ןיד תיב רצוא :גי קרפ

םקלחלו ,תיעיבש תשודקב םישודקה תוקריו תוריפ ףוטקלו רוצקל םילעופ רוכשל יאשר ןיד תיב
.(ז ,הכ ארקיו ן"במרבו ח הנשמ ט"פ ש"רב האבוהו .ב ,א ח"פ אתפסות) רוביצל

םהשכ םג רקפה םיראשנ תוריפהו ,רוביצה ךרוצל ןיד תיב חילש ידי לע השענ רבדהש ןוויכ
דבעלו ףוטקלו רוצקל ןיד תיב יחולשל רתומ ,(כ"שמב ה"ד ז ק"ס אי 'יס א"וזח) ןיד תיב תושרב
.(םש ן"במר) םינשה לכ ךרדכ ,םתפיטק רחאל תוריפה תא

םיבייח םניא ,ןימה ותוא לש רועיבה ןמז עיגהשכ ,("רצוא") ןיד תיב ינסחמב םיאצמנה תוריפ
הלא תוריפ חקולהו .(ז ק"ס אי 'יס א"וזח ,םש ן"במר) םידמועו םירקפומ םה ירהש ,רעבתהל
.(רועיב תוצמ םהב ומייקש רחא תוריפ חקולה לככ) םרעבל ךירצ וניא רועיבה ןמז רבעש רחאל

תואצוהה ראשו םילעופה תריכש תא תוסכל ידכ תוריפה חקולמ ףסכ תובגל יאשר ןיד תיב
אלא תוריפה רובע םולשת וניאש ןויכ תיעיבש ימד וניא הז ףסכ .תוריפה תקולחבו ףיטקבש
.ןיד תיב לש תואצוהה רובע םולשת

.רפסמ יפלו הדימ יפל ,לקשמ יפל םקלחל םיאשר ,תוריפה תא םיקלחמה ןיד תיב יחולש