םילודיג ולא :וט קרפ
הטימש תנש ילודיגל םיבשחנ

לודיגה בלשל הטימש תנשב ועיגה םא תיעיבש תשודקב םישודק ,די קרפ ליעל ורכזוהש םילודיגה
עבוקה בלשה היה .ןלהל ראוביש יפכ ןימ לכב הנוש עבוקה בלשה .הטימשל םתוכייתשה תא עבוקה
תשודקב םישודק םניא ,הטימש תנשב ויה לודיגב םירחא םיבלשש יפ לע ףא ,הירחא וא הטימש ינפל
.תיעיבש

הנשה לש ירשת 'א תסינכ םע תמייתסמו ,תיעיבשה הנשה לש ירשת 'אב הליחתמ הטימש תנש
.(ט"ה ד"פ ם"במר ,א הנשמ א"פ הנשה שאר תכסמ) תינימשה

שאר) תיעיבש תשודקב םישודק ,הטימש תנשב םלודיג שילשל םהיתוריפ ועיגהש םיבנעו םיתיז
,םש הנשה שאר) האובת ןכו .(ט"ה ד"פ ם"במר ,זט ק"ס ז 'יס א"וזח ,(םש י"שר) ב"ע בי הנשה
ועיגהש (םש א"וזח ,םש ם"במר ,י ב"פ תיעיבש אתפסות) תוינטקו (םש א"וזח ,םש ם"במר
הנשה שאר ן"רה ישודיחבו לאננח ונברב .שילש אוה המ תעדל שיו) םלודיג שילשל םהיריגרג
ה"ד םש ה"ר י"שרב םנמא ,םפוסב םהל היהיש לקשמהמ שילש ושוריפ שילשש ,בותכ ב"ע בי
בתכ ןכו ,הלשבהב רועיש אוה שילשש ונושלמ עמשמו ,םלושיב שילשל ועיגישמ ,בתכ םיתיזהו
אוהש תבשב לושיבב יאסורד ןב לכאמ ןיעכו הלשבה שילש אוה שילשש ,גכ ק"ס טי 'יס א"וזחה
שילשל הנווכה האובתבש ב"יה א"פ תומורת ם"במרהמ חיכוה םנמא .הלשבהה תוכיאב רועיש
,הטימש תנשב (ןמז ותואב םיעיגמ לדוג שילשו הלשבה שילש האובתבש ןכתיש בתכו ,הלדוג
ןגד ינימ תשמח תללוכ האובת .(זט קרפ האר םיחיפס רוסיא יבגל) תיעיבש תשודקב םישודק
,(םש ם"במר) לכאנ םערזש ,ןליא םניאש הדש ילודיג םה תוינטק .(ח"ה א"פ םיאלכ ם"במר)
.(סומוח) הצמיחו תוינמח יניערג ,ןוגכ

שי - הטנח .(ב"ע גי הנשה שאר) תיעיבש תשודקב םישודק ,הטימש תנשב וטנחש ןליאה תוריפ
ךומס הז בלשו ,"תורשעמה תנוע" הנשמה ןושלב ארקנה בלשה איהש (ט"ה ד"פ ם"במר) םירמוא
טעמ וא ירפ רכינ רבכש חרפה תליפנ רחאל ,ירפה לודיג תליחת איהש םירמוא שיו .לודיג שילשל
א"וזחה קפתסמו .ז הנשמ ב"פ תיעיבש ש"ר ,האובתה ה"ד ב"ע בי הנשה שאר 'סות) ךכ רחא
.(רסוב וא רדמס אוה ןמזה םא זט ק"ס ז 'יס תיעיבש

אלו קרי םהש ,(די קרפ האר) םיחרפו םימשב ינימו ,המהב לכאמל קרי םג תוקרי ללכב) תוקרי
'לה ד"פ ם"במר) תיעיבש תשודקב םישודק ,הטימש תנשב ופטקנש (םייתנש בר םיחיש אלו תונליא
בשחנ חמצל םרוביח ןיאש ןפואב תישיש הנשב םהיצקוע ושבי םא םנמא .(הכ ארקיו ן"במר ,גי בי
שיו .(כ"שמ ה"ד ז ק"ס זכ 'יס א"וזח) הטימש תנשב ופטקנ וליפא תיעיבש תשודק םהב ןיא ,רוביח
אלא עבוקה אוה לעופב ףיטק אלש (ג הנשמ ה"פ ש"ר ,רחא ה"ד ב"ע גי הנשה שאר 'סות) םירמוא
,הטימשב ףטקנו תישישה הנשב רמגנש קרי ,וז העדל םג םוקמ לכמ .רתוי לדג וניאשכ ירפה רמג
.(זרוא ה"ד זט ק"ס ז 'יס א"וזח ,א הנשמ ט"פ ש"ר) ןנברדמ תיעיבש תשודקב שודק

םא וא ,םדוקה ףיעסבש הנושארה העדל ,תינימשה הנשב ופטקנו הטימש תנשב ולדגש תוקרי
םהב אצויכ ושעיש דע תיעיבש תשודקב םישודק ,הינשה העדל תינימשה הנשב םלודיג רמגנ
ש"רה ירבדב ךכ ריבסמ ,לדגה ה"ד זי ,זט ,גי ק"ס ט 'יס א"וזח) הכונח דע וא תינימש תעירזמ
.(ם"במרהו

ז 'יס א"וזחה) תיעיבש תשודקב שודק וניא ,הטימש תנשב ףטקנו תישישה הנשב טנחש גורתא
םוקמ שיש בתכו ,תעבוק הטנחהש הכלהל םיקסופ ,'סותו י"שר ,ד"בארה תעדלש ,זט ק"סו י ק"ס
תעדכ רימחהל וגהנ ךא ,תיעיבש תשודק וב ןיא תישיש הנשב טנחש גורתאש םהירבדכ לקהל
א"וזח) וז העדל שוחל וגהנו שודק אוהש (ב"יה ד"פ ם"במר) םירמוא שיו ,(ןלהל תאבומה ם"במרה
א"וזח) לכה תעדל תיעיבש תשודקב שודק ,תינימשה הנשב ףטקנש יפ לע ףא הטימשב טנח .(םש
.(תיעיבש ה"ד זט ק"סו םש

'יס א"וזח) תיעיבש תשודקב םישודק םניא ,הטימשב ופטקנו תישישה הנשב וטנחש רדה תוריפ
רדה תוריפ ןכלו .תיעיבש תשודקב םישודק ,תינימשה הנשב ופטקנו הטימשב וטנח .(זט ק"ס אכ
ףרוחב םיפטקנה וליאו ,תיעיבש תשודקב םישודק םניא הטימש תנש לש ףרחה ךשמב םיפטקנה
.תיעיבש תשודקב םישודק תינימשה הנשה לש

,ןליאכ םנידש םיחיש לע םילדגה (םהב תיעיבש תשודק ןינעל ב ףיעס די קרפ האר) חיר יחרפ
םילדגה חיר יחרפ .(ב"ע טל הכוס) הטימש תנשל םתוכייתשה תא תעבוקה איה םיחרפה תטנח
.ה ףיעס האר ,םייתנש דח םיחמצ לע

.הטימש תנשל ותוכייתשה תא עבוק המ קפתסהל שי חיר יחיש