החיתפ

חבטמב הטימשה
תיעיבש תוריפב שומישה יללכ

תבש התיהו :רמאנש םיפסונ םישומישלו הליכאל ונתינ תיעיבש תוריפש תורמל
יאנת תא הרותה הליבגה ,םככרוצ לכל "םכל" ל"זח ושרדו ,הלכאל םכל ץראה
םתוא תונשל רוסא .(ב"ע בנ םיחספ) תיעיבש תוריפ לקלקל רוסא :םהב שומישה
הנשמ ח"פ) הליגרה תושמתשהה תרוצמ תונשל רוסא ,(ג"ה ה"פ ם"במר) ןתיירבמ
םיליגרש תורמל ורסאנש תורחא תוישמתשה םנשי ןכו .(ג ,ב 'לה ה"פ ם"במר ,ב
.(א"ע מ הכוס ,א"ע בק אמק אבב) םינשה ראשב ךכ שמתשהל