רועיבב תבייחה תוריפה תומכ :ל קרפ

ט"פ) רעבל בייח וניאש הארנ ,ןימה ותואמ דבלב תודועס 'גל ןוזמ ודיב היהו רועיבה ןמז עיגה
"תודועס 'ג ןוזמ" ודיב ריאשהל לוכי םנמא ,רעבל בייח ,"תודועס 'ג ןוזמ"מ רתוי ודיב היה .(ח הנשמ
ןמז עיגהש םויה ותואב ראשה תא רעבל וילע) (ןינעבו ה"ד ו ק"ס אי 'יס א"וזח) ראשה תא רעבלו
.(ודיב ראשנש המ תא לוכאל לוכי ,רעיבש רחאל קרו ,(םש א"וזח) המחה תעיקש דע רועיבה

דחא לכל תודועס 'ג ,ונחלוש לע םיכומסה ותיב ינב תושפנ רפסמ יפ לע עבקנ "תודועס 'ג ןוזמ"
בישילא ש"ירגה הרוהו .ותיב ישנאמ דחא לכל תודועס 'ג ןוזמ קלחמש ח הנשמ ט"פ ץ"מבירו ש"ר)
.(ונחלוש לע םיכומסה יפל בשחמ אלא ,ותיב ישנאל תונקהל ךירצ וניאש א"טילש

ןמז עיגה ,לשמ ךרד .ןימה ותואל םדאו םדא לכ לש ותליכא ךרד יפכ עבקנ תודועס 'ג ןוזמ רועיש
,םיחופת לע ותדועס לכ עבקי םא לוכאל לוכי םיחופת המכ רעשיש םירמוא ןיא ,םיחופת לש רועיבה
ןימ לכב ןכו .הז ןיממ תודועס 'ג רועיש הזו ,ןתפילכ תודועס 'גב לוכאל וכרד םיחופת המכ רעשי אלא
.(א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) ורועיש תעיבק ךרד ךכ ותליכא ךרדכ ןימו

ינפב ןימו ןימ לכמ תודועס 'ג ןוזמ רעשל לוכי וניא ,םוי ותואב םינימ המכ לש רועיבה ןמז עיגה
לש רועיבה ןמז עיגה ,לשמ ךרד .דחי םינימה ינשמ תודועס 'גב לכוא המכ רעשמ אלא ,ומצע
אלא ,דבל םיסגאמ המכו דבל םיחופתמ לוכאל וכרד המכ רעשי אל ,םוי ותואב םיסגאו םיחופת
ריישיו ול ףידע ןימ הזיא ומצעל עבקי וא ,תודועס 'גל ןתפלכ דחי םהינשמ לוכאל וכרד המכ רעשי
.(א"טילש בישילא ש"ירגה הרוה ןכ) ינשה ןימה לכ תא רעביו ,הז ןיממ תודועס 'גה לכ תא