תיעיבש תוריפ תריכמ :בי קרפ
םינוש םימולשתל םהב שומישו

.גי קרפב ראובמ ד"ב רצוא ךרד תוריפ םיקלחמ דציכ
.וכ קרפב ראובמ הטימש תויונח תולהנתמ דציכ

ארקיו) הלכואל םכל ץראה תבש התיהו :קוספהמ ל"זח תאז ושרדו תיעיבש תוריפב רוחסל רוסא
ךרד וזיאבו ,הז רוסיאב ללכנ המ .(א"ה ו"פ ם"במר ,בס הרז הדובע) הרוחסל אלו "הלכואל" ,(ו ,הכ
.ןלהל ראבתי ,תיעיבש תוריפ רוכמל רתומ

רדס וכ 'יס א"וזח) תיעיבש תוריפב הרוחס והזו םרכומל תנמ לע תיעיבש תוריפ תונקל רוסא
,תיעיבש תוריפב הרוחס רוסיאב ללכנ המ םינושאר וקלחנ הנהו .תוקרי ה"ד ו תואו ה תוא תיעיבשה
,א 'לה ו"פ ם"במר ,ג הנשמ ז"פ והילא תונשב א"רגה ,א"ע בס הרז הדובע 'סות ג הנשמ ז"פ ש"ר
תרומת .(םש ם"במר ,ג הנשמ ז"פ) םרכומל רתומ ,םירתוימ תוריפ ול וראשנו ומצעל הנק .(ב
םיפיעסב האר ,תוריפה תרומת לבקמש המ ןיד .ףסכ וא לכאמ ירבד לבקל לוכי רכומש תוריפה
.אי-ח

רכמש רחאל .םרכומלו ,םימי המכל ותיבל איבהל ליגר םדאש תומכב תיעיבש תוריפ ףוטקל רתומ
לש רקפה הדשב םיפטקנה תוריפ לע ןיב רומא הז ןיד .תפסונ תומכ ףוטקל לוכי ףטקש תומכה תא
תוא תיעיבשה רדס וכ 'יס א"וזח) הריקפהש רחאל ולש הדשב תוריפ ףטוקש םילעבה לע ןיבו רחא
.(ב

תא ול רוכמיש םדא רוכשיש ונייהד ,חילש ידי לע םג רוכמל לוכי רוכמל רתומש תוריפה תא
האר) ותדובע רכש ונממ לבקי חילשהו תוריפה לעבל ךייש תוריפה תרומת לבקיש ףסכהו תוריפה
בשחנ רוכמל תנמ לע הנוקהש םושמ ,םרכמיש ידכ רחאל םרכומל רוסא ךא .(ג ףיעס כ קרפ ןלהל
.ב ףיעסב ראובמכ תיעיבש תוריפב רחוס

םגש םירמוא שיו ,"לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" םושמ רבוע תיעיבש תוריפב רחוסש יממ הנוקה
ק"דהמ הדוהיב עדונב ,נ ןישודיק הנקמ) הרוחס רוסיא לע רבוע ,רחסמל יחרכה ףתוש אוהש הנוקה
.(אל הכוס םירמת תופכ ,וע 'יס ז"עהא

הדימ יפל אלו רפסמ יפל אלו לקשמ יפל אל ונייהד ,דמואב רוכמל שי רוכמל רתומש תוריפה תא
םיליגרש םוקמ ,תונחב וא קושב ולא תוריפ רוכמל רוסא ןכ ומכ ,(ג"ה ו"פ ם"במר ,ג הנשמ ח"פ)
.רצחב וא הטמיסב ,תיבב אלא םינשה לכב תוקרי וא תוריפ רוכמל

רתומו ,"תיעיבש ימד" ארקנו תוריפה תשודקב שפתנ תיעיבש תוריפ תרומת לבקמש ףסכה
שפתנ ףסכהש יפ לע ףא .תיעיבש תשודקב םלכואלו ,היתשו לכאמ ירבד תיינקל קר וב שמתשהל
לכאמ ירבד תיעיבש תוריפ תרומת לבקמשכ ןידה ןכו .םתשודקב םיראשנ תוריפה ,תיעיבש תשודקב
,"תיעיבש ימד" םיארקנ םה ,עקרק ילודיג םניאש םיגדו רשב וא תישיש תוריפ ןוגכ ,ןילוח לש הקשמו
הנשמ ח"פ ,א הנשמ ז"פ) תיעיבש תוריפבכ קר םהב שמתשהל רתומו תיעיבש תשודקב םישפתנו
.(ז ,ו ,א 'לה ו"פ ם"במר ,ז

.הנקש לכאמל הרבעו "תיעיבשה ימד"מ השודקה הדרי ,ןילוח לכאמ ירבד "תיעיבש ימד"ב הנק
תוריפהמ השודקה הדרי ,ןילוח ףסכ םתרומת לבקו "תיעיבש ימד" םהש תוריפ רכמשכ ןידה ןכו
ראשבכ שמתשהל רתומ "תיעיבשה ימד"ב וליאו ,תיעיבש תוריפבכ םהב גוהנל שיו ,ףסכל הרבעו
.(ז"ה םש ם"במר ,םש הכוס) םינשה

םולשתהו ותולעבל תורבוע תוריפהש ונייהד ,הפקהב השענ תיעיבש תוריפ רובע םולשתה םא
םש 'סותבו ב"ע בס הרז הדובע) תיעיבש תשודקב ףסכה שפתנ אל ,ןמז רובעכ םלושמו בוחכ בשחנ
ירחא םימלשמ םא קרש (ב"ס ,הרז הדובע ן"במר) םירמוא שיו .(גי ק"ס ףוס י 'יס א"וזח ,תואי ה"ד
.הנושאר העדכ לקהל רשפאו ,תיעיבש תשודקב ףסכה שפתנ אל ,םלועב םניאו ולכאנ תוריפהש

םרוכמל איהו תוריפה תשודקב שפתי אל ףסכהו תיעיבש תוריפ רוכמל תפסונ תורשפא שי
רבדה רובע שקבלו תיעיבש תשודקב שודק וניאש רבד תוריפה םע דחיב רוכמל ונייהד ,העלבהב
רשפא .הנתמב תתל שודקה רבדה תאו ,(א"ע טל הכוס) יתימאה וריחממ הובג ריחמ שודק וניאש
ןוגכ תיעיבש תוריפ לש הזיראב עילבהל רשפא יא ןכלו ,ורובע םימלשמש ישומיש רבדב קר עילבהל
.(ךבריוא ז"שרגה) הספוק וא ןוליינ תיקש

םירסומ) .ג ,ד םיפיעסב ראבתנש יפכ הרוחס רוסיא וז הריכמב ןיאשכ קר רתומ העלבהב רוכמל .אי
,ןפוא לכב העלבהב רוכמל רתומש םירמוא שיו .(א"ע טל הכוס תמא תפשה בתכ ןכו א"וזחה םשב
.(חי 'יעס ה"פ ז"בדיר) הרוחס רוסיא ןיא העלבהב הריכמבש ןויכ

ח"פ) הכאלמ לעב וא לעופל הדובע רכש רובע תיעיבש ימדב וא תיעיבש תוריפב םלשל רוסא .בי
ול תתל רתומ ,הרובע הרומת שרוד אלו םנחב הדובעה תא השוע םאו .(א"יה םש ם"במר ,ה הנשמ
וא תוריפב םלישו רבע .(םש ם"במרו הנשמ) המרעהכ הארנש יפ לע ףא הנתמב תיעיבש תוריפ
גי 'יס א"וזח) רוסיאב ןתנש המ דגנכ תיעיבש תשודקב ןילוח תוריפ לכאי ,הדובע רובע תיעיבש ימדב
.(בי ק"ס

תיעיבש תוריפמ הז לכוא ול תתל רתומ ,ולצא דבועש ןמזב לוכאל לעופל תתל בייחתה םא .גי
.(ג"יה ה"פ ם"במר)

תיעיבש תוריפמ האצותכ בוחה רצונ וליפא תיעיבש ימדב וא תיעיבש תוריפב בוח עורפל רוסא .די
בייחתהו לכאמ רבד חקל םא םנמא .(ד"יה ו"פו ד"יה ה"פ ם"במר ,א"ע בס הרז הדובע) הנקש
,ולא תוריפב םלשל לוכיש א"י ,םגישהל לקש םייוצמ תיעיבש תוריפ ותרומת תתל החיקלה תעשב
.(םש ם"במר) תיעיבש תשודקב ,חקולש לכאמה רבד תא לוכאל ךירצו