תיעיבש תוריפ לוכאל דציכ :בכ קרפ
םילכאמ םהמ ןיכהלו


םילשובמ וא םייח תוריפה תליכא
ה"פ ם"במר) וכרדכ ןימ לכ ,םלכואל םיליגרש ךרדב אלא תיעיבש לש תוקריו תוריפ לוכאל ןיא
לשובמ לכאהל וכרדש רבד .ונלשבי אל ,ןונצו ,ודקובא ,םיזופת :ןוגכ ,יח לכאהל וכרדש רבד .(ג"ה
ונלכאי לשובמ ןיבו יח ןיב לכאהל וכרדש רבד .יח ונלכאי אל ,םישובחו ,םינטוב ,המדא יחופת :ןוגכ
רבד לשיבו רבע ,(תוכרב ןינעל א 'יעס הר 'יס ח"וא ע"ושב ראובמכו ,ד-ב ז"פ הטימשה רפס) ונוצרכ
תשודקב שודק אוה ןיידע הליכאל יואר אוהש ןמז לכו ,הליכאב לישבתה רסאנ אל ,יח לוכאל וכרדש
.תיעיבש

ןכו לושיבו הילצב םג רתומ היפאב וכרדש לכו ,תחא שומיש ךרדל םיבשחנ לושיבו הילצ ,היפא
.ךכ י"ע לקלקתמ וניאש דבלבו ,(א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה) ךפיהל

לושיבב רוסא השיבכב וכרדש רבדו ,ךכב וכרד ןיא םא ,ושבוכל רוסא יח לכאהל וכרדש רבד
שובכ םירמוא אל אלוקלו לשובמכ שובכ םירמוא ארמוחלש ,א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה)
.(לשובמכ

תבשחנ ,רוביצה בור לצא הגוהנ הניאש פ"עא רוביצה ןמ לודג קלח לצא הגוהנה הליכא תרוצ
טועימ רוביצ ותוא היהי אלש דבלבו ,(םש םדא תמשנבו ב 'יעס אנ 'יסב םדא ייח האר) הליכא ךרדכ
הגוהנה הליכא ךרד .תוקוחר םיתיעל קר ךכ גהני אלו וז הליכא תרוצב ליגר הז רובצ היהיש ןכו ,ןטק
הליכא ךרדכ תבשחנ הניאש הארנ ,רוביצה ראש לצא הגוהנ הניאו םינועבטהו םינוחמיצה לצא קר
ץע בשחנ וניאש דרו לע הלרעב םיבייח ןיאש ,בתכ דמ 'יס א"ח ז"בדרה ת"ושב) האופר ךרדכ אלא
.(ףוגה קוזיחל קר ותוא םילכואש ןוויכ ,לכאמ

,ו 'יעס דכ 'יס ןחלשה תאפ האר) םגפנ ומעטש ןויכ ,ךסנ ןיי תויהלמ וענומל ידכ ןיי לשבל רוסא
.םירוגס םילכ וא םיקובקבב םיבנע ץימ וא ןיי רטספל רתומ ךא ,(ו ףיעס ה 'יס ז"בדירה תיבבו

א"יפ תומורת ם"במר ,א הנשמ א"יפ תומורת) םעט תפסוהל הגועב םיזופת ץימ וא ןיי םישל רתומ
שגרוי םמעטש תומכ םישל ךירצש וא שגרומ אל םמעטש הנטק תומכ םישל רתומ םא ןודל שיו ,(ג"ה
.ולטבתי אלש ידכ

,םעט וב ןתיל ידכ לישבתב םתיתל רתומ ,לצב ןוגכ ,םמצע ינפב הליכאל םייוארה וליפא ,םינילבת
םהב םישמתשמ םישנא טועימ וא םיתיעל קרש םילכאמ ךא .הליכאל כ"חא םייואר ויהי אל םא ףא
תאפב וירבד ואבוהו .א הנשמ א"יפ תומורת ש"ר האר) הליכאל ףוסבל םייואר םא קר רתומ ,םעטל
.(ה 'יעס דכ 'יס ןחלושה

.(א"טילש בישילא ש"ירגה) תיעיבש לש ןמשב ןגטל רתומ

םיפיזש ,ץע יחופת ,םירמת ,םינאת ,םיבנע :ןוגכ ךכב םכרדש תיעיבש לש תוריפ שביל רתומ
.'ודכו (אכ ו"פ אתפסות)

עקפית ןכ י"עו ,תיעיבשה תוריפ תא לטבל ידכ ןילוח תוריפ בורב תיעיבש תוריפ טעמ ברעל רוסא
תחנמ האר) תיעיבש תוריפב םירוסאה םישומיש םהב שמתשהל וא םהב רוחסל לכויו םתשודק
.(גי תוא ח 'יס רפסה ףוס ץרא ינדעמו ,ומ 'יס המלש

םקוסירו תיעיבש תוריפ תטיחס
ךכיפל ,(ג"ה ה"פ ם"במר) הקשמל לכואמ םתונשל ונייהד ,םתיירבמ תיעיבש תוריפ תונשל רוסא .אי
תיעיבש תשודקב שודק ץימה ,ולא תוריפ טחסו רבע .המודכו רזג ץימ ,םיחופת ץימ תושעל רוסא
ראוביש יפכ םטחוסל רתומש םינימ םנשי .(ב"כה י"פ תורוסא תולכאמ 'להב ם"במר) היניד לכל
.ןלהל

תא תותשל ידכ םיבנע טוחסל רתומ ןכו תיעיבש לש םיבנעמ םיבנע ץימ וא ןיי תושעל רתומ .בי
.(ב"ה א"יפ תומורת ם"במר) תיעיבש לש םיתיזמ ןמש תושעל רתומ ןכ ומכ .ירטה ץימה

םטחוסל רוסא ךא ,ירפה רשבמ ץימב ברעתמ רשאכ תוילוכשאו םיזופת םינומיל טוחסל רתומ .גי
טוחסל דיפקהל שיו .(בל ק"ס הכ 'יסב א"וזח האר) ץימהמ דרפנ ירפה רשב לכש הקד תננסמ ךותל
רשבב) .ירפ דיספמ אצמנו הליכאל שמשמ אל ראשנה רשבהש ןויכ ,טחסי ירפה רשב לכש בטיה
.(לכוא יריישבכ גוהנל שי ראשנה ירפה

לכוא םיראשנו ליאוה ,םיחרממו תוביר םהמ ןיכהל ןכו ,ךכב םכרדש תוקריו תוריפ קסרל רתומ .די
תיעיבשה רדסב) ךכב םכרד ןיאש םינימ קסרל ןיא ךא .(א"ע חל תוכרב) הקשמל םיכפהנ םניאו
םישרפומה םילזונה תא .((א"וזחה תעד תא ופקיש םהש עודי) אריפש גילז 'ר ח"הרה ל"והש
רדסב) רחא ילכל םכפשי אלו קסורמה ירפה םע םיברועמ ריאשי ,םקוסיר ידכ ךות תוריפהמ
.(םש תיעיבשה

םינימ םתוא קסרל ךרדה ןיאש יפ לע ףא ,ךכב םכרדש תוקריו תוריפ תוקוניתל קסרל רתומ .וט
.םילודגל

םכרד ירהש ,הגועב םברעל ידכ םידקשו םיזוגא ןכו ,תוציצקב םברעל ידכ לצבו םוש ןוחטל רתומ .זט
.ךכב

קרפ דיתעה ןחלושה ךורע) םירסוא שיו (א"טילש בישילא ש"ירגה) לכואל הקשמ ךופהל רתומ .זי
.(ח 'יעס ד"כ

תוריפ ףוליק
יפ לע ףא ,ןופפלמו רזג ,ץע יחופת :ןוגכ ,םפלקל ךרדהש תיעיבש לש תוקריו תוריפ ףלקל רתומ .חי
ךרדה רשאמ רתוי הבע הפילק ףלקל ןיא ךא .(י ק"ס די 'יס א"וזח) םתפילק םע םלכואל רשפאש
.גכ קרפ האר ,תופילקב השעי המ .םינשה ראשב

ריסהל רתומ םנמא .ףיזשו .שמשמ ,הינבגע :ןוגכ ,םפלקל ךרדה ןיאש תוקריו תוריפ ףלקל ןיא .טי
ןיידע היואר אלא ,תלוספל תכפהנ אל הפילקהש ךכ ,ירפה רשבמ דואמ הבע הכיתח םע םתפילק
ירפ יצח ךותחל ומכ הז ירהו ,א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה) הל הדומצה ירפה תכיתח םע הליכאל
.(רתומש ויצח קר לוכאלו

םע םלכואל םילוכי םניאש הטימש לש תוקריו תוריפ ףלקל רתומ ,םינטק םידלי ליכאהל ידכ
הרוה ןכו ,ךכב םתליכא ךרדש ןויכ) םילודגל ולא תוריפ ףלקל ךרדה ןיאש יפ לע ףא ,םתפילק
.(א"טילש בישילא ש"ירגה

חמקב השעי המ .(ה הנשמ א"יפ תומורת) םינשה ראשב וכרדכ תיעיבש לש חמק תופנל רתומ .אכ
.גכ קרפ האר ,הפנב ראשנש

יפכ ,'דכו בקרהל ולחהש םיקלח ,םיעוגנ םיקלח תיעיבש לש תוקריו תוריפמ ריסהל רתומ .בכ
.םינשה לכב םיליגרש