הטימש רמוש וניאש ימ םע ןתמו אשמ :טי קרפ
הריבע םהב התשענש םילודיגו


םייאלקח םילכ תלאשהו תריכמ
םייאלקח םילכ ,הטימש רמוש וניאש ידוהיל הטימשב רוכמל וא ריכשהל ,ליאשהל רוסא
השירחמ ןוגכ ,(ב ,א 'לה ח"פ ם"במר ,ו הנשמ ה"פ) הטימשב ןתושעל רוסאש תודובעל םידחוימה
הנוק יאדוש ,ול רוכמל רתומ הנש התואב םילכ ןתוא לש הדובעה תנוע המייתסנשמ .העירז תנוכמו
.(ד"ה ח"פ ץראה תבש) תינימש הנשל

םג םישמשמה םילכ ,הטימש רמוש וניאש ידוהיל ,הטימשב רוכמל וא ריכשהל ,ליאשהל רתומ
הכאלמל םחקול םא קפס שיש םושמ ,הלגעו רוטקרט ןוגכ תורתומ תודובעל םגו תורוסא תודובעל
הדובעל םחקולש ול רמא םא ךא .(ג ,ב 'לה םש ם"במר ,םש הנשמ) הרוסא הכאלמל וא תרתומ
.(ח הנשמ םש) רוסא ,ךכ םשל םחקולש עדויש וא הרוסא

םיערז תריכמ
העירזה תנוע הרבע םא ךא .(םש הנשמ) הטימש רמוש וניאש ימל םיערז הטימשב רוכמל רוסא
.תינימש הנשל םחקול יאדוש םושמ רוכמל רתומ ,ןימה ותוא לש וז הנשב

הטימש תנשב האוולה
םילעופ ול שיש עדויש יפ לע ףא הטימש רמוש וניאש ימל ףסכ טורפל וא האוולה תתל רתומ
.וילעופל םלשל ידכ אלו תרחא הרטמל ףסכה תא הצורש ןכתיש ןוויכ ,תורוסא תודובע ולצא םידבועש
ם"במר ,םש הנשמ) רוסא ,וז הרטמל חקולש יאדו עדויש וא וילעופל םלשל הצורש ול רמא םא ךא
.(ו"ה םש

תיב ילכ תלאשה
םיליגרש ,םילכאמ תנכהל םישמשמה םייתיב םילכ ,הטימש רמוש וניאש ימל ליאשהל רתומ
לאוש אוהש הקוחר הילת וליפא תולתל תורשפא שי םא ,הביא םורגל לולע םתלאשה יאו םליאשהל
רמא םאו .(ז"ה םש ם"במר ,ט הנשמ ה"פ) םירתומה םילכאמ םהב ןיכהל וא רתיה תכאלמל התוא
.רוסא ,ךכ םשל לאושש עדוי וא רוסיאל לאושש שוריפב

.םכח לואשל שי ,הטימש רמוש אלש ימל תיעיבש תוריפ תריכמ ןידב

םולש ול רמול ןיא ףאש א"יו ,"ותדובעב חילציש" ,רוסיאב הטימשב והדשב דבועה ידוהי ךרבל ןיא
.(ג הנשמ ד"פ)

הריבע ירבועמ האנה
ףוטקל רוסא ןכו ,(ןידו ה"ד זי ק"ס אכ 'יס א"וזח) הטימשב תורוסאה תודובעב לעופכ דובעל רוסא
.ןידכ אלש (וליאו ה"דו הארנו ה"ד ו ק"ס בי 'יס א"וזח) םהב גהונש ימ לצא תוריפ

תונקל רוסא ןכ ומכ .(וט ףיעס ז קרפ האר) הטימשב רוסיאב בכרוה וא לתשנש עטמ תונקל רוסא
.הטימשב רוסיאב ובכרוה וא ולתשנש םיליתש

תוריפהש םירמוא שי ,הטימשה תנש ךשמב תורוסא תודובע םהב ודבענש םיעטמב ולדגש תוריפ
א"בשרב וירבד ואבוהו א"ע בכק תומביב ן"במר) תורוסא תודובע עויסב ולדגש םושמ םירוסא
שיו ,(מ הכוס ף"ירה לע ויתוגשהב ד"בארה בתכ ןכו ,קזע ךרע ךורעה בתכ ןכו .םש א"בטירבו
(א הנשמ ו"פ הנשמל ושוריפמ וב רזוחש בתכ וט 'יס רודה ראפ תבושתב ם"במרה) םירמוא
.זט ,וט םיפיעס האר ,ולא תוריפ תונקל רתומ םא .םירתומ תוריפהש

םירסוא שי ,םריקפה אלו םהילעב םרמשש תיעיבש תשודקב םישודקה םילודיג ראשו תוריפ .אי
ה"ד ב"ע טל הכוס ,ריצקו ה"ד א"ע ט הנשה שאר 'סותב האבוה םת ונבר תעד) הליכאב םתוא
.(םש תומביבו ,ה ,הכ ארקיו ן"במרה תעד ןכו ,א"ע בכק תומבי י"שר) םיריתמ שיו (א"דב

תיעיבש ימד
יממ תיעיבש תוריפ תונקל רוסא ךכיפל ,הטימש רמוש וניאש ימל תיעיבש תוריפ ימד תתל רוסא .בי
,א"ע טל הכוס) תיעיבש תשודקב ספתנ ,תוריפה תרומת ןתונש ףסכהש ןוויכ ,הטימש רמוש וניאש
לש ןפוא הזיאב י ףיעס בי קרפ האר) הז רוסיא ןיא הפקהב ול םלשמ םא ךא .(י"ה ח"פ ם"במר
,תרתומ הריכמה רשאכ רומא הז לכ .אבה ףיעסב הארו ,(ףסכב תיעיבש תשודק תספתנ אל הפקה
קרפב ראובמכ ללכ ונממ תונקל רוסא ,תיעיבש תוריפב הרוחס רוסיא םושמ הרוסא הריכמה םא ךא
.בי

ם"במר ,ב"ע טכ תורוכב) תיעיבש תקיז ול שיש רבד לכ הטימש רמוש וניאש יממ תונקל רוסא .גי
בי ק"ס י 'יס א"וזח) הטימשב ערזנש תורשפא הנשיש וא תיעיבש תשודק ול שיש ונייהד ,(ד"יה ח"פ
אוה הז רוסיאו .(םש א"וזח) רוסיא וב השענ אל הנוקש המש עודישכ וליפאו ,(ןניקסמו ה"דו 'ורי ה"ד
ה"דו םש א"וזח) תונקל רתומ ל"וח וא תישיש הנש ילודיג ךא .הטימש ירמוש םניאש תא וסנקש סנק
.(תוריפ

םתוא ומליש אמש ונייהד ,תיעיבש ימד םה אמש הטימש תנשב תועמ םתסל םיששוח ןיא .די
קחצי תחנמ) בורה ירחא םיכלוהו תיעיבש ימד םניא תועמה בורש םושמ ,תיעיבש תוריפ תרומת
.(המ 'יס המלש תחנמ ,ש"ייע טכק 'יס ו"ח

ףסכה בורו טועימ םה תיעיבשה ימד םא וליפא ,תיעיבש ימד ותפוקב שיש רכוממ ףדוע לבקמה .וט
םלכואלו לכאמ ירבד וב תונקל ךירצו תיעיבש ימד אוה לבקמש ףדועהש שושחל שי ,ןילוח ותפוקבש
(טפק 'מע) טכק 'יס ו קלח קחצי תחנמ) ןילוח אוהש לכאמ רבד לע וללחל וא תיעיבש תשודקב
לבקמש ףדועהש ןינועמ הנוקה םאש (םש המלש תחנמ) םירמוא שיו .(המ 'יס המלש תחנמבו
,תעכ יל ןתונ התאש ףדועהש רכומל רמאיש ונייהד ,רכומל םלשמש ףסכה לע וללחל לוכי ,ןילוח היהי
ףדועכ הנוקה לבקש תועמהש ונרדס ךכ י"עו ,יתמלשש ףסכב ףדועה ךסה תרומת םולשתכ היהי
רכומל םלישש המ לכש אצמנ הזבו .רכומל רסומש תועמה לע תוללחתמ (תיעיבש ימד ןה ילואש)
תיעיבש ימד אוה הפוקבש ףסכה םא םנמא .ןילוח אוה הנוקה דיבש ףדועהו תיעיבש תשודקב שודק
.ט ףיעס בל קרפ האר ,וז הצע ןיא ,רועיבה ןמז ירחא