תיעיבש תשודקב שודק המ :די קרפ

,(א הנשמ ז"פ) המהב לכאמ וא (תוינטקו האובת ,תוקרי ,תוריפ) םדא לכאמל םידמועה םירבד
אתפסות) ןילבת ינימ ןכ ומכ .תיעיבש תשודקב םישודק ,הטימש תנשב לארשי ץרא תמדאב םילדגה
םינימ ,(תבושתבו ה"ד ט ק"ס ד"י 'יס א"וזח ,א"ה ז"פ ימלשורי) חירו (ב"כה ה"פ ם"במר ,ד ו"פ
ק"ס גי 'יס א"וזח) וישימשת ילכו וידגב וא םדא תעיבצל (א הנשמ ז"פ) עבצ םהמ תושעל םידמועה
.תיעיבש תשודקב םישודק ,(מ ףד הכוס י"שרב) רואמל הקלדהל םידמועה םינימו ,(ז

תוא ז"פ הטימשה רפס) תיעיבש תשודקב םישודק םניא ,חיר םהל ןיאו יונל םידמועה םיחרפ
םירמוא שיו ,(בר 'יס ב"ח יולה טבש ,ךא ה"ד גכ תואו ופוסב אי תוא אנ 'יס המלש תחנמ ,ז ק"ס ד
ה ק"ס ד תוא ז"פ הטימשה רפסב) תיעיבש תשודקב םישודק םניא חיר םהל שיש םיחרפ ףאש
.תיעיבש תשודקב םישודק ,םימשב ינימ ראש וא םינשושו םידרוו ןוגכ חירל םידמועה םיחמצש ,בתכ
,תיעיבש תשודק יונ יחרפב ןיאש הרוה א"טילש ךברעיוא ז"שרגה ךא בישילא ש"ירגה הרוה ןכו
.(יונה איה הרטמה רקיע םויכש םושמ

א"ע בק ב"ע אק אמק אבב א"ע מ הכוס) תיעיבש תשודקב םישודק םניא הקסהל םידמועה םיצע
תשודקב םישודק םניא ,םיטיהר רוצייל וא םיתב תיינבל םידמועה םיצע ןכ ומכ .(ד"יה ז"פ ם"במר
.(םעטו ה"ד ח ק"ס גי 'יס א"וזח) תיעיבש

.(אק 'יס ח"ח קחצי תחנמ) תיעיבש תשודקב םישודק םניא הנתוכ יביסו ןתשפ

יבצ רה ןויצ םרכ) תיעיבש תשודקב םישודק םניא ,תולחמ יופירל םהב םישמתשמש אפרמ יחמצ
'יעס ה 'יס תיעיבש תוכלהבו ב תוא זי 'יס תיעיבש בקעי תוליהקב ,אק 'יס ח"ח קחצי תחנמב זי 'יס
םיאירב םישמשמה םיחמצ לבא .(הארנו ה"ד ה ק"ס די 'יס א"וזחב עמשמ ןכו הכלה רואיבב די
.תיעיבש תשודקב םישודקש רמול שי ,םתואירב קוזיחל

.(ב"ע אק ק"ב א"ע מ הכוס) תיעיבש תשודקב םישודק ,הליכאל ופטקנש םינפג ילע

,וט 'יס שדקה ץיצב ואיבמש יפכ הבושתב ןיקסיד ל"ירהמ) םירמוא שי ,הוצמל ופטקנש םיסדה
ןיאש (גכ תוא אנ 'יס המלש תחנמו ג תוא לק 'יס ו"ח קחצי תחנמ ,11 הרעה ז"פ הטימשה רפס
תשודק םהב שיש (םש קחצי תחנמ) םירמוא שי ,חירל ופטקנ םא .םיגהונ ןכו תיעיבש תשודק םהב
.תיעיבש

(אפק 'יס א"ח יולה טבש ,גכ תוא אנ 'יס המלש תחנמ ,םש הטימשה רפס) םירמוא שי םיבלול
.גהנמה ןכו תיעיבש תשודק םהב ןיאש

.(טצ 'יס ח"ח קחצי תחנמב כ"כו א"ע די ז"ע יריאמ) תיעיבש תשודק ןהב ןיאש הארנ תוירטפ

תיעיבש תשודק םהב ןיא ,תיבב חנומ היהשכ םיקורי םילע איצוהש ל"וח וא תישיש הנש לש לצב
.(כ"ה ד"פ ם"במר ,םש ש"רבו ג"מ ו קרפ)

.גכ קרפ האר ,לכאמ יריישו םיניערג ,תופילקב תיעיבש תשודק ןיד .אי

הגועב ברעתהש תיעיבש לש ןיי ןוגכ ,רחא ןיממ ןילוחב ברעתהש תיעיבש תשודקב שודקה רבד .בי
ע"וש האר) םעט תניתנ ידכ ץימב וא ןייב שי םא רחא הקשמב ברעתהש תיעיבש לש םיזופת ץימ וא
ז קרפ) דספהבו הרוחסב לכה רוסא ,םדגנכ םישיש יפ ןילוחהמ ןיאש ונייהד ,(א 'יעס חצ 'יס ד"רוי
אוהש לכ וליפאש א"י ,תישיש ןייב ברעתהש תיעיבש לש ןיי ןוגכ ,םנימב וברעתה םאו .(ו הנשמ
.(אוהש לכב תרסוא הנימבש םש הנשמב) דספהבו הרוחסב לכה רסוא ברעתהש

,רחא ןיממ ןילוח לש לכאמ רבד םע שבכנ וא לשבתהש תיעיבש תשודקב שודקה לכאמ רבד .גי
.תיעיבש תוריפכ הרוחסבו דספהב לכה רוסא ,ודגנכ םישיש יפ ןילוחהמ ןיאש ונייהד ,םעט וב ןתנ םא
.ןילוחה תא רסוא תיעיבשהמ אוהש לכ קר וליפאש א"י ,ןימ ותואמ ןילוח םע שבכנ וא לשבתה םא