תיעיבש תוריפב םינוש םישומיש :דכ קרפ

ןוגכ ,(מ הכוסו אק ףד ק"ב) ירפה לוקלקל תמרוג הניאש האנה תיעיבש תוריפמ תונהיל רתומ
בישילא ש"ירגה הרוה) (שמשהמ םילקלקתמ םניאש יאנתב) יונל הכוסב תיעיבש תוריפ תולתל
.(טיק 'יס י"ח קחצי תחנמב םג ןד ,הכוסב תיעיבש גורתא תיילת לש הלאשב .א"טילש

.(ח ק"ס גי 'יס א"וזח האר) המהב לכאממ ןיבו םדא לכאממ ןיב תוארשרשו םילכ תושעל רוסא

"הלכאל" רמאנש ,םדא לכאמל םידמועה תיעיבש לש תוקריו תוריפב האופרל שמתשהל רוסא
לש להוכב ופוג חשמי אל ךכיפל .(אי ,י 'לה ה"פ ם"במר ,מ הכוס ,בק ק"ב) (האופרל) אמגולמל אלו
ליבטהל רוסאש ןכש לכו ,(ב ו"פ אתפסות) להוכב הפה תפיטש י"ע םייניש באכ ךכשי אלו ,תיעיבש
יפ לע ףא ,תיעיבש לש קאינוק תותשל רתומ ךא ,ויניש לע ונתיל ידכ תיעיבש לש להוכב ןפג רמצ
.(ב םש אתפסות) םיבאכ ךכשל ויניש לע וריבעהל ותנווכש

לכאמל םידמועהמ ןיבו םדא לכאמל םידמועה תוריפמ ןיב תיעיבש תוריפמ תופורת ןיכהל רוסא
האשעש הז ךא ,יופירל הב שמתשהל רתומו הפורתהמ תיעיבש תשודק העקפ ,השעו רבע .המהב
.(ח הנשמ ח"פ) תיעיבש תשודקב םלכואלו דביאש תוריפה ךרעב ןילוח תוריפ תונקל ךירצ

ח"פ) הכיסל םידעוימ םניאש יפל תיעיבש תוריפ יצימב וא תיעיבש תוריפב ףוגה תא ךוסל רוסא
ש"ירגה) ןמשב וליפא ךוסל םירסואה שי ,האופרל אלא ללכ ךוסל ךרד ןיאש ונינמזב .(ב הנשמ
,האופרל אלא ךוסל ךרד ןיאש תומוקמבד א 'יעס זכש 'יס ח"וא ע"ושב ראובמ ןכו א"טילש בישילא
.(תבשב ךוסל רוסא

.(ח הנשמ ח"פ) ךכב ךרדה וליפא תיעיבש לש ןמשב ,םילענו םיטיהר ,םילכ ךוסל רוסא

הארנו ותשודק העקפ אל ,ןיכהו רבע .(ה"ה ו"פ אתפסות) תיעיבש לש ןמשמ ןובס ןיכהל רוסא
.(והימ ה"דו לבט ה"ד א ק"ס וט 'יס יאמד א"וזח) הצחרל וב שמתשהל רתומש

רתומ ךכיפל ,(א"ה ה"פ ם"במר ,ב הנשמ ח"פ) רואמל תיעיבש לש ןמשב שמתשהל רתומ
םינהנ ןיאש הוצמל וב קילדהל רוסא ךא ,(זמ 'יס ח"פ ץראה תרות) ט"ויו תבש תורנ וב קילדהל
א"ח רשוי ירמא ת"ושב בתכ ןכו .םש ץראה תרותו ט 'יעס ה"פ ז"בדירה) הכונח תורנ ןוגכ ,הרואמ
ןיאש דימת תורנו המשנ תורנ וא ,(הכונח רנ קילדהל רתומש בתכ במ 'יס המלש תחנמב ק 'יס
.(םש ץראה תרות) םרואמ םינהנ

לש קבט ןשעל רתומ ןכו ,ךכ םשל םללומל ףאו םהב חירהל רתומ חיר יחרפו םימשב ינימ
.תיעיבש

הכוס) ןומיל ץימ וא ץמוח ידי לע םימתכ ריסהל ןיא ןכל ,סוביכל תיעיבש תוריפב שמתשהל רוסא
.(א"ע בק ףד ק"ב ,א"ע מ ףד

.(אהו ה"דו מ"ר ה"ד ד ק"ס ט 'יס א"וזח) המהב וא םדא לכאמל םייוארה םיערז עורזל רוסא .אי
םאטחל רוסא ךא ,םערוזל רתומו םתשודק העקפ ,הליכאמ ולספנש ליער רמוחב םיאטוחמ םיערז
.(המהב וא םדא לכאמ לקלקמ ירהש) םערוזל כ"חא לכויש ידכ

תשודק םהב ןיא ,העירזל אלא המהבל םתיתל םיליגר אל וננמזבו המהבל םייוארש םיערז ינימ .בי
.(י ק"ס די 'יס ,טכ ק"ס א 'יס תורשעמ א"וזח) םערוזל רתומו תיעיבש