םילודיגה תרקפה :י קרפ

תשודקב םישודקה םילודיגה ראשו תוקריה ,תוריפה תא ריקפהל םילעבה לע השע תווצמ
תיעיבשהו :רמאנש ,ד"כה ד"פ לבויו הטימש 'לה ,דלק השע תווצמ תווצמה רפס ם"במר} תיעיבש
,עטמה ,הדשה תא לוענל רוסא ןכל .ורצחב וא והדשב םילדגה {(אי ,גכ תומש) התשטנו הנטמשת
םוש עונמל וא רמוש דימעהל רוסא ןכו .תיעיבש תשודקב םישודקה םילודיג םהב שישכ ,הניגה וא
רוסא רוביצל םקלחלו םילודיגה תא כ"חא ףוסאל ידכ וישכע רומשל ותנווכ םא וליפאו .םתחקלמ םדא
.(םש םיטפשמ 'רפ אתליכמ)

הצורה לכו רקפה לוביה םוקמ לכמ ,ותושרב םילדגה תוריפה תא וריקפה אל םילעבה םא וליפא
איבה דכ ק"ס טי 'יסב א"וזחה ,םינורחאה הזב וקלחנש ,בתכ דפ הווצמ ךונח תחנמה) תחקל לוכי
לוכי הצורש ימש ךכל תרקפומ עקרקה םג .(םריקפה םילעבהש ילב םג רקפה תוריפהש תויאר
.(במ ףד םירדנ) תוריפ תחקלו סנכיהל

:ה"ה ה"פ ם"במרב .י ,ד ק"ס די 'יס א"וזח) תיעיבש תוריפ תחקל תומהבמו ירכנמ עונמל רתומ
היחלו ךתמהבלו :רמאנש ,הריזחהל ותוא ןיבייחמ ןיא ,הלכאו הנאתה תחתל היליאמ המהבה הכלה
רתומ ןכ ינפל ךא ,הריזחהל ןיא תלכוא רבכ איה רשאכ קרש .לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא
תיעיבש תוריפש ןוויכ) םהב הכז רבכש תוריפ ירכנמ תחקל ןיא םנמא .(לוכאל תשגלמ התוא עונמל
,הב לדגהמ לוכאל הליחתהו הדשל רבכ הסנכנש המהב שרגל רוסא ןכ ומכ ,(םייוגל םג רקפה םה
.(ם"במרה פ"ע םש א"וזח) ויתוריפמ לכאל הליחתהו ץע תחת הסנכנש וא

.םיצעה תא לקלקי תוריפ תחקל אוביש ימש ששוח וא ,תיעיבש ילודיגמ וחקי םירכנש ,ששוח םא
הצורה לכו רקפה םה תוריפהש טלוב םוקמב טלש הלתי ךא ,רעשה תא לוענל לוכי
.(א"וזחה לש ומשמ םירסומ) ינולפ םוקמב חתפמ לבקל לוכי תוריפב

ףוג וא םדאל תיעיבש תוריפ תתל שארמ בייחתהל רשפא יא ,רקפה םה תיעיבש תוריפש ןויכ
.תוריפה לע םילעב וניא ירהש ,םייוסמ

תא תחקלמ עונמל םחולש וא ןיד תיבל תושר ןיא ,ד"יב רצואל ורסמנ עטמה וא הדשהשכ םג
.תרתומה תומכה

תליחתמ רקפה םישענ ןליאה תוריפו ,םתשרשה תעשמ רקפה םישענ םייתנש דח םילודיג
.(בכ ,אכ ק"ס טי 'יס א"וזח) םתחימצ

תנשב היהיש ךירצ תוינטקו האובת ,ןליאה תוריפ לש לודיגב בלש הזיא ראבתנ וט קרפב
תווצמש םושמ ,רקפה תווצמ שי המב םג עבוק הז בלש .תיעיבש תשודק םהב היהיש ידכ ,הטימש
.תיעיבש תשודקב םישודקה םירבדב קר הרמאנ רקפה

,ז ק"ס אי 'יס א"וזח) תיעיבשה הנשה תסינכב דימ רקפה אוה ירה ,תיעיבשל תישישמ סנכנה קרי
.(ט ק"סס די 'יסו

תיעיבש תשודק וב שיש ,רימחהל םיגהונש פ"עא ,תיעיבשל סנכנו תישישב טנחש גורתא .אי
אלל תוריפה תא תחקל םירחאל רוסא ,רקפה םה אמש ויתוריפ רומשל םילעבל רוסא אליממו
.(די ק"ס ז 'יס א"וזח) רקפה םניא אמש ,םילעבה תושר