנ לש לעופ ידוהי םא .(טכ הכלה ד קרפ ם"במר) ועקרקב ירכנ ידי לע
.(רבע םאו ה"ד ו ק"ס י 'יס א"וזח) םיחיפס םושמ םירוסא םילודיגה םא קפתסהל שי ,ירכנה לש

קלחתמ לוביהו הב סירא ידוהיהש וא ידוהיל תרכשומה ירכנ לש הדשב םמצעמ וחמצש םילודיג .אי
.(ו ק"ס י 'יס א"וזח) רוסא םש ערז ידוהיש המש רמול ךירצ ןיאו ,םיחיפס םושמ םירוסא ,ירכנל וניב
.םירוסא הב םיחמוצה םילודיגה ירה ,הדבעל ידוהיל השרמו ,והדש תא דבעמ וניא ירכנה םא ןכו
.(םש א"וזח) םירוסא ולא תודשב םילועה םיחיפס ,רוזחיש דע רקפה ויתודשו ול ךלה םא ןידה אוהו

םישקה םיאנתה ינפמ הערוזל םיליגר אלש הדשב ונייהד ,רוב הדשב םמצעמ וחמצש םילודיג .בי
םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,קחרמה תמחמ הב לדגל יאדכ אלו בושיה ןמ הקוחר איהש וא עקרקה לש
.(ד"ה ד"פ ם"במר)

לודיג אלל הנשה ךשמב ראשיתש ידכ השרחנש הדש ונייהד ,רינ הדשב םמצעמ וחמצש םילודיג .גי
.(םש ם"במר) םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,עקרקה תא חיבשהל ידכ

.םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,םרכב וא רחא ןימ העורזה הדשב םמצעמ וחמצש םיחיפס .די

בשחנ המ .(א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,תיבב וחמצש םיחיפס .וט
בכ 'יס א"וזח) אבהלו ןאכמ ורסאנ ,גגה רסוה כ"חאו תיבב חומצל וליחתה .ו קרפ ליעל האר תיב
.(ףאו ה"ד א ק"ס

ץיצעב םיחמוצה םג םירמוא שיו םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,בוקנ וניאש ץיצעב םיחמוצה םיחיפס .זט
.בוקנ

.(ו"כה ד"פ ם"במר) םיחיפס רוסיא ןיא ןדריה רבעב .זי

קושב בורה םא לבא .םלכואל רוסא ,םיחיפס םה םא קפסש ,דושח וא ץראה םע דיבש תוקרי .חי
.ןינעלו ה"ד ו ק"ס םש תוריפ ה"ד בי ק"ס י 'יס א"וזח) רתומ ,ל"וחמ וא םייוגמ אוה ןימה ותואמ