םירושקה םיניד המכ :כ קרפ
תיעיבש ימדלו תיעיבש תוריפל

אתפסות) תיעיבש תוריפ ירכנ ליכאהל אלו (בי ,ו"פ אתפסות) ירכנל תיעיבש תוריפ רוכמל רוסא
.(םש ם"במרו אתפסות) ונחלוש לע חראתמה ירכנל םליכאהל רתומ ךא ,(ג"יה ה"פ ם"במר ,די ,ה"פ

ליבשב ןיב (ג"יה ה"פ ם"במר ,ה הנשמ ו"פ) ל"וחל (תיעיבש ימד וא) תיעיבש תוריפ איצוהל רוסא
בישילא ש"ירגה הרוה ןכו ,א"טילש רנזאוו ש"רגה םשב) םיריתמה שיו .לוכאל ליבשב ןיבו רוכמל
ל"וחל אצויל קחדה תעשב (א"וזחה 'יחב אריפש גילז ר"רה ל"והש תיעיבשה רדסב כ"כו ,א"טילש
םש םלכואל רתומ ,רוסיאב וליפא ל"וחל ואצוהש תיעיבש תוריפ .תיעיבש תוריפמ ךרדל הדיצ תחקל
.(ןיחלוש םאו ה"ד ו ק"ס י 'יס א"וזח)

,תורתומ תודובע השוע םא וז הדובעמ רכתשהל רחא לש תיעיבש תוריפב דבועה לעופל רתומ
תשודקב שודק וניא ותדובע תרומת לבקמש ףסכהו ,'דכו םתלבוה ,תרתומה ךרדב םתפיטק ןוגכ
.(ז"ע ה"ד טי ק"ס גי 'יס א"וזח ,א"ע בס הרז הדובע) תיעיבש

םישודקה תוריפ וא תוקרי לשבל ןוגכ ,םרכומל ידכ םחיבשהלו ולש תיעיבש תוריפב דובעל רוסא
ךא .(ג הנשמ ז קרפ) תיעיבש תוריפב הרוחס השועש םושמ ,לישבתה תא רוכמלו תיעיבש תשודקב
.(הרוחס וז ןיא ,ומצעל לשיבש המ תא רכומש ןויכ) רוכמל רתומ ,ול ראשנו ומצעל לשיב םא

י 'יעס ו קרפ הנומא ךרדב ,ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה םשב) תיעיבש תוריפמ תונמ חולשל רתומ
אצי אל ןיידעש ימ תיעיבש תוריפמ תונמ חולשלמ רהזהל שי הליחתכלש" ,בתכ אכק תוא הכלה ןויצ
ימל תונמ חולשמ ריזחהל םנמא ,(ע"צו הוצמה ידי

רשאכש ונייהד ,(ח"ה ו"פ ם"במר ,א"ע אמ ב"ע מ הכוס) הריכמ ךרד קר םיללחתמ תיעיבש תוריפ
תוריפה ,תיעיבש תשודקב ספתנ ףסכהש יפ לע ףא) תיעיבש תשודקב ףסכה ספתנ םתרומת םלשמ
הלא תוריפ רמוא םאש ,לוליח ךרד אל לבא ,((ז ,ו 'לה םש ם"במר ,ז הנשמ ח"פ) ןילוחל םיאצוי אל
לבקתהש ףסכ ונייהד תיעיבש ימד .תיעיבש תשודקב ףסכה ספתנ אל הז ףסכ לע םיללוחמ ויהי
הריכמ ךרד ןיב םיללחתמ ,תיעיבש תוריפ תרומת ולבקתהש ןילוח תוריפ וא תיעיבש תוריפ תרומת
.(ח"ה םש ם"במר ,םש הכוס) לוליח ךרד ןיבו

הכ 'יס א"וזח) הטורפ הוש לע הנמ הווש םללחל רוסאו םיוושב אקווד ללחל ךירצ תיעיבש ימד
.(ה ק"ס