תיעיבש תוריפ לוקלק :אכ קרפ

ם"במר) ויליאמ השענ לוקלקה ירהש ,םיבקרנו םיכלוהש תורמל ,תיעיבש תוריפ לוכאל הווצמ ןיא
ללכמ אבה ואל וא רוסיא אלא ,תיעיבש תוריפ תליכאב הווצמ ןיאש םושמ ,הווצמ רותב האנמ אל
.(י ק"ס די 'יס א"וזח .דספהו הרוחסב ,השע

הלכאל רמאנש (ב ק"ס הלח 'לה יזגלא ט"ירהמ) אוהש לכ וליפא תיעיבש תוריפ לקלקל רוסא
ז הנשמ ט"פ) המהב לכאמ ,םדא לכאמ :הז רוסיאב ללכנ תיעיבש תשודקב שודקה לכ .דספהל אלו
םוקמל תיעיבש תוריפ ךילשהל רוסא ןכ ומכ .חיר יחמצו (ט"יה ה"פ ם"במר ,יתמיאמ ה"ד םש ש"רבו
.(א"ע אע ןילוח האר) הפשא חפל ןוגכ ,םדאה ינב בורל לכאמל םיסאמנש

וא ץימב הפורת ברעל ןוגכ ,רמ רבד םהב ברעמש ידי לע תיעיבש תוריפ לש םמעט לקלקל ןיא
.(א"יה ד"יפ תורוסא תולכאמב ם"במר האר) תיעיבש לש ןייב

םילשובמ ןיבו םייח ןיב םלכואל ךרדה םאו ,םייח םלכואל ךרדהש תיעיבש תוריפ לשבל רוסא
.(ג"ה ה"פ ם"במר ,ב הנשמ ח"פ) רתומ

שודיקל ,(א"ה ח"פ תבש ימלשורי) רדסה לילב תוסוכ 'דל תיעיבש לש ןייב שמתשהל רתומ
אל ויתודגל רבעמ ךפשנה ןייהש ידכ סוכה תחת תחלצ םישיו ,הכרב לש תוסוכ ראשלו הלדבהלו
.דוביאל ךלי

הרעה ג - ז קרפ הטימשה רפס) ןייה תא לקלקמש ינפמ ,תיעיבש לש ןייב הלדבה רנ תובכל רוסא
.(םש הטימשה רפס) רדסה לילב תוכמה ןינמ תעשב תיעיבש לש ןיימ ףיטי אל ןכו .(4

תוקרי שובכי אל ךכיפל .רחא לכאמ ןקתמו חיבשמ ז"יעש תורמל תיעיבש לש לכאמ לקלקל רוסא
ןכו .(ד"ה א"יפ תומורת ם"במר) ץמוחה תא ךפוש כ"חאש ןויכ ,תיעיבש לש ץמוחב הסח הקני אלו
ןכו) לכאמה קבדי אלש ידכ קר איה החישמהשכ ,תיעיבש לש ןמשב תבחמ וא תינבת חושמל רוסא
.(א"טילש ץילרק נ"רגהו בישילא ש"ירגה וקספ

.הקלדהו הכיסל םייואר ןיידע םיראשנ םהש יפ לע ףא תיעיבש תוריפמ הליכא תורשפא לטבל רוסא
הליכאמ ודיספמש ןויכ ,הקלדה וא הכיס תרטמל םינוש םירמוח תיעיבש לש ןמשב ברעל רוסא ,ןכל
.(ו"ה א"יפ תומורת 'להבו א הנשמ א"יפ תומורת מ"היפב ם"במר)

ק"ס ח"פ ץראה תרותב כ"כו א ק"ס ה 'יס ז"בדירה קספ ןכו ,גפ 'יס א"ח ט"ירהמה) םיריתמ שי
תרמשמ) םירסוא שיו ,םידיב השענ אל לוקלקהש ןוויכ ולקלקתיש תיעיבש תוריפל םורגל (דמ-זל
'יעס ה 'יס תיעיבש תוכלהב דוע האר .הנה ה"ד ה תוא טנ 'יס דוד שדקמ ,םש ז"בדירה לע תיבהל
.(רוסיאל תויאר ואיבהש ז ק"ס ז 'יס םירואיבו םישודיחבו ,הכלה רואיבב ח

םרג בשחנ ,םש ולקלקתי םהו שמשב וא םח םוקמב תיעיבש תוריפ םישל םאה קפתסהל שי
שי ,עיגהל הפוס ךא תאצמנ אל שמשהש םוקמב תוריפה תא חינמ םא ןכו .םיידיב דספה וא דספה
וא דספה םרג םבישחהל םאה רורב אלש םירבד םנשי) םידיב םלקלקמש בשחנ םא קפתסהל
.(םיידיב דספה

יצחה לש לוקלקה זוריזל ךותיחה ידי לע םרוגו ,דבלב ויצח לוכאל ותעדש פ"עא ירפ ךותחל רתומ .אי
תיעיבש תוריפ תליכא חכמ אבש דספה םרג לכש ,א"טילש ץילרק נ"רגהו בישילא ש"ירגה) ראשנה
.(רתומ

רתומ ךא ,לכואה תיברמ תא לקלקמו ומצעב לוכאל עדוי וניאש קוניתל תיעיבש תוריפ ןתיל רוסא .בי
והאור םא םנמא ,ותצקמ לקלקל לולעש פ"עא ,ירפה בור תא לוכאל עדויה ןטקל תיעיבש תוריפ תתל
פ"עא ,תיעיבש תשודקב שודקה המהב לכאמ המהב ינפל תתל רתומ ןכו .וענומל שי ,לקלקמש
,ז 'יס םירואיבו םישודיח ,א ז"בדירה תיבבו ה 'יעס ה"פ ז"בדיר האר) לכואהמ קלח תלקלקמש
.(הכלה רואיבב ה 'יעס ה 'יס תיעיבש תוכלה

.(זמ ,ומ תוא ח"פ ץראה תרות) הסג הליכא תיעיבש תוריפ לוכאל רוסא .גי

הפרושל ךירצש פ"עא הלח הנממ םישירפמ ,תיעיבש תשודקב שודקה חמקמ התשענש הסיע .די
.(ב"ע בי תורוכב) האמט הלח ןידכ

םיידיה שושימ י"ע תלקלקתמ ותפילקש תורמל םינימ 'ד תוצמל תיעיבש לש גורתא לוטיל רתומ .וט
.(רתוי ה"ד םש 'סותבו א"ע טל הכוס)

םמצעמ ובקריש םחיני אלא ,םלקלקל רוסא ,ולכאי אלש רורבש תיעיבש תוריפ יפדוע .זט
שי .(םש א"וזח) םדאל םייואר םהש ןמז לכ םייח ילעבל םליכאהל רוסא ןכו .(י ק"ס די ' יס א"וזח)
ידכ ,המהב לכאמל ךפהיש ,לכאי אלש רורבש םדא לכאמל םורגל וא םלוקלקל םורגל םיריתמ
רוסא דספה םרגש רמול ןכתיד ותרבסו ,א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) םייח ילעבל וליכאהל
.(לכאיהל דמועש רבדב קר ,(תורסואה תוטישל וליפא)

תשודק םהמ העקפ אל המהב לכאמל םייוארש לכ ,םדא לכאממ ולספנש פ"עא תיעיבש תוריפ .זי
המ ד ףיעס ג"כפ האר המהבל םתיתל םיליגר ןיא םא .(י ק"ס די 'יס א"וזח) םלקלקל רוסאו תיעיבש
.םניד