תיעיבשב תוריפ ףיטקו הריצק :אי קרפ

,תיעיבש תשודקב םישודקה תוקריו תוריפ ראש ףוטקל וא םיבנע רוצבל ,האובת רוצקל רוסא
אל ךריצק חיפס תא :רמאנש ,םינשה ראשב םיפטוקו םירצוב ,םירצוקש ךרדהמ הנשמ םא אלא
םא וליפאו .םירצובה ךרדכ רוצבת אל :םינהכ תרותב ושרדו ,רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת
םינשה ראש ךרדכ םהמ ףוטקלו רוצקל רוסא ,ןידכ ורקפוה תיבה רצחבש םיצעה וא עטמה ,הדשה
תוריפב וא םירומש תוריפב אוה רוסיאה םאה .הריצבו הריצק לש רוסיאה והמ םינושאר וקלחנ)
א"ע ט ה"רב (םת וניבר) תופסות .רוסא יונישב םג וא םינש ראשב וכרדכ קר אוה םאהו םירקפומ
דציכ .(גכ ,בכ ,א 'לה ד"פ ם"במר ו הנשמ ח"פ ש"ר (ה ,הכ ארקיו) ן"במרהו י"שר ריצקו ה"ד
.ןלהל ראובי תונשל

לע ןיבו ויתוריפ ריקפהש םילעבה לע ןיב אוה םינשה ראש ךרדכ תוריפ ףוטקלו רוצקל רוסיאה
רבוע ,םינש ראשב וכרדכ ףטוק וא רצוקה תיבה לעבש אלא ,רקפה הדשב ףטוק וא רצוקה רחא
ףוטקל וא רוצקל .(ו ק"ס בי 'יס א"וזח) ןנברדמ רוסיא רבוע ךכ השועה רחא וליאו הרותה ןמ רוסיא
.(ו ק"ס בי 'יס א"וזח) ומצע םילעבל םג רתומ ,םינשה ראש ךרדכ אלש רקפומה ןמ

תומכ ףוטקי אלו רוצקי אלש ונייהד Z תומכב .א .םירבד ינשב תויהל ךירצ ףיטקבו הריצקב יונישה
איבהל לוכי ,איבהש תומכה הלזאשכ .םימי המכל ותיב תכורצתל איבהל ליגרש תומכ אלא ,הלודג
,ףיטקה וא הריצקה תרוצב םג תונשל שי ,ירשפא רבדה םא .ב .(בכ ,א 'לה ד"פ ם"במר) תפסונ ומכ
רוצקלו לקהל ךמוסה ,תונשל רשפא יא םא .דיב ףוטקי וא םינשה ראשב ליגרהמ רחא ילכב השעיש
.(ה ק"ס בי 'יס א"וזח) דיספה אל ,הכאלמה תרוצב תונשל ילבמ רקפהה ןמ הנטק תומכ ףוטקל וא

הנשיש ןוגכ .םישולתה תוריפב םישועש תוכאלמב םג תונשל ךירצ ,ףיטקבו הריצקב יונישה דבלמ
,טעמ טעמ ללומי וא טובחי אלא ,ןיבוקב שודי וא ירכ דימעי אלש רצקש האובתה לש השידבו רומיעב
,ו הנשמ ח"פ) הזב אצויכ לכו ,(הלודג הרעק) הבירעב אלא ,תגב םכרדי אל Z םיבנע תכירדב וא
.ג ףיעס האר ,תונשל רשפא יאש םירבדב .(ה ק"ס בי 'יס א"וזחה .גכ ,א 'לה ד"פ ם"במר

תנשב ףוטקל רתומ ןכלו .תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפב קר אוה ,הריצבו הריצק רוסיא
םינשה לכ ךרדכ תינימש הנשב ףוטקל רוסאו ,תישיש הנשב וטנחש תוריפ םינשה לכ ךרדכ הטימש
הארו ,ג ק"ס זי 'יס ,גכ ק"ס ג 'יס א"וזח) תיעיבש תשודקב םישודקו הטימש תנשב וטנחש תוריפ
.(ה-ב םינמיס ץרא ינדעמב הזב תוכיראב

וא הדשה תלעותל תוריפ ףוטקל וא רוצקל רוסא ,םינשה לכ ךרדכ ףיטקו הריצק רוסיא דבלמ
.(ז ק"ס בי 'יס א"וזח ,ב"כהו א"ה ד"פ ם"במר) םיצעה

תנועל ועיגיש םדוק (ט-ז תוינשמ ד"פ) רסוב םהשכ הטימש לש תוקריו תוריפ ףוטקל רוסא
.םלכואל ותנווכ וליפא ,(ה"ה ב"פ רשעמ 'לה ם"במרב ראובמ תורשעמה תנוע ןמז) תורשעמה
.(זכ ק"ס טי 'יס א"וזח) םלכואל רתומ ,ףטקו רבע וא םמצעמ תוריפה ורשנ

תליפנ ירחא ונייהד ,(י הנשמ ד"פ) "רדמס" ושעישמ ,םלודיג תליחתב תוריפ ףוטקל רוסא יתמאמ
םינצינהו םיחרפה תא ףוטקל רתומ הז ןמז םדוק .(ב"ע ול תוכרב י"שר) ירפה רכינ רבכשכ חרפה
ושענש רחא םג ףוטקל רתומ םיבורחו םיתיז ,םיבנע .ףטוקש המב שמתשהל ותנווכ ןיא וליפא
.(םש הנשמ) "רדמס"