לכאמ יריישו םיניערג תופילק :גכ קרפ

םיניערגו תופילקלו ,תיעיבש לש םילכאמו תוקרי ,תוריפ יריישל דחוימ חפ םידחימש אוה גהונה
תדרפנ ןוליינ תיקשב םיירישה תא םיסינכמ םוי לכבו ,תיעיבש תשודק םהב שיש ןלהל ראוביש
ןובקירה זוריזל ומרגי אל בקרהל רבכ וליחתהש םיירישהש ידכ תדרפנ תיקשב םוי לכ םיחינמ)
,לקלקתהל וליחתה רבכש םייריש לע םישדחה םיירישה תא ךילשי םאש דועו .םישדחה םיירישה לש
זאו , ובקריש דע חפב לכואה ירייש םע תויקשה תא םיחינמו ,(םדא תליכאל םיסאמנ םה דימ
םש .הפשאל םיכילשמו םיפטוע רשעמ תמורתו המורתש גהונהש פ"עא) הפשאל םיכילשמ
תא זרזמש פ"עא םרבוקל וריתה ןכל תועטב תוריפה ולכאיש הלקתל ששח םושמ אוה רתיהה
ןיאש הליכאל םייוארש תיעיבש תוריפ יריישב לבא .י ק"ס ה 'יס תיעיבש א"וזחב ראובמכ יוליכה
(.הז רתיה ןיא ,הלקת ששח לש םעטה

וליפא םדא לכאמל םייואר םה םא ,תיעיבש לש תוקריו תוריפ לש תופילק הפשאל ךילשהל רוסא
יחופת תופילק ןוגכ ,ירפה רשבמ םהב קובדש וא .םינופפלמו םיחופת תופילק ןוגכ קחדה ידי לע קר
םישודקה םיניערגב ןידה ןכו .(י ק"ס די 'יס א"וזח) ובקריש דע הטימש חפב םחיני אלא ,המדא
ןניאש וא םלכואל גוהנ אל ךא םדאל תויוארש תופילק ןיד) .ןלהל ראוביש יפכ ,תיעיבש תשודקב
.(ןלהל ראבתי ,המהבל תויוארו םדאל תויואר

תשודק םהב ןיא ,תולכאנ ןניא ונינמזב ךא תויוארש וא ,המהבל אלו םדאל תויואר ןניאש תופילק
ןניאש פ"עא תויוארה תופילקב םירסוא שיו .(י ק"ס די 'יס א"וזח) הפשאל םכילשהל רתומו תיעיבש
.(איק 'מע ג"ח ףסוי תנשמב אבוהש בתכמב רנזאוו ש"רגה) ךכל תודמוע

םיגהונ םא ,המהבל ןיידע םייואר ךא םדאל רבכ םייואר םניאו בקרהל ולחהש תוקריו תוריפ
םיגהונ אל םא ,הפשאל םכילשהל זאו המהב לכאממ ולספיש דע ןיתמהל שי המהבל םתיתל
.םירסוא שיו .(הארנ ה"ד םש א"וזח) הפשאל םכילשהל רתומ םא םיקפתסמה שי ,המהבל םתתל

קובד אלו ,ץימ םהמ ץוצמל אלו המהבל אלו םדאל אל הליכאל םייואר םניאש תוריפ יניערג
ז"פ הנשמ האר) הפשאל םכילשהל רתומו תיעיבש תשודקב םישודק םניא ,ירפה רשבמ םהילע
.(אי ק"ס גי 'יס שיא ןוזח ,ו"טה ז"פ ם"במר ,ג הנשמ

לכאמ םניאש םלכואל םיליגר אל ונינמזב ךא ,המהב וא םדאל הליכאל םייוארש תוריפ יניערג
.םירסוא שיו הפשאל םכילשהל רתומ ,המהבל םתיתל אלו ,ברע

א"ע ופ םיחבז 'סותה) םירמוא שי ,ירפה רשבמ םהילע קובד ךא הליכאל םייואר םניאש םיניערג
ש"ירגה הרוה ןכו י"ה י"פ תונברקה השעמ תוכלהב ם"במרה תא סוקרוק י"רהמה ,אגילפו ה"ד
,ירפ טעמ םהילע ראשנש יפ לע ףא ,םהב קובדה ירפה תא בטיה דירוה םאש (א"טילש בישילא
תא לוכאל בשוחש ןמז לכ םנמא .הפשאל םכילשהל לוכיו ראשנה תא דירוהלו חורטל ךירצ וניא
םה ןיידע ,ירפה רשבמ הלודג תומכ ןיערגל הקובד ראשנש וא ,םיניערגב םיקובדה ירפה ירייש
.הטימש חפב םחיניו ,םתשודקב

ןמז לכ םנמא .הפשאל םכילשהל לוכי ,םצצומל רשפא ךא הליכאל םייואר םניאש םיניערג
.(םש ם"במר) םתשודקב םה ירה ,םצצומל בשוחש

,('וכו תוילוכשא ,םיזופת) רדה תוריפ יניערג :ןלהלדכ םיניערגה ןיד היהי ליעל רומאה רואל
.תיעיבש תשודק םהב ןיא ,םיבורח יניערג ,םיבנע ינצרח ,(רמ ןיערגה ךות םינזה בורב) שמשמ
לוכי כ"חאו בטיה םחנקמש קיפסמש םירמוא שי ,םיפיזשו םיקסרפא ,םיתיז ,םירמת יניערג
םירמוא שיו ,לכואה לכ תא םהילעמ דירוהש ירחא קר םכילשהל רתומש םירמוא שיו ,םכילשהל
רתומש םירמוא שי ,םיסגאו םיחופת יניערג .לכוא םהילע ןיאש וליפא תיעיבש תשודק םהל שיש
שי השעמלו ,הפשאל םכילשהל רשפא םא הרורב הערכה ןיא ,ןולמו חיטבא יניערג .םכילשהל
,ודקובא ןיערג .תופילקה בגא ובקריש ידכ תופילק םע הטימש חפב םחינהל לוכי םנמא .רימחהל
טעמ דוע ןיערגל קובד ראשנ םא שוחל ןיאו ,לכואה תא בטיה ונממ ריסהש רחאל וכילשהל רתומ
.לכוא

לע ףא ,תיעיבש תשודקב םישודקה םילכאמ ירייש םהב וראשנש תוחלצו םיריס ףוטשל רתומ
םינשה לכב םיליגר אלש הנטק תומכהש לכ ,הפיטש ידכ ךות דוביאל םיכלוה םילכאמה יריישש יפ
ל"צז א"וזח ןרמ םשב ודיעהש בתכ דכ תוא הכלה ןויצ ה"פ הנומא ךרדב) וז תומכ ףוסאלו חורטל
םא ךא .(ז 'יס םירואיבו םישודיחב כ"כו .תלוספהמ תדרגמה תא כ"חא ףוטשלו רזג קסרל רתומש
,(ה הנשמ א"יפ תומורת) הפשאל םכילשהל ןיאו תיעיבש תשודקב םישודק םה ,םיירישה תא ףסא
.ב ,א םיפיעסב ראובמכ ולקלקתיש דע םחיניו

םא ,הת תנכהב וא השיבכב ,לושיבב ,םעט תניתנל םהב ושמתשהש תיעיבש לש ןילבת תוקרי .אי
ה"פ ם"במר) שומישה רחאל הפשאל םכילשהל רתומ הליכאל אלו םעט תתל אל רתוי םייואר םניא
.(ב"כה

דע םחינהל שי ,חיר םהב שי ןיידע םא ךא ,הפשאל םכילשהל רתומ ,םחיר גפש םשוב יחמצ .בי
.ולקלקתיש

ןוגכ ,םהב שמתשהל םיגהונ אלו לפט םמעטו תיעיבש לש תוקרי םהב ושבכ וא ולשיבש םימ .גי
רתומו תיעיבש תשודק םהב ןיא ,םינופפלמ םהב ושבכש וא המדא יחופת םהב ולשבש םימ
תשיבכ ימב תיעיבש תשודק שיש ,םירימחמ שי .א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכו) םכפושל
שמתשהל ךרדהש תוקרי וא תוריפ םהב ולשבש םימ לבא .(םהב ליבטהל םייוארש ןויכ ,םינופפלמ
ש"ירגה הרוה ןכו) ולקלקתיש דע םכפושל רוסא ,םינתפל וא תוקרי יקרמ ןוגכ ,לכאמל םמצע םימב
.(א"טילש בישילא

םא אלא ,וב קילדהל רשפאש ןמז לכ וכילשהל רוסא ,ןוגיט רחאל ראשנש תיעיבש לש ןמש .די
.ליגרכ ףוטשל רשפא התואש רתויב הנטק תומכ ילכה תיתחתב הראשנ